Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský program na ochranu kritické infrastruktury

Samostatnou kapitolou patřící do gesce odboru civilní nouzové připravenosti a strategií je Evropský program na ochranu kritické infrastruktury. Jeho obecným cílem je zlepšit ochranu kritických infrastruktur v Evropské unii. Tohoto cíle má být dosaženo na základě směrnice Rady č. 2008/114/ES a dalších doprovodných evropských projektů (tj. Výstražná informační síť kritické infrastruktury, Evropská referenční síť pro ochranu kritické infrastruktury) a finančních opatření. Odbor civilní nouzové připravenosti a strategií plní funkci kontaktního místa, prostřednictvím kterého lze koordinovat otázky týkající se Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury v rámci ČR a s ostatními členskými státy, Radou EU a Evropskou komisí. 

  • Směrnice Rady č. 2008/114/ES
  • Výstražná informační síť kritické infrastruktury
  • Evropská referenční síť pro ochranu kritické infrastruktury

Směrnice Rady č. 2008/114/ES

Touto směrnicí se zavádí postup pro určování a označování evropských kritických infrastruktur a společný přístup k posouzení potřeby zvýšit ochranu těchto infrastruktur s cílem přispět k ochraně obyvatel. 

Současný stav

Česká republika Směrnici Rady č. 2008/114/ES již do vnitrostátního práva transponovala, a to změnou zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, jenž vstoupila v platnost 1. ledna 2011. Proces implementace této směrnice je tudíž dokončen v termínu stanoveném Evropskou komisí.

Česká republika diskutovala na základě článku 4 uvedeném ve směrnici o tématu týkající se určování a označování evropských kritických infrastruktur (dále jen „EKI“) se sousedními členskými státy EU na bilaterálním a vícestranném základě, tj. Rakousko, Slovensko, Německo a Polsko. S těmito členskými státy podepsala Česká republika obecné a technické protokoly.

Na základě článků 4 a 7 uvedených ve směrnici je Evropská komise průběžně informována o počtu označených EKI v ČR. Dále je Evropské komisi jednou za dva roky zasílána souhrnná zpráva se všeobecnými údaji o typech zranitelnosti, hrozeb a rizik zjištěných v jednotlivých odvětvích s EKI.

EKI, která by mohla mít vliv na výše jmenované členské státy, byla v ČR identifikována pouze v odvětví energetiky.

Na základě výsledků přezkumu této směrnice z roku 2012, při kterém byla u členských států EU zjištěna řada nedostatků (např. nejednotné uplatňování směrnice ze strany členských států EU), a s ohledem na závěry souhrnného posouzení bezpečnostní politiky EU z roku 2017 Evropská komise nedávno zahájila hodnocení směrnice, které by mělo zohlednit nynější hrozby ohrožující ochranu kritických infrastruktur v EU (jako jsou např. hybridní hrozby, kybernetické hrozby, aj.).

V této souvislosti byla ke konci roku 2018 zahájena tzv. veřejná konzultace k hodnocení směrnice, prostřednictvím které by Evropská komise chtěla získat názory a obavy všech zainteresovaných stran, ať už z nevládních, veřejných a soukromých organizací či subjektů, kterých se směrnice týká nebo je tato oblast obecně zajímá. Na základě získaných informací tak Komise bude moci posoudit relevanci, účinnost, účelnost, soudržnost a evropskou hodnotu směrnice v rámci EU a zvážit její případnou revizi.

V návaznosti na výsledky veřejné konzultace vydala Evropská komise dne 18. prosince 2020 návrh směrnice o posílení kritických subjektů (tzv. směrnice CER), který je v současné době projednáván v rámci Rady EU i Evropského parlamentu.

Navrhovaná směrnice CER je založena na článku 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, který se týká sbližování právních předpisů ČS, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu. Tento návrh má zcela nahradit směrnici Rady 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur, která je zaměřená na ochranu určeného souboru fyzických infrastruktur, jejichž narušení nebo zničení by mělo závažné přeshraniční dopady.

Cílem navrhované směrnice CER je zvýšit odolnost subjektů v členských státech, které jsou základní pro zachování nejdůležitějších společenských funkcí nebo hospodářských činností, a to v následujících odvětvích: energetika, doprava, bankovnictví, infrastruktura finančního trhu, zdravotnictví, pitná voda, odpadní voda, digitální infrastruktura, veřejná správa a vesmír.

