Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Závěrečná informace k realizovanému projektu Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace Hasičského záchranného sboru pro řešení mimořádných událostí

technika-mimoradky.pngHasičský záchranný sbor České republiky realizoval v letech 2014 – 2015 projekt Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace Hasičského záchranného sboru České republiky pro řešení mimořádných událostí.

Cílem projektu bylo zajistit spolehlivé a bezpečné rádiové spojení u Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) v úrovni vozidlové techniky, krajských operačních a informačních středisek (KOPIS) a místa zásahu. Tím došlo ke zvýšení efektivnosti, kapacity a spolehlivosti při využívání radiokomunikačního systému PEGAS ze strany HZS ČR. Uvedeného cíle bylo dosaženo pořízením moderní a kvalitativně nové techniky a technologií v podobě komunikačních sad HZS ČR. Komunikační sady jsou tvořeny vozidlovými terminály nové generace radiokomunikačního systému PEGAS s příslušenstvím, převodníky typu AD/DA, dispečerskými terminály radiokomunikačního systému PEGAS a nezávislými digitálními opakovači.

Komunikační sady jsou umístěny ve všech regionech České republiky a nasazeny do zásahové činnosti HZS ČR tak, aby bylo dosaženo zvýšení efektivnosti, kapacity a spolehlivosti radiokomunikačního systému PEGAS, a to plošně, na území České republiky (s výjimkou hlavního města Prahy, jehož území uvedený dotační titul neumožňuje řešit).

Výstupy projektu (komunikační sady) jsou v HZS ČR využívány pro zajištění:

 1. efektivního řízení sil a prostředků na místě zásahu,
 2. koordinaci zasahujících jednotek,
 3. spolupráci s operačními a informačními středisky při řešení mimořádných událostí a krizových stavů,
 4. spolehlivou rádiovou komunikaci mezi složkami integrovaného záchranného systému a dalšími subjekty podílejícími se na společném zásahu.

Nasazením výstupů projektu je v HZS ČR zaveden jednotný moderní komunikační prostředek na úrovni vozidlové techniky, KOPIS a místa zásahu. Díky projektu jsou u HZS ČR s vyšší efektivností, kapacitou a spolehlivostí využívány služby radiokomunikačního systému PEGAS a současně je zajištěno alternativní pokrytí rádiovým signálem nezávisle na infrastruktuře radiokomunikačního systému PEGAS. 

Realizovaný projekt v konečném důsledku umožnil zvýšení akceschopnosti, mobility a efektivity působení HZS ČR jako jedné ze základních složek IZS, čímž přispěl ke zkvalitnění veřejných služeb, které sbor poskytuje fyzickým a právnickým osobám.Projekt byl realizován se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013 (IOP) prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. IOP financoval 85 % způsobilých nákladů, zbývajících 15 % způsobilých nákladů bylo uhrazeno ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu HZS ČR. Příjemcem dotace bylo Ministerstvo vnitra-generální ředitelství HZS ČR.

Realizační fáze projektu byla ukončena ke dni 30. listopadu 2015. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/21.09332

Příjemce dotace z IOP: Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Více k jednotlivým výstupům projektu a účelu jejich použití:

 1. Vozidlové terminály radiokomunikačního systému PEGAS nové generace s příslušenstvím

  Pořízeny byly vozidlové terminály typu TPM 700 včetně standardně dodávané kompletní montážní sady s možností odesílání GPS polohy vozidla na operační středisko.

  Terminály nové generace budou v HZS ČR využívány pro zvýšení efektivity hlasové a datové komunikace při řešení mimořádných událostí. Tím bude vytvořena jednotná úroveň vozidlových terminálů u HZS ČR se schopností využívat nových funkcionalit, které přinese projekt Ministerstva vnitra s názvem Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému PEGAS.

  Nasazení nové generace vozidlových terminálů radiokomunikační sítě PEGAS s GPS modulem v zásahové činnosti HZS ČR umožní:

  • Téměř okamžité odesílání údajů o poloze všech zasahujících vozidel, to zvýší jak bezpečnost zasahujících hasičů, tak i přehled o aktuálním nasazení jednotek PO na místě zásahu. Tato inovace navazuje na program Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému (IS IZS) a využije pro prezentaci odesílaných souřadnic nově budovaný jednotný Geografický informační systém, který umožní sdílení takto získaných dat.
  • Využití možnosti vstupu do většího počtu komunikačních prostředí, kterou přináší nová generace vozidlových terminálů (= jejich nové funkcionality).
  • Sjednocení typu komunikačního prostředku u vozidlové techniky HZS ČR.
  • Přínosem bude v neposlední řade zjednodušení obsluhy, systému školení a optimalizace servisu.
 2. Převodníky typu AD/DA

  Pořízeny byly převodníky typu AD/DA k vozidlovým terminálům nové generace, jejichž prostřednictvím lze propojit komunikace mezi radiokomunikačním systémem PEGAS a analogovou radiovou sítí HZS ČR a součinnosti v IZS.

