Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XX ČÍSLO 8/2021

V srpnovém čísle časopisu vám představíme nového generálního ředitele HZS ČR, kterým se stal dne 19. července 2021 genmjr. Ing. Vladimír Vlček, PhD., MBA. O činnosti požární ochrany v lesním hospodářství a Letecké hasičské službě v roce 2020 se můžete dočíst v dalším příspěvku. Následuje rozbor lesního požáru ve Sněžném v Orlických horách. Portugalsko předalo pomyslnou štafetu v podobě předsednictví Rady EU do rukou Slovinska. A jaké priority a cíle má Slovinsko? Program CENTRUM TRÉNING přináší náměty a informace pro přípravu běžných uživatelů zadávacích terminálů jednotného systému varování a vyrozumění. V pokračování článku o Skladovacím a opravárenském zařízení HZS ČR jsme se zaměřili na pracoviště v Olomouci. Dále si můžete přečíst o historii hasičského tisku a literatury. 

V devadesátých letech 19. století měla Zemská ústřední hasičská jednota království Českého asi 70 tisíc členů. Vznikla potřeba založit hasičský tisk, aby se informace o činnosti a jiné důležité zprávy mohly dostávat do jednotlivých žup a sborů. Některé předchozí pokusy, jako např. časopis Český hasič vydávaný v Klatovech, splnily sice svůj účel, ale postupně zanikly. Rovněž některé časopisy se věnovaly hasičské tematice, např. Věstník Albrechtický uveřejnil články O povinnostech hasičů ve spolku a navenek nebo Hasič dobrovolník. Jihočeské listy vycházející v Českých Budějovicích zavedly stálou rubriku nazvanou Hlídka hasičská. V roce 1895 byl však založen věstník s názvem Hasičské rozhledy. Např. v roce 1906 byl jeho odpovědným redaktorem a vydavatelem Matěj Mayer v Horažďovicích a tisk obstarávaly knihtiskárny Františka Jaroslava Šafaříka v Přešticích. Šlo o periodikum vydávané jednou za čtrnáct dnů, jehož 24 čísel v tomto ročníku mělo celkem 548 stran.Jednotlivá čísla byla rozdělena na 14 částí podle obsahu. První část „Články povšechné a odborné“ přinášela zprávy z činnosti sborů. Pro lepší pochopení uvádím namátkově názvy některých článků např. Hasičstvo ve službách vlasti a národa, Hasičská škola v Poděbradech, Památce Husově, Cvičme se žebříky opěracími, Význam dobrovolných hasičů v životě společenském. Ve druhé části s názvem „Z hasičské jednoty zemské“ byly články z činnosti ústředního výboru a jeho komisí, z valné hromady, vyhlášky, pokyny pro správy župní a sborové, nadace Rakousko-Uherských pojišťoven apod. Třetí část nazvaná „Z pohřební pokladny“ už napovídá, že šlo o příspěvky pozůstalým při úmrtí členů. Čtvrtá část měla název „Sdružení dobrovolného hasičstva slovanského“ a přinášela informace ze zahraničí. Pátá část s tajemným názvem „Světozor“ obsahovala zejména přehled politických událostí doma i v cizině. Šestá část měla název „Hasičský obzor“ a byly to krátké zajímavosti – např. založení hasičského časopisu v Bulharsku, vyslání delegátů na sjezd dobrovolného hasičstva do Krakova, odebírání hasičského tisku, pořádání různých akcí, ocenění činnosti hasičů atd. Sedmá část s názvem „Technický rádce“ podporovala zavádění nových myšlenek a vymožeností do činnosti hasičských sborů. Osmá část pojmenovaná „Rádce v ohledu správním“ obsahovala právní rady při řešení různých problémů. Název „Úvahy literární a kritika“ měla devátá část, která upozorňovala na různé články a tisky týkající se hasičů. Desátá část s názvem „Naše národní daň a výkazy o ní“ uváděla finanční částky vybírané při různých příležitostech na činnosti, které nehradily obce a jména dárců. Název jedenácté části „Výkaz o předplatném Hasičských rozhledů a Sborníku“ vysvětluje i její obsah. Další tajemný název dvanácté části „Zasláno“ skrýval např. různá provolání adresovaná hasičům, oznámení veřejně prospěšných akcí, poděkování za významné činy. Třináctá část „Písemnictví“ upozorňuje na zajímavé romány a literární díla nově vydávaná a poslední čtrnáctá část „Listárna“ odpovídá na dopisy a různé dotazy z hasičských sborů.

