Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XX ČÍSLO 5/2021

V květnovém čísle časopisu se dočtete o požáru chladírenské věže v Kralupech nad Vltavou. Hasební zásah si k likvidaci požáru vyžádal nasazení velkého počtu jednotek požární ochrany. K přesné lokalizaci ztracených osob v oblasti Adršpašsko-teplických skal slouží body záchrany. Pomáhají turistům i hasičům, víte jak? Co je asistenční centrum pomoci a jaký je jeho cíl se dočtete v dalším příspěvku. Seznámíme vás s výsledky výzkumu, jak stres z práce hasičů ovlivňuje jejich partnerské vztahy. Můžete se dále seznámit s novým ochranným prostředkem pro děti – dětskou kuklou. V dalším příspěvku rozebírá ředitel Nadace policistů a hasičů uplynulý rok 2020. Představíme další hasičskou rodinu, tentokrát z Plzeňského kraje. 

Rok 2020 byl dalším zlomovým obdobím v historii lidstva. Celosvětová pandemie v důsledku vyskytnutého viru covidu-19 změnila životy lidí na celém světě a také celkovou náladu ve společnosti. Je pochopitelné, že se odrazila i v životě nadace. K dosažení svého poslání vyvíjela v roce 2020 činnost v souladu se svou strategií, posláním a plánem. K tomu, aby plány mohla naplnit, zaměřovala v roce 2020 činnost zejména k získávání finančních zdrojů a poskytování pomoci těm, které má ve své péči.

Získávání finančních zdrojů je nezbytným nástrojem pro naplňování poslání nadace, kterým je pomoc dětem po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu služby, pomoc bývalým policistům a hasičům těžce tělesně postiženým následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby a v neposlední řadě finanční pomoc policistům a hasičům ve služebním poměru, případně jejich rodinám k překlenutí nepředpokládané tíživé životní situace vzniklé ze zdravotních či sociál­ních příčin nebo v důsledku živelní katastrofy. Získané prostředky nadace efektivně využívala na podporu těch činností, které v konečném důsledku naplnily její poslání.

K získávání finančních zdrojů zaměřuje nadace po celou dobu činnost zhruba do dvou oblastí. Do oblasti účasti samotných policistů, hasičů a zaměstnanců rezortu, kdy nadace apeluje na princip solidarity a dobrovolné finanční pomoci právě z jejich strany. Finanční dary od Policie České republiky činily 5 465 939 Kč, což představuje plnění příjmů na 110 %. U Hasičského záchranného sboru České republiky bylo plnění příjmů naplněno na 115 % přijatou finanční částkou 1 268 154 Kč. Zde je nutné vyzdvihnout i činnost služebních orgánů v propagaci této pomoci.

Druhou oblastí, na kterou nadace soustřeďuje pozornost, je civilní sektor, kdy sponzorské dary od fyzických i právnických osob představovaly částku 4 459 467 Kč, což je splnění plánovaného rozpočtu na 133 %. Plánovaná částka byla rozpočtována na 3 350 000 Kč.

Vysoce pozitivních výsledků v získávání finančních zdrojů bylo dosaženo mimo jiné mimořádným úsilím pracovníků nadace, kteří se aktivitami pravidelné spolupráce se sponzory a nadačními přáteli zabývají. Nelze opomenout ani to, že nadace se za dobu osmnáctiletého působení dostala do povědomí společnosti jako důvěryhodná, stabilní a prospěšná nezisková organizace.

V roce 2020 se nadace zaměřila na řadu významných akcí, které přispěly nejen k její samostatné propagaci, ale přinesly jí i další finanční zdroje. Šlo především o sportovní a kulturní akce, kdy jejich výtěžky byly věnovány nadaci. V mnoha případech to, vzhledem k situaci, byly akce neobvyklé a netradiční, ale s mimořádným ohlasem. Jako příklad lze uvést spolupráci s Jadernou elektrárnou Dukovany skupiny ČEZ. Spolu s vedením byla realizována myšlenka podpory nadace z dobrovolného vstupného z letního autokina, kdy promítací plátno nahradily chladicí věže Jaderné elektrárny Dukovany. Velké parkoviště u jaderné elektrárny se od poloviny června do konce srpna 2020 proměnilo v hlediště. Vybraná částka z dobrovolného vstupného od zahájení do konce července ve výši 130 000 Kč byla zaslána na dárcovský účet nadace. A takových příkladů by bylo možné uvést desítky.

