Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční dotace pro JSDH obcí

 1. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2024
 2. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2023
 3. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2022
 4. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2021
 5. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2020
 6. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2019
 7. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2018
 8. Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017
 9. Nové investiční dotace obcím na pořízení dopravního automobilu a stavbu požární zbrojnice v roce 2016
 10. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2016
 11. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2015
 12. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2014
 13. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2013
 14. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2012
 15. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2011
 16. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2010
 17. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2009
 18. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2008
 19. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2007
 20. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2006
 21. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2005
 22. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2004
 23. Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2003

Informace z 23. 6. 2016:
MV – generální ředitelství HZS ČR (dále jen „GŘ HZS ČR“) vzhledem k častým dotazům a nejasnostem v některých otázkách postupu poskytování dotací na dopravní automobily (dále jen „DA“) sděluje následující:
1) Příprava technických podmínek pro pořízení DA:
V souladu s čl. 4 odst. 6 Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015) je podmínkou poskytnutí dotace vydání souhlasu se zněním technických podmínek pro pořízení požární techniky (DA). Tento souhlas se vydává k technickým podmínkám zaslaným na GŘ HZS ČR společně se žádostí o registraci akce.
Pro tyto účely připravilo GŘ HZS ČR vzorové technické podmínky, které v plném rozsahu respektují základní požadavky na DA uvedené ve Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2016 (č.j.: MV-178851-3/PO-IZS-2015) a to ve třech variantách (dopravní automobil v provedení základním, dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem nákladním a dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem pro hašení). Výše uvedené technické podmínky upravené v souladu s poučením pro jejich zpracování je možné přímo zasílat na GŘ HZS ČR společně se žádostí o registraci.
V souladu s ustanovením uvedeným ve vyhlášení dotačního titulu, že: „Každý případ odlišný od výše uvedeného je nutné posuzovat individuálně, formou mimořádné konzultace na MVGŘ HZS ČR za přítomnosti zástupce příslušného HZS kraje.“ je možné vzorové technické podmínky upravit podle konkrétních potřeb jednotky PO obce. V tom případě všechny změny konzultuje žadatel o dotaci s příslušným HZS kraje a v případě jeho souhlasu, a po zapracování konkrétního znění textu, zasílá upravené technické podmínky společné
se žádostí o registraci na GŘ HZS ČR.
2) Posuzování shody u DA („certifikace“)
Zásahové požární automobily (s výjimkou automobilů velitelských a vyšetřovacích s největší povolenou hmotností do 2000 kg, automobilových jeřábů a automobilů vyprošťovacích), tedy i DA jsou stanoveným výrobkem uvedeným v příloze č. 2 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kdy výrobce nebo dovozce zajišťuje u autorizované osoby posouzení shody vzorku výrobku (prototypu) se základními požadavky na výrobky. „Certifikace“ DA všech provedení je tedy podmínkou pro jejich uvedení na trh. Rozsah a také náklady na posouzení shody závisí na provedení DA. DA prokazatelně určené výhradně pro přepravu osob mohou být posuzovány zjednodušeným postupem. Přičemž náklady na toto zjednodušené posouzení nejsou vyšší než 11 000 kč na jeden vzorek DA. Důležité je podotknout, že posouzení shody u autorizované osoby podléhá pouze vzorek výrobku (DA), tedy ne každý následně stejný dodaný automobil na trh. Tyto už se znovu necertifikují. Výrobce nebo dovozce zajišťuje, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly certifikovanému typu – schválenému vzorku.
GŘ HZS ČR iniciovalo na začátku března 2016 u Ministerstva průmyslu a obchodu změnu nařízení vlády č. 173/1997 Sb., jejímž cílem je zjednodušit uvádění DA na trh. DA s celkovou hmotností do 3000 kg a také DA s celkovou hmotností nad 3000 kg v provedení základním, které nejsou vybaveny jiným než základním požárním příslušenstvím, bude možné uvádět na trh pouze na základě prohlášení o posouzení shody provedené výrobcem nebo dovozcem.
Účinnost této změny se však očekává nejdříve v roce 2017.

Informace z 17. 5. 2016:
Zveřejňujeme doplnění a upřesnění pracovních postupů, vzhledem k realizaci veřejných zakázek.

Informace z 25. 4. 2016:
Pro vybrané obce zveřejńujeme "Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí v roce 2016"
Dále pro přehlednost znovu uvádíme vzorové technické podmínky na dopravní automobil v provedení základním, dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem nákladním a dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem pro hašení. Při použití výše uvedených technických podmínek upravených v souladu s poučením pro jejich zpracování se tyto považují za technické podmínky, ke kterým byl vydán souhlas GŘ HZS ČR se zněním technických podmínek podle čl. 4 bod 6 Zásad.

Informace z 15. 4. 2016:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2016 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 5 Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „Zásady“), č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015.
GŘ HZS ČR obdrželo celkem 914 ks žádostí o poskytnutí účelové dotace vybraným obcím na rok 2016 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „žádost“).
K vyhodnocení bylo zaregistrováno celkem 838 žádostí. 54 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodů nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace uvedených v Zásadách pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015) (dále jen „Zásady“) nebo ve Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2016 (Č.j.: MV-178851-3/PO-IZS-2015). 22 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení v souladu s čl. 3 bod 9 Zásad, HZS příslušného kraje nedoporučil poskytnutí dotace. Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí z hodnocení jsou uvedeny v příloze.
Na základě předloženého návrhu odborné komise a v souladu s usnesením vlády č. 370/2006, generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit tabulky č. 1 až 22 jako pořadníky pro přiznání dotací v roce 2016.
Podle těchto pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu s dodržením alokací v jednotlivých krajích.
Dalším krokem budou konzultace se zástupci obcí a příslušnými veliteli jednotek, při které bude vysvětlen postup obcí při realizaci uvedené investiční akce.
Konzultace pro obce, které se umístily v části pořadníku pokryté alokovanými prostředky (barevná část tabulky č. 1 až 22), se uskuteční v následujících termínech:

Konzultace s obcemi vybranými k přidělení dotace na STAVBY pro rok 2016

21. dubna 2016

10:00 – 12:00

Praha, Středočeský, Jihočeský
a Jihomoravský kraj

Praha

21. dubna 2016

13:00 – 15:00

Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický
a Olomoucký kraj

Praha

Konzultace s obcemi vybranými k přidělení dotace na DA pro rok 2016

25. dubna 2016

09:00 – 12:00

Jihočeský kraj

Praha

25. dubna 2016

13:00 – 16:00

Středočeský kraj

Praha

26. dubna 2016

09:00 – 12:00

Plzeňský kraj:
ÚO Domažlice,
ÚO Plzeň – město,
ÚO Plzeň – jih,
ÚO Rokycany
ÚO Tachov

Praha

26. dubna 2016

13:00 – 16:00

Plzeňský kraj:
ÚO Klatovy
ÚO Plzeň – sever

Praha

27. dubna 2016

09:00 – 12:00

Královéhradecký kraj

Praha

27. dubna 2016

09:00 – 12:00

Karlovarský kraj

Praha

27. dubna 2016

13:00 – 16:00

Liberecký kraj

Praha

27. dubna 2016

13:00 – 16:00

Pardubický kraj

Praha

28. dubna 2016

09:00 – 12:00

Ústecký kraj

Praha

3. května 2016

09:00 – 12:00

Jihomoravský kraj

Brno

3. května 2016

13:00 – 16:00

Moravskoslezský kraj

Brno

4. května 2016

09:00 – 12:00

Kraj Vysočina:
ÚO Havlíčkův Brod
ÚO Jihlava
ÚO Pelhřimov

Brno

4. května 2016

13:00 – 16:00

Kraj Vysočina:
ÚO Třebíč
ÚO Žďár nad Sázavou

Brno

5. května 2016

09:00 – 12:00

Olomoucký kraj

Brno

5. května 2016

13:00 – 16:00

Zlínský kraj

Brno

Konzultace v Praze se uskuteční na  GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, Praha 414, zasedací místnost č. 415.
Konzultace v Brně se uskuteční ve Školícím a výcvikovém zařízení MV – GŘ HZS ČR, Trnkova 56, Brno-Líšeň, velká zasedací místnost
Vzhledem ke kapacitním možnostem se konzultace mohou ze strany obce zúčastnit pouze dvě osoby.

Všechny obce budou o vyhodnocení žádostí informovány písemně.

Dále uvádíme vzorové technické podmínky na dopravní automobil v provedení základním, dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem nákladním a dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem pro hašení. Při použití výše uvedených technických podmínek upravených v souladu s poučením pro jejich zpracování se tyto považují za technické podmínky, ke kterým byl vydán souhlas GŘ HZS ČR se zněním technických podmínek podle čl. 4 bod 6 Zásad.

V případě dotazů se obraťte na plk. Ing. Jakuba Nebesáře, tel. 950 819 804, e-mail: jakub.nebesar@grh.izscr.cz

Informace z 29. 1. 2016:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že pod č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015 byly vydány nové  „Zásady pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí“. V souladu s těmito zásadami bude možné již v roce 2016 poskytnout dotaci na pořízení dopravního automobilu a na stavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic jednotek SDH obcí.
O dotaci si mohou požádat všechny jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, bez rozdílu kategorie, tedy i jednotky JPO V.

Pod č.j.: MV-178851-3/PO-IZS-2015 byly vyhlášeny typy a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2016.

Termín pro podání žádosti o dotaci je do 29. února 2016. Žádost se podává na příslušný hasičský záchranný sbor kraje.

Formuláře k poskytnutí dotace:
Žádost o poskytnutí dotace ve formátu ZADOST.docx
Kritéria poskytnuti dotace na DA - Kritéria poskytnuti dotace DA_07.xlsx
Kritéria poskytnuti dotace na stavbu - Kritéria poskytnuti dotace stavba.xlsx

V případě dotazů se obraťte na plk. Ing. Jakuba Nebesáře, tel. 950 819 804, e-mail: jakub.nebesar@grh.izscr.cz
Nejčastější otázky a odpovědi
 • Kam a v jakém termínu mají obce směřovat žádosti o dotace pro rok 2016 na pořízení nových dopravních automobilů „dále jen DA“ (podprogram 1 pro r. 2016) a stavbu požárních zbrojnic (podprogram 2 pro r. 2016) pro JPO obcí?
  Obce podávají žádosti přímo na příslušné HZS krajů (krajská ředitelství HZS), a to do termínu 29. února 2016.
 • Kam a v jakém termínu mají obce směřovat žádosti o dotace pro rok 2017 na pořízení a rekonstrukce CAS (podprogram 1 pro r. 2017), pořízení nového „DA“(podprogram 2 pro r. 2017) a stavbu požárních zbrojnic (podprogram 3 pro r. 2017) pro JPO obcí?
  Zásady upravují obecně, že „Žádost podává obec prostřednictvím příslušného HZS kraje nejpozději do 30. dubna roku předcházejícímu tomu, v němž má být dotace poskytnuta“.
  Přechodná ustanovení upravují termíny pouze pro dotace poskytnuté na r. 2016.
 • Jak zaslat žádost o dotaci?
  Žádost o poskytnutí dotace společně s vyplněným formulářem „Kritérií..“ zašlete písemně nebo datovou schránkou na příslušný HZS kraje (krajské ředitelství).
 • Mohou obce podat žádosti o dotaci na daný rok na všechny podprogramy?
  Ano, je možné podat žádosti ve všech stanovených podprogramech na daný rok současně.
 • Kam se lze obracet s dotazy na technické specifikace a parametry CAS, DA a stavby?
  Veškeré dotazy směřujte na příslušné HZS kraje (krajské ředitelství HZS kraje), které dávají stanoviska k žádostem o dotaci a rozhodují o přidělení priorit ve formuláři „Kritérií“ dle Zásad pro poskytování dotací, čl. 3 odst. 8.
 • Jak se postupuje při nákupu DA – může být vozidlo z bazaru nebo předváděcí vozidlo od firmy?
  Dotace na DA od Ministerstva vnitra se poskytuje pouze na pořízení nových DA a dodavatel musí být vybrán ve veřejné zakázce.
 • Jaké jsou přesné technické parametry pro podání žádosti k pořízení DA?
  V případě dotace na DA lze podat žádost obecně. Základní podmínky jsou uveřejněny ve „Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2016“ – Podprogram 1.
  Po zpracování žádostí příslušným HZS kraje a výběru obcí, budou zveřejněny podrobnější podmínky. Se souhlasem HZS kraje a po individuální konzultaci je v odůvodněných případech možné se odchýlit od vyhlášených typů. Konkrétní případy s vybranými obcemi jsou pak řešeny individuálně.  
 • Jaký je správný postup při určení ceny DA do žádosti?
  Jak je uvedeno ve „Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2016“ – Podprogram 1“ : Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 450 tis. Kč.   
  Varianta č. 1 = maximální výše dotace 450 tis. Kč:
  Celkové náklady:       1 000 000 Kč, z toho
  dotace MV:          450 000 Kč,
  vlastní zdroje:          550 000 Kč
  Varianta č. 2 = až 50 % nákladů akce v běžném roce:
  Celkové náklady:         700 000 Kč, z toho
  dotace MV:          350 000 Kč  
  vlastní zdroje:          350 000 Kč
 • Jakým způsobem bude dotace vyplácena, resp. v jakém okamžiku bude možné platit faktury?
  Dotace se poskytuje prostřednictvím účtu vedeném u ČNB a je uvolněna na základě vystavené faktury.
 • Dle zásad musí být součástí žádosti na DA vstupní data dle vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11 /2010 Sb., tzv. ISPROFIN?
  Povinnou přílohou „Žádosti o poskytnutí dotace na rok…“ na DA je pouze formulář „Kritéria pro vyhodnocení žádosti…DA.“. Další specifikace se bude řešit až s obcemi, které budou vybrány pro poskytnutí dotace.
 • Přílohou žádosti je formulář „Kritéria pro vyhodnocení žádosti… CAS/DA /Požár.zbroj.“ Je nutné vyžádat stanovisko příslušného HZS kraje před podáním žádosti?
  Vyžádání stanoviska HZS kraje před podáním žádosti je bezpředmětné. Žádost se podává na příslušný HZS kraje, který se následně vyjádří k formuláři „Kritérií…“
 • Lze dotaci na stavbu požární zbrojnice použít na opravu, respektive na opravu střechy a vybudování podkrovní místnosti, která bude využívána jako společenská místnost?
  Dotaci lze poskytnout i na rekonstrukci, tedy i na opravu střechy. Rekonstruovaná střecha musí být prokazatelně pouze nad dotčenou požární zbojnicí. Veškeré stavební práce musí být v souvislosti s potřebami jednotky SDH obce.  
  Vybudovaná společenská místnost patří mezi neuznatelné výdaje tj. výdaje, které nelze hladit z dotace - není součástí normy (ČSN 73 5710 Požární stanice, požární zbrojnice).
  Mezi další položky neuznatelných výdajů patří např. projektová a technická dokumentace, stavební dozor, autorský honorář, DPH atd.
 • Jakým způsobem má být při podání žádosti doloženo odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek včetně specifikace prací?
  Projektant při zpracování projektového záměru nebo studie zpracuje i orientační výpočet ceny stavby. Tento propočet investičních nákladů bude po zpracování projektové dokumentace zpřesněn, ale k žádosti o dotaci stačí výpočet ze studie. Důležité je, aby i ze studie bylo jasně vidět, že stavba bude v souladu s ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice a pokud bude obsahovat i část neuznatelnou, aby tyto výdaje byly oddělitelné.

vytisknout  e-mailem