HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dávají za nás ruku do ohně

Chcete se zúčastnit velké hasičské soutěže? Chcete s námi oslavit naše dvacetileté výročí? Přihlašte se do soutěže!!! 

  • Informace o soutěži
  • Pravidla soutěže

Informace o soutěži

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vyhlašuje 12. ročník projektuDávají za nás ruku do ohně, který se každoročně koná pod záštitou generálního ředitele HZS ČR genpor. Drahoslava Ryby.

Rok 2020 se ponese ve znamení oslav. Hasičský záchranný sbor České republiky letos slaví 20. výročí svého působení v novém krajském uspořádání.

Co byste popřáli hasičům do dalších let?

Vyzýváme všechny malé i velké příznivce a obdivovatelé hasičů:

„Pošlete nám co nejoriginálnější přání k našim 20. narozeninám“


"Přestože od vzniku prvního profesionální hasičského sboru uplynulo již 167 let, mají hasiči na své cestě historií řadu důležitých dat. Jedním z klíčových je 1. leden 2001, kdy díky nové legislativě, z poměrně složité a těžkopádné organizační struktury, vzniká Hasičský záchranný sbor ČR ve zcela novém uspořádání, s novými kompetencemi a fungující na nové právní úpravě.

Pro všechny hasiče je toto datum velmi důležité a proto se letošní rok, který je 20. rokem tohoto uspořádání, stal rokem oslav.

Pojďte s námi slavit i vy a pošlete Hasičskému záchrannému sboru ČR narozeninové přání. Fantazii se meze nekladou a forma i obsah jsou zcela na Vás."

Soutěžní forma: můžete posílat textová přání, obrázky, zvukové záznamy i videa

Věkové kategorie: děti (MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ), dospělí, kolektivy

Speciální kategorie: hasiči profesionální a dobrovolní

Uzávěrka: 30. června 2020

Garant projektu: pracoviště komunikace MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414, soutez@grh.izscr.cz (předmět e-mailu „Nejoriginálnější přání k 20. výročí“), tel. 950 819 659.

Podmínky soutěže: přijímáme vlastní vymyšlená přání, doručená garantovi projektu elektronicky nebo poštou. Společně s příspěvkem je nutné zaslat naskenovanou vyplněnou přihlášku, prohlášení soutěžícího, souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí licence k užívání autorského díla. Uzávěrka soutěže bude 30. června 2020.
Přihláška, prohlášení a souhlas jsou v přiložených souborech.

Další informace a následně výsledky soutěže naleznete na www.hzscr.cz nebo facebooku Hasičského záchranného sboru ČR.

Pravidla soutěže

Organizátorem soutěže je Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3,
170 34, Praha 7, IČO 00007064, zastoupené MV - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 26, 148 01,Praha 414.

Účastníkem soutěže je fyzická osoba, která zašle organizátorovi soutěže soutěžní příspěvek, řádně
a kompletně vyplní přihlašovací formulář, souhlas s pravidly soutěže, souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutí licence k užívání autorského díla a splní ostatní pravidla soutěže. V případě, že je účastníkem soutěže osoba mladší 18 let, vyplní přihlašovací formulář a ostatní výše zmíněné dokumenty jeho právní zástupce.

Soutěž probíhá v termínu od 11. 2. 2020 do 30. 6. 2020.

Zaslané příspěvky musí souviset s tématem soutěže, nesmí mít neetický obsah, nesmí být opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popisem, nesmí zobrazovat jakékoliv skutečnosti, které by bylo možné považovat za reklamu, ani jinak znevažovat účel a téma soutěže.

Příspěvky musí být společně s vyplněným a podepsaným přihlašovacím formulářem odeslány buď poskytovatelem poštovních služeb na doručovací adresu organizátora soutěže, (která je: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 26, 148 01,Praha 414), nebo osobně doručeny do podatelny organizátora soutěže na výše uvedené doručovací adrese, nebo doručeny na emailovou adresu ,nejpozději do 30. 6. 2020 (datum ukončenísoutěže).V případěvyužitíe-mailovéadresymusíbýtpřihlašovacíformulářopatřen elektronickým podpisem (elektronickým podpisem účastník soutěže uděluje souhlas i s užitím autorského díla a zpracováním osobních údajů), případně musí mít přihlašovací formulář podobu vlastnoručně podepsaného, naskenovaného dokumentu ve formátu PDF se zřetelně čitelnými údaji.

Odborná porota v termínu do 31. 7. 2020 vyhodnotí příspěvky a ke dni 15. 8. 2020 uvědomí písemně výherce soutěže, kteří následně obdrží od generálního ředitele ceny pro vítěze. Místo a datum předání cen budou upřesněny v informačním dopise výhercům.

Poskytnutím příspěvku organizátorovi soutěže se tento, případně nosič, na kterém je příspěvek zaslán, stává majetkem státu s příslušností hospodaření Ministerstva vnitra a účastník nemá nárok na jeho vrácení.

Účastník soutěže/jeho právní zástupce, který zašle příspěvek formou fotografie či videa, se organizátorovi soutěže zaručuje, že osoby vyskytující se na fotografiích/videích poskytly souhlas s jejich zveřejněním a dalším využitím pro účely této soutěže a účely organizátora soutěže s ní spojené, případně, že takový souhlas vyplývá z právního předpisu České republiky. Účastník soutěže/jeho právní zástupce, se výslovně zavazuje nést veškeré důsledky související s porušením právních předpisů České republiky, zejména na úseku ochrany osobních údajů nebo ochrany práv duševního vlastnictví, a uhradit poškozeným tím vzniklou újmu. Organizátor soutěže nepřebírá za uvedené jakoukoliv zodpovědnost.

Účastník soutěže/jeho právní zástupce bere na vědomí, že v případě porušení pravidel soutěže, zejména v případě, že se jakékoliv jeho právní jednání nebo prohlášení ukáže zdánlivým nebo nepravdivým, jeho účast včetně případného vítězství v soutěži se ruší.

Účastník soutěže/jeho právní zástupce se zavazuje k tomu, že nebude vznášet jakékoli nároky vůči organizátorovi soutěže, než které mu náleží podle pravidel této soutěže.

Účastník soutěže/jeho právní zástupce poskytne organizátorovi soutěže práva užít příspěvky s ohledem na autorskou ochranu práv duševního vlastnictví minimálně v rozsahu níže uvedeném. Účastník soutěže/jeho právní zástupce dá organizátorovi soutěže souhlas s použitím svých osobních údajů minimálně v rozsahu níže uvedeném.

Účastník soutěže/jeho právní zástupce v přihlašovacím formuláři vysloví souhlas s pravidly této soutěže (svým podpisem).

Podmínky soutěže a kontaktní údaje na osobu pověřenou komunikací na straně organizátora soutěže jsou uvedeny na webových stránkách .

vytisknout  e-mailem