Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost Hasičského záchranného sboru v rámci přípravy obyvatelstva

Výchova a vzdělávání dětí a mládeže

Cílem HZS ČR v této oblasti je společně s pedagogy připravit novou generaci obyvatelstva, která by si již od nejútlejšího věku dokázala co možná nejlépe poradit v nejrůznějších rizikových situacích. Ochránit sám sebe a své blízké před těmito riziky by měla být základní lidská kompetence. Stejně jako se učíme číst, psát a počítat, musíme se naučit, jak dnes ochránit sami sebe a své blízké před hrozícím nebezpečím. Navzdory všem zažitým omylům je třeba si uvědomit, že lidé mají svou bezpečnost ve vlastních rukou. Pokud vědí, jak se správně zachovat, tak významně sníží riziko hrozícího nebo již vzniklého ohrožení.

HZS ČR se dlouhodobě zaměřuje na podporu výuky tématiky „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ (OČMU) v mateřských, základních a středních školách.

Předškolní vzdělávání

HZS ČR má velmi dobře rozvinutou spolupráci s mateřskými školami a ostatními předškolními zařízeními. Základem přípravy, která probíhá dle platných vzdělávacích dokumentů, je seznámení dětí se základy bezpečného chování a zejména odstranění bariéry mezi dětmi a záchranáři. Této aktivitě se dlouhodobě věnují všechny HZS krajů a je patrno, že o tyto besedy a přednášky projevují mateřské školy stabilně velký zájem.

Grafy znázorňují počty uskutečněných besed a počet jejich účastníků v průběhu uplynulých let 

Základní a střední vzdělávání

V roce 2013 došlo k doplnění a větší specifikaci problematiky OČMU do jednotlivých vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, podle kterého se začalo vyučovat od září 2013. Tato problematika byla začleněna do 7 z 9 vzdělávacích oblastí (Cizí jazyk, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce). Došlo zejména ke specifikaci dílčích výstupů výuky a k rozšíření učiva.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 v oblasti výchovy a vzdělávání obyvatelstva uložila vybraným ústředním správním úřadům pod gesčním vedením ministerstva vnitra- generálního ředitelství HZS ČR v úkolu č. 19 analyzovat stávající systém výchovy a vzdělávání obyvatelstva a navrhnout systémové změny a opatření k odstranění zjištěných nedostatků a tyto legislativně zakotvit. Tento úkol změnila následná Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva v ČR, která v úkolu č. 19 a) uložila zmapovat stav výchovy a vzdělávání v ochraně obyvatelstva ve školách a navrhnout optimální řešení pro zkvalitnění tohoto procesu s termínem do roku 2020.

V roce 2015 tak byla zahájena práce meziresortní pracovní skupiny na optimalizaci výuky problematiky bezpečnosti, která v sobě zahrnovala vedle OČMU i bezpečnost silničního provozu, zdravotní přípravu, přípravu občanů k obraně státu a další. Členy této skupiny byly zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany, Ministerstva dopravy a Policejního prezidia ČR. Dále zástupci pedagogických fakult a České školní inspekce. Cílem práce této skupiny bylo zmapovat stávající situaci vzdělávání ve školách v oblasti bezpečnosti a navrhnout systémové změny a opatření k odstranění stávajících nedostatků a následně inovovaný systém legislativně ukotvit.

Tato skupina po provedení detailní analýzy (takto podrobná analýza dosud nebyla nikdy provedena) zpracovala materiál „Zpráva o výsledcích podrobné analýzy současného stavu výuky všech bezpečnostních témat ve školách s návrhy dalšího postupu“. Jeho cílem bylo podrobně zmapovat stav výchovy a vzdělávání všech bezpečnostních témat ve školách a navrhnout optimální řešení pro zkvalitnění tohoto procesu, a tím zlepšit současnou situaci ve společnosti. Materiál byl posouzen Výborem pro civilní nouzové plánování a cestou Bezpečnostní rady státu byl předložen k projednání na schůzi vlády ČR. Vláda ČR zprávu projednala dne 8. března 2017 a usnesením č. 174 uložila:

a) ministryni školství, mládeže a tělovýchovy vytvořit mezirezortní expertní pracovní skupinu k nalezení optimálního začlenění výuky témat bezpečnosti do rámcových vzdělávacích programů základních a středních škol včetně zajištění pravidelné měřitelnosti výsledků výuky této problematiky;

b) ministru vnitra, dopravy, obrany a zdravotnictví poskytovat potřebnou součinnost při vzniku mezirezortní expertní pracovní skupiny k optimalizaci vzdělávání v bezpečnostních tématech v základním a středním vzdělávání.

Cílem úsilí pracovní skupiny bylo navrhnout vládě zavedení samostatného předmětu s bezpečnostními tématy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se však postavilo proti tomuto návrhu. Z tohoto důvodu byl úkol vlády v usnesení upraven výše uvedeným způsobem.

Na základě úkolů z výše uvedeného usnesení vlády ČR vznikla pod vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy expertní pracovní skupina. Věcně příslušné rezorty za jednotlivá bezpečnostní témata pokračují ve společné práci, jejímž cílem je splnit úkol stanovený Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Za HZS ČR v této expertní pracovní skupině prosazujeme variantu vzniku samostatného předmětu, který by zahrnoval navzájem vyvážené učivo ze všech bezpečnostních témat. Byl by určen pro žáky 2. stupně základních škol a pro studenty středních škol, kde by učivo bylo rozšířeno vzhledem k věku i o občanská práva a povinnosti v oblasti požární ochrany, při vzniku a řešení mimořádné události nebo za krizové situace.

Současně s tímto byly pod vedením Národního ústavu pro vzdělávání zahájeny práce na revizích Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, na němž participují i zástupci ministerstva vnitra a generálního ředitelství HZS ČR.

Grafy ilustrují, jak HZS ČR v jednotlivých letech aktivně podporoval výuku problematiky OČMU na základních a středních školách svými programy, besedami a přednáškami.

K důležitým aktivitám, kterými se HZS ČR snaží podpořit edukaci žáků v dané oblasti, patří:

 1. tvorba učebnic, příruček a materiálů pro výuku v tištěné i elektronické podobě

  Vše co bylo pro žáky, studenty a učitele vytvořeno jako podpora výuky OČMU lze nalézt na těchto webových stránkách v rubrice UČITELÉ. Jsou zde umístěny volně ke stažení různé podklady, pomůcky, učebnice a také informace o vhodných vzdělávacích programech.

 2. odborná garance portálu www.ocmu.cz

  Cílem tohoto portálu je poskytnout na jednom místě všechny dostupné materiály a pomůcky pro učitele mateřských, základních a středních škol k výuce OČMU a k začlenění této problematiky do výuky. Portál vznikl ve spolupráci HZS ČR a nestátní neziskové organizace Centrum pro bezpečný stát.

 3. pomoc s přípravou praktických cvičení nebo projektových dní ve škole

  Ve spolupráci s odborníky z jednotlivých HZS krajů je možné zorganizovat praktická cvičení nebo projektové dny přímo ve škole, na školním hřišti a podobně.

 4. besedy pro žáky, studenty i samotné pedagogické pracovníky včetně studentů pedagogických fakult

  Tyto přednášky či besedy pořádají profesionální hasiči. Nejedná se o náhradu výkladu učitele, ale jejich smyslem je obohatit či zpestřit výuku, zaujmout posluchače informacemi z praxe, zážitky či problémy samotných hasičů, které zažívají při výkonu svého povolání.

 5. exkurze školních kolektivů na stanicích hasičských záchranných sborů krajů

  Tato aktivita je u žáků a studentů velmi oblíbena. V průběhu exkurze procházejí v doprovodu profesionálních hasičů jednotlivé části hasičské stanice od hasičské techniky až po zázemí, seznámí se s hasičskou výstrojí a výzbrojí, s prací hasiče a dozví se důležité informace o sebeochraně, požární prevenci a ochraně obyvatelstva.

 6. soutěže

  Jednotlivé HZS krajů pořádají každoročně různé typy soutěží, zejména vědomostní, pohybově-vědomostní, výtvarné či literární. Konkrétní informace o nich jsou zveřejňovány na webových stránkách jednotlivých HZS krajů.

 7. dlouhodobé výukové programy

  Hasiči pro školy (http://www.hasiciproskoly.cz/). Tento program nabízí výukový materiál pro 2. stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Interaktivní prezentace doplněné videi, fotografiemi a grafikou, pracovní listy pro žáky a metodické příručky pro učitele jsou realizovány v rozsahu 20 výukových hodin pro čtyři ročníky. Všechny vytvořené materiály jsou umístěné na webové stránce zdarma ke stažení.

  Hasík CZ (http://www.hasik.cz/). Tento výukový program spočívá v předávání informací dětem základních a středních škol formou besed z oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany v souladu se stanoveným obsahovým zaměřením. Tyto informace předává dvojice vyškolených instruktorů z řad příslušníků HZS ČR či dobrovolných hasičů. Besedy probíhají ve druhém a šestém ročníku základní školy a ve druhém ročníku střední školy. Žáci a studenti si tak hravou formou ověří informace, které získali při vyučování.

  Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí (http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci). Na webových stránkách tohoto programu radí příslušnice HZS Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje a pracovnice Diecézní charity Brno, jak správně postupovat při běžných druzích ohrožení, včetně ohrožení osobní bezpečnosti či majetku. Naleznete zde 33 témat z oblasti ochrany obyvatelstva, požární prevence a bezpečnosti občanů. Program je vhodný zejména pro střední školy.

  Asociace Záchranný kruh (www.zachrannykruh.cz). Internetový bezpečnostní portál Záchranný kruh je ucelený zdroj rad, informací a vzdělávacích materiálů. Registraci na tomto portálu má již více než 3000 škol z celé ČR. Cokoliv tým odborníků v Asociaci vytvoří, je uloženo na jejich webových stránkách a je zpřístupněno zdarma všem. Portál je rozdělen do několika sekcí dle cílových skupin - obsahuje sekci pro veřejnost, pro školy, pro města a obce a pro záchranáře. Sekce pro školy pak obsahuje interaktivní multimediální učebnice, pracovní listy, databázi obrázků, výuková videa či testovací systém, vše může usnadnit pedagogům jejich práci při přípravě na vyučování.

  Svět záchranářů Karlovy Vary (http://www.svetzachranaru.cz) je centrum zdraví a bezpečí. V tomto malém městečku se lze naučit, jak se správně zachovat při nehodách, požáru a jiných mimořádných událostech, jak si přivolat pomoc a podobně. Areál tvoří několik specifických budov včetně improvizované nemocnice, policejní služebny nebo hasičské stanice, které jsou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci rizik. Součástí areálu je také moderní dopravní hřiště s železničním přejezdem a další venkovní lokality. Školám tento areál nabízí jedinečné zážitkové vzdělávací programy zdarma. Na webových stránkách jsou jednotlivé programy popsány krátkou anotací včetně doporučené věkové kategorie, pro kterou jsou vhodné. Objednat si je možné prostřednictvím on-line systému.   

V případě zájmu o nabízené aktivity je třeba kontaktovat příslušný HZS kraje koordinátora preventivně výchovné činnosti. Kontakty jsou zveřejněny na těchto webových stránkách v rubrice UČITELÉ (http://www.hzscr.cz/clanek/podpora-vyuky-ze-strany-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx).

K výuce byla vytvořena celá řada pomůcek a učebnic, které jsou volně k dispozici v tomto ODKAZE.

HZS ČR provozuje několik multimediálních učeben , které jsou určeny ke vzdělávání nejen dětí z mateřských, základních a středních škol, ale i jejich pedagogů.
Aktualizováno: 2. 9. 2019

vytisknout  e-mailem