Dokumenty

Výstražná informační síť kritické infrastruktury

Jedním z opatření, které má usnadnit provádění Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury, je Výstražná informační síť kritické infrastruktury (dále jen "CIWIN“). CIWIN plní v současné době funkci fóra pro výměnu informací a osvědčených postupů o příslušných opatřeních a strategiích souvisejících s ochranou kritické infrastruktury.
Účast v projektu CIWIN
Přístup na portál CIWIN je umožněn pouze na základě níže uvedených kategorií:
  1. Kontaktní osoba pro ochranu kritické infrastruktury, osoby spravující národní portály (CIWIN Executive a CIWIN support officer) / Ministerstva, odbory, agentury, regionální nebo místní správy ČS EU;
  2. Vlastníci a/nebo provozovatelé evropských kritických infrastruktur (např. doprava, energetika, ICT, atd.) / národní výzkumné organizace, vysoké školy a zařízení souvisejících s ochranou kritické infrastruktury / registrovaní experti EU / atd.;
  3. Evropská komise, Evropské instituce a agentury / Evropské asociace provozovatelů spadající pod Evropskou komisi (např. energetika, doprava, voda, finance, atd.) .
Žadatel může zažádat o přístup na portál CIWIN přímo na následujícím internetovém odkazu: https://europa.eu/sinapse/directaccess/ciwin
Dokumenty

Zpět

Evropská referenční síť pro ochranu kritické infrastruktury

Tento projekt Evropské komise byl vytvořen pod záštitou Evropského programu na ochranu kritické infrastruktury. Gestorem celého projektu (pod dohledem Evropské komise a zástupců členských států) je Společné výzkumné středisko Evropské unie, v rámci kterého je za řízení, koordinaci a administrativu zodpovědné pracoviště ERNCIP (ERNCIP office). 

Posláním Evropské referenční sítě pro ochranu kritické infrastruktury (dále jen "ERNCIP") je podporovat vznik inovačních, kvalifikovaných, efektivních a konkurenceschopných bezpečnostních řešení, a to prostřednictvím sítě evropských experimentálních laboratoří a testovacích zařízení.
ERNCIP poskytuje rámec pro experimentální zařízení a laboratoře zabývající se ochranou kritické infrastruktury ke sdílení znalostí a expertíz napříč Evropou. Zároveň má vytvořit chybějící síť harmonizovaného celoevropského testování a certifikací za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a inovace výrobků a služeb na bezpečnostním trhu.
ERNCIP Inventory
Součástí ERNCIP je tzv. ERNCIP Inventory. Jedná se o bezplatnou databázi evropských experimentálních zařízení a laboratoří. V rámci ERNCIP Inventory mohou jeho uživatelé v seznamu najít základní informace o zařízeních (jméno, adresu, web organizace, atd.), nabízených službách, zkušenostech, akreditacích, testovacím vybavení, kontaktech, atd.
ERNCIP Inventory je rozdělen na dvě kategorie uživatelů, a to na tzv. "Search users" a "Inventory members". Pokud jde o tzv. "Search users", tak všem zúčastněným (například úřadům státní správy členských států, provozovatelům infrastruktur a výzkumným institucím) tato databáze pomůže identifikovat a kontaktovat zařízení k získání specifických znalostí a expertíz o problémech souvisejících s bezpečností ochrany kritické infrastruktury, k nabytí certifikovaných řešení nebo k sehnání partnerů na projekty Evropské unie. Zatímco pro tzv. "Inventory members" (respektive provozovatele experimentálních a testovacích zařízení spojených s ochranou kritické infrastruktury) zajistí tento nástroj větší zviditelnění mezi komunitou zabývající se touto problematikou hlavně v rámci EU, ale i po celém světě. Účast v ERNCIP Inventory tak zvýší jejich obchodní potenciál a usnadní navázat spolupráci s podobnými experimentálními a testovacími zařízeními.
Zažádat o členství do ERNCIP Inventory mohou podniky, experimentální zařízení, laboratoře, univerzity, apod., zabývající se ochranou kritické infrastruktury.
Účast v projektu ERNCIP  je čistě dobrovolná.
V případě zájmu stát se jedním z tzv. "Search users", popřípadě získání bližších informací o tomto projektu lze kontaktovat přímo pracoviště ERNCIP prostřednictvím tohoto E-mailu: erncip-office@jrc.ec.europa.eu.
Pokud bude mít žadatel zájem stát se tzv. "Inventory members", může zažádat o členství přímo na níže uvedeném internetovém odkazu: https://erncip.jrc.ec.europa.eu/
Kompletní informace o projektu ERNCIP je možné dohledat na následujícím internetovém odkazu: https://erncip-project.jrc.ec.europa.eu/

vytisknout  e-mailem