Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Investiční dotace pro JSDH obcí

Informace ohledně poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí. 

Informace z 31. 8. 2018:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky uveřejňuje aktuální stav v pořadníku CAS a to k datu 30. srpna 2018.
POŘADNÍK K 30. 8. 2018

Informace z 5. 6. 2018:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky uveřejňuje aktuální stav v pořadníku CAS a to k datu 4. června 2018.
POŘADNÍK K 4. 6. 2018

Informace z 12. 4. 2018:
V návaznosti na schválení „Návrhu na rozdělení nevyčerpaných prostředků z roku 2017 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018“ generálním ředitelem HZS ČR dne 26. března 2018, ve kterém bylo rozhodnuto o využití nevyčerpaných prostředků z podprogramu 2 a 3 (DA a Stavba) v podprogramu 1 (CAS), MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky uveřejňuje aktuální stav v pořadníku CAS a to k datu 12. dubna 2018.
POŘADNÍK K 12. 4. 2018

Informace z 13. 12. 2017:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky obdrželo od správce programu - odboru programového financování MV "Informace k postupu odboru programového financování MV jako správce programu při realizaci akcí v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2018". Vzhledem k uvedenému doporučujeme obcím navženým k poskytnutí dotace, znovu se pečlivě seznámit zejména s dokumentem "Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí"

Informace z 2. 11. 2017:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky uveřejňuje ke stažení vzorové technické podmínky na:
nová cisternová automobilová stříkačka (PDF) (DOC)
technické zhodnocení CAS 32 – T 815
varianta 1  "krátká kabina" (PDF) (DOC)
varianta 2  "dlouhá kabina" (PDF) (DOC)
dopravní automobil v provedení základním (PDF) (DOC),
dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem nákladním (PDF) (DOC),
dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem pro hašení (PDF), (DOC).
Dále zveřejňujeme odkaz na internetové stránky Technického ústavu požární ochrany, kde jsou uvedeny přehledy certifikovaných požárních automobilů.
V souladu s čl. 5 "Pracovních postupů a pravidel při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí" je postup při schvalování technických podmínek následující:
V případě, že příjemce nepožaduje odchylku od vzorových technických podmínek (dále jen „TP“), zašle je k odsouhlasení ve formátu „doc“ (tj. ve Wordu) na příslušný e-mail (DA: marek.cochlar@grh.izscr.cz, CAS: petr.stastny@grh.izscr.cz).
V případě, že příjemce požaduje odchylku od vzorových TP, zašle je k odsouhlasení ve formátu „doc“ (tj. ve Wordu) na příslušný e-mail HZS kraje (seznam kontaktů). HZS kraje po odsouhlasení zajistí jejich následné předání GŘ HZS.
Schválené a elektronicky podepsané TP budou příjemci zaslány GŘ HZS ve formátu PDF.

Informace z 20. 10. 2017:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že správce programu - odbor programového financování MV, vydal "Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí", podle kterých se bude postupovat při poskytování dotací ze státního rozpočtu, v rámci programu Ministerstva vnitra č. 014240 „Dotace pro jednotky SDH obcí“.

Dále v souvislosti s těmito pracovními postupy zveřejňujeme následující vzory žádostí o vydání rozhodných dokumentů pro poskytování dotací.

Vzorové technické podmínky budou zveřejněny po konzultacích, tj. začátkem listopadu 2017. Pro účely schvalování odchylek od vzorových technických podmínek, zveřejňujeme seznam kontaktů na příslušné HZS krajů.

Informace z 11. 10. 2017:
Vzhledem k častým dotazům k organizaci konzultací upřesňujeme následující:

  • konzultace začínají a končí v čase uvedeném v tabulce, žádáme zástupce obcí, aby se dostavili včas,
  • na konzultaci zástupci obcí obdrží informace z hlediska ekonomického zabezpečení akce a přípravy technických podmínek pro pořízení požární techniky nebo stavební dokumentace,
  • konzultace se mohou ze strany obce zúčastnit pouze dvě osoby, je doporučena účast zástupce obce, který bude zabezpečovat ekonomickou stránku akce (případně pracovník mandatorní firmy zajišťující dotaci) a zástupce jednotky SDH obce, který bude připravovat technické podmínky nebo pracovník připravující stavební dokumentaci,
  • účast na konzultacích není třeba pracovníkům generálního ředitelství potvrzovat, ani omlouvat neúčast,
  • účast v jiných termínech, než jak je uvedeno v tabulce není z kapacitních důvodů možná.

