HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM – INFORMACE PRO ŽADATELE
DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
(dále jen „nařízení“)

S účinností nařízení, tj. od 25. 5. 2018 jsou se zpracováním osobních údajů spojeny následující práva:

1)  Právo  podat  žádost   a   získat   potvrzení,   zda   jsou   Vaše   osobní   údaje zpracovány   (čl. 12 nařízení):
V případě podání žádosti je nutné, aby byla z Vaší strany prokázána totožnost. Na vyřízení žádosti máme 1 měsíc od jejího obdržení, tuto lhůtu lze s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení Vás budeme informovat spolu s jeho důvody.

Za správce je pro potřeby tohoto materiálu považován Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy.

Žádosti lze podat na následující kontakty:
e-mail:                           epodatelna@aak.izscr.cz
ID Datové schránky:    jm9aa6j

Žádost lze doručit osobně či prostředky poštovních a doručovacích služeb na adresu centrální podatelny:
HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24, Praha 2

Úřední hodiny centrální podatelny:

Po, St:   8.00 – 12.00  12.30 - 17.00
Út, Čt:   8.00 – 12.00  12.30 - 14.00
Pá:        8.00 – 12.00

2) Právo na přístup k následujícím informacím (čl. 15 nařízení) - pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány:

 • účel zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, příp. kritéria pro její stanovení,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování anebo vznesení námitky proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a související smysluplné informace týkající se použitého postupu.

3) Právo na opravu či doplnění  - v případě, že  zjistíte, že Vaše  osobní  údaje jsou  nepřesné, máte právo požadovat jejich opravu případně, pokud jsou neúplné, žádat jejich doplnění. (čl. 16 nařízení)

4) Právo „být zapomenut“ (čl. 17) - za splnění následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro  které  byly  shromážděny  nebo  jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovávány, a současně neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Vaše právo „být zapomenut“ nelze využít, pokud je zpracování dále nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
 • pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, nebo pro  splnění  úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5) Právo na omezení zpracování (čl. 18) -   jedná se pouze o dočasné právo a lze jej využít pouze v následujících případech:

 • nezbytně nutná doba, než bude správcem ověřeno, zda jsou údaje, které shromažďuje přesné,
 • zpracování údajů je protiprávní a z Vaší strany je požadavek, aby údaje nebyly vymazány, ale pouze jejich použití omezeno,
 • z naší strany údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • z Vaší strany byla vznesena námitka proti zpracování, ale dosud není ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

6) Právo na přenositelnost údajů (čl. 20), které jste poskytli správci, a které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zároveň možnost, aby tyto údaje byly předány jinému správci, a to i prostřednictvím HZS hl. m. Prahy, pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na smlouvě a provádí se automatizovaně. V případě, že nejsou splněny podmínky uvedené v předchozí větě, tohoto práva nelze využít.

7) Právo „vznést námitku“, které je možné uplatnit pouze v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo se jedná o zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany. V tomto případě nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány, pokud nebudou z naší strany prokázány závažné oprávněné důvody pro zpracování.

Dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

vytisknout  e-mailem