HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřední deska

 • Úřední deska
 • Upozornění pro adresáty veřejné správy ohledně lhůt ve správních řízeních
 • Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Informace zveřejněné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Úřední deska orgánu nemocenského pojištění

Úřední deska

Úřední deska HZS Kraje Vysočina

Upozornění pro adresáty veřejné správy ohledně lhůt ve správních řízeních

V případě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona k učinění úkonu vůči HZS Kraje Vysočina jako správnímu orgánu může být trvání nouzového stavu v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu - § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). Nouzový stav, respektive krizová opatření nařízená v souvislosti s nouzovým stavem, která mohou omezit možnost učinit úkon v požadované lhůtě z důvodu omezeného pohybu osob, mají povahu závažných důvodů, které nastaly bez zavinění účastníka řízení ve smyslu § 41 odst. 4 správního řádu. HZS Kraje Vysočina bude v této situaci provádět individuální hodnocení takových případů. Budou-li důvody uplynutí lhůty k provedení úkonu spočívat v nutnosti dodržovat omezení vyplývající z nouzového stavu, bude po ukončení doby trvání nouzového stavu běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka, s nímž musí být spojen zmeškaný úkon. Nebude-li v takto odůvodněných případech prominutí zmeškání lhůty vyloučeno na základě ustanovení právního předpisu, HZS Kraje Vysočina usnesením rozhodne o prominutí zmeškání úkonu.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Povinně zveřejňované informace dle dikce zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zveřejněné informace jsou upravené v souladu citovaným zákonem a dle § 5 odst. 4) citovaného zákona zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup. Formální a obsahová úprava je koncipována v souladu s vyhláškou Ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Povinně zveřejňované informace za rok 2018

1)      DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ HZS KRAJE VYSOČINA:

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina byl zřízen zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Základním posláním Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.
2)      ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: 
 • -         ředitelství HZS Kraje Vysočina,
 • -         územní odbory: Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou,

 • -         jednotky HZS Kraje Vysočina,

 • -         organizačními součástmi HZS Kraje Vysočina jsou i technická a účelová zařízení.

3)      ELEKTRONICKÁ PODATELNA: 

spisovna@hasici-vysocina.cz

ID datové schránky: ntdaa7v
Povolené formáty přijímaných datových zpráv:

- pdf (Portable Document Format)
- PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
- xml (Extensible Markup Language Document)
- fo/zfo (602XML Filler dokument)
- html/htm (Hypertext Markup Language Document)
- odt (Open Document Text)
- ods (Open Document Spreadsheet)
- odp (Open Document Presentation)
- txt (prostý text)
- rtf (Rich Text Format)
- doc/docx (MS Word Document)
- xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
- ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
- jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
- png (Portable Network Graphics)
- tif/tiff (Tagged Image File Format)
- gif (Graphics Interchange Format)
- mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
- wav (Waveform Audio Format)
- mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
- edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
- shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
- dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
- gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)
- P7S, TST, EML, ISDS

Přijímání faktur ve strukturovaném elektronickém formátu:

 - UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015
 - UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice)
 - ISDOC/ISDOCX (Information Systém Document) verze 5.2 a vyšší

Datové zprávy zaslané v jiných než povolených formátech, nečitelné nebo  vykazující jiné chyby, budou neprodleně vráceny odesílateli.

4)      PŘÍJEM PODÁNÍ: 
Podání – žádost o poskytnutí informace, stížnost, odvolání, návrh – se podává:
a)      osobně: podatelna HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, Jihlava – 1. patro, dveře č. 223

                        územní odbory HZS Kraje Vysočina: Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou

b)      poštou: HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava
c)      faxem: +420 950 270 152
d)      elektronicky: spisovna@hasici-vysocina.cz

5)      PODÁNÍ OPRAVNÉHO PROSTŘEDKU:
Odvolání proti rozhodnutí lze podal dle §16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písmeně u zpracovatele, který rozhodnutí vydal nebo vydat měl. Odvolání se podává písemně.
6)      PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ ČINNOST HZS ČR: 
a)      zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
b)      zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
c)      zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
d)      zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

 Předpisy upravující činnost HZS ČR jsou k nahlédnutí na podatelně HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, Jihlava – 1. patro

7)      PRAVIDLA ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ:

a) Náklady na pořízení kopií:

     
Jednostranná kopie
formát
cena v Kč / 1 ks
A4 černobílá
0,50
A4 barevná
2,00
A3 černobílá
1,00
A3 barevná
 3,50
 Oboustranná kopie
Formát
cena v Kč / 1 ks
A4 černobílá
1,00
A4 barevná
3,50
A3 černobílá
2,00
A3 barevná
7,00
                                                              
 • a)      jednostranná kopie                                      b) oboustranná kopie

 e) Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

b) Náklady na opatření 1 ks technického nosiče dat:
       CD-R                                  4,00   Kč
       DVD-R                                6,00   Kč
c) Náklady na odeslání informací žadateli:
Balné se neúčtuje, poštovné dle aktuálního ceníku České pošty.

