HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní pojmy

krizovým řízením souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s
1. přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo
2. ochranou kritické infrastruktury,
Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je koordinačním orgánem v přípravě na krizové stavy ministerstvo vnitra.

krizovou situací mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizové stavy“),
 
krizovým opatřením organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob,
 
pracovní povinností povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně nutnou dobu určenou práci, která je nutná pro řešení krizové situace a kterou je tato osoba povinna konat v místě určeném orgánem krizového řízení,
 
pracovní výpomocí povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení,
 
věcným prostředkem movitá nebo nemovitá věc nebo poskytovaná služba, pokud tuto věc nebo službu lze využít při řešení krizové situace,
 
kritickou infrastrukturou prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jeho funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu,
 
ochranou kritické infrastruktury opatření zaměřená na snížení rizika narušení funkce prvku kritické infrastruktury,

Zvláštní skutečnosti – informace v oblasti krizového řízení, které by v případě zneužití mohly vést k ohrožení zdraví, majetku, životního prostředí nebo podnikatelského zájmu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.

Stav nebezpečí – se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury.

Krizový plán – obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací.

Plán krizové připravenosti – plán, ve kterém je upravena příprava příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací.

Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností jsou poradními orgány hejtmana kraje a starosty obce pro přípravu na krizové situace.

Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností jsou pracovními orgány hejtmana kraje a starosty obce pro přípravu na krizové situace.

Mimořádná událost
Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Specifikace typů mimořádných událostí
1. Přírodní
a. Živelní pohromy
 dlouhotrvající sucha,
 dlouhodobá inverzní situace,
 povodně velkého rozsahu,
 jiné živelní pohromy velkého rozsahu (např. rozsáhlé lesní požáry, sněhová kalamita, vichřice, sesuvy, zemětřesení apod.),
b. Hromadné nákazy
 epidemie – hromadné nákazy osob,
 epifytie – hromadné nákazy polních kultur,
 epizootie – hromadné nákazy zvířat,

2. Antropogenní 
 . Provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou
 radiační havárie velkého rozsahu,
 havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky,
 jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu, požáry, exploze, destrukce nadzemních a podzemních částí staveb,
 narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně,
 znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého rozsahu,

3. Vnitrostátní společenské, sociální a ekonomické krize
 narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu,
 narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu,
 narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie velkého rozsahu,
 narušení dodávek potravin velkého rozsahu,
 narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu,
 narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu,
 narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu,
 narušení funkčnosti veřejných komunikačních vazeb velkého rozsahu,
 narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu,
 migrační vlny velkého rozsahu,
 hromadné postižení osob mimo epidemií,
 hrozba nebo provedení závažných teroristických akcí, aktivity vnitrostátního nebo mezinárodního zločinu nebo terorismu,
 závažné narušení veřejného pořádku nebo nárůst závažné majetkové a násilné kriminality velkého rozsahu,
 ohrožení života a zdraví občanů v jiných zemích takového rozsahu a charakteru, že je požadováno okamžité poskytnutí materiální nebo finanční humanitární pomoci nebo nasazení záchranných sil a prostředků státních a dobrovolných organizací ČR v rámci zahraniční pomoci,
 ohrožení demokratických základů státu extrémistickými politickými silami,
 násilné akce subjektů cizí moci spojené s použitím vojenských sil a prostředků proti chráněným zájmům a vyvolané účastí státu v mezinárodních mírových a humanitárních misí nebo plněním jeho spojeneckých závazků,
 rozsáhlá a závažná diverzní činnost spojená se zjevnou přípravou vojenské agrese subjektu cizí moci,
 vnější vojenské napadení státu nebo spojenců,
 ohrožení základních hodnot demokracie, svobody občanů v jiných zemích takového rozsahu a charakteru, že ohrožuje bezpečnost mezinárodního prostředí a je požadováno i nasazení ozbrojených sil k provedení mezinárodní mírové nebo humanitární operace.

Krizová situace
Je mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav (mimořádná situace, kdy je bezprostředně ohrožena svrchovanost a územní celistvost státu, jeho demokratické základy, chod hospodářství, systém státní správy a samosprávy, zdraví a život velkého počtu osob, majetek ve velkém rozsahu, kulturní statky, životní prostředí nebo plnění mezinárodních závazků, přičemž ohrožení nelze zabránit ani jeho následky odstranit obvyklou činností správních úřadů, orgánů územní samosprávy, ozbrojených sil, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb).

 

vytisknout  e-mailem