Český národní výbor CTIF  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Členové Českého národního výboru CTIF

 • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
 • Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
 • Česká hasičská jednota
 • Moravská hasičská jednota o.s.
 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
 • THT Polička, s. r. o. - Továrna hasicí techniky
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.
 • Asociace velitelů HZS podniků, z.s.
 • Česká asociace hasičských důstojníků, z.s.
 • Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB - Technická univerzita Ostrava
 • Česká hasičská sportovní federace, o.s.
 • Český svaz požárního sportu - člen do 28. 1. 2015
 • Výzbrojna požární ochrany, a. s. - člen do 4. 12. 2012

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Základním posláním Hasičského záchranného sboru České republiky je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky.
Hasičský záchranný sbor ČR je základní složkou a hlavním koordinátorem integrovaného záchranného systému, který v případě mimořádné události či krizového stavu slučuje všechny záchranné složky a zabezpečuje koordinovaný postup při provádění záchranných a likvidačních prací.
Hasičský záchranný sbor ČR se člení na generální ředitelství, 14 hasičských záchranných sborů krajů, Záchranný útvar HZS ČR, Střední odbornou školu požární ochrany a Vyšší odbornou školu požární ochrany  a vzdělávací, technická a účelová zařízení.
Více informací na  http://www.hzscr.cz

Kontakt:

genpor. Ing. Drahoslav Ryba
generální ředitel HZS ČR
předseda Českého národního výboru CTIF

Kloknerova 26, pošt. přihr. 69
148 01 Praha 414
tel: 950 819 229-230
fax: 950 819 960
e-mail: cnv.ctif@ctifczech.cz

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SH ČMS je občanským sdružením, které působí na úseku požární ochrany.
Činnosti Sdružení jsou však širší.

Více informací na http://www.dh.cz

Kontakt:

Jan Slámečka
starosta SHČMS
místopředseda Českého národního výboru CTIF

Římská 45
121 07 Praha 2
tel: 222 119 501, 602 384 392
fax: 222 119 507
e-mail: kancelar@dh.cz

Česká hasičská jednota

Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany.

ČHJ zahájila činnost zaregistrováním svých stanov na Ministerstvu vnitra dne 10. května 1990.

Jednota spolupracuje v rámci zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s Ministerstvem vnitra, krajskými úřady, hasičskými záchrannými sbory a obcemi při plnění úkolů požární ochrany, především na úseku požární prevence a zvyšování akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Sdružuje kolem 6500 členů ve 152 hasičských sborech a v pěti župách: Povltavské, Sionské, Východočeské, Sv. Markéty a Podvysocké.

Nejvyšším orgánem ČHJ je sjezd. Práci jednoty koordinuje prezidium ČHJ a hasičské župy. Prezidium se schází pravidelně pětkrát ročně. Aktuální otázky v období mezi zasedáními prezidia jsou řešeny sekretariátem, který tvoří prezident, jeho náměstci a jednatelka sekretariátu. Důležitou roli zde hraje i uplatňovaný princip samofinancování činností jednotlivých článků ČHJ. Veškeré funkce v jednotě jsou funkcemi čestnými.

Více informací na http://www.hasicskajednota.cz

Kontakt:

Ing. Vasil Sivestr Pekar
prezident

Kolčavka 5
190 00 Praha 9

tel: 602 338 665
fax: 266 310 016, 266 310 434
e-mail: vasil.silvestr@seznam.cz, v.pekar@pyroservis.cz  

Moravská hasičská jednota o.s.

Jde o občanské sdružení působící na úseku požární ochrany. Vzniklo 25. ledna 1992 a hlásí se k odkazu svých předchůdců v Moravské zemské hasičské jednotě. Navazuje na tradice českého hasičství na Moravě.

Hlavním cílem a posláním je sdružování občanů za účelem ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při kterých je ohrožen život a zdraví občanů.

Sdružuje 3500 členů a 500 dětí ze 75 organizací. V jejím čele je prezident.