Informace z 6. 10. 2017:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v souvislosti s realizací programu Dotace pro jednotky SDH obcí organizuje pro obce, kterým byly alokovány prostředky státního rozpočtu na rok 2018 (viz tabulka, obce označené "alokováno") konzultace, na kterých bude podrobně vysvětlen postup obcí a poskytovatele dotace při přípravě a realizaci jednotlivých dotačních podprogramů.
Vzhledem ke kapacitním možnostem se konzultace mohou ze strany obce zúčastnit pouze dvě osoby.
Konzultace se uskuteční v následujících termínech. Bližší informace je možné získat u příslušného HZS kraje nebo u kpt. Mgr. Hany Janíkové, tel.: 950 819 757, hana.janikova@grh.izscr.cz.

Informace z 2. 8. 2017:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Vám sděluje, že došlo k administrativní chybě při zpracování návrhu na rozdělení alokovaných dotačních prostředků na rok 2018 mezi jednotlivé podprogramy pro předpokládanou výši celkové alokace 310 mil. Kč a to v podprogramu 2 u Plzeňského kraje a v podprogramu 3 u Ústeckého kraje. Opravený návrh je uveden zde. Za případné komplikace se velmi omlouváme.

Informace z 31. 7. 2017:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2018 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 4 Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „Zásady“), č.j. MV-165122-2/PO-IZS-2016.
Hodnoceno bylo celkem 876 žádostí. Celkový přehled žádostí je uveden zde. 40 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace uvedených v Zásadách nebo ve Vyhlášení účelových investičních dotací obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018 (č.j.: MV-22722-2/PO-IZS-2017). Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí z hodnocení jsou uvedeny zde

Podprogram 1 - pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit pořadník pro přiznání dotací v roce 2018 (viz tabulka).
Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa ke konci roku 2017. Vzhledem k výkonnosti fondu v předchozích letech se očekává, že bude uspokojeno cca 30 žádostí.

Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) a 3 – stavba požární zbrojnice
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit tabulky č. 1 až 28 jako pořadníky pro přiznání dotací v roce 2018.
Podle těchto pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu. Návrh na rozdělení alokovaných dotačních prostředků na rok 2018 mezi jednotlivé podprogramy pro předpokládanou výši celkové alokace 310 mil. Kč je uveden zde.
UPOZORŇUJEME, že se jedná o předběžné rozdělení přislíbených finančních prostředků a celková výše alokace a její rozdělení může být později změněno v návaznosti na projednávání státního rozpočtu.

Dalším krokem budou konzultace se zástupci obcí a příslušnými veliteli jednotek, při které bude vysvětlen postup obcí při realizaci uvedené investiční akce. Tato konzultace se uskuteční v září nebo říjnu 2017, o konkrétním termínu a místě konání akce budeme včas informovat.

Informace z 13. 3. 2017:
GŘ HZS ČR zveřejňuje příručky pro práci ve webové aplikaci informačního systému RISPF.
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH P1 CAS
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH P2 DA
Příručka k formuláři RISPF –  výzva_JSDH P3 STAVBA

Informace z 9. 3. 2017:
GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny účelové investiční dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018.
Další informace zde: Vyhlášení investičních dotací na rok 2018
Poskytování dotací se řídí nově vydanými Zásadami pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí

Sběr žádostí pro poskytování investičních dotací na rok 2018 bude zahájen dne 15. března 2017 v 00:01 hodin a bude probíhat pouze elektronicky a to prostřednictvím webové aplikace informačního systému RISPF (dále jen „RISPF“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 31. května 2017 v 23:59 hodin.
Žádost, která bude prostřednictvím systému „RISPF“ vygenerována (.pdf), je nutno dále notifikovat a zaslat prostřednictvím datové schránky do 31. května 2017 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.
Dále uvádíme informace ke specifikaci příloh k jednotlivým žádostem.
Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři (editovatelné PDF).

Pro informaci uvádíme nejčastější dotazy k poskytování dotací:

Jak podat žádost o dotaci?

  1. Vyplnit formulář a přiložit požadované přílohy ve webové aplikaci na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf
  2. Následně vygenerovanou (.pdf) a notifikovanou žádost, zaslat prostřednictvím datové schránky na ID adresu příslušného HZS kraje.

