HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Chování občana při mimořádné události

Mimořádná událost

Mimořádná událost je nenadálý, částečně nebo zcela neovládaný, časově a prostorově ohraničený děj, který vznikl v souvislosti s provozem technických zařízení, působením živelních pohrom, havárií, neopatrným zacházením s nebezpečnými látkami, epidemiemi nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy a zdraví lidí, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí.

Varianty mimořádných událostí

 1. Povodně a záplavy, vzniklé rozrušením vodních děl (hrází rybníků, přehrad apod.) a táním sněhu.
 2. Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velkoplošné požáry
 3. Vichřice, sněhové a námrazové kalamity
 4. Sesuvy půdy a svahové pohyby
 5. Rozsáhlé dopravní havárie (hromadné autohavárie, velká železniční neštěstí, letecké  katastrofy)
 6. Výbuchy plynovzdušných směsí
 7. Výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin (např. únik čpavku z chladícího zařízení, únik chlóru z  úpravny vody apod.)
 8. Nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných energetických zařízení, nehody při přepravě radioaktivního materiálu, nesprávné uložení radioaktivního materiálu apod.
 9. Smogová situace a zdraví ohrožující zhoršení kvality ovzduší
 10. Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a epizootie zvířat (např. salmonelóza, mor prasat atd.)
 11. Nedostatek vody a základních potravin

Varování obyvatelstva

V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události jste na tuto skutečnost upozornění prostřednictvím varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech... více >>

 Obecné zásady chování při mimořádných událostech:

 •  snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky
 • vždy nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek
 • pomáhejte starým a nemocným lidem, imobilním občanům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí
 • nepodceňujte riziko vzniklé situace, dodržujte doporučené pokyny
 • zbytečně netelefonujte, neboť telefonní síť při mimořádných událostech potřebují záchranáři
 • vytvořte prostor pro záchranné síly (např. přeparkováním automobilu na vhodné místo)
 • omezte cestování v místě vzniku mimořádné události
 • dodržujte pokyny získané z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, vyhlášky  a nařízení atd.)
 • nešiřte poplašné a neověřené zprávy
 • hrozí-li nebezpečí mimořádné události, nepožívejte alkohol a léky snižující způsobilost k řízení motorového vozidla
 • nechoďte pro děti do školek a škol - učitelé jsou rovněž o vzniklé situaci informováni a provádějí opatření na ochranu dětí
 • dodržujte pokyny orgánů státní správy, samosprávy a záchranných složek
 • upozorněte své sousedy
 • v případě evakuace si připravte potraviny a tekutiny na 3 dny pro každou osobu
 • mějte připraveno teplé oblečení
 • připravte si zavazadlo pro případ evakuace nebo ukrytí
 • proveďte všechny zásady pro opuštění bytu či domu
 • zabezpečte vodu a krmení domácím zvířatům
 • na základě vyžádání záchranných složek a orgánů státní správy a samosprávy poskytněte pomoc pro zabezpečení záchranných opatření
 • pokud uslyšíte sirénu (mimo požární poplach), vyhledejte ihned úkryt v nejbližší budově a věnujte pozornost sdělovacím prostředkům,
 • o ukončení mimořádné události budete informováni.

Budete-li potřebovat z jakýchkoliv důvodů pomoc, upozorněte na sebe tím, že na kliku bytu (domu) nebo okna pověsíte bílý ručník nebo prostěradlo jako znamení pro záchranné složky.

Doporučení občanům - příprava na mimořádné události 

Následující doporučená opatření vám mohou předem vytvořit solidní zázemí pro řešení nenadálé mimořádné události.

Příprava rodiny na mimořádné události

Zjistěte si možná nebezpečí v místě svého bydliště (zvýšené riziko vzniku požáru, povodně, chemické havárie v blízkém podniku apod.) a připravte se na každé z nich.

Ve vaší rodině pak pohovořte o tom, co byste dělali v případě vzniklého nebezpečí.

Pro případ mimořádné události si připravte telefonní čísla a stanovte místa setkání pro případy nutného rozchodu rodiny.

Své děti naučte přivolávat pomoc v případě potřeby a hlavně znát své příjmení, adresu bydliště a číslo telefonu.

Velmi malé děti by měly mít u sebe kartičku s osobními údaji a případně dalšími důležitými informacemi o zdravotním stavu.

V rámci prevence vzniku požáru doporučujeme instalovat v bytě nebo domě hlásiče požáru.

Pro zvládnutí požáru v bytě nebo domě doporučujeme nákup vhodného hasicího přístroje.

Pro případ mimořádné události a poškození vašeho majetku doporučujeme uzavřít pojištění u některé pojišťovny.

Děti při mimořádné události

 1. Děti jsou při mimořádné události zmatené, nervózní a vystrašené.
 2. Hledají pomoc u svých rodičů.
 3. Nervozita a vystrašenost dospělých se rychle přenáší na děti.
 4. Proto rozhodujte klidně a s rozvahou a vaše jistota se stane  jistotou i pro děti.
 5. Při záchranných a likvidačních pracech uložte dítěti pro něj splnitelný jednoduchý úkol a čiňte je za něj zodpovědné.
 6. Velmi malé děti se snažte přemístit na bezpečné místo.
 7. Zabraňte, aby děti překážely záchranářům při likvidaci následků mimořádné události. 

Potraviny a pitná voda

Většina domácností má přiměřené množství potravin připravených a uložených pro běžnou spotřebu. Je však účelné vyčlenit část potravin s delší dobou trvanlivosti pro případ mimořádné události. Tyto potraviny by měly být konzumovatelné za studena nebo po jednoduché tepelné úpravě.
Také zásoba pitné či minerální vody je důležitou součástí připravenosti domácnosti na mimořádné události. Tyto však lze nahradit vodou z vodovodu ve skleněných nebo umělohmotných nádobách.

Domácí lékárnička

Je významným pomocníkem při ošetřování drobných poranění. Lékárnička by měla mít v domácnosti své stálé místo a měla by být uložena mimo dosah malých dětí.

Doporučený obsah lékárničky:

 • nůžky a zavírací špendlík
 • 3 kusy obvazů
 • náplast
 • rychloobvaz
 • náplast s polštářkem
 • trojcípý šátek
 • gáza hydrofilní skládaná
 • pryžové škrtidlo
 • borová voda pro výplach očí a oční kapky
 • injekční stříkačka k výplachům
 • dezinfekční roztok
 • obinadlo elastické
 • resuscitační rouška
 • pryžové rukavice
 • léky: Paralen, Acylpyrin, živočišné uhlí

Nezapomeňte lékárničku 1 x za rok doplnit a vyřadit léky a prostředky s prošlou záruční dobou použitelnosti.

 

vytisknout  e-mailem