Český národní výbor CTIF  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Generální ředitelství HZS ČR hostilo mezinárodní zasedání CTIF HazMat komise

22. 6. 2022 (JM) - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) organizovalo v pořadí již 59. zasedání CTIF HazMat komise, které se uskutečnilo ve dnech 18. až 22. května 2022 v Praze. Komise je složena z expertů na problematiku CBRNe a HazMat z řad hasičů, zástupců civilní ochrany a vzdělávacích a výcvikových institucí, kteří reprezentují jednotlivé členské evropské země. Komise s úspěchem řadu let slouží zejména ke sdílení a získávání aktuálních informací a trendů v oblasti zásahů na nebezpečné látky, výcviku, detekce, dekontaminace nebo osobních ochranných prostředků. CTIF HazMat komise rovněž disponuje nástroji, s jejichž pomocí mohou ovlivňovat evropskou legislativu například v oblasti Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Nejvýznamnějším tématem zasedání byla diskuze k technické realizaci přechodu na novou generaci bezfluorových hasicích pěnidel. 

 

Zkratky

CTIF (Comité Technique International de prevention et d'extinction de Feu) je v překladu Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů, který sdružuje hasiče již od roku 1900. Posláním organizace CTIF je pracovat na neustálém zlepšování pracovních podmínek hasičů prostřednictvím průběžného dialogu, analýzy a sdílení zkušeností získaných ze zásahové činnosti po celém světě. Většina výsledků je poskytována zdarma ve formě zpráv, příruček a manuálů. CTIF je známá také pořádáním mezinárodních hasičských soutěží a podporou mládeže. V současné době existují tři pracovní skupiny a dvanáct CTIF komisí, z nichž jednou z nich je CTIF HazMat komise.

HazMat(Hazardous Materials) je termín používaný ve spojení s průmyslovými událostmi vzniklými neúmyslně například při úniku chemikálií v rámci jejich transportu či jako důsledek průmyslového požáru, kdy zasahující mají k dispozici informace o nebezpečné látce nebo jsou schopni tuto informaci rychle získat (dokumentace, identifikátory v podobě UN kódu atd.).  

CBRNe(Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives) zkratka označuje širokou škálu nebezpečných látek použitých úmyslně při agresivním činu se specifickým záměrem podněcovat teror nebo způsobit fyzickou či enviromentální újmu, a zasahující zasahují na neznámé látky s větší nutností jejich identifikace. Mezi CBRNe a HazMat může být někdy tenká hranice v návaznosti na rozsah, rizika a záměr ve vyvolání události.

Jednání se zúčastnilo čtrnáct expertů z Rakouska, Estonska, Nizozemska, Švýcarska, Belgie, Polska, Finska, Německa, Slovinska, Francie a České republiky.

Každý z účastníků měl připraven národní report informující o aktuálních problémech, plánech, pořádaných akcích či neobvyklé zásahové činnosti s tématikou HazMat. Program byl doplněn rovněž o přednášky předních českých expertů týkající se dekontaminace B-agens a CBRNe detekce u plynů, kapalin a pevných látek.

                   HazMat komise_do textu.png

Majoritní část diskutovaných odborných témat zahrnovala řešení zásahů na nebezpečné látky a věci v souvislosti se silniční a železniční dopravou či v rámci výroby, skladování či náhodném nálezu těchto látek. V rámci zásahů byly diskutovány očekávané a neočekávané skutečnosti, taktika zásahu a zjištěná poučení (tzv. lessons learned). Diskuze byla směřována k porovnávání taktiky zásahu mezi jednotlivými členskými zeměmi.

V rámci dalšího odborného programu byla připravena rovněž exkurze do Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč, kde se účastníci seznámili s činností stacionární chemické, radiologické a biologické laboratoře a rovněž s úkoly mobilní výjezdové laboratoře s důrazem na prezentaci sofistikované detekční techniky používané při specifických typech událostí nebo v rámci preventivní činnosti při dohledu nad akcemi s vysokým počtem osob (například mistroství světa v ledním hokeji či při předsednictví ČR v Radě EU). Zástupci jednotlivých členských států byli překvapeni širokou škálou detekčních přístrojů a erudovaností obsluhy při jednotlivých demonstrativních ukázkách.

                    HazMat komise_do textu_2.png

Mezinárodní jednání CTIF HazMat komise zavedlo účastníky rovněž na požární stanici Letiště Václava Havla Praha, kde byla rovněž zajištěna prohlídka techniky, věcných prostředků a prostor stanice. Při této příležitosti diskuze směřovala k podrobnějšímu rozboru činnosti a kooperaci v případě profesionálních, dobrovolných a podnikových hasičů v ČR, protože úloha, úkoly a kooperace těchto hasičů je v jednotlivých účastnických zemích odlišná.

Pro odlehčení v rámci reprezentativního programu a poznání české kultury byla pro účastníky zajištěna prohlídka Pražského hradu a historické části Prahy.


Národní reporty

Dirk Geens z Belgie informoval o specificích zásahu při úniku karbidu vápenatého uniklého ze železničního vagónu v množství 30 tun, který byl určen k odsíření surového železa. Další téma belgického zástupce spočívalo v rozboru postupu first responderů v případě nálezu a resuscitace osob, u kterých došlo k sebevraždě za použití vysoce toxických chemikálií. Sebevraždy spojené s vysoce toxickými chemikáliemi (např. kyanid draselný, fentanyl, carfentanil) jsou v celoevropském měřítku stále častější a představují zvýšená rizika pro zasahující složky integrovaného záchranného systému zejména s ohledem na možnou intoxikaci zasahujících. 

