HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontrolní činnost

  • Kontrolní činnost
  • Prokazování příslušníka HZS ČR při požární kontrole
  • Historie kontrolní činnosti
  • Zjištěné závady při kontrolách - fotodokumentace

Kontrolní činnost

Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS“) na základě ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) vykonává státní požární dozor. V oblasti kontrolní činnosti vykonává oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP státní požární dozor podle ustanovení § 35 písm. a) v rozsahu § 31 odst. 1 písm. a), e), g) a h) a dále podle ustanovení § 31 odst. 2 zákona o požární ochraně s přihlédnutím k odlišnostem, které vyplývají ze zákona č. 255/2012., o kontrole (kontrolní řád).

V oblasti kontrolní činnosti vykonává oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP státní požární dozor:

  • kontrolní činností 

Dle platné legislativy, je v § 45 vyhlášky o požární prevenci uvedeno o jaké druhy požárních kontrol se při výkonu státního požárního dozoru jedná a co je jejich obsahem. Uvedené kontroly jsou prováděny u právnických a podnikajících fyzických osob. V omezeném případě jsou prováděny rovněž u fyzických osob (vlastníci společných prostor, majitelé zdrojů vody pro hašení požárů a majitelé lesů v souvislých porostech nad 50 hektarů).

Jednotlivé druhy kontrol jsou uvedeny zde

  • schvalováním posouzení požárního nebezpečí

Právnické a osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním, jsou povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany. Provozovatelé předkládají posouzení požárního nebezpečí ke schválení orgánu státního požárního dozoru před zahájením jimi provozované činnosti ve 2 vyhotoveních.

  • vydáváním rozhodnutí dle správního řádu

V rámci své působnosti vydává rozhodnutí, nebo zpracovává podklady pro jeho vydání, v několika oblastech. Podrobnosti uvedeny zde

Prokazování příslušníka HZS ČR při požární kontrole

Abyste nemohli být uvedeni v omyl a abyste si mohli ověřit, že se jedná skutečně o výkon státního požárního dozoru - požární kontrolu - platí, že příslušník Hasičského záchranného sboru ČR se prokazuje služebním průkazem a pověřením ke kontrole.

 

                            

                                                                          

     +    obr2.jpg             

 

Právní předpisy řešící tuto problematiku

§ 4 a § 29 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

§ 5 odst. 1 a § 8 odst. 3 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR, ve znění pozdějších předpisů příloha č. 5 vyhlášky č. 97/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 349/2013 Sb.

Dle zákona č. 238/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR oprávněni provádět potřebná zjištění a služební úkony (dále jen "úkon"), nahlížet do příslušné dokumentace a požadovat potřebnou součinnost; úkonem se rozumí činnost prováděná při výkonu státní správy v oboru působnosti Hasičského záchranného sboru ČR. Při provádění úkonů jsou příslušníci oprávněni ke vstupu do objektů a zařízení a ke vstupu na nemovitost na dobu nutnou k řádnému provedení těchto činností. Při úkonech prokazuje příslušník příslušnost k hasičskému záchrannému sboru služebním průkazem.

Dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) se každý kontrolující prokazuje pověřením ke kontrole, které má formu písemného pověření k jednotlivé kontrole nebo formu průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis. Po přechodnou dobu do 31. 12.2017 se lze prokazovat průkazem vydaným dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, který byl zákonem č. 255/2012 Sb., zrušen. V oblasti působnosti Hasičského záchranného sboru ČR zatím nebyl schválen právní předpis, který by upravoval problematiku nových průkazů pro kontrolory. Písemným pověřením k jednotlivé kontrole pověřuje kontrolní orgán konkrétního příslušníka.

 

Historie kontrolní činnosti

Změny v předpisech o požární ochraně provedené v letech 2000 a 2001 iniciovaly zavedení nových pravidel a postupů při provádění výkonu státního požárního dozoru formou kontrolní činnosti. Hlavním záměrem bylo zvýšení počtu kontrolních akcí při dlouhodobě nízkém početním stavu příslušníků provádějících kontroly, což se týkalo zejména jednotlivých územních odborů. Krajské ředitelství Olomouci, které zabezpečuje nejen úkoly územního odboru, ale také metodiku v rámci krajského článku řízení, bylo posíleno o dva nové příslušníky. Počty kontrol začaly být plánovány pro jednotlivé příslušníky podle „Rozvahy k vyjádření orientačního normativu pro kontrolní akce“, čímž došlo k celorepublikovému sjednocení časových možností kontrolora k provádění jednotlivých kontrol.
 
Byly zpracovány podklady k vydání nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení:
  • požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (NK 1/2002)
  • požární ochrany v budovách zvláštního významu (NK 3/2002)
Kontroly byly zaměřeny na jednotlivé z požárního hlediska rizikové činnosti a byla zahájena bližší spolupráce s ostatními orgány stání správy, např. Českou obchodní inspekcí, Inspekcí práce, Hygienickou stanicí, stavebními úřady, Národním památkovým ústavem, Odborem životního prostředí, Českou školní inspekcí, Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie a Policií České Republiky.
Byly kontrolovány obce, které mají zřízenu jednotku požární ochrany, provozovatelé zásobníků na sypké hořlavé látky, zdravotnická zařízení, noční kluby, ubytovací zařízení, školy a školská zařízení, diskotéky, prodej pyrotechnických výrobků, čerpací stanice pohonných hmot, shromažďovací prostory v souvislosti se značným množstvím sněhu na střechách, národní kulturní památky, liniové stavby dopravující ropu a plyn, obchodní řetězce, činnosti s oxidujícími a hořlavými látkami, provozovatelé zdrojů podzemních vod pro nouzové zásobování pitnou vodou, provozovatelé uskladňující zásoby potravin a krmiva, bývalé zemědělské a vojenské areály, velké tržnice, náhradní zdroje elektrické energie, vlastníci lesů, veřejné stravování, autoservisy a opravny, odkaliště, bytové domy a ubytovací zařízení, ve kterých jsou ubytovány nepřizpůsobivé osoby a provozovatelé stoláren.
Ke všem zjištěným závadám byla stanovena opatření a lhůty jejich k odstranění. Dodržování stanovených lhůt bylo pak následně zjišťováno kontrolními dohlídkami.

Zjištěné závady při kontrolách - fotodokumentace

Ve fotogalerii najdete závady, které kontroloři zjistili při svých kontrolách. Do fotogalerie vstoupíte >> zde <<

vytisknout  e-mailem