HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dávají za nás ruku do ohně

Chcete se zúčastnit velké hasičské soutěže? Chcete s námi oslavit naše dvacetileté výročí? Přihlašte se do soutěže!!! 

  1. Informace o soutěži
  2. Pravidla soutěže

Organizátorem soutěže je Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3,
170 34, Praha 7, IČO 00007064, zastoupené MV - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 26, 148 01,Praha 414.

Účastníkem soutěže je fyzická osoba, která zašle organizátorovi soutěže soutěžní příspěvek, řádně
a kompletně vyplní přihlašovací formulář, souhlas s pravidly soutěže, souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutí licence k užívání autorského díla a splní ostatní pravidla soutěže. V případě, že je účastníkem soutěže osoba mladší 18 let, vyplní přihlašovací formulář a ostatní výše zmíněné dokumenty jeho právní zástupce.

Soutěž probíhá v termínu od 11. 2. 2020 do 30. 6. 2020.

Zaslané příspěvky musí souviset s tématem soutěže, nesmí mít neetický obsah, nesmí být opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popisem, nesmí zobrazovat jakékoliv skutečnosti, které by bylo možné považovat za reklamu, ani jinak znevažovat účel a téma soutěže.

Příspěvky musí být společně s vyplněným a podepsaným přihlašovacím formulářem odeslány buď poskytovatelem poštovních služeb na doručovací adresu organizátora soutěže, (která je: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 26, 148 01,Praha 414), nebo osobně doručeny do podatelny organizátora soutěže na výše uvedené doručovací adrese, nebo doručeny na emailovou adresu ,nejpozději do 30. 6. 2020 (datum ukončenísoutěže).V případěvyužitíe-mailovéadresymusíbýtpřihlašovacíformulářopatřen elektronickým podpisem (elektronickým podpisem účastník soutěže uděluje souhlas i s užitím autorského díla a zpracováním osobních údajů), případně musí mít přihlašovací formulář podobu vlastnoručně podepsaného, naskenovaného dokumentu ve formátu PDF se zřetelně čitelnými údaji.

Odborná porota v termínu do 31. 7. 2020 vyhodnotí příspěvky a ke dni 15. 8. 2020 uvědomí písemně výherce soutěže, kteří následně obdrží od generálního ředitele ceny pro vítěze. Místo a datum předání cen budou upřesněny v informačním dopise výhercům.

Poskytnutím příspěvku organizátorovi soutěže se tento, případně nosič, na kterém je příspěvek zaslán, stává majetkem státu s příslušností hospodaření Ministerstva vnitra a účastník nemá nárok na jeho vrácení.

Účastník soutěže/jeho právní zástupce, který zašle příspěvek formou fotografie či videa, se organizátorovi soutěže zaručuje, že osoby vyskytující se na fotografiích/videích poskytly souhlas s jejich zveřejněním a dalším využitím pro účely této soutěže a účely organizátora soutěže s ní spojené, případně, že takový souhlas vyplývá z právního předpisu České republiky. Účastník soutěže/jeho právní zástupce, se výslovně zavazuje nést veškeré důsledky související s porušením právních předpisů České republiky, zejména na úseku ochrany osobních údajů nebo ochrany práv duševního vlastnictví, a uhradit poškozeným tím vzniklou újmu. Organizátor soutěže nepřebírá za uvedené jakoukoliv zodpovědnost.

Účastník soutěže/jeho právní zástupce bere na vědomí, že v případě porušení pravidel soutěže, zejména v případě, že se jakékoliv jeho právní jednání nebo prohlášení ukáže zdánlivým nebo nepravdivým, jeho účast včetně případného vítězství v soutěži se ruší.

Účastník soutěže/jeho právní zástupce se zavazuje k tomu, že nebude vznášet jakékoli nároky vůči organizátorovi soutěže, než které mu náleží podle pravidel této soutěže.

Účastník soutěže/jeho právní zástupce poskytne organizátorovi soutěže práva užít příspěvky s ohledem na autorskou ochranu práv duševního vlastnictví minimálně v rozsahu níže uvedeném. Účastník soutěže/jeho právní zástupce dá organizátorovi soutěže souhlas s použitím svých osobních údajů minimálně v rozsahu níže uvedeném.

Účastník soutěže/jeho právní zástupce v přihlašovacím formuláři vysloví souhlas s pravidly této soutěže (svým podpisem).

Podmínky soutěže a kontaktní údaje na osobu pověřenou komunikací na straně organizátora soutěže jsou uvedeny na webových stránkách .

vytisknout  e-mailem