HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dokumentace havarijní a krizové připravenosti

  • Krizový plán Středočeského kraje
  • Hospodářská opatření pro krizové stavy – IS ARGIS
  • Krizové plány ORP
  • Havarijní plán Středočeského kraje
  • Vnější havarijní plány
  • Územní plánování

Krizový plán Středočeského kraje

Krizový plán Středočeského kraje je dokument, který obsahuje souhrn krizových opatření
a postupů k řešení krizových situací na území Středočeského kraje.

Krizový plán Středočeského kraje byl zpracován v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k oblasti krizového plánování.

Krizový plán Středočeského kraje je digitalizován a v této formě uložen na serveru HZS Středočeského kraje.

Hospodářská opatření pro krizové stavy – IS ARGIS

V rámci Hospodářských opatření pro krizové stavy, zejména tvorbě Plánu nezbytných dodávek, zpracovává HZS Středočeského kraje přehled o potencionálních dodavatelích důležitých komodit pro řešení krizových stavů. Tento sumář vede v IS ARIGIS – systému pro shromažďování těchto údajů.

Krizové plány ORP

Na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, je v rámci Středočeského kraje zpracováno 26 krizových plánů ORP.

Havarijní plán Středočeského kraje

Havarijní plán kraje je účelový dokument představující souhrn opatření k provádění záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního ohrožení vzniklých mimořádnou událostí a k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.

Havarijní plán kraje se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu (vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, v platném znění, § 25) a je základním dokumentem kraje pro řešení těchto mimořádných událostí v případě havárií, živelních pohrom, nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. Je určen k plánování a řízení postupu integrovaného záchranného systému a je závazným dokumentem pro všechny obce, správní úřady, fyzické i právnické osoby nacházející se na území kraje.

Úkolem havarijního plánování je určení rizik ohrožujících území kraje, získávání informací od právnických osob, podnikajících fyzických osob a dotčených správních úřadů, týkajících se rizik, zajištění podkladů od jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a stanovení opatření k ochraně obyvatelstva.

Havarijní plán Středočeského kraje zpracoval dle zákona č. 239/2000 Sb., § 10, odst. (5), Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Na zpracování se dále podílely odbory Krajského úřadu Středočeského kraje a složky integrovaného záchranného systému zastoupené ve zpracovatelském týmu havarijního plánu kraje, který v následujícím období bude také zabezpečovat průběžnou aktualizaci dokumentu, a to

- Krajský úřad SČK - odbor kancelář hejtmana - oddělení IZS a obrany,
          - odbor zdravotnictví,
          - odbor životního prostředí a zemědělství,
          - odbor školství, mládeže a sportu,
          - odbor kultury a památkové péče, 
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,
- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje,
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje,
- Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj.
 

Vnější havarijní plány

Vnější HP stanoví bezpečnostní opatření k minimalizaci dopadů závažné havárie mimo technologický objekt. Je to preventivní dokument, který slouží k zajištění havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování, stanovuje postupy složek IZS pro případ potenciální závažné havárie.

Vnější HP obsahuje zejména:

- Identifikační údaje provozovatele
- Jméno a příjmení fyzické osoby odpovědné za zpracování podkladů
- Popis závažné havárie, která může vzniknout v objektu nebo zařízení a jejíž dopady se mohou projevit mimo objekt nebo zařízení
  provozovatele
- Přehled možných dopadů závažné havárie na život a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, vč. způsobů účinné ochrany
  před těmito dopady
- Přehled preventivních bezpečnostních opatření vedoucích ke zmírnění dopadů závažné havárie
- Seznam a popis technických prostředků využitelných při odstraňování následků závažné havárie, které jsou umístěny mimo objekt nebo 
  zařízení havárie provozovatele
- Další nezbytné údaje vyžádané krajským úřadem, například podrobnější specifikaci technických prostředků na odstraňování dopadů závažné
  podrobnější plán únikových cest a evakuačních prostorů, a dále údaje vyžádané podle zvláštního právního předpisu

Územní plánování

HZS se vyjadřuje k dokumentaci z této oblasti na základě vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva:

Uplatňování požadavků ochrany obyvatelstva v územním plánování

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování se uplatňují jako požadavky civilní ochrany vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací dokumentace.

Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu velkého územního celku

Na základě stanoviska dotčeného orgánu uplatněného k návrhu zadání územního plánu velkého územního celku se do tohoto územního plánu zapracuje návrh území speciálních zájmů pro požadované potřeby:

a) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,
b) nouzového zásobování obyvatelstva vodou,
c) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných na území,
d) ochrany před důsledky možného teroristického útoku na objekty, jejichž poškození může způsobit mimořádnou událost.

Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce

Na základě stanoviska dotčeného orgánu uplatněného k návrhu zadání územního plánu obce se v rozsahu předaných podkladů zapracuje do textové a grafické části územního plánu obce návrh ploch pro požadované potřeby:

a)  ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní,
b)  zón havarijního plánování,
c)  ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události,
d)  evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,
e)  skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci,
f)  vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce,
g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné
    události,
h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území,
i)  nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.

Požadavky civilní ochrany k regulačnímu plánu

1) Na základě stanoviska dotčeného orgánu uplatněného k návrhu zadání regulačního plánu se v souladu s územním plánem obce zapracuje do
    regulačního plánu doložka civilní ochrany členěná na textovou a grafickou část.

2) Textová část stanoví požadavky na pozemky a požadavky na jejich využití pro:

a) opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování,
b) umístění stálých a improvizovaných úkrytů,
c) ubytování evakuovaného obyvatelstva,
d) skladování materiálu civilní ochrany,
e) zdravotnické zabezpečení obyvatelstva,
f) ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území,
g) umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu,
h) nouzové zásobování obyvatelstva vodou,
i) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události,
j) zřízení humanitární základny,
k) požární nádrže a místa odběru vody k hašení požárů.

3) Grafická část obsahuje podle potřeby znázornění pozemků obsažených v textové části podle odstavce 2.

vytisknout  e-mailem