Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasiči letos uchránili před požáry hodnoty za více jak pět miliard korun

31. října 2011 (Ivana Svitáková) - Během ledna až září letošního roku hasiči zaznamenali výrazný nárůst požárů a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zemřelo při požárech více lidí. Hasiči uchránili při požárech hodnoty ve výši 5,2 mld. Kč. Hasiči při všech událostech zachránili nebo evakuovali 33 400 osob.  

V období od 1. ledna do 30. září 2011 zasahovaly jednotky požární ochrany u 79 461událostí, což je o 9,6 % méně než ve stejném období roku 2010.
Více jak polovina událostí byly technické havárie, následují požáry, dopravní nehody, úniky nebezpečných chemických látek a plané poplachy.
Nejvíce událostí bylo v srpnu, nejméně v lednu. Podle dnů v týdnu bylo nejvíce událostí v pátek a nejméně v neděli.
 
Události se zásahy jednotek požární ochrany (1. ledna do 30. září 2011)
(srovnání se stejným obdobím)
 
Počet událostí se zásahem jednotek PO
 
Druh události
2009
2010
2011
Požáry s účastí jednotky PO
15 496
13 370
16 030
Dopravní nehody
13 969
13 277
12 214
Živelní pohromy
4 343
X
X
Úniky nebezpečných látek
z toho „ropných produktů“
4 604
3 886
4 288
3 605
4 142
3 313
Technické havárie
38 002
50 783
40 771
Radiační havárie a nehody
0
0
1
Ostatní mimořádné události
7
5
7
Plané poplachy
6 281
6 173
6 296
UDÁLOSTI CELKEM
82 702
87 896
79 461
index je uveden v %
 
Od r. 2010 platí změna při evidenci živelních pohrom. Mimořádné události vzniklé následkem škodlivě působících přírodních sil a jevů (včetně počasí), které ohrožují životy, zdraví, majetek či životní prostředí a při nichž jednotky PO provádějí záchranné a likvidační práce, jsou evidovány podle převažující činnosti při zásahu a jsou opatřeny specifickým příznakem, který umožňuje sledovat příčinu mimořádné události.
 
Z tohoto pohledu je členění zásahů u událostí vyvolaných negativním působením přírodních sil a jevů za období leden – září 2011 následující: 
celkem 6 043 zásahů, z toho:
556 u požárů (způsobených zejména bleskem),
98 u dopravních nehod,
50 při úniku nebezpečné chemické látky,
5 301 u technických havárií,
 38 v souvislosti s planým poplachem.
    
 
Výrazný nárůst požárů
 
(sledované období leden – září 2011, v závorce jsou uvedeny poklesy nebo nárůsty vzhledem ke stejnému období roku 2010)
Požáry zaznamenaly oproti stejnému období loňského roku výrazný nárůst. Důvodem bylo především několik období sucha, které se projevuje na počtu požárů volných skládek, odpadů, ale i lesních porostů a požárů v přírodním prostředí vůbec (podrobněji viz oddíl Požáry).
    
Nejvíce zásahů u dopravních nehod zaznamenal kraj Středočeský
 
Počet dopravních nehod, jejichž následky likvidovaly jednotky PO, letos klesl o 8 %. Nejčetnější byly zásahy u dopravních nehod ve Středočeském kraji – 1 863 (-385), minimum bylo v kraji Karlovarském – 347 (+18).
Celkově u nehod hasiči bezprostředně zachránili 3 129 osob (+628), při zásazích se vyskytlo také 494 usmrcených osob (+31) a 8 820 zraněných osob (+313), jimž v mnoha případech poskytli předlékařskou pomoc.
    
Hasiči nejčastěji likvidují úniky ropných látek
 
Z úniků nebezpečných chemických látek byly nejčetnější úniky ropných látek – 3 313 (-292), úniky plynů a aerosolů – 453 (+78), kapalin mimo ropných produktů – 251 (+72), dále pevných látek – 9 (-3) a ostatních včetně potravinářských produktů – 116 (-1).
Nejvyšší počet těchto případů byl v hlavním městě Praze – 654 (-216), nejnižší v kraji Pardubickém – 56 (-26).
    
