Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Chemická ochrana

Hlavní úkoly:

 • vědecko-výzkumná činnost zaměřená na rozvoj chemického průzkumu a laboratorní kontroly v HZS ČR a protichemických opatření k ochraně obyvatelstva;
 • pedagogická činnost zaměřená na protichemická opatření

Vědecko výzkumná činnost

Cíl vědecko-výzkumné činnosti:

 • rozvoj metod a prostředků detekce, charakterizace, identifikace a stanovení nebezpečných látek včetně bojových chemických látek v případě jejich nekontrolovaných úniků do životního prostředí či teroristického zneužití;
 • interpretace naměřených údajů orientovaná na doporučení k minimalizaci nebo odstranění následků úniku.

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti:

V souladu s potřebami zajištění chemické bezpečnosti ČR, obyvatelstva a zasahujících jednotek PO v případě havarijního úniku nebo teroristického zneužití nebezpečné chemické látky včetně bojové chemické látky je vědeckovýzkumná činnost zaměřena na 4 oblasti:

 1. Prostředky a postupy chemického průzkumu a terénních analýz
 2. Rozvoj laboratorních metod analýzy nebezpečných chemických látek
 3. Rozvoj a verifikace detoxikačních látek, prostředků a metod
 4. Minimalizace následků zneužití vysoce toxických látek ve veřejných objektech

Cíle vědeckovýzkumné činnosti:

 • Výzkum postupů a prostředků vzorkování.
 • Modernizace mobilní chemické laboratoře.
 • Validace a zpracování metodik identifikace a stanovení bojových chemických a jiných nebezpečných látek pomocí přístrojové techniky Institutu ochrany obyvatelstva a chemických laboratoří HZS krajů.
 • Vývoj a zpracování metodik identifikace speciálních analytů.
 • Výzkum postupů identifikace hořlavých kapalin ve vzorcích z požářiště jako potenciálních akcelerantů hoření v rámci zjišťování příčin vzniku požárů.
 • Výzkum postupů stanovení účinnosti dekontaminačních směsí a metod na površích kontaminovaných bojovými chemickými látkami a postupů stanovení jejich degradační účinnosti.
 • Výzkum metod a principů ochrany obyvatelstva při zneužití bojových chemických látek ve veřejných objektech.
 • Zabezpečení úkolů a rozvoj akreditované chemické laboratoře v souladu s ČSN 17025.

Rozvoj chemického průzkumu v HZS ČR

  • vývoj jednoduchých testů pro detekci, rozlišení a charakterizaci vybraných skupin nebezpečných látek v terénních podmínkách;
  • aplikace využití detektorů nebezpečných látek;
  • testování a rozšiřování možností využití analyzátorů nebezpečných látek tvorbou knihoven a vlastní kalibrací.

Rozvoj laboratorní kontroly v HZS ČR

 • unikátní soubor metodik analýzy bojových chemických látek biochemickou reakcí, fotometrií, extrakční spektrofotometrií, potenciometrií, odměrnou analýzou, plynovou, kapalinovou a tenkovrstvou chromatografií, infračervenou a hmotnostní spektrometrií;
 • průběžné doplňování vlastního software "Metodiky fotometrického stanovení nebezpečných látek FOTMET" obsahující databázi 100 pracovních postupů stanovení 360 nebezpečných látek fotometrickou metodou
 • identifikace nebezpečných látek metodou FTIR - identifikace ropných látek, měření difuzní reflektance, tvorba vlastních knihoven a algoritmů identifikace aj;
 • identifikace nebezpečných látek na základě fyzikálních a fyzikálně-chemických konstant, které lze jednoduchým způsobem stanovit v laboratoři - tvorba vlastního programu pro vyhledávání látek na základě změřených konstant, jako jsou bod varu, bod tání, index lomu, hustota apod.

Rozvoj protichemických opatření k ochraně obyvatelstva

 • havarijní koncentrace nebezpečných látek
 • vyhodnocování radiační a chemické situace v souladu s postupy členských států NATO
 • modelování šíření nebezpečných látek při provozních haváriíchPedagogická činnost

Cílem pedagogické činnosti je příprava, pedagogické zabezpečení a odborné řízení rekvalifikačního kurzu "Havárie s únikem nebezpečných látek", akreditovaného u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Obsah rekvalifikačního kurzu "Havárie s únikem nebezpečných látek":

Nebezpečné látky

 • Vymezení pojmu nebezpečná látka: zákonné úpravy, zákon č. 157/1998 Sb. a č. 19/1997 Sb.
 • Fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické vlastnosti látek.
 • Hlavní ohrožující účinky nebezpečných látek při havárii: vymezení hlavních nebezpečných účinků, výbušnost, hořlavost, toxicita, prioritní nebezpečný účinek, toxické vlastnosti vybraných látek.
 • Vyjadřování koncentrací nebezpečných látek: jednotky koncentrací, toxikologické koncentrace, přípustné koncentrace, havarijní koncentrace.

Havárie s únikem nebezpečných látek

 • Charakteristika havárií s únikem nebezpečných látek: definice základních pojmů, nejčastější příčiny, bezprostřední následky a jevy, charakteristické vnější projevy, stručný popis nejvýznamnějších havárií.
 • Teorie šíření nebezpečných látek v ovzduší: zdroj výronu nebezpečné látky, meteorologické parametry, oblasti smrtelných a zraňujících účinků, program ÚNIKY, model odparu těkavých kapalin z kapalné louže. 
 • Zvláštnosti ropných havárií: charakteristika a vlastnosti ropných produktů, ropné havárie na vodní hladině, ropné havárie na zemském povrchu.

Některá opatření k prevenci havárié s únikem nebezpečných látek

 • Typy preventivních opatření: význam a obecné rozdělení preventivních opatření, vnější preventivní opatření, vnitřní preventivní opatření. 
 • Zásady přepravy nebezpečných látek: základní právní předpisy, třídění nebezpečných látek a předmětů, označení dopravních prostředků, přepravní doklady.
 • Označování nebezpečných látek: rozdělení systémů označování, UN-systém (oranžová výstražná tabulka), výstražné značky, HAZCHEM kód, systém DIAMANT, R-věty a S-věty, některé registrační systémy označování.
 • Havarijní plánování.

Protichemická opatření k minimalizaci následků havárie

 • Chemický průzkum a laboratorní kontrola.
 • Odběr a úprava vzorků. 
 • Použití prostředků individuální ochrany.
 • Hygienická očista a dekontaminace.
 • Likvidace ropných havárií.
 • Informační zabezpečení. 
 • Další opatření.


Vloženo: 4. 7. 2013 | Aktualizace: 9. 5. 2017 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem