HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence

Plní zejména následující úkoly 

Oddělení zabezpečuje výkon státního požárního dozoru posuzováním dokumentace a podkladů pro vydání územního souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace pro ohlášení stavby a ke stavebnímu řízení, k povolení změny stavby před jejím dokončením a k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných stavebních úprav, v rozsahu požárně bezpečnostního řešení nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby. Dále pak ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek. 

Navrhování, umisťování, projektování, povolování, realizaci, užívání a odstraňování staveb řeší zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Dále však musí stavby splňovat požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., podle které se stavby navrhují a umísťují tak, aby splňovaly technické podmínky požární ochrany, a to zejména stavební konstrukce a technologické zařízení, evakuace osob a zvířat, odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor, zdroje požární vody a hasiva, vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, zabezpečování stavby jednotkami požární ochrany. Rovněž musí být respektovány požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a to zejména § 8, § 18-31 a § 39-53.

vytisknout  e-mailem