Český národní výbor CTIF  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Členové Českého národního výboru CTIF

 • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
 • Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
 • Česká hasičská jednota
 • Moravská hasičská jednota
 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
 • THT Polička, s. r. o. - Továrna hasicí techniky
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.
 • Asociace velitelů HZS podniků, z.s.
 • Česká asociace hasičských důstojníků, z.s.
 • Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB - Technická univerzita Ostrava
 • Česká hasičská sportovní federace, sportovní svaz hasičů, z. s.
 • Český svaz požárního sportu - člen do 28. 1. 2015
 • Výzbrojna požární ochrany, a. s. - člen do 4. 12. 2012

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Základním posláním Hasičského záchranného sboru České republiky je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky.
Hasičský záchranný sbor ČR je základní složkou a hlavním koordinátorem integrovaného záchranného systému, který v případě mimořádné události či krizového stavu slučuje všechny záchranné složky a zabezpečuje koordinovaný postup při provádění záchranných a likvidačních prací.
Hasičský záchranný sbor ČR se člení na generální ředitelství, 14 hasičských záchranných sborů krajů, Záchranný útvar HZS ČR, Střední odbornou školu požární ochrany a Vyšší odbornou školu požární ochrany  a vzdělávací, technická a účelová zařízení.
Více informací na  http://www.hzscr.cz

Kontakt:

genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
generální ředitel HZS ČR
předseda Českého národního výboru CTIF

Kloknerova 26, pošt. přihr. 69
148 01 Praha 414
tel: +420 950 819 230
fax: 950 819 960
e-mail: cnv.ctif@ctifczech.cz

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SH ČMS je občanským sdružením, které působí na úseku požární ochrany.
Činnosti Sdružení jsou však širší.

Více informací na http://www.dh.cz

Kontakt:

Ing. Bc. Monika Němečková
starostka SH ČMS
místopředsedkyně Českého národního výboru CTIF

Římská 45
121 07 Praha 2
tel: 222 119 506
e-mail: kancelar@dh.cz

Česká hasičská jednota

Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany.

ČHJ zahájila činnost zaregistrováním svých stanov na Ministerstvu vnitra dne 10. května 1990.

Jednota spolupracuje v rámci zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s Ministerstvem vnitra, krajskými úřady, hasičskými záchrannými sbory a obcemi při plnění úkolů požární ochrany, především na úseku požární prevence a zvyšování akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Sdružuje kolem 6500 členů ve 152 hasičských sborech a v pěti župách: Povltavské, Sionské, Východočeské, Sv. Markéty a Podvysocké.

Nejvyšším orgánem ČHJ je sjezd. Práci jednoty koordinuje prezidium ČHJ a hasičské župy. Prezidium se schází pravidelně pětkrát ročně. Aktuální otázky v období mezi zasedáními prezidia jsou řešeny sekretariátem, který tvoří prezident, jeho náměstci a jednatelka sekretariátu. Důležitou roli zde hraje i uplatňovaný princip samofinancování činností jednotlivých článků ČHJ. Veškeré funkce v jednotě jsou funkcemi čestnými.

Více informací na http://www.hasicskajednota.cz

Kontakt:

Ing. Vasil Pekar, PhD.,
prezident

Kolčavka 5
190 00 Praha 9 Libeň
tel.: 602 338 665
hasicskajednota@email.cz

 

Moravská hasičská jednota

Jde o občanské sdružení působící na úseku požární ochrany. Vzniklo 25. ledna 1992 a hlásí se k odkazu svých předchůdců v Moravské zemské hasičské jednotě. Navazuje na tradice českého hasičství na Moravě.

Hlavním cílem a posláním je sdružování občanů za účelem ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při kterých je ohrožen život a zdraví občanů.

Sdružuje 3500 členů a 500 dětí ze 75 organizací. V jejím čele je prezident.

Více informací na http://www.mhj.cz

Kontakt:

Zdeněk Milan
prezident

Stará osada 608 
664 84 Zastávka
tel: 721 553 776
fax: 546 429 092
e-mail: prezident@mhj.cz

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství

Hlavním posláním sdružení je napomáhat vzdělanosti příslušníků a pracovníků záchranných služeb. Jedná se o neziskovou organizaci.