 
Téměř 140 krát denně hasiči poskytnou technickou pomoc
 
Kategorie technické havárie zahrnuje technické havárie – 22 (-26), technické pomoci – 37 507 (-10 068), technologické pomoci – 512 (-74) a ostatní pomoci – 2 730 (+174).
Jsou doménou jednotek Hasičského záchranného sboru ČR jako pomoc v nouzi při otvírání uzavřených prostorů, odstraňování překážek na komunikacích, odchytu a likvidaci obtížného hmyzu apod.
Nejvíce případů bylo v Moravskoslezském kraji – 9 899 (+2 282), nejméně v Libereckém kraji – 913 (-346).
    
Nárůst planých poplachů
 
Plané poplachy oproti stejnému období roku 2010 o 2 % vzrostly, přičemž jejich podíl na celkovém počtu událostí také vzrostl a činí 7,9 %. Nejčetnější jsou plané poplachy způsobené elektrickou požární signalizací (47,6 %), další plané poplachy jsou způsobeny přivoláním k případu, který měl příznak požáru (20,8 %), zneužití jednotky PO (5,5 %), přivolání k nenahlášenému pálení (10,5 %) a z jiných důvodů (15,6 %).
Nejvíce planých poplachů bylo ve Středočeském kraji – 1 010 (+202), nejméně v kraji Libereckém – 168 (+20).
 
 
Celkový počet mimořádných událostí podle krajů ČR
 
Kraj
2009
2010
2011
Podíl na ČR
 v %
Hl.m. Praha
7 345
7 567
6 478
8,2
Středočeský
10 630
10 960
9 860
12,4
Jihočeský
6 226
5 507
5 109
6,4
Plzeňský
4 962
5 169
5 092
6,4
Karlovarský
2 475
2 590
2 800
3,5
Ústecký
6 732
6 989
6 802
8,6
Liberecký
3 233
2 971
2 635
3,3
Královéhradecký
4 457
3 895
3 564
4,5
Pardubický
3 781
4 401
3 480
4,4
Vysočina
4 659
5 214
6 403
8,0
Jihomoravský
6 724
7 483
6 028
7,6
Olomoucký
5 245
5 409
4 390
5,5
Zlínský
2 601
3 365
2 747
3,5
Moravskoslezský
13 632
16 376
14 073
17,7
Celkem
82 702
87 896
79 461
100,0
Počet zásahů jednotek PO poklesl oproti stejnému období roku 2010 o 15 %, na počet 104 381. Podíl jednotek HZS ČR na celkovém počtu zásahů činí 63,8 % (+5,8), podíl SDH obcí je    28,4 % (-5,9). Profesionální HZS podniků se podílejí na celkovém počtu zásahů 7,3 % (+0,2), jednotky SDH podniků a jiné jednotky PO se podílejí na všech zásazích jen 0,6 % (-0,1).
 
Počet zásahů jednotlivých druhů jednotek PO – celkem
 
Druh jednotky PO
2009
2010
2011
Počet zásahů všech jednotek PO
109 994
122 851
104 381
   - jednotek HZS ČR
68 696
71 272
66 556
   - jednotek SDH obcí
33 536
42 177
29 602
   - jednotek HZS podniků
7 258
8 590
7 609
   - jednotek SDH podniků a ost.
504
812
614
Poznámka:

HZS ČR - Hasičský záchranný sbor České republiky

HZS podniků - hasičské záchranné sbory podniků

SDH obcí - sbory dobrovolných hasičů obcí

SDH podniků - sbory dobrovolných hasičů podniků
 
Následky na zdraví, záchrana, evakuace
 
Jednotky PO bezprostředně zachránily nebo evakuovaly z ohrožených prostor za 3/4 letošního roku 33 400 (+1 189) osob - nejvíce při technických pomocích (zejména povodních), požárech, dopravních nehodách. Zároveň bylo 333 hasičů zraněno (-18), z toho 252 profesionálních (+28) a 81 dobrovolných (-46).
Při zásazích se vyskytlo také 1 580 (+34) usmrcených osob - jednotky PO pomáhaly při vyprošťování a vynášení usmrcených při dopravních nehodách, požárech a při nouzovém otevírání bytů. Dále byla 12 010 (+685) zraněným osobám poskytnuta pomoc (převážně u dopravních nehod, technických pomocí a požárů).
 
