HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ekonomika

 

Petr Bobčík, Mgr.

 

ÚSEK EKONOMIKY

Úsek ekonomiky se člení na oddělení finanční a oddělení provozní a správy majetku. V čele stojí náměstek, který je přímým nadřízeným vedoucích uvedených oddělení a odpovídá za řízení ekonomické činnosti HZS ČR. Odborně řídí činnost územních odborů HZS kraje.

Oddělení finanční

(1)    Oddělení finanční připravuje rozpočet HZS kraje, organizuje hospodaření podle schváleného rozpočtu, zpracovává analýzy hospodaření, statistická hlášení a podklady pro státní závěrečný účet.

(2) Oddělení finanční plní zejména následující úkoly:

a)             sestavuje návrh rozpočtu HZS kraje podle podkladů z jednotlivých pracovišť,

b)     řídí a usměrňuje hospodaření s rozpočtovými prostředky HZS kraje,

c)      zpracovává analýzy hospodaření a podklady pro státní závěrečný účet,

d)     vykonává funkci účtárny HZS kraje, vede předepsanou účetní evidenci a zpracovává předepsané statistické výkazy,

e)      podílí se na organizaci, provádění a vyhodnocení inventur majetku,

f)       vede pokladnu HZS kraje,

g)      zabezpečuje výplatu služebních příjmů a platů zaměstnanců a ostatních peněžních náležitostí,

h)      odpovídá za odbornou přípravu zaměstnanců v oblasti své působnosti.

 

 

Oddělení provozní a správy majetku

(1)   Oddělení provozní a správy majetkuzajišťuje hospodaření s majetkem v působnosti HZS kraje a majetkoprávní agendu související s předepsanými výstupy na resortní program správy majetku. V působnosti oddělení jsou také sklady materiálu CO.

(2)   Plní zejména tyto úkoly:

a)      na základě požadavků odborných pracovišť zpracovává plán materiálního a technického zabezpečení HZS kraje,

b)      v rámci schváleného rozpočtu pořizuje majetek a zásoby a zabezpečuje obměnu majetku a doplňování zásob,

c)      řídí výběrová řízení v působnosti HZS kraje,

d)      vede evidenci majetku a zásob a zpracovává příslušné doklady pro oddělení finanční,

e)      stanovuje limity a normy materiálu a zásob a řídí skladové zásobování,

f)        vyřazuje přebytečný a neupotřebitelný majetek (včetně zásob), zabezpečuje převody vlastnictví a práva hospodaření nebo fyzickou likvidaci tohoto majetku,

g)      podílí se na přípravě, realizaci a vyhodnocení ročních i mimořádných inventarizací majetku a závazků v rámci HZS kraje, organizuje fyzickou inventuru majetku,

h)      podílí se na zabezpečování úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,

i)        zabezpečuje nezbytné dodávky HZS kraje pro krizové situace včetně válečného stavu dle zpracovaného plánu,

j)        řídí a koordinuje stavební investiční činnost, zpracovává investiční záměry a souhrnné dokumenty investičního rozvoje a střednědobé výhledy, vede archivní obaly budov
a pozemků z hlediska stavební, technické dokumentace,

k)      provádí výkon funkce přímého investora na stavbách, zabezpečuje technický dozor investora a koordinuje investorskou činnost, zabezpečuje nezbytné opravy a údržbu, rekonstrukce a modernizace nemovitostí v rámci působnosti HZS kraje,

l)        zabezpečuje provádění revizí vyhrazených zařízení HZS kraje podle příslušných předpisů,

m)    zabezpečuje dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, energetiky, vodního hospodářství, odpadového hospodářství
a ekologie,

n)      zajišťuje zabezpečení ochrany objektů a majetku HZS kraje, podílí se na zabezpečení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů HZS kraje,

o)      zajišťuje stravování příslušníků HZS kraje u zásahu.

 

    Úsek ekonomiky
Funkce Jméno Telefon
vrchní rada - náměstek ředitele HZS kraje Petr Bobčík, Mgr. et Mgr.
petr.bobcik
950 670 400
  Oddělení finanční
Funkce Jméno Telefon
rada - vedoucí oddělení Ivana Šromová, Ing.
ivana.sromova
950 670 410
finanční referent Zdeňka Fojtíková
zdenka.fojtikova
950 670 420
rozpočtář Miroslava Vymětalová, Bc.
miroslava.vymetalova
950 670 411
účetní Jana Hanzlíková Bc.
jana.hanzlikova
950 670 421
účetní Marcela Hytychová, Bc.
marcela.hytychova
950 670 422
účetní Eliška Gajdůšková
eliska.gajduskova
950 670 423
rozpočtář Dagmar Šimurdová
dagmar.simurdova
950 670 412
finanční referent Soňa Beníčková Bc.
sona.benickova
950 670 103
  Oddělení provozní a správy majetku
Funkce Jméno Telefon
rada - vedoucí oddělení Eva Vallová, Ing.
eva.vallova
950 670 440
referent majetkové správy David Svadbík, Ing. Bc.
david.svadbik
950 670 430
referent majetkové správy Libor Krupka, Bc.
libor.krupka
950 670 442
referent majetkové správy Jan Rezek, Ing.
jan.rezek
950 670 441
koord., projekt. a progr. pracovník Anna Zatloukalová
anna.zatloukalova
950 670 443
koord., projekt. a progr. pracovník Veronika Schmiedlová, Ing.
veronika.schmiedlova
950 670 445
investiční referent Petr Židlík Bc.
petr.zidlik
950 670 432
obchodní referent Jiřina Hutěčková
jirina.huteckova
950 670 431
referent majetkové správy Pavel Kratina
pavel.kratina
950 670 444

vytisknout  e-mailem