Za každou celou hodinu práce mimořádně rozsáhlého vyhledávání činí 274,- Kč. Jedná-li se o čas kratší než jednu hodinu, lze zkrátit uvedený náklad o poměrnou část až o polovinu. Pokud celkové náklady za poskytnutí informace žadateli na základě jedné žádosti vypočtené podle bodu 1. až 4. nepřesáhnou 50,- Kč, poskytuje se informace bezplatně. V případě, že výsledná částka za pořízení kopií bude vypočtena na padesátihaléř, zaokrouhluje se úhrada na celou korunu směrem nahoru.
     Informace bude žadateli vydána až po prokazatelné úhradě vzniklých nákladů.
f) Způsob úhrady:
Bezhotovostní platbou nebo poštovní poukázkou typu „A“ na příjmový účet HZS Kraje Vysočina č. 19-15032881/0710, variabilní symbol 2329plus poslední dvě číslice běžného roku (12) plus čtyři místa pořadové číslo poskytované informace v běžném roce (od 0001). Způsob úhrady vč. variabilního symbolu bude uveden na oznámení o výši úhrady žadateli.
8)      VÝROČNÍ ZPRÁVA

V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje HZS Kraje Vysočina výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací.

Za rok 2018 bylo u HZS Kraje Vysočina podáno devět žádostí o poskytnutí informace.:
 • Počet podaných žádostí o informace                                               9
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                       0
  • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu                  0
 • Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona                     Žádné řízení neproběhlo
 • Další informace vztahující se k uplatňování zákona                       Žádné řízení neproběhlo
                           

Informace zveřejněné dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Úřední deska orgánu nemocenského pojištění

Podatelna orgánu nemocenského pojištění

                              

Pro účely plnění povinnosti vyplývajících ze zákona č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují následující informace:   

Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění a kde je možno učinit podání:                  

                                               PO      08:00 - 14:00

                                               ÚT      08:00 - 13:00

                                               ST       08:00 - 14:00

                                               ČT      08:00 - 13:00

                                               PÁ      08:00 - 13:00

Adresa, na které je možno odevzdat podání: 

Hasičský záchranný sbor

Kraje Vysočina

Ke Skalce 32

586 04 Jihlava

Elektronická podatelna HZS Kraje Vysočina, kde je možno doručovat podání opatřené elektronickým podpisem v elektronické podobě:   e-mail: podatelna@hzskv.cz

Možnost podání do datové schránky opatřená elektronickým podpisem:  

ID datové schránky HZS Kraje Vysočina: ntdaa7v

Forma technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě:

veřejná síť internet, flash-disk

Určené pracoviště k plnění funkce správního orgánu (služební orgán I. stupně): Kancelář krajského ředitele      

Služební orgán I. stupně: plk. Mgr. Vendula Přikrylová,   

ředitelka kanceláře krajského ředitele HZS Kraje Vysočina,

tel.: 950270158, e-mail: vendula.prikrylova@hasici-vysocina.cz

Zástupce služebního orgánu I. stupně: plk. JUDr. Mgr. Lenka Pártlová,

vedoucí oddělení právního a organizačního

tel.: 950270149, e-mail: lenka.partlova@hasici-vysocina.cz

Určené pracoviště k plnění funkce služebního útvaru:

Oddělení personální a PaM

Pracoviště, které vyplácí služební příjem/náhrady mzdy: Oddělení personální a PaM

Pracovníci pověření vedením agendy za služební útvar

Lenka Šarounová, mzdová účetní:

tel.: 950270168, e-mail: lenka.sarounova@hasici-vysocina.cz

Blanka Kuklová, mzdová účetní:

tel.: 950270162, e-mail: blanka.kuklova@hasici-vysocina.cz

Bc. Hana Rajdlíková, referent sociálních věcí:

tel.: 950270161, e-mail: hana.rajdlikova@hasici-vysocina.cz

                                                                                                  plk. Mgr. Jiří Němec

V Jihlavě dne 25. 1. 2021                                                    ředitel HZS Kraje Vysočina    

    

vytisknout  e-mailem