  Převodníky AD/DA budou v souvislosti s pořízením vozidlových terminálů nové generace využívány v HZS ČR pro zabezpečení propojení komunikací mezi radiokomunikačním systémem PEGAS a analogovou radiovou sítí HZS ČR a součinnosti v IZS, používanou zejména jednotkami SDH obcí.

  Nasazení převodníků v zásahové činnosti HZS ČR umožní:

  • Propojení komunikací mezi radiokomunikačním systémem PEGAS a analogovou radiovou sítí HZS ČR a součinnosti v IZS, používanou zejména jednotkami SDH obcí, v souvislosti s pořízením vozidlových terminálů nové generace.
  • U vybrané techniky připojení druhého ovládání pro hlasovou komunikaci z vozidlového terminálu.
 3. Dispečerské terminály radiokomunikačního systému PEGAS

  Pořízeny byly dispečerské terminály typu TPM 700 FC včetně standardně dodávaného příslušenství, tj. dispečerské konzole a základnové antény. S jejich využitím lze zajistit spojení KOPIS, které již nebude plně závislé na stávajících integrovaných dispečerských terminálech.

  Dispečerské terminály budou v HZS ČR využívány pro rádiové spojení KOPIS. Spojení bude realizováno nejčastěji směrem k jednotkám HZS ČR a tedy k jejich řízení a koordinaci.

  Nasazení dispečerských terminálů umožní:

  • V případě potřeby zajistit rádiové (hlasové a datové) spojení z KOPIS prostřednictvím radiokomunikačního systému PEGAS.
  • Nahrazení standardního spojení KOPIS realizovaného integrovanými dispečerskými terminály v případě jejich výpadku nebo závady.
  • Vytvoření rádiového spojení striktně odděleného od komunikačních a informačních technologií KOPIS s cílem zajistit spojení prostřednictvím radiokomunikačního systému PEGAS nezávisle na těchto technologiích.
 4. Nezávislé digitální opakovače

  Pořízeny byly nezávislé digitální mobilní opakovače nové generace radiokomunikačního systému PEGAS, které umožní spojení základních složek IZS na místě mimořádné události nezávisle na infrastruktuře radiokomunikačního systému PEGAS.

  Nezávislé digitální opakovače budou v HZS ČR využívány pro zabezpečení komunikace v případě dlouhotrvajících a speciálních zásahů a také v případě řešení mimořádné události v místě s nedostatečným nebo nedostupným signálem ze základnových stanic vybudovaného radiokomunikačního systému PEGAS.

  Digitální mobilní opakovače radiokomunikačního systému PEGAS umožní spojení základních složek IZS na místě mimořádné události nezávisle na infrastruktuře radiokomunikačního systému PEGAS.

  Nasazení nezávislých digitálních opakovačů v zásahové činnosti HZS ČR umožní:

  • Spojení HZS ČR se základními složkami IZS na místě mimořádné události nezávisle na infrastruktuře radiokomunikačního systému PEGAS.
  • Zvýšení propustnosti a spolehlivosti sítě při nasazení většího počtu jednotek IZS nebo v oblastech s nepříznivým terénem pro šíření radiového signálu pomocí mobilních opakovačů.
  • Zabezpečení komunikace v případě dlouhotrvajících a speciálních zásahů a také v případě řešení mimořádné události v místě s nedostatečným nebo nedostupným signálem ze základnových stanic vybudovaného radiokomunikačního systému PEGAS.

V projektu bylo pořízeno 1737 ks vozidlových terminálů s příslušenstvím, 851 ks převodníků, 132 ks dispečerských terminálů a 14 ks nezávislých digitálních opakovačů. Nasazením komunikačních sad v HZS ČR je zajištěno spolehlivé a bezpečné rádiové spojení na úrovni vozidlové techniky, operačních a informačních středisek a místa zásahu, které HZS ČR umožňuje mj. efektivní řízení sil a prostředků na místě zásahu, koordinaci zasahujících jednotek a spolupráci s KOPIS při řešení mimořádných událostí a krizových stavů.

Povinná publicita:

Napsali o nás:

Webové stránky projektu z realizační fáze:

vytisknout  e-mailem