HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evidence osob se specifickými potřebami

Nová služba pro osoby se specifickým zdravotním postižením zřizovaná u HZS Středočeského kraje Osoby, které používají zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy, mají možnost požádat Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje o zařazení na seznam osob vedený u operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. 

Hasičský záchranný sbor Středočeského vede v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) seznam osob, které používají zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy (dále jen "seznam osob"). Údaje vedené v seznamu osob slouží zejména Krajskému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, jednotkám požární ochrany a zdravotnické záchranné službě při příjmu tísňového volání. 

Kdo je osobou, která může používat zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejíž záchraně může být nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy?

Právo požádat o zařazení na seznam osob mají všechny osoby se zdravotním handicapem, přičemž se jedná zejména o:

 • osoby se sluchovým postižením,
 • osoby se závažnou poruchou řeči,
 • osoby nevidomé,
 • osoby v domácí péči, jejichž životní funkce jsou závislé na elektrickém zdravotnickém přístroji (př. elektrický plicní ventilátor, kyslíkový elektrická zdravotnická odsávačka, domácí hemodialýza, mechanická srdeční podpora atd.),
 • osoby se závažným omezením schopnosti pohybu (kvadruplegici, paraplegici).

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje si vyhrazuje právo odmítnout zařadit žadatele na seznam osob při nesplnění podmínek pro jejich zařazení.

Kdo bude využívat údaje vedené v seznamu osob?

 • Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
 • Operační středisko zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.

K čemu seznam osob slouží?

 • Při příjmu tísňového volání od evidované osoby se operátorovi tísňové linky automaticky zobrazí specifické potřeby pro komunikaci s danou osobou, např. osoby se sluchovým postižením nebo se závažnou poruchou řeči umožní operátorovi komunikovat prostřednictvím SMS zpráv.

K čemu seznam osob neslouží?

 • K řešení servisních požadavků a poruch na elektrických zdravotnických přístrojích.
 • K varování a informování obyvatelstva.

Kdo a jakým způsobem může požádat o zařazení a vyřazení na seznam osob?

 • O zařazení do seznamu osob může požádat osoba se zdravotním postižením nebo její zákonný zástupce. Hasičský záchranný sbor zařadí osobu se zdravotním postižením do seznamu osob na základě žádosti a ze seznamu osob ji na její žádost nebo žádost jejího zákonného zástupce bez zbytečného odkladu vyřadí.
 • Součástí žádosti je souhlas se zpracováváním osobních údajů osoby se zdravotním postižením v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa hlášeného pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, popřípadě též adresa místa, kde se dlouhodobě zdržuje, a druh zdravotního postižení. Součástí žádosti je i telefonní číslo žadatele. Platnost souhlasu skončí vyřazením osoby ze seznamu osob. Pro efektivní využití seznamu osob je součástí žádosti dále i informace o možném způsobu komunikace a případném omezení schopnosti pohybu žadatele.
 • Žádost o zařazení a žádost o vyřazení ze seznamu osob lze podat hasičskému záchrannému sboru kraje příslušnému podle místa trvalého pobytu osoby zdravotním postižením poštou na adresu: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01, Kladno nebo elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna@sck.izscr.cz
 • Níže naleznete ke stažení Žádost o zařazení osob do systému,

V případě, že budete žádost podávat elektronicky:

 • stáhněte žádost o zařazení,
 • vyplňte žádost o zařazení a také souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • opatřete dokument Vašim elektronickým podpisem,
 • zašlete do datové schránky nejlépe Hasičského záchranného sboru kraje podle místa Vašeho trvalého pobytu nebo přechodného pobytu pokud je adresa přechodného pobytu preferovaná.

V případě, že budete žádost podávat listině poštou:

 • stáhněte žádost o zařazení,
 • vyplňte žádost o zařazení a také souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • na poště souhlas se zpracováním osobních údajů před pracovníkem pošty podepište a podpis nechte ověřit,
 • žádost o zařazení a souhlas se zpracováním osobních údajů zašlete nejlépe na adresu Hasičského záchranného sboru kraje podle místa Vašeho trvalého pobytu nebo přechodného pobytu pokud je adresa přechodného pobytu preferovaná.

V případě, že chcete žádost podat osobně:

 • stáhněte žádost o zařazení,
 • vyplňte žádost o zařazení a také souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • zajděte nejlépe na podatelnu Hasičského záchranného sboru kraje podle místa Vašeho trvalého pobytu nebo přechodného pobytu pokud je adresa přechodného pobytu preferovaná,
 • na podatelně souhlas se zpracováním osobních údajů opatřete podpisem.  

vytisknout  e-mailem