Integrovaný záchranný systém - spolupráce jednotek PO
 
Rozhodující podíl na spolupráci při zásahu u událostí s jednotkami požární ochrany má Policie ČR a zdravotnická záchranná služba. Tyto 3 složky jsou hlavními garanty integrovaného záchranného systému. Za období leden až září 2011 bylo evidováno 68 525 (-0,3 %) případů součinnosti  jednotek PO s ostatními složkami   IZS, přičemž nejvíce – 59,9 % z celkového počtu připadlo na Policii ČR, na zdravotnickou záchrannou službu – 20,2 % a na obecní policii 10,9 %. Zbytek tvoří pomoci zejména pohotovostních služeb, místních služeb, firem, institucí, obecních zastupitelstev a dalších.
 
 
Spolupráce u zásahů ve sledovaném období
 
Spolupracující složka
Počet spoluprací 3/4 2009
Počet spoluprací 3/4 2010
Počet spoluprací 3/4 2011
Policie ČR
42 086
40 656
41 015
Zdravotnická záchranná služba
13 688
13 853
13 867
Obecní policie
7 628
7 995
7 447
Podniky, organizace
1 066
1 407
1 767
Místní služby
1 078
1 419
1 248
Obecní zastupitelstvo
538
797
702
Pohot.služba el.rozvodných podniků
971
1 125
1 018
Plynárenská pohot.služba
459
461
495
Vodárenská pohot.služba
225
286
206
Česká inspekce životního prostředí
273
353
369
Občanská sdružení v IZS
17
51
76
Armáda ČR
55
70
40
Hygienická služba
12
7
5
Ostatní
210
272
270
 
POŽÁRY
 
Od ledna do září zemřelo při požárech 94 osob
 
V období od 1. ledna do 30. září 2011 vzniklo v ČR 16 499 požárů s účastí i bez účasti jednotek PO (+2 648). Přímé škody dosáhly částky 1 806,5 mil. Kč (+353,6). Při požárech bylo 94 osob usmrceno (+12) a dalších 826 osob bylo zraněno (+46).
Jednotky PO uchránily před zničením hodnoty ve výši 5,2 mld. Kč (+1,4). Počet požárů je oproti stejnému období roku 2010 vyšší o 19,1 %, přímé škody jsou celkově vyšší o 24,3 %, počet usmrcených je vyšší o 14,6 %, počet zraněných vyšší o 5,9 %.
Nejvíce požárů vzniklo v březnu – 20,2 % z celkového počtu, nejméně naopak v lednu – 7,8 %. Podle dnů v týdnu hořelo nejčastěji v sobotu – 16,5 % a nejméně ve čtvrtek – 13,0 %.
 
Požáry - základní ukazatele v období leden – září
 
Rok
Počet požárů
Škoda mil. Kč
U
Z
2009
15 858
1 323,3
75
730
2010
13 851
1 452,9
82
780
2011
16 499
1 806,5
94
826
U - počet usmrcených osob, Z - počet zraněných osob
Výši škod ovlivnily velké požáry (se škodou 1 mil. Kč a vyšší), kterých vzniklo letos 267 (+34), přímé škody u nich dosáhly více než 68 % z celkových škod.
         
Z celkového počtu 94 usmrcených osob při požárech bylo:
  •  1 dítě do 15 let
  • 72 osob ve věku od 15 do 60 let,
  • 21 osob ve věku nad 60 let.
 
 
Počet požárů podle nejčastějších p ř í č i n za 3/4 roku
 
Příčina/rok
2009
2010
2011
Podíl na celkovém počtu v %
Úmyslné zapálení
1 303
1 222
1 332
8,1
Hra dětí s ohněm
159
175
190
1,1
Nedbalost dospělých
2 163
1 927
1 969
11,9
Závady komínů
200
196
199
1,2
Závady topidel
94
114
85
0,5
Technické závady (mimo komínů a topidel)
2 208
2 175
2 135
12,9
Samovznícení
78
71
88
0,5
Výbuchy
15
13
13
0,1
Blesky
60
51
60
0,4
Dopravní nehody
132
99
93
0,6
Dále nedošetřované požáry
8 588
7 129
9 482
57,5
Ostatní příčiny
40
32
23
0,1
Neobjasněno, v šetření
818
647
830
5,0
CELKEM
15 858
13 851
16 499
100,0
Oproti loňskému roku poklesl letos počet požárů způsobených závadou topidla, technickou závadou, následkem dopravní nehody a ostatních. U dalších v tabulce jmenovaných příčin počet požárů vzrostl.                                                                                                             
 