Více informací na http://www.spbi.cz

Kontakt:

Ing. Lenka Černá
prezidentka

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Lumírova 13
700 30 Ostrava – Výškovice
tel: 597 322 970, 597 322 814
mobil: 603 573 494
fax: 596 728 542
e-mail: spbi@spbi.cz
e-mail: Lenka.cerna@spbi.cz

THT Polička, s. r. o. - Továrna hasicí techniky

Výrobce mobilní hasicí techniky, požárního příslušenství, armatur a vozidel na technické a ekologické havárie. Je největším výrobcem a dodavatelem požárních automobilů na území České a Slovenské republiky.

Více informací na http://www.tht.cz

Kontakt:

Ing. Stanislav Červený
ředitel

Starohradská 316
572 01 Polička
tel: 461 755 111
fax: 461 725 370
e-mail: tht@tht.cz

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.

Akciová společnost, člen České asociace pojišťoven.

HVP je jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů v Evropě. Její činnost byla obnovena Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 1992. SH ČMS je majoritním vlastníkem.

HVP nabízí pojišťovací produkty širokému okruhu klientů, fyzickým i právnickým osobám v oblasti životního i majetkového pojištění. Podporuje protipožární prevenci a činnost sborů dobrovolných hasičů na území České republiky.

Více informací na http://www.hvp.cz

Kontakt:

Ing. Josef Kubeš
generální ředitel 

Římská 45
120 00 Praha 2
tel: 222 119 111
fax: 222 514 412
e-mail: info@hvp.cz

Asociace velitelů HZS podniků, z.s.

Asociace (dále jen „AVHZSP“) je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, které se zabývá problematikou požární ochrany v průmyslových i neprůmyslových podnicích, pracovními a sociálními podmínkami zaměstnanců HZSP, vzděláváním zaměstnanců HZSP a publikační činností.

AVHZSP byla založena v roce 2001 a jejími členy se mohou stát velitelé a jejich zástupci kteréhokoli HZSP a SDHP na území ČR a ostatní zaměstnanci těchto HZSP a SDHP.

Posláním a cílem AVHZSP je:
 • studovat a analyzovat pracovní a sociální podmínky zaměstnanců HZSP a SDHP a zpracovávat podklady k jejich zlepšování,
 • podílet se na připomínkování a tvorbě legislativních předpisů vztahujících se k HZSP a SDHP,
 • hájit a prosazovat oprávněné zájmy HZSP a SDHP a jejich zaměstnanců s cílem dosažení jejich srovnatelnosti s HZS ČR,
 • napomáhat zvýšení vzdělanosti zaměstnanců HZSP a SDHP,
 • podporovat publikační činnost v oblasti požární ochrany, bezpečnosti průmyslu a bezpečnosti práce,
 • spolupracovat s tuzemskými, mezinárodními a zahraničními sdruženími shodného či obdobného charakteru, jako je AVHZSP,
 • rozšiřovat vědeckotechnické poznatky a praktické zkušenosti z oblasti požární ochrany a záchranářských služeb,
 • vytvářet ekonomickou základnu pro naplnění výše uvedených poslání, zejména formou členských příspěvků, sponzorských příspěvků, darů a vlastní činností.

Vedení AVHZSP je tvořeno Výkonným výborem a Revizní komisí.
Více informací na http://avhzsp.cz
Kontakt:
Metoděj Popov, Dis
prezident
 
Blanická 13
120 00 Praha 2
tel: 222 119 511, 604 269 812
e-mail:
metodej.popov@seznam.cz 

Česká asociace hasičských důstojníků, z.s.

Česká asociace hasičských důstojníků je členem Federace Asociací hasičských důstojníků Evropské unie (FEU) a podílí se na její činnosti.

Základním cílem ČAHD je vytvoření odborné platformy příslušníků HZS ČR a dosažení uznání požární ochrany jako humanitárního systému pomoci v krizových situacích.

Více informací na http://www.cahd.cz

Kontakt:

Ing. Karel Kolářík
prezident

Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh
tel: 950 730 300

e-mail: cahd@cahd.cz

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB - Technická univerzita Ostrava

Vznik Fakulty bezpečnostního inženýrství v roce 2002, nejmladší fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava, byl reakcí na požadavky odborné praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství. Fakulta ve své pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti navazuje na více než 44leté tradice studijních oborů Vysoké škole báňské Technické univerzity Ostrava, které jsou orientovány na bezpečnost a požární ochranu.
 
Prioritou fakulty je bezpečnostní výzkum a na něm založený vzdělávací proces ve všech formách vzdělávání. Fakulta zabezpečuje akreditovaný studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost v následujících směrech:
 • požární ochrana a ochrana obyvatelstva,
 • bezpečnost práce a procesů, bezpečnostní inženýrství,
 • krizové řízení, havarijní a bezpečnostní plánování,
 • technická bezpečnost osob a majetku.

Více informací na http://www.fbi.vsb.cz
Kontakt:
 
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
děkan
Lumírova 13
700 30 Ostrava – Výškovice
tel: 597 322 806

Česká hasičská sportovní federace, sportovní svaz hasičů, z. s.

Česká hasičská sportovní federace, sportovní svaz hasičů, z. s.. je občanské sdružení, které se zabývá organizováním sportovních soutěží pro zaměstnance HZS ČR, jakož i pro dobrovolné hasiče a zaměstnance HZS podniků.

K lednu 2015 sdružuje cca 800 členů v devíti krajích České republiky a vyvíjí snahu o rozšíření své činnosti i do ostatních krajů.
Pravidelně spolupořádá cca 40 sportovních soutěží ročně od republikových přeborů až po soutěže regionálního charakteru.

Více informací na www.chsf.cz

Kontakt:

Ing. David Pouč
předseda ČHSF

nábřeží U Přívozu 122/4, 
500 03 Hradec Králové
tel: 950 530 750, 724 178 112
email: david.pouc@hkk.izscr.cz
www.chsf.cz

Český svaz požárního sportu - člen do 28. 1. 2015

Cílem sdružení  je podpora a propagace požárního sportu a zdokumentování historie požárního sportu u nás.

Více informací na http://www.csps.cz

Kontakt:

Martin Provazník
předseda sdružení

Pobřežní 17
301 00 Plzeň
tel:
fax:
e-mail: csps@csps.cz


stálý zástupce ČSPS v ČNV CTIF:

mjr. Bc. Pavel Marschal
velitel stanice Hradec Králové

HZS Královéhradeckého kraje
Nábř. U Přívozu 122
500 03  Hradec Králové
tel: 950 530 226
e-mail: pavel.marschal@hkk.izscr.cz

Občanské sdružení zaniklo ke dni 20. 12. 2013 

Výzbrojna požární ochrany, a. s. - člen do 4. 12. 2012

Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 27. března 2012 byla společnost zrušena s likvidací, vizObchodní rejstřík.

Akciová společnost, která vznikla 30. září 1992. Je to obchodní společnost nabízející sortiment zboží související s oblastí protipožární ochrany objektů a bezpečnosti práce. Cílovými zákazníky jsou sdružení dobrovolných hasičů, HZS ČR i významné podnikatelské subjekty.

Hlavní činnost se dělí do tří oblastí:

 • vystrojování a vyzbrojování členů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů a záchranářů technickými prostředky pro jejich zásahovou činnost,
 • komplexní servisní služby – požárně-technické projekty k zajištění protipožární ochrany objektů, opravy, kontrola a revize požární techniky,
 • vlastní výroba požárně-technických prostředků, zejména hydrantových systémů a prostředků pro požární sport.

Více informací na http://www.vyzbrojna.cz

Kontakt:

Ing. Lenka Hortová
ředitelka

Ohradní 26
145 13 Praha 4
tel:
fax:
e-mail: hortova@vyzbrojna.cz

vytisknout  e-mailem