HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dokumenty potřebné k odškodnění úrazu člena JSDH obce

ODŠKODŇOVÁNÍ ÚRAZŮ ČLENŮ JSDH OBCE (DOBROVOLNÝCH HASIČŮ)

Kdo odškodňuje (obec x HZS kraje)

 • dle § 393 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) mají členové JSDH  obce v případě, že utrpěli pracovní úraz při činnosti ve sboru JSDH  obce,  právo na náhradu škody od obce
 • dle § 80 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) mají členové JSDH obce právo na náhradu škody od státu, resp. od HZS kraje, pokud k úrazu došlo při jejich činnosti v JSDH obce
 • kritériem pro řešení výše uvedené kolize právní úpravy obsažené v zákoníku práce a v zákoně o PO je, kdo organizoval či nařídil činnosti, při které se člen JSDH zranil – tzn., HZS kraje odškodňuje v případě úrazu, který se stal při hašení požáru nebo záchranných pracích, u odborné přípravy platí, že v případě základní odborné přípravy a pravidelné odborné přípravy odpovídá obec, v případě přípravy k získání odborné způsobilosti a odborné přípravě k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti odpovídá HZS

Dokumenty potřebné k odškodnění úrazu člena JSDH obce u HZS Královéhradeckého kraje dle § 80 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 1. Žádost o odškodnění (ke stažení níže)
 2. Oznámení škodní události (ke stažení níže)
 3. kopie záznamu z Knihy úrazů obce
 4. kopie Záznamu o úrazu (od obce)
 5. kopie Zprávy o zásahu (od obce)
 6. kopie prvotní Zprávy o lékařském vyšetření
 7. Potvrzení o ztrátě na výdělku (ke stažení níže)
 8. kopie 2. dílu  neschopenky

Výše uvedené dokumenty je třeba doručit osobně či poštou na podatelnu Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové.

Ad bod 3 a 4

 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění nařízení č. 170/2014 Sb. (dále jen „nařízení č. 201/2010 Sb.“) ukládá zaměstnavateli mimo jiné vést evidenci o úrazech v knize úrazů (§ 2 odst. 1) a vyhotovit záznam o úrazu (§ 5).
 • Nařízení č. 201/2010 Sb. se stran definice zaměstnavatele odkazuje na § 7 zákoníku práce, přičemž tam je zaměstnavatel definován jako osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu  závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Základním pracovněprávním vztahem se rozumí pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr – tzn. dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce
 • v § 65 odst. 3 zákona o PO se uvádí, že činnost v JSDH obce je vykonávána zpravidla v pracovněprávním vztahu k obci či k HZS kraje (může být i jiný smluvní vztah – např. dohoda o členství v jednotce)
 • z toho vyplývá, že pokud má člen JSDH obce s obcí uzavřenou dohodu o pracovní činnosti či o provedení práce (popř. i pracovní smlouvu – např. v případě velitele), má obec dle nařízení č. 201/2010 Sb. povinnost zapsat úraz člena JSDH do knihy úrazů a vyhotovit záznam o úrazu, můžeme tedy požadovat kopie

Další relevantní informace

 • činnost v JSDH obce je dle § 65 odst. 2 zákona o PO  výkonem občanské povinnosti (viz § 202 zákoníku práce)
 • dle § 29 odst. 1 písm. a) poskytuje obec členovi JSDH obce za činnosti ve sboru v mimopracovní době odměnu a dle § 29 odst. 1 písm. f) mu poskytuje náhradu ušlého výdělku, pokud se v pracovní době účastnil zásahu
 • existuje pokyn č. 54/2007 SIAŘ GŘ, kterým se stanoví zásady pro výkon služby a odměňování členů JSDH vybraných obcí
 • zákoník práce v § 271o stanoví, že u zaměstnance, který je v době pracovního úrazu nebo zjištění nemoci z povolání v několika pracovních poměrech nebo je činný na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, se při stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku vychází z průměrných výdělků dosahovaných ve všech těchto základních pracovněprávních vztazích, a to po dobu, po kterou by mohly trvat
 • na základě stále platného nařízení vlády č. 34/1986 Sb., České socialistické republiky ze dne 13. května 1986 o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů (k provedení § 81 zákona o PO) se odškodní člen JSDH obce ve výši sedminásobku až dvanáctinásobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy, pokud se stal v souvislosti s úrazem osobou se zdravotním postižením

Zdroje: Kromě výše uvedených právních předpisů článek „Úvahy nad (ne)fungujícím odškodnění dobrovolných hasičů“ od Doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

vytisknout  e-mailem