Nadace patří k těm institucím, které při realizaci svého poslání vycházejí pouze z finančních zdrojů získaných od dobrovolných dárců, sponzorů, podporovatelů, sympatizantů. Vzhledem k pandemické situaci a s ní spojenými vládními nařízeními odpadla možnost účastnit se osobně většiny plánovaných akcí v roce 2020. Proto bylo nutné využít alespoň těch, kde byla osobní účast možná. Nebyla vynechána ani jedna z možností představit na pořádaných akcích nadaci jako důvěryhodnou, prosperující neziskovou organizaci s otevřenou náručí a velkým srdcem.

Díky osobním kontaktům se sponzory, pořadateli, účastníky akcí, a to jak policistů a hasičů, tak především široké veřejnosti z různých oblastí našeho života, můžeme v našich řadách přivítat nové podporovatele, které oslovila naše činnost. O to více pak oceňujeme ty, kteří i v tak složitém období, jímž byl minulý rok, vytrvali jako naši dlouholetí příznivci.

K propagaci nadace a k získávání dalších finančních prostředků nemalou měrou přispívají aktualizované webové stránky nadace, informační letáky, spolupráce s časopisy Policista, Kriminalistickým sborníkem, dále s odborným časopisem požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva 112 a v neposlední řadě i prezentace v dalších sdělovacích prostředcích. K samotné propagaci nadace bezpochyby přispívá i samotná činnost pracovníků nadace. Náš tým je malý, ale o to více si uvědomujeme obrovskou sílu naší pomoci a pevně v ní věříme, což se promítá i ve velkém množství dopisů adresovaných nadaci a našich odpovědí na žádosti o pomoc, informace nebo naše poděkování.

Přízeň dárců a sponzorů z řad policistů a hasičů,  zaměstnanců rezortu, firem i občanů umožnila nadaci, stejně jako v minulých letech, realizovat projekty zaměřené ke zlepšení životních podmínek všem, kterým pomáháme.

K dětem jsme směřovali pomoc vyjádřenou zejména měsíčním příspěvkem na stavební spoření a životní pojištění, jednorázovým finančním příspěvkem vypláceným koncem roku, navýšeným při odchodu z nadace a možností účastnit se léčebně ozdravných pobytů. Všem dětem, včetně pozůstalých rodičů, jsme zajišťovali poradenskou pomoc v oblasti právní, sociální a zdravotní. Pomoc jsme poskytovali i v otázkách studia a následného zaměstnání.

Obdobnou pomoc jsme v oblasti finanční, léčebně ozdravné i lázeňské péče, poradenství v otázkách zaměstnání a bydlení poskytovali těžce tělesně postiženým bývalým policistům a hasičům, kteří svůj úraz utrpěli ve službě. Mimo již uvedené jsme poskytovali osobám upoutaným na invalidní vozík příspěvek na zdravotní pomůcky, pomoc při zajišťování potřebných zdravotních pomůcek a zajistili možnost využít slevy u České podnikatelské pojišťovny na povinném ručení osobního vozidla.

Nadační pomoc směřovala i k policistům a hasičům ve služebním poměru, případně jejich rodinám k překlenutí nepředpokládané tíživé situace vzniklé ze zdravotních či sociálních příčin nebo v důsledku živelní katastrofy (požár, povodeň, vichřice).

Na pomoc všem těm, které má nadace v péči, bylo vynaloženo 7 945 421 Kč.

