HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Havarijní plánování

Havarijní plánování je soubor činností, postupů a vazeb uskutečňovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, krajskými a obecními úřady a dotčenými právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami k plánování opatření k provádění záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádných událostí, k odstranění následků vzniklých vlivem mimořádné události a opatření v systému ochrany obyvatelstva, a to vždy s použitím existujících sil a prostředků (např. integrovaný záchranný systém), s cílem:
  • analyzovat existující rizika a zvýšit povědomí o rizicích na daném území,
  • minimalizovat škodlivé účinky mimořádné události na životy a zdraví osob, životní prostředí, hospodářská zvířata, majetkové a kulturní hodnoty,
  • stanovit opatření k odvrácení nebo omezení účinků mimořádné události a způsob odstranění následků.

Základním plánovacím dokumentem je Havarijní plán Plzeňského kraje (dále jen "havarijní plán kraje").

Havarijní plán kraje se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu.
Jeho zpracovatelem je Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen "HZS kraje") v součinnosti se složkami IZS, orgány kraje, orgány hygienické služby, veterinární správy apod.

HZS kraje předává složkám, správním úřadům a obcím, které plní úkoly z havarijního plánu kraje, výpisy z havarijního plánu kraje pro rozpracování jejich činnosti pro případ vzniku mimořádných událostí.

Složení Havarijního plánu Plzeňského kraje

Informační část:

1. Charakteristika Plzeňského kraje
2. Jednotlivé druhy mimořádných událostí

Operativní část:

a) Pomoc poskytovaná sousedním krajům
b) Pomoc, která může být poskytnuta ze sousedních krajů
c) Pomoc, která může být poskytnuta z ústřední úrovně
d) Způsob vyrozumění o mimořádné události a spojení


Plány konkrétních činností:

1. Plán vyrozumění
2. Plán traumatologický
3. Plán varování obyvatelstva
4. Plán ukrytí obyvatelstva
5. Plán individuální ochrany obyvatelstva
6. Plán evakuace obyvatelstva
7. Plán nouzového přežití obyvatelstva
8. Plán monitorování
9. Pohotovostní plán veterinárních opatření
10. Plán veřejného pořádku a bezpečnosti
11. Plán ochrany kulturních památek
12. Plán hygienických a protiepidemických opatření
13. Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky
14. Plán odstranění odpadů

15. Plán psychosocilání krizové pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí

vytisknout  e-mailem