Datovou schránkou se zasílá pouze žádost, vygenerovaná z webové aplikace. Přílohy, které byly elektronicky vloženy do webové aplikace, se datovou schránkou již nezasílají.
Výjimku tvoří přílohy pro výzvu: JSDH P3 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice – v případě, že nepostačuje kapacita příloh (10 MB na žádost) ve webové aplikaci se další přílohy zašlou na příslušný HZS kraje datovou schránkou nebo doručí na datovém nosiči.

HZS kraje bude posuzovat pouze ty žádosti, které byly vyplněny ve webové aplikaci a následně potvrzeny zasláním notifikované žádosti prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do 31. května 2017.

Žádosti, které byly zaslány pouze ve webové aplikaci bez následného potvrzení datovou schránkou, budou brány jako nepodané.

Od kdy lze začít vyplňovat žádost ve webové aplikaci?

Aplikace pro podávání žádostí bude zpřístupněna 15. března 2017 v 00:01 hod. Není zapotřebí ihned začít s vyplňováním formuláře. Doporučujeme nejdříve prostudovat dokumenty zveřejněné na stánkách www.hzscr.cz. Především pak „Zásady“ a „Příručku k online formuláři“ pro příslušný podprogram (výzvu), kde je uvedena i specifikace příloh, které je třeba doložit.

Lze zaslat vygenerovanou žádost z webové aplikace v listinné podobě - poštou?

Nelze. Žádosti o účelovou investiční dotaci na rok 2018 bude MV-HZS ČR přijímat pouze elektronicky, prostřednictvím datových schránek.

(popř. u výzvy JSDH P3 – stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice je vzhledem ke kapacitním možnostem webové aplikace a datových schránek přípustné doručení příloh k dokumentaci stavby i na datovém nosiči).

Do kdy zaslat žádost datovou schránkou?

Termín pro vyplnění formuláře ve webové aplikaci a následné zaslání notifikované žádosti datovou schránkou je totožný, tj. nejpozději do 31. května 2017.

Jak zrušit žádost, která již byla odeslána ve webové aplikaci?

Žádost, která již byla odeslána ve webové aplikaci lze zrušit do okamžiku, než ji převezme ke kontrole příslušný pracovník HZS kraje. V případě, že žádost ještě nebyla převzata ke kontrole, stačí žádost ve webové aplikaci zrušit.

V případě, že danou žádost již převzal příslušný pracovník HZS kraje ke kontrole, nelze již ve webové aplikaci žádost zrušit. V případě, že následně nepotvrdíte zaslání žádosti datovou schránkou na příslušný HZS kraje, bude žádost brána jako nepodaná a HZS kraje se pouze vyplněným webovým formuláře dál nebude zabývat.

Naše město má dvě jednotky SDH, a pro obě chceme žádat o dotaci na dopravní automobil. Můžeme podat pouze jednu žádost?

V tomto případě je nutno podat dvě žádosti, tj. 2 x vyplnit webový formulář a následně 2 x zaslat notifikovanou žádost datovou schránkou na příslušný HZS kraje.

Každý webový formulář má ve své části „Oblast podpory“ parametry projektu, kde lze zadat pouze 1 ks pořizovaného majetku, ať už jde např. o nákup nové „CAS“ nebo o stavbu požární zbrojnice. Dále pak v části „Hodnocení“ je nutné doplnit identifikaci jednotky, včetně názvu a čísla JSDH obce, kde bude majetek užíván.

Jaké údaje se uvádějí v části hodnocení v otázce na počet obyvatel v obci?
Počet obyvatel v obci k 1.1.2016, potřebné oficiální infomace jsou k dispozici na stránkách Českého statnistického úřadu: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich nebo můžete využít tabulku v následujícím odkazu.

Informace z 1. 3. 2017:
GŘ HZS ČR sděluje, že předpokládaný termín vyhlášení investičních dotací v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí byl stanoven na 15. března 2017.

Informace z 26. 1. 2017:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) sděluje, že s ohledem na přípravu elektronického sběru žádostí o dotaci, budou typy a maximální výše dotací obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2018 vyhlášeny nejdříve na konci února letošního roku. Podle konkrétního termínu vyhlášení bude následně upraven také termín pro podání žádostí.

vytisknout  e-mailem