HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doporučení COVID – 19 pro zásahové a ostatní činnosti jednotek SDH obcí

Doporučení COVID – 19 (KE STAŽENÍ JAKO docx. ZDE)
pro zásahové a ostatní činnosti jednotek SDH obcí, osobní ochranné prostředky, dekontaminace
 

 1. Obecné doporučení
 • Pokud je to možné, oddělit kontakt členů výjezdové jednotky od ostatních členů SDH, zejména v případě, že členové SDH budou ve spolupráci s obcí poskytovat např. rozvážkové služby.
 • nesdružovat se zbytečně v hasičské zbrojnici, odložit plánovaná školení a výcviky na dobu po skončení nouzového stavu a omezit vzájemný kontakt na minimum;
 • výjezd jednotky zajistit v nejnižším možném početním stavu, tzn. 3+1;
 • v hasičské zbrojnici, požární technice a technickém vybavení v rámci možností provádět desinfekci.
 • v případě nákazy někoho z členů jednotky nebo jeho rodinného příslušníka nahlásit tuto skutečnost na KOPIS

2)        Doporučení pro zásahovou činnost a OOP
Při běžném zásahu bez indicií na přítomnost osoby nakažené koronavirem se zasahuje běžným způsobem dle Bojového řádu JPO.

 • Hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo nedovolují-li to podmínky zásahu (např. požár), zasahují jednotky v zásahovém oděvu a v izolačním dýchacím přístroji;
 • Při zásahu s bezprostřední účastí osoby nakažené (nakažená osoba) nebo podezřením na nákazu koronavirem (osoba v karanténě určené Krajskou hygienickou stanicí), např. dopravní nehoda, vyproštění osob z výtahu, otevírání bytu, JPO zasahují v tomto vybavení:
 • obličejová maska CM 4, CM 5, CM 6 s příslušným kompatibilním filtrem kombinovaným nebo částicovým třídy P3 – po zásahu bude maska vložena do sběrného sudu určeného pro následnou dekontaminaci a filtr do sběrného sudu určeného pro následnou likvidaci odpadu,
 • obličejovou masku lze nahradit pro případ vzdáleného kontaktu s postiženou osobou respirátorem třídy minimálně FFP2 – po zásahu budou vloženy do sběrného sudu určeného pro likvidaci odpadu;
 • jednorázový protichemický ochranný oděv - použít typ 3 (kapalinotěsný, např. Microguard, Microchem 3000) nebo typ 4 (odolný proti postřiku) nebo ochranný oděv SOO-CO. Oděv bude po zásahu vložen do sběrného sudu určeného pro následnou dekontaminaci;
 • holínky gumové – po zásahu budou vloženy do sběrného sudu určeného pro následnou dekontaminaci;
 • dvojité rukavice - spodní nitrilové, vrchní protichemické – nitrilové po zásahu budou vloženy do sběrného sudu určeného pro následnou likvidaci odpadu, protichemické rukavice budou vloženy do sběrného sudu určeného pro následnou dekontaminaci3)       Dekontaminace osoba a OOP
Provést základní dekontaminace mokrým způsobem v souladu s metodickým listem L/8 Bojového řádu JPO nebo minimálně dekontaminaci suchým způsobem takto:

 • dezinfikovat vrchní rukavice a vložit do sběrného sudu určeného pro následnou dekontaminaci,
 • dekontaminovat oděv postřikem dezinfekčního přípravku na místě zjevného potřísnění od kontaktu,
 • stanoveným způsobem svléci ochranný oděv a vložit do sudu určeného pro následnou dekontaminaci,
 • dezinfikovat spodní rukavice a vložit do sudu určeného pro likvidaci odpadu,
 • dezinfikovat ruce;

Věcné prostředky uložené ve sběrném sudu pro následnou dekontaminaci se mohou dekontaminovat několika způsoby, např.:

 • postřikem lihovým dezinfekčním prostředkem a ponecháním min. 12 h v uzavřeném sudu a následném usušení;
 • ponořením do 4% Persterilu 15 na 4 min a následným usušením;
 • vice viz informace v odstavci - mokrá dekontaminace.Poznámky:
* Po dekontaminaci prostor provést dekontaminaci provádějících příslušníků
* Pro dekontaminaci využít věcných prostředků, které využívají při dekontaminaci zasahujících
* Pro dekontaminaci velkých ploch lze využít zařízení Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, vyžaduje se prostřednictvím OPIS GŘ HZS ČR
* Pro účely dekontaminace lze využít: a. metodický list L/8 Bojového řádu JPO b. STČ 16A/IZS Mimořádná událost s podezřením na výskyt VNN ve zdravotnickém zařízení nebo ostatních prostorech.


4)        Dekontaminace kanceláří, místností, autobusů a vozidel
Dekontaminace uvedených místností a autobusů se provádí z těchto důvodů:

 • v kanceláři pracovala osoba nakažená, kontakt nebo osoba v karanténě,
 • pro následné zprovoznění důležitých pracovišť nebo autobusů.Dekontaminaci provádí hasič ve stanovených ochranných prostředcích (viz. výše). Dekontaminace probíhá ve třech fázích:

 • mokrá dekontaminace rizikových míst a předmětů a ostatních míst;
 • ozonizace prostoru;
 • dodržením ochranné doby – doba potřebná k samovolnému úmrtí koronaviru;Mokrá dekontaminace:


 - provádět stanovenými dezinfekčními přípravky (viz tabulka v příloze),
 - dekontaminaci provádět v tomto pořadí:

 • nejprve dekontaminovat riziková místa – kliky, madla, telefony, klávesnice, myš, pracovní stůl apod. K dekontaminaci rizikových míst použít dezinfekční přípravky uvedené v tabulce, např. dle chemické snášenlivosti. Dekontaminovat malé plochy a velké plochy dle tabulky viz příloha,
 • např. madla, kliky, vypínače a předměty lze dekontaminovat tkaninou namočenou do dezinfekčního přípravku, telefon a klávesnice rozprášením lihu (čekat do zaschnutí) nebo podlahu vytřít přípravkem SAVO pomocí postřikovače a po expozici vytřít suchým hadrem,
 • nejvíce exponované předměty dekontaminace uložit po dekontaminaci do sběrného sudu pro nebezpečný odpad a prostředky pro dekontaminaci (hadry, textilie)
 • poté dekontaminovat ostatní méně rizikové předměty a místa – podlaha, dveře, poličky. Dekontaminovat postřikem a po expoziční době utřít tkaninou
 • nedekontaminovatelné předměty a místa nebo méně rizikové předměty a místa ponechat bez dekontaminace mokrým způsobem, např. obrazy, fotografie, kryt na stropním osvětlení.

Dekontaminace časem:


 - na základě doposud zjištěných informací by měl na kontaminovaných površích samovolně koronavirus “umírat“ po 8 až 12 hodinách, - z výše uvedených důvodů stanovil orgán ochrany veřejného zdraví ochranou dobu potřebnou k úhynu koronavirů na 24 hodin, to však neplatí např. pro výměty, výkaly nebo nezaschlé hleny nakaženého - pro nedostatek validních dat nařizuje MV-GŘ HZS ČR trojitou ochranu, a to mokrou dekontaminaci, ozonizaci a dekontaminaci časem. Po mokré dekontaminaci, ozonizaci a dekontaminaci časem by měly být takto ošetřené prostory čisté.


 

vytisknout  e-mailem