Více informací na http://www.mhj.cz

Kontakt:

Zdeněk Milan
prezident

Stará osada 608 
664 84 Zastávka
tel: 721 553 776
fax: 546 429 092
e-mail: prezident@mhj.cz

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství

Hlavním posláním sdružení je napomáhat vzdělanosti příslušníků a pracovníků záchranných služeb. Jedná se o neziskovou organizaci.

Více informací na http://www.spbi.cz

Kontakt:

Ing. Lenka Černá
prezidentka

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Lumírova 13
700 30 Ostrava – Výškovice
tel: 597 322 970, 597 322 814
mobil: 603 573 494
fax: 596 728 542
e-mail: spbi@spbi.cz
e-mail: Lenka.cerna@spbi.cz

THT Polička, s. r. o. - Továrna hasicí techniky

Výrobce mobilní hasicí techniky, požárního příslušenství, armatur a vozidel na technické a ekologické havárie. Je největším výrobcem a dodavatelem požárních automobilů na území České a Slovenské republiky.

Více informací na http://www.tht.cz

Kontakt:

Ing. Stanislav Červený
ředitel

Starohradská 316
572 01 Polička
tel: 461 755 111
fax: 461 725 370
e-mail: tht@tht.cz

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.

Akciová společnost, člen České asociace pojišťoven.

HVP je jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů v Evropě. Její činnost byla obnovena Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 1992. SH ČMS je majoritním vlastníkem.

HVP nabízí pojišťovací produkty širokému okruhu klientů, fyzickým i právnickým osobám v oblasti životního i majetkového pojištění. Podporuje protipožární prevenci a činnost sborů dobrovolných hasičů na území České republiky.

Více informací na http://www.hvp.cz

Kontakt:

Ing. Josef Kubeš
generální ředitel 

Římská 45
120 00 Praha 2
tel: 222 119 111
fax: 222 514 412
e-mail: info@hvp.cz

Asociace velitelů HZS podniků, z.s.

Asociace (dále jen „AVHZSP“) je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, které se zabývá problematikou požární ochrany v průmyslových i neprůmyslových podnicích, pracovními a sociálními podmínkami zaměstnanců HZSP, vzděláváním zaměstnanců HZSP a publikační činností.

AVHZSP byla založena v roce 2001 a jejími členy se mohou stát velitelé a jejich zástupci kteréhokoli HZSP a SDHP na území ČR a ostatní zaměstnanci těchto HZSP a SDHP.

Posláním a cílem AVHZSP je:
 • studovat a analyzovat pracovní a sociální podmínky zaměstnanců HZSP a SDHP a zpracovávat podklady k jejich zlepšování,
 • podílet se na připomínkování a tvorbě legislativních předpisů vztahujících se k HZSP a SDHP,
 • hájit a prosazovat oprávněné zájmy HZSP a SDHP a jejich zaměstnanců s cílem dosažení jejich srovnatelnosti s HZS ČR,
 • napomáhat zvýšení vzdělanosti zaměstnanců HZSP a SDHP,
 • podporovat publikační činnost v oblasti požární ochrany, bezpečnosti průmyslu a bezpečnosti práce,
 • spolupracovat s tuzemskými, mezinárodními a zahraničními sdruženími shodného či obdobného charakteru, jako je AVHZSP,
 • rozšiřovat vědeckotechnické poznatky a praktické zkušenosti z oblasti požární ochrany a záchranářských služeb,
 • vytvářet ekonomickou základnu pro naplnění výše uvedených poslání, zejména formou členských příspěvků, sponzorských příspěvků, darů a vlastní činností.

Vedení AVHZSP je tvořeno Výkonným výborem a Revizní komisí.
Více informací na http://avhzsp.cz
Kontakt:
Metoděj Popov, Dis
prezident
 
Blanická 13
120 00 Praha 2
tel: 222 119 511, 604 269 812
e-mail:
metodej.popov@seznam.cz 

Česká asociace hasičských důstojníků, z.s.

Česká asociace hasičských důstojníků je členem Federace Asociací hasičských důstojníků Evropské unie (FEU) a podílí se na její činnosti.

Základním cílem ČAHD je vytvoření odborné platformy příslušníků HZS ČR a dosažení uznání požární ochrany jako humanitárního systému pomoci v krizových situacích.

