HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Co to jsou jednotky požární ochrany?

Veřejnost ví, co jsou hasiči a většinou správně předpokládá, k čemu jejich činnost slouží. Méně už je lidem jasné, kdo jednotky požární ochrany (dále jen „PO“) zřizuje a financuje nebo kdo odpovídá za jejich akceschopnost a jaký je systém velení a spolupráce mezi nimi.

Základní dokument, zákon o PO (č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů) spolu s prováděcími předpisy, stanoví druhy a kategorie jednotek PO.

Rozeznáváme následující druhy jednotek PO: jednotka hasičského záchranného sboru kraje, jednotka hasičského záchranného sboru podniku, jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku a vojenská hasičská jednotka. Druh jednotky PO je odvozen od zřizovatele. U hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) kraje je zřizovatelem stát. Označení kraje pojmenovává území, na kterém jednotka působí. U podnikových jednotek je zřizovatelem právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má podle rozhodnutí HZS kraje povinnost jednotku požární ochrany zřídit. Jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce zřizuje každá obec. Pokud toho není schopna (např. z důvodu nedostatku členů) musí sdružit prostředky na jednotku společnou, např. se sousední obcí, a to za podmínek daných zákonem o požární ochraně.

Kategorie jednotek PO byly zavedeny kvůli systému s garantovanými časy dojezdů, který je zpracován a zveřejněn v nařízení kraje, kterým se vydává plošné pokrytí území kraje jednotkami PO. Zde se např. jednotky SDH obcí člení na tři kategorie podle působnosti (územní působnost – kategorie II a III anebo místní působnost – kategorie V) a časů výjezdu (5 min. – kategorie I anebo 10 min. – kategorie III a V). Kategorizace jednotek je vázána na jejich předurčenost. Druhy a kategorie jednotek PO spolu souvisí, ale nejsou totéž.

Pro názornou představu o systému je vhodné uvést jejich počty v našem kraji k 31.12. 2012:

jednotky HZS
kraje
jednotky HZS
podniku
jednotky SDH
obce
jednotky SDH
podniku
vojenská hasičská jednotka
13
3
468
16
1
Každá jednotka PO pracuje ve dvou režimech, v tzv. organizačním a operačním řízení. V operačním řízení pracuje u zásahu, tzn. časové období mezi výjezdem k mimořádné události a návratem na základnu, v organizačním řízení pak v době zbývající (odborná příprava, údržba techniky atd.). U zásahu velí vždy velitel zásahu. Tím se stává velitel první jednotky, která přijede k místu události, a následně po svém příjezdu velitel jednotky s právem přednostního velení, pokud svého práva využije (např. velitel jednotky HZS kraje přebírá velení od velitele jednotky SDH obce). Velitel zásahu je nadřízen velitelům všech jednotek na místě zásahu. Velitelem zásahu může být jak velitel jednotky SDH obce, tak příslušník HZS kraje, přičemž mají stejná práva a povinnosti a postupují podle stejných předpisů. Jednotka PO vyjíždí k zásahu na pokyn operačního a informačního střediska HZS kraje, nebo na základě rozhodnutí velitele jednotky. Jako podpůrná dokumentace při vysílání jednotek PO slouží operačnímu a informačnímu středisku HZS kraje požární poplachový plán, který je vydán nařízením kraje. Nařízení kraje vztahující se k jednotkám PO jsou uvedena na webu HZS Olomouckého kraje. Za akceschopnost jednotky PO je odpovědný svému zřizovateli její velitel a vede o ní dokumentaci (zprávy o zásahu, záznamy o odborné přípravě atd.).

Tolik k základní orientaci v jednotkách PO. Příště se budeme podrobněji věnovat problematice jednotek SDH obcí, například skutečnosti, že ne každý dobrovolný hasič je zároveň členem jednotky SDH obce; jaké předpoklady musí členové splňovat a jaké je jejich postavení vůči obci.

Autor:

Ing. Karel Kotek
oddělení IZS a služeb HZS Olomouckého kraje

vytisknout  e-mailem