Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Závěrečná informace k realizovanému projektu Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní

Hasičský záchranný sbor České republiky realizoval v letech 2013 – 2015 projekt Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní, který byl spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2015 prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu řešení mimořádných událostí (zejména povodní) působením Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek, jako segment systému ochrany obyvatelstva. Současně byla projektem zlepšena připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky jako základní složky integrovaného záchranného systému na řešení rozsáhlých a přívalových povodní a dalších druhů mimořádných událostí tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost záchranných a likvidačních prací prováděných Hasičským záchranným sborem České republiky byla garantována občanům ve všech regionech České republiky.

Cílů projektu bylo dosaženo pořízením moderní techniky a technologií pro záchranné a likvidační práce prováděné Hasičským záchranným sborem České republiky a vytvořením hmotných podmínek pro účelnější zvládnutí logistického zabezpečení poskytnutí humanitární pomoci obyvatelstvu v ohrožených a zatopených oblastech a pro rychlejší nasazení speciálních sil Hasičského záchranného sboru České republiky, jedné ze základních složek integrovaného záchranného systému, pověřené budováním tohoto systému a řízením povodňových prací.

Výstupy projektu jsou představovány pořízenou technikou, technologiemi, prostředky a vytvořenými kapacitami (hmotnými podmínkami) pro Hasičský záchranný sbor České republiky pro zlepšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro řešení povodní, které jsou určeny pro:

  1. Řízení zásahu.
  2. Záchranné práce.
  3. Nouzové přežití obyvatelstva, humanitární pomoc.
  4. Likvidační práce.

Výstupy projektu (technika a kapacity) umožňují Hasičskému záchrannému sboru České republiky efektivnější zásah na místě mimořádné události a mohou vést ke zvýšení počtu zachráněných životů a nárůstu objemu uchráněných hodnot při mimořádné události.

Pro oblast řízení zásahu byly v rámci projektu pro Hasičský záchranný sbor České republiky pořízeny velitelské automobily 4x4 a obojživelná vozidla.

Pro oblast záchranných prací byla pořízena celokovová plavidla s přívěsným proudovým lodním motorem o výkonu nejméně 60 HP na přepravním přívěsu; nafukovací plavidla s přívěsným proudovým lodním motorem o výkonu nejméně 30 HP na přepravním přívěsu; kontejnery protipovodňové s ochrannými oděvy do vody (suché oděvy) a záchrannými prostředky (vesty, lana atd.); automobily nákladní 8 x 8 (evakuační, s hydraulickou rukou, velmi vysokou brodivostí); dopravní automobily 4 x 4, terénní; kontejnery týlové; kontejnery tankovací; požární kontejnerové nosiče – S (těžké); požární kontejnerové nosiče – M (střední); požární kontejnerové nosiče – S (8 x 8, s velmi vysokou brodivostí 1 500 mm); požární přívěsy – kontejnerové nosiče (přívěs 10 t); cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem; teleskopické manipulátory 4 x 4; vyprošťovací automobily AV 20; požární záchranné automobilové plošiny s negativním pracovním diagramem AP – 30; polygon pro zkoušky jízdy v klidné vodě (brodivost).

Pro oblast nouzového přežití obyvatelstva a humanitární pomoc byly pořízeny kontejnery nouzového přežití; kontejnery sanitární; Základna pro dislokaci speciálních sil Hasičského záchranného sboru České republiky; Sklad prostředků humanitární pomoci obyvatelstvu.

Pro oblast likvidačních prací byly pořízeny motorové čerpací stanice (MČS S 550 – velkokapacitní čerpadla); čerpadla pro hloubky a dálkovou dopravu vody a sady 1 km hadic s průměrem 150 mm uložené v hadicovém kontejneru; kalová čerpadla přenosná s příslušenstvím; universální zemní stroje – dokončovací; příslušenství ke kolovému smykovému nakladači; příslušenství k traktorovému rypadlu; cisternové automobilové stříkačky s vysokotlakou vodou (CAS 30 VH); automobilové jeřáby; automobily nákladní, terénní, sklápěcí; kolové nakladače; hadicové kontejnery k čerpadlu pro dálkovou dopravu vody s 1 km hadic s průměrem 150 mm.

Pořízením moderní techniky, technologií a prostředků a vybudováním kapacit byla zvýšena připravenost HZS ČR k řešení povodní, a to také ve vazbě na nové zkušenosti z posledních povodní, zejména z r. 2013. V důsledku tak bylo dosaženo vyšší akceschopnosti, kvality a efektivnosti zásahů a zvýšení mobility Hasičského záchranného sboru České republiky při povodňových pracích, ale také při řešení jiných druhů mimořádných událostí, což přispívá ke zkvalitnění veřejné služby pro občany, která je Hasičským záchranným sborem České republiky poskytována na úseku řešení rizik v České republice. V neposlední řadě byla zvýšena operabilita Hasičského záchranného sboru České republiky, byl zkrácen čas dosažitelnosti záchranných a likvidačních prací.

Projekt Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní byl realizován v režimu tzv. velkých projektů dle článku 39 – 43 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. Projekt byl spolufinancován z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013 prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Integrovaný operační program financoval 85 % způsobilých nákladů, zbývajících 15 % způsobilých nákladů bylo uhrazeno ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu Hasičského záchranného sboru České republiky.

Slavnostní uvedení výstupů projektu do užívání proběhlo v Jihlavě 2. 12. 2015. Za přítomnosti zástupců Hasičského záchranného sboru České republiky, Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, Centra pro regionální rozvoj České republiky, dalších institucí a novinářů. Na místě byla k vidění pořízená technika a bylo možné si prohlédnout stavby, které byly v rámci projektu realizovány.

Realizační fáze projektu Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky byla ukončena ke dni 31. prosince 2015.

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/20.09255

Příjemce dotace z IOP: Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Povinná publicita:

Napsali o nás:

Webové stránky projektu z realizační fáze:

vytisknout  e-mailem