Poděkování patří všem přátelům nadace, především policistům, hasičům a zaměstnancům rezortu za jejich pravidelné i nepravidelné finanční dary či jinou pomoc. Také sponzorům – Ministerstvu vnitra, Nezávislému odborovému svazu Policie ČR, Odborovému svazu hasičů, Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR, Nadaci ČEZ, Čepru, a.s., České poště, s.p., České podnikatelské pojišťovně, a.s., Vienna Insurance Group, Pražské plynárenské, a.s., O2 Family, Europlazmě, MONETĚ Money Bank. Bez jejich solidarity by nemohla být nadační péče v takovém rozsahu možná. 
 

Jaký byl rok 2020 pro nadaci a její plány pro letošní rok shrnuje ředitel nadace
PhDr. Vladimír Šutera, CSc.

 

Nadace i v tak složitém období, jakým byl rok 2020 v důsledku celosvětové pandemie, bezezbytku splnila své poslání pečovat o všechny ty, které vzala do své péče.

Poskytovala pomoc materiální, léčebně ozdravnou a v neposlední řadě i poradenskou v oblasti právní a sociální.

Po osmnácti letech existence je nadace stabilizovanou, společensky respektovanou neziskovou organizací s jasně definovanou činností, patřící k těm nadacím, kdy veškeré finanční zdroje získává od svých dárců, sponzorů a sympatizantů. K největším dárcům patří samotní policisté a hasiči.

Hospodaření nadace je velmi efektivní, a proto má pro následující období vytvořeny všechny předpoklady pro další a prospěšné působení. Stejně jako v minulém období svoji činnost zaměříme na péči o  děti po policistech a hasičích, kteří přišli o život při výkonu služby. Kromě již ustálených způsobů pomoci chceme naši pomoc rozšířit o pomoc v oblasti studia, kdy budeme našim dětem – studentům pomáhat při zabezpečování stáží u podniků, firem i ve státní správě a v rámci našich možností budeme dozorovat i vypracování jejich závěrečných studijních prací.

U těžce tělesně postižených policistů a hasičů, kteří své zranění utrpěli při výkonu služby, zaměříme pozornost do oblasti zdravotní a sociální především na ty, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík.

Stejně jako v loňském roce budeme zvýšenou pozornost v součinnosti s příslušnými služebními orgány věnovat těm policistům a hasičům ve služebním poměru, případně jejich rodinám, kteří se ocitli v tíživé životní situaci v důsledku zdravotních či sociál­ních příčin nebo v důsledku živelní katastrofy.

Pomoc uskutečňujeme formou finančního příspěvku. Pro lepší orientaci uvádím několik případů naší finanční pomoci:

  • ke koupi podpůrného dýchacího přístroje, polohovací postele, speciální polohovací židličky, speciálního dětského kočárku, vertikální židle a dalších zdravotních pomůcek,
  • k úpravě bezbariérových prostor bytu, koupelny, k pořízení asistenčního psa,
  • k uskutečnění léčby na specializovaných lékařských pracovištích plně nehrazené zdravotními pojišťovnami, rehabilitacích,
  • k pořízení nebo úpravě osobních vozidel určených k přepravě těžce tělesně postižených,
  • ke zmírnění následků živelních pohrom (požár, povodeň, vichřice).

Děkovný dopis

Dobrý den. Chtěli bychom touto cestou srdečně poděkovat Vaší nadaci za poskytnutý peněžitý dar pro našeho syna Pavlíka, určený na pořízení asistenčního psa. Pavlík má poruchu autistického spektra, těžkou mentální retardaci a poruchu řečové dysfázie. Zdravotní pojišťovna nehradí žádné náklady. Vaše organizace poskytla peněžitý dar ve výši poloviny pořizovacích nákladů a tato částka nám téměř vyrazila dech. V dubnu 2021 nám byl předán pejsek jménem Izzy. Jde o zlatého retrívra, který se prakticky stal již během hodiny Pavlíkovým kamarádem a velikým pomocníkem zejména v poskytnuté canisterapii, pro níž byl pejsek vycvičen. S přáním krásného zbytku dne a srdečného díky i v této nelehké době přejí rodiče

Pavel a Sabina Müllerovi a obdarovaný Pavlík

NADACE POLICISTŮ A HASIČŮ, foto archiv Nadace policistů a hasičů

vytisknout  e-mailem