HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výkon státního požárního dozoru

Stavební prevence - dokumentace a užívání staveb

Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených požadavků je stanovisko, které je podkladem k řízení podle stavebního zákona. Stanovisko může být souhlasné, souhlasné s podmínkami nebo nesouhlasné, v závislosti na tom, zda dokumentace nebo stavba vykazují nedostatky nebo ne. Při posuzování dokumentace se např. zjišťuje možnost bezpečné evakuace osob, zvířat a majetku, zachování stability a nosnosti stavebních konstrukcí, rozdělení stavby do požárních úseků, vymezení zásahových cest. Orgán státního požárního dozoru zde vystupuje jako dotčený orgán chránící veřejné zájmy na úseku požární ochrany.

Věcnou působnost k výkonu státního požárního dozoru na úseku stavební prevence popisuje § 31 odst. 1 písm. b) a c) a § 31 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o požární ochraně se v uvedených ustanoveních odkazuje na prováděcí předpis. 

SEZNAM STAVEB PRO VÝKON SPD FORMOU STAVEBNÍ PREVENCE
(§ 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985, o požární ochraně, v platném znění)

1. regulačního plánu, nahrazuje-li územní rozhodnutí vztahující se k umístění stavby,

2. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahující se k umístění stavby,

3. projektové dokumentace stavby nebo dokumentace pro ohlášení stavby, v těch případech, kdy se podle stavebního zákona nevyžaduje pro ohlášení stavby projektová dokumentace, nebo

4. dokumentace ke změně v užívání stavby;

posouzení se provede v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního předpisu nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb, u kterých je vykonáván státní požární dozor.

..a dále ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek (§ 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985, o požární ochraně, v platném znění)

Vyhledávání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Vyhledávání autorizovaných architektů

vytisknout  e-mailem