Ksenia Vihrina informovala o změnách v barevném značení požární techniky v Estonsku z důvodu lepší viditelnosti na větší vzdálenosti. Současně byla prezentace zaměřena na ukázku nových sedmi přívěsů s vybavením určeným pro CBRN a HazMat týmy a na představení HazMat kurzu pro uvedené týmy. V souvilosti s posledním tématem byla diskuze směřována na porovnání a provozování obdobných kurzů v jednotlivých zemích.

Denis Giordan rozebíral statistiku zásahů na nebezpečné látky ve Francii za poslední roky, novinky z Mezinárodní agentury pro atomovou energii či aktualizace francouzských operačních postupů a příruček v případě zásahů na CBRN a HazMat.

Jan Jacob z Nizozemska prezentoval strategii kompletního přechodu na bezfluorová pěnidla v nadcházejících letech. Současně popsal zásah v obci Bilthoven, kde došlo ke dvěma explozím zemního plynu, při nichž bylo zraněno pět hasičů a dva policisté. Další exemplárním zásahem byl požár kovového šrotu o rozloze několik tisíc čtverečních metrů, u kterého byly nasazeny dva armádní vrtulníky a několik požárních lodí. Jeho specifikem byl silný zápach identifikovaný až do okruhu 50 km po směru větru a velké množství znečištěné vody.

Zdzisław Salamonowicz diskutoval zásah při nálezu chemické miny WP-MP 1938 s yperitem. Při této příležitosti představil rovněž polský systém používaný při zásazích na nebzpečné látky, který na různých úrovních využívá 502 hasičských stanic.

Martin van de Watering z Nizozemska přispěl do diskuze rozborem tří zásahů s požárem kovového šrotu za posledních šest měsíců a prezentací nového vybavení v podobě požárních monitorů instalovaných na malém přívěsu nebo na pásovém vozidle s výkony 40 000 litrů/min, resp. 8 000 litrů/min.

Zástupce Hasičského a záchranného sboru CERN, Olivier Deschamps ze Švýcarska, informoval o technicky náročném zásahu při úniku kapalného dusíku z vědecko-výzkumné technologie, kde bylo s ohledem na cenu zařízení nutné zajistit šetrnost zásahu bez další ztráty provozních tekutin.

Předseda CTIF HazMat komise Roman Sykora z Rakouska, který je rovněž generálním tajemníkem organizace CTIF. se zabýval zásahem při zajištění bromidu fosforitého, oxidu sírového a únikem většího množství rtuti, při němž bylo nutné provést důkladnou dekontaminaci obydlí a zahrady.

Timo Kuossari z Finska představil aktualizovaný model operačního řízení při úniku ropy ve Finském zálivu, který má za cíl zrychlit reakci na případný únik v blízkosti pobřeží, zlepšit připravenost jednotek požární ochrany, kdy hlavním výsledkem je operační manuál.

Tomaž Vilfan prezentoval zásah při dopravní nehodě cisterny plné propan-butanu a další zásahovou činnost ve slovinské chemické výrobně dodávající výrobky pro lakýrnický a gumárenský průmysl, kde lidskou chybou došlo k silné explozi při přečerpávání chemikálií.

Jean-Marc Vaucher ze Švýcarska informoval o rozsáhlém plánu dekontaminace mitholzského muničního skladu a nálezu 500 kg kokainu v rámci transportu kávy z Brazílie.

Lucia Wickert představila systém radiační ochrany v Německu spolu s aktualizovanými přípustnými expozičními radiačními limity.

Jiří Matějka z MV-generálního ředitelství HZS ČR prezentoval informace potřebné k realizaci úplného, úspěšného a rychlého přechodu na bezfluorová pěnidla při jejich pořizování, skladování a používání. Současně český zástupce upozornil na technologická úskalí, s nimiž je nutné počítat při implementaci této nové generace pěnidel. V neposlední řadě se pozornost soustředila na diskuzi k velmi krátkým přechodným obdobím navrženým Evropskou agenturou pro chemické látky a Evropskou komisí. CTIF HazMat komise se proto rozhodla v rámci veřejných konzultací zahájit dialog s Evropskou agenturou pro chemické látky pro dosažení optimálního řešení v této otázce.


Závěr

59. jednání CTIF HazMat komise se setkalo s kladnou odezvou. Přispělo ke sdílení a získání informací napříč všemi zúčastněnými hasičskými záchrannými sbory. Po sérii videokonferencí a jednáních s přísnými protiepidemickými opatřeními šlo o první zasedání bez omezení, které tak proběhlo ve velmi uvolněné atmosféře. Zasedání se zpravidla koná dvakrát ročně a další je plánované na podzim letošního roku. Jubilejní 60. jednání bude význačné pro CTIF HazMat komisi rovněž z důvodu plánované obměny předsedy komise, kdy pomyslné žezlo převezme pan Nigel Blumire z Velké Británie. Jeho předchůdci Romanu Sykorovi, který byl předsedou komise ve dvou funkčních obdobích a významnou měrou přispěl a přispívá k rozvoji a propagace celé organizace CTIF patří velké poděkování za odvedenou práci.
 

kpt. Ing. Jan MATĚJKA, MV-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv autora

vytisknout  e-mailem