 Požáry v odvětvích hospodářství za 3/4 2011
 
Odvětví
Počet požárů
Podíl v %
Škoda tis.Kč
U
Z
Zemědělství
529
3,21
143 825,20
0
33
Lesnictví
279
1,69
9 340,30
0
23
Dobývání nerost. surovin
18
0,11
27 110,00
0
0
Zpracovatelský průmysl
400
2,42
717 218,60
4
48
Výroba, rozvod el. a plynu
128
0,78
37 041,80
3
6
Stavebnictví
64
0,39
10 000,80
0
5
Obchod, opravy zboží
134
0,81
142 440,20
3
20
Pohostinství, ubytování
242
1,47
92 641,10
7
56
Doprava
1 557
9,44
189 378,90
27
144
Pošty, telekomunikace
12
0,07
368,80
0
0
Peněžnictví, pojišťovnictví
9
0,05
1 428,00
0
0
Služby podnikům, výzkum
222
1,35
42 360,80
2
31
Veřej. správa, bezpečnost
22
0,13
1 258,50
0
2
Školství
27
0,16
3 291,00
0
1
Zdravotnictví, soc. činnost
34
0,21
1 688,70
0
10
Ost. veřejné a osob. služby
1 379
8,36
92 385,40
5
29
Soukromé domácnosti
1 890
11,46
287 264,10
43
416
Jiné a nezatříděno
9 553
57,90
7 451,00
0
2
CELKEM
16 499
100,00
1 806 493,20
94
826

U - usmrceno, Z - zraněno

Oproti stejnému období roku 2010 poklesl počet požárů v odvětvích zpracovatelského průmyslu, výrobě a rozvodu energií, peněžnictví a pojišťovnictví, službách podnikům a výzkumu a školství. V ostatních odvětvích počet požárů stagnoval nebo vrostl.

Škody poklesly v odvětvích zemědělství, výrobě, rozvodu el. a plynu, službách podnikům, výzkumu, veřejné správě a bezpečnosti a ve zdravotnictví. V ostatních odvětvích škody vzrostly  nebo  stagnovaly.

Počet usmrcených je vyšší v dopravě (+9) a v domácnostech (+3). 
 
 
Velké požáry se škodou 20 mil. Kč a vyšší
 
13 1. – Šest skladových hal vietnamské tržnice fy PL, spol. s. r. o., Brno – Černovice. Příčina – v šetření.
Škoda - 60 000 000 Kč.
Zraněn 1 hasič.
 
20. 1. – Poháněcí stanice pásové dopravyfy SEVEROČESKÉ DOLY a.s., Tušimice,
okr. Chomutov.
Příčina – tření válečku dopravníku.
Škoda – 20 000 000 Kč.
 
6. 3. – Sklad spojovacího materiálu fy LACMAN, spol. s.r.o., Víska, okr. Havlíčkův Brod. Příčina – v šetření.
Škoda – 26 000 000 Kč.
Zraněny 3 osoby.
 
8. 4. – Průmyslový areál na recyklaci plastů, Chropyně, okr. Kroměříž.
Příčina – v šetření.
Škoda – 270 000 000 Kč.
Zraněni 2 hasiči.
Evakuováno 250 osob.
 
20. 4. – Výrobní objektyfy SYNTHESIA a.s. Semtín, okr. Pardubice.
Příčina – výbuch chemikálií.
Škoda – 66 100 000 Kč.
Usmrceny 4 osoby.
Zraněno 9 osob.
 
2. 7. – Skladová hala oděvů a bot v objektu fy CT PARK spol. s.r.o., Plzeň.
Příčina – v šetření.
Škoda – 180 000 000 Kč.
 
10. 7. – Rodinný dům a přilehlá truhlárna, Zlatníky - Hodkovice, okr. Praha-západ.
Příčina – úder blesku.
Škoda – 20 000 000 Kč.
 
18. 8. - Průmyslový objektu výroby konfekcefy MAUZ- CONFECTION spol. s.r.o., Lubenec, okr. Louny.
Příčina – v šetření.
Škoda – 20 000 000 Kč.
Zraněny 2 osoby.
Evakuováno 17 osob.  
 
                                                                                 
Statistická data připravil:
pplk. Ing. Vladimír Vonásek
                                                                                   MV – generální ředitelství HZS ČR
 
 
 
Pro web připravila: 
kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
 
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420 950 819 867
Mobil: +420 724 193 394
E-mail: ivana.svitakova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem