HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hlavní úkoly

1. HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku požární ochrany:
 • zpracovává koncepci požární ochrany kraje
 • vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany,
 • kontroluje plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku požární ochrany,
 • odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje,
 • zřizuje a provozuje krajské operační a informační středisko HZS karje HZS kraje,
 • přijímá tísňová volání na linkách 150 a 112,
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů pro potřeby HZS kraje,
 • řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách PO,
 • koordinuje zabezpečování požární ochrany v kraji s ostatními orgány,
 • soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí,
 • zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje v oblastech, které vymezuje zákon,
 • soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek PO a řízení záchranných prací,
 • zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek PO na území kraje,
 • v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen „generální ředitelství“) řídí a organizuje odbornou přípravu příslušníků, velitelů jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků,
 • projednává přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany,
 • zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochrany v kraji a předkládá ji krajskému úřadu,
 • zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného generálním ředitelstvím.
 • vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií.

2. HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“):
 • zabezpečuje plnění úkolů krajského operačního a informačního středika IZS,
 • organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji při zpracování poplachového plánu IZS, podílí se na zajištění havarijní připravenosti a ověřuje ji prověřovacími a taktickými cvičeními,
 • usměrňuje IZS na úrovni kraje,
 • spolupracuje při zpracování a aktualizaci povodňových plánů podle zvláštního právního předpisu,
 • uzavírá dohody s příslušným územním celkem sousedního státu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak,
 • řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS,
 • zpracovává poplachový plán IZS kraje,
 • koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené Ministerstvem vnitra a krajským úřadem,
 • organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu složek IZS zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje vzdělávací zařízení.

3. HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku krizového řízení:
 • podílí se na organizování součinnosti mezi správními úřady a obcemi v kraji při přípravě na řešení krizových situací,
 • zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje,
 • vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje,
 • podílí se na kontrole krizových plánů kraje,
 • zřizuje a provozuje pracoviště krizového řízení,
 • ukládá obcím, které určí, povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje,
 • vyžaduje, shromažduje a eviduje údaje nezbytné pro zpracování krizového plánu kraje pro přípravu a řešení krizových situací a koordinuje pro účely krizového řízení sběr dat od územních správních úřadů,
 • poskytuje prostřednictvím generálního ředitelství podklady k zajištění připravenosti na řešení krizových situací ministerstvům a jiným ústředním správním úřadům,
 • podílí se na plnění úkolů stanovených v krizovém řízení vládou, Ministerstvem vnitra, hejtmanem kraje a krajským úřadem,
 • podílí se na plnění úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • podílí se na provádění vzdělávaní v oblasti krizové a havarijní připravenosti,
 • vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií
 • poskytuje úrčeným obcím na vyžádání podklady nezbytné pro rozpracování úkolů krizového plánu kraje,
 • seznamkuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

4. HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku ochrany obyvatelstva a civilní ochrany (dále jen „CO“):
 • zabezpečuje varování a vyrozumění,podílí se na zajištění havarijní připravenosti,
 • organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,
 • organizuje a koordinuje humanitární pomoc,
 • organizuje hospodaření s materiálem CO,
 • sjednocuje postupy územních správních úřadů s krajskou působností a pověřených obecních úřadů s rozšířenou působností v oblasti ochrany obyvatelstva,
 • vede evidenci a provádí kontrolu staveb CO a staveb dotčených požadavky CO v kraji,
 • je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva,
 • organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření.
 • zajišťuje oblast přípravy obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádné události,
 • zabezpečuje oblast financování ochrany obyvatelstva,
 • usměrňuje postup při zřizování zařízení CO a při odborné přípravě jejich personálu v kraji,
 • vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií,
 • provádí veřejnosprávní kontrolu v oblasti ochrany obyvatelstva - refundace
 • zabezpečuje zpracování úkolů ochrany obyvatelstva a do havarijních a krizových plánů a do optření při přechodu z mírového na válečný stav.

vytisknout  e-mailem