HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dokumentace havarijní a krizové připravenosti

HZS se vyjadřuje k dokumentaci z této oblasti na základě vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva:

Uplatňování požadavků ochrany obyvatelstva v územním plánování

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování se uplatňují jako požadavky civilní ochrany vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací dokumentace.

Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu velkého územního celku

Na základě stanoviska dotčeného orgánu uplatněného k návrhu zadání územního plánu velkého územního celku se do tohoto územního plánu zapracuje návrh území speciálních zájmů pro požadované potřeby:

a) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,
b) nouzového zásobování obyvatelstva vodou,
c) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných na území,
d) ochrany před důsledky možného teroristického útoku na objekty, jejichž poškození může způsobit mimořádnou událost.

Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce

Na základě stanoviska dotčeného orgánu uplatněného k návrhu zadání územního plánu obce se v rozsahu předaných podkladů zapracuje do textové a grafické části územního plánu obce návrh ploch pro požadované potřeby:

a)  ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní,
b)  zón havarijního plánování,
c)  ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události,
d)  evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,
e)  skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci,
f)  vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce,
g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné
    události,
h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území,
i)  nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.

Požadavky civilní ochrany k regulačnímu plánu

1) Na základě stanoviska dotčeného orgánu uplatněného k návrhu zadání regulačního plánu se v souladu s územním plánem obce zapracuje do
    regulačního plánu doložka civilní ochrany členěná na textovou a grafickou část.

2) Textová část stanoví požadavky na pozemky a požadavky na jejich využití pro:

a) opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování,
b) umístění stálých a improvizovaných úkrytů,
c) ubytování evakuovaného obyvatelstva,
d) skladování materiálu civilní ochrany,
e) zdravotnické zabezpečení obyvatelstva,
f) ochranu před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území,
g) umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu,
h) nouzové zásobování obyvatelstva vodou,
i) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události,
j) zřízení humanitární základny,
k) požární nádrže a místa odběru vody k hašení požárů.

3) Grafická část obsahuje podle potřeby znázornění pozemků obsažených v textové části podle odstavce 2.

vytisknout  e-mailem