HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ukončil své činnosti na KACPU Jihočeského kraje

Ke dni 1. 1. 2024 ukončil Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS JHC“) své činnosti v rámci Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině Jihočeského kraje (dále jen „KACPU“), které bylo zřízeno dne 3. 3. 2022. 

Po téměř dvou letech plnění mimořádného úkolu, podle § 3 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR, v platném znění, jsme od nového roku přenechali agendu přidělování nouzového ubytování jiným organizačním složkám Ministerstva vnitra, konkrétně Centru pomoci integrace cizinců a Správě uprchlických zařízení.

HZS JHC pro výkon svých běžných úkolů v rámci ochrany obyvatelstva disponuje nejen dostatečným materiálním zabezpečením, ale hlavně know-how pro efektivní plnění úkolů nouzového přežití. Právě to bylo v prvních měsících řešení uprchlické krize výraznou výhodou a jedním z důvodů našeho zapojení.

Pod metodickým vedením Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS České republiky se příslušníci HZS Jihočeského kraje při zvládání uprchlické krize zapojili do úkolů na všech úrovních. Od zabezpečení poskytování nouzového ubytování, humanitární pomoci a poskytování psychosociální pomoci na KACPU, přes rozsáhlé činnosti ve stálé pracovní skupině Krizového štábu Jihočeského kraje, až po strategické činnosti v odborných skupinách na národní úrovni. Většina z těchto činností probíhala v režimu 24/7.

Mimo výše uvedené úkoly, které se plnily pravidelně a po delší časový úsek, měli, převážně v době nouzového stavu mezi 4. 3. 2022 a 31. 6. 2022, naši příslušníci spolu s vybranými jednotkami sborů dobrovolných hasičů za úkol i přepravu uprchlíků do nouzového ubytování a také rozvoz materiálu pro nouzové přežití na obce a ubytovací zařízení. V tomto časovém úseku byl v blízkosti letiště postaven stan pro případnou karanténu a izolaci uprchlíků bez ubytování s pozitivním nálezem onemocnění COVID‑19. Prostory KACPU byly průběžně dekontaminovány našimi příslušníky.

Do činností byli zapojeni příslušníci ze všech územních odborů a krajského ředitelství HZS JHC. Zatímco v roce 2022 bylo do řešení zapojeno celkem 92 příslušníků napříč odděleními, v roce 2023 už byly úkoly ponechány převážně na oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení Krajského ředitelství HZS JHC a pracovištích prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení územních odborů HZS JHC.

V roce 2022 zmíněných 92 příslušníků odsloužilo v rámci této mimořádné situace téměř 17 000 hodin. V roce 2023 to pak bylo přes 5000 hodin rozdělených mezi 20 příslušníků. Do psychosociální péče se zapojilo 17 vyškolených příslušníků a psycholog HZS JHC, kteří v období od 3. 3. 2022 do 14. 5. 2022 pracovali s více než dvěma tisíci uprchlíky a poskytli podporu u 60 intervencí. Nouzové ubytování v Jihočeském kraji jsme zprostředkovali pro více než 9 000 osob, aktuálně nouzové ubytování v Jihočeském kraji využívá 605 osob. Pro srovnání, během prvních tří dnů provozu KACPU využilo jeho služby okolo 2 000 nově příchozích osob, oproti tomu před ukončením našich činností se tyto počty pohybovaly v desítkách za týden.

Ubytovací kapacity pro uprchlíky poskytovaly státní organizace, Krajský úřad Jihočeského kraje, obce a v neposlední řadě fyzické, podnikající fyzické a právnické osoby. Krajský úřad Jihočeského kraje pro tento účel vytvořil webový formulář, přes který ubytovatelé mohli nabídnout své kapacity pro nouzové ubytování, poté s nimi uzavřel smlouvy a do takto zasmluvněných zařízení následně HZS JHC přiděloval uprchlíky k nouzovému ubytování. V průběhu dvou let jsme tak uprchlíky ubytovali do téměř tisíce různých zařízení, bytů, ubytoven a penzionů.

V důsledku enormního množství rozličných úkolů a výzev mohl v průběhu posledních dvou let HZS JHC optimalizovat nejen své vnitřní postupy, ale i materiál a nástroje využitelné k řešení mnoha jiných mimořádných událostí. Mezi nejvýznamnější nové nástroje řadíme informační systém humanitární pomoci IS HUMPO, který v budoucnu zefektivní proces evakuace, nouzového přežití obyvatelstva a poskytování humanitární pomoci. Podílením se na zřízení KACPU jsme také pomohli zrealizovat koncept „Asistenčních center pomoci“, jejichž hlavními úkoly při mimořádných událostech by bylo zabezpečení bezpečného prostoru pro zasažené, poskytování psychosociální pomoci, zabezpečení služeb související s danou událostí a podpora zasahujících složek integrovaného záchranného systému.

Na závěr bychom chtěli vyjádřit poděkování příslušníkům HZS JHC, pracovníkům všech organizací, kteří se podíleli na provozu KACPU, dále široké skupině dobrovolníků a nestátním neziskovým organizacím a také všem ubytovatelům. Zvláště bychom chtěli poděkovat našim kolegyním a kolegům z Krajského úřadu Jihočeského kraje, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje a Odboru azylové a migrační politiky, s nimiž jsme v průběhu této krize úzce spolupracovali na více úrovních.

Získané zkušenosti s řešením této situace byly pro nás velmi přínosné a ověřili jsme si, že HZS JHC je připraven přijmout a plnit mimořádné úkoly a výzvy.

(Autoři článku: por. Mgr. Martin Ševčík a kolektiv příslušníků)

vytisknout  e-mailem