Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XX ČÍSLO 4/2021

V dubnovém čísle časopisu si můžete v úvodu přečíst rozhovor s náměstkem generálního ředitele HZS ČR pro ekonomiku brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc., MBA. Dále vás seznámíme s velmi náročným a zdlouhavým zásahem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje při dopravní nehodě několika kamionů na D1. O tom, jak Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v rámci epidemie koronaviru významným způsobem podporuje poskytovatele zdravotnické péče, se dočtete následně. I v Institutu ochrany obyvatelstva v loňském roce proběhlo školení prostřednictvím online kurzů. Čeští odborníci učili africké záchranáře doslova napříč Afrikou, a to jak ze severu na jih, tak z východu na západ. 

HZS Karlovarského kraje v rámci zdolávání epidemie koronaviru významným způsobem podporuje poskytovatele zdravotnické péče. Pomoc je poskytována již od vyhlášení prvního nouzového stavu na území České republiky v souvislosti s onemocněním COVID-19 ve čtvrtek 12. března 2020 a mění se jen její zaměření s ohledem na postupně vznikající potřeby v oblasti zdravotnictví. Příslušníci HZS Karlovarského kraje se dosud aktivně zapojili do provádění odběrů, poskytování zdravotnické péče v nemocnicích, zprovoznění a logistické podpory očkovacích center. Tento článek se zaměřuje na oblast podpory organizace a činnosti odběrových míst a testování v širším pohledu.

Pracovníci Krajského call centra v budově ředitelství HZS KVKPracovníci Krajského call centra v budově ředitelství HZS KVK


Od vytápění stanů přes mobilní odběrové týmy až k veřejnému online rezervačnímu systému
Stacionární odběrová místa (SOM) typu drive-in byla od začátku epidemie zřizována v areálech nemocnic, které se však potýkaly s nedostatkem vybavení i personálu. Krizový štáb Karlovar¬ského kraje (KŠ KVK) proto požádal HZS Karlovarského kraje (HZS KVK) o poskytnutí pomoci při zajišťování odběrů v personální, materiální i organizační oblasti v rozsahu odpovídajícím aktuální epidemiologické situaci. Konkrétně HZS KVK průběžně poskytuje materiál pro výstavbu a provoz SOM, příslušníky pro vedení nezbytné administrativy i zdravotníky pro provádění odběrů a v neposlední řadě zřídil a provozuje Krajské call centrum a odpovídá za vývoj a provoz online Rezervačního systému pro testování na covid-19 Karlovarského kraje (RS). Důležitá je i jeho role koordinátora plánování kapacit jednotlivých SOM.

Materiál pro výstavbu a provoz SOM
Již 18. března 2020 HZS KVK poskytl technické vybavení pro výstavbu SOM při Karlovarské krajské nemocnici (KKN) v Karlových Varech a následně i v chebské nemocnici.

Po letním rozvolnění HZS KVK zajistil na konci září 2020 opětovné vybudování pracovišť SOM při nemocnicích v Karlových Varech, Sokolově a Chebu včetně technické a logistické podpory pro bezproblémový provoz těchto míst. Konkrétně se jedná o zajištění vytápění, dovoz pohonných hmot do elektrocentrál a topidel, odstraňování sněhu, stabilizaci přístřešků proti větru i pravidelnou dezinfekci prostor SOM v mimopracovní době. Na každém SOM údržbu, provoz a dezinfekci nepřetržitě zajišťuje šest příslušníků HZS KVK.

Softwarová a administrativní podpora činnosti SOM, krajské hygienické stanice a zdravotnických zařízení
Úprava IS MicroRescue pro účely epidemiologických šetření a online evidenci testovaných osob
HZS KVK nabídl hygienikům a zdravotníkům v Karlovarském kraji úpravu IS MicroRescue, který byl původně vyvinut pro evidenci osob při mimořádných událostech s hromadným postižením osob, pro potřeby epidemiologických šetření osob a jejich trasování. Od 19. března 2020 byl nasazen do provozu ve své době unikátní online nástroj pro evidenci osob dotčených koronavirem a pro sdílení vybraných údajů mezi oprávněnými subjekty, tedy krajskou hygienickou stanicí (KHS), nemocnicemi, SOM a operačními středisky základních složek IZS. Do současné doby prošlo evidencí v IS MicroRescue již více než 100 000 osob, což představuje přibližně třetinu počtu obyvatelstva Karlovarského kraje.

Reservio
S rostoucím počtem indikovaných osob k odběru společně se stále se zvětšující skupinou samoplátců testů na covid-19 v první vlně epidemie zajistil HZS KVK ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje přizpůsobení komerčního online rezervačního systému Reservio pro potřeby rezervace termínů odběrů pro samoplátce na SOM Karlovy Vary a Cheb. Tato platforma byla využívána k rezervaci termínů na provedení RT-PCR testu od 1. května 2020 do začátku října 2020.

Administrativní výpomoc
Nástup druhé vlny epidemie covidu-19 si nejdříve vyžádal vyčlenění sedmi příslušníků HZS KVK, kteří vypomáhali pracovníkům KHS se zadáváním údajů o šetřených osobách do informačního systému Daktela. S výrazným nárůstem počtu indikovaných osob k odběru pro potvrzení onemocnění covid-19 byli dále vyčleněni čtyři příslušníci HZS KVK, kteří přímo na SOM při nemocnici v Karlových Varech vypomáhali s rezervacemi odběrů a sestavovali