Více informací na http://www.cahd.cz

Kontakt:

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, PhD.
prezident

Výškovická 40
700 44 Ostrava - Zábřeh
tel: 585 731 220, 950 730 300

e-mail: cahd@cahd.cz

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB - Technická univerzita Ostrava

Vznik Fakulty bezpečnostního inženýrství v roce 2002, nejmladší fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava, byl reakcí na požadavky odborné praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství. Fakulta ve své pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti navazuje na více než 44leté tradice studijních oborů Vysoké škole báňské Technické univerzity Ostrava, které jsou orientovány na bezpečnost a požární ochranu.
 
Prioritou fakulty je bezpečnostní výzkum a na něm založený vzdělávací proces ve všech formách vzdělávání. Fakulta zabezpečuje akreditovaný studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost v následujících směrech:
 • požární ochrana a ochrana obyvatelstva,
 • bezpečnost práce a procesů, bezpečnostní inženýrství,
 • krizové řízení, havarijní a bezpečnostní plánování,
 • technická bezpečnost osob a majetku.

Více informací na http://www.fbi.vsb.cz
Kontakt:
 
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
děkan
Lumírova 13
700 30 Ostrava – Výškovice
tel: 597 322 806

Česká hasičská sportovní federace, o.s.

Česká hasičská sportovní federace, o.s. je občanské sdružení, které se zabývá organizováním sportovních soutěží pro zaměstnance HZS ČR, jakož i pro dobrovolné hasiče a zaměstnance HZS podniků.

K lednu 2015 sdružuje cca 800 členů v devíti krajích České republiky a vyvíjí snahu o rozšíření své činnosti i do ostatních krajů.
Pravidelně spolupořádá cca 40 sportovních soutěží ročně od republikových přeborů až po soutěže regionálního charakteru.

Více informací na www.chsf.cz

Kontakt:

Ing. Zdeněk Nytra
předseda ČHSF o.s.

Výškovická 40
700 44 Ostrava - Zábřeh
tel: 950 870 238, 777 258 729 – sekretariát ČHSF
tel: 950 730 300 – předseda ČHSF
email: info@chsf.cz, zdenek.nytra@icloud.com

Český svaz požárního sportu - člen do 28. 1. 2015

Cílem sdružení  je podpora a propagace požárního sportu a zdokumentování historie požárního sportu u nás.

Více informací na http://www.csps.cz

Kontakt:

Martin Provazník
předseda sdružení

Pobřežní 17
301 00 Plzeň
tel:
fax:
e-mail: csps@csps.cz


stálý zástupce ČSPS v ČNV CTIF:

mjr. Bc. Pavel Marschal
velitel stanice Hradec Králové

HZS Královéhradeckého kraje
Nábř. U Přívozu 122
500 03  Hradec Králové
tel: 950 530 226
e-mail: pavel.marschal@hkk.izscr.cz

Občanské sdružení zaniklo ke dni 20. 12. 2013 

Výzbrojna požární ochrany, a. s. - člen do 4. 12. 2012

Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 27. března 2012 byla společnost zrušena s likvidací, vizObchodní rejstřík.

Akciová společnost, která vznikla 30. září 1992. Je to obchodní společnost nabízející sortiment zboží související s oblastí protipožární ochrany objektů a bezpečnosti práce. Cílovými zákazníky jsou sdružení dobrovolných hasičů, HZS ČR i významné podnikatelské subjekty.

Hlavní činnost se dělí do tří oblastí:

 • vystrojování a vyzbrojování členů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů a záchranářů technickými prostředky pro jejich zásahovou činnost,
 • komplexní servisní služby – požárně-technické projekty k zajištění protipožární ochrany objektů, opravy, kontrola a revize požární techniky,
 • vlastní výroba požárně-technických prostředků, zejména hydrantových systémů a prostředků pro požární sport.

Více informací na http://www.vyzbrojna.cz

Kontakt:

Ing. Lenka Hortová
ředitelka

Ohradní 26
145 13 Praha 4
tel:
fax:
e-mail: hortova@vyzbrojna.cz

vytisknout  e-mailem