Každé číslo je doplněno několika stranami reklam, všechny se však týkají jen výrobců hasičských stříkaček, hadic, armatur, stejnokrojů a dalších věcí pro vybavení hasičských sborů. Je zajímavé, kolik různých výrobců se věnovalo věcem sloužícím hasičským sborům.

Každé vydání mělo jako přílohu Věstník hasičských žup a sborů v království Českém asi o čtyřech stranách. Jejich 24 čísel mělo celkem 116 stran. Pravidelnými rubrikami byly „Z hasičských žup“ a „Z hasičských sborů“. Obsahovaly různé zprávy o konání sjezdů žup, schůzí a valných hromad sborů, o volbě členů výborů, konání různých přednášek a slavností, zprávy z praktické činnosti sborů, konání okrskových cvičení, schvalování částí stejnokrojů a další.

Hasičské rozhledy vycházely 58 let, v pozdějších letech však jejich vydavatelem byl Svaz československého hasičstva. Od roku 1953 byly nahrazeny časopisem Požární ochrana, který v roce 1990 nahradily Hasičské noviny jako tiskový orgán Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do roku 1960 vycházel též časopis Požární technika. Všechny tyto tituly sloužily jak dobrovolným, tak i profesionálním hasičům. V letech 1962 až 1990 Svaz požární ochrany vydával Knižnici požární ochrany, bylo vydáno na 80 svazků. V roce 1991 se objevuje nový časopis s názvem Hasičská revue (barevný dvouměsíčník, vydávaný nakladatelstvím Fire Edit). Dnes má časopis název Alarm revue.

Ministerstvo vnitra a jeho orgán požární ochrany vydával v letech 1962 až 1968 Zpravodaj pro profesionální pracovníky požární ochrany. Od roku 1968 jej nahradil Technický zpravodaj přejmenovaný v roce 1980 na Zpravodaj požární ochrany. Vycházel do roku 1990. Od roku 1991 byl vydáván odborný časopis 150 Hoří. Od roku 2002 začal vycházet odborný časopis 112, který jako čtvrtletník vycházel po dobu dvou let společně s časopisem 150 Hoří, poté bylo vydávání časopisu 150 Hoří ukončeno. Od 1. ledna 2004 je časopis 112 vydáván jako měsíčník.

Kromě uvedených titulů vydával orgán požární ochrany Ministerstva vnitra od roku 1970 do roku 1979 čtyřikrát ročně Informační zpravodaj, od roku 1989 Aktuality požární ochrany, v letech 1995 a 1996 Informátor požární ochrany. Pro vnitřní potřebu byl v letech 1992 a 1993 vydáván Informační zpravodaj Hlavní správy Sboru PO, který byl v roce 1993 přejmenován na Aktual bulletin. Spolu s Aktual bulletinem speciál vycházel do roku 2000.

Redakce uvedených časopisů pracovala jako součást orgánu požární ochrany Ministerstva vnitra. Vedoucími redaktory byli v letech 1991 až 1995 Jiří Černý, od roku 1996 do června 2001 Mgr. Ludmila Dubová, od července 2001 do 30. dubna 2016 plk. Dr. Jaroslav Vykoukal. V současné době je šéfredaktorkou plk. Mgr. Libuše Chvojková.

Z uvedeného je zřejmé, že hasičský tisk má neuvěřitelnou 125letou tradici. Po celou dobu vykazuje vysokou odbornou úroveň, v současné době oceňovanou samotnými hasiči, ale také osobami pracujícími na různých úsecích spojených s požární ochranou.


JUDr. Zoltán SZASZO, foto archiv redakce

vytisknout  e-mailem