HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasiči varují před nebezpečím vzniku požárů v přírodním prostředí, pozor dávejte na čarodějnické ohně

Pálení hlaste příslušnému HZS kraje:
https://paleni.izscr.cz/
Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.
 

Vážení spoluobčané,

obracíme se na Vás s prosbou, abyste byli během pálení čarodějnických ohňů nanejvýš zodpovědní a opatrní. Nechystáme se přijmout zákazová opatření v souvislosti s rozděláváním ohňů, ale o to větší je náš apel na dodržování pravidel požární bezpečnosti. Pokud se chystáte oslavit v úzkém kruhu rodiny a přátel filipojakubskou noc, která se tradičně pojí s pálením čarodějnických ohňů, nezapomeňte na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně. Nepodceňujte přetrvávající sucho a s tím spojené nebezpečí rychlého šíření požáru. Při pálení v přírodním prostředí mějte ohniště po celou dobu pod dozorem. Pro všechny případy si připravte hasební prostředky, kterými je možné šíření požáru v první moment zastavit. Na závěr nezapomeňte dohlédnout na to, aby bylo místo po ukončení pálení důkladně prolito vodou a bylo vychladlé. Zároveň vás prosíme, abyste pálení nahlásili hasičům přes web https://paleni.izscr.cz/. Můžete tím předejít zbytečnému výjezdu našich jednotek požární ochrany.

Děkujeme Vám za to, že budete zodpovědní.

Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje
brig. gen. František Mencl, ředitel HZS Královéhradeckého kraje

pozarohniste_001 kopírovat.jpgPřestože současná doba nepřeje velkým oslavám pálení čarodějnic, suché počasí přeje vzniku požárů. Od začátku dubna eviduje HZS Královéhradeckého kraje celkem 127 požárů, z toho se asi v 60 % jedná o požáry v přírodním prostředí. Takové požáry likvidovaly jednotky požární ochrany asi v 70 případech. Nejvíce výjezdů spojených s likvidací požárů v přírodním prostředí mají jednotky na Náchodsku a Trutnovsku. Oproti loňskému dubnu se jedná prozatím o menší počet událostí, ovšem duben 2019 byl loni rekordním měsícem, co se počtu požárů týče. Loni zasahovaly jednotky požární ochrany za celý duben u 164 požárů.

Za většinou požárů v přírodním prostředí stojí nedbalost odpovědných osob, mnohdy i lhostejnost. Je proto nutné dodržovat bezpečnostní podmínky, na které pamatuje nejen zákon o požární ochraně, ale jsou stanoveny i v nařízeních krajů. V Královéhradeckém kraji se uvedené problematiky týká nařízení č. 3/2002. Zde jsou specifikovány podmínky pro spalování látek přírodního charakteru na hromadách, podmínky pro rozdělávání ohňů v přírodním prostředí a samozřejmě i podmínky požární bezpečnosti při pálení zbytků po lesní těžbě. Na dodržování pravidel se zaměřili v uplynulých dnech příslušníci HZS KHK, kteří provedli přes 20 kontrol míst, kde bylo hlášeno pálení. Ve čtyřech případech byly osoby upozorněny na povinnost dodržovat podmínky dle nařízení kraje.

Několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měli ve vlastním zájmu všichni při rozdělání ohně v přírodním prostředí dodržovat:

 • Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů
  a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů. Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 m, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný, tedy 100 metrů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov.
 • Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci.  I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy.
  Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte. 
 • Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení
  do stran. Jinak se mohou plameny rozšířit do okolí a vymknout se kontrole.
 • Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny.
 • Při pálení ohňů musí být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor!
  I rodiče mohou být dle §78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi.
 • Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru. Hlídejte ho, aby nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště
  v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
 • Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno, ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou.

Zákon o požární ochraně (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.  Přičemž musí dbát jeho pokynů. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

Veškeré informace najdete i v přiloženém informačním materiálu HZS Královéhradeckého kraje, který se věnuje problematice sucha a požárů v přírodním prostředí. 

Martina Götzová, tisková mluvčí
FOTO: HZS Královéhradeckého kraje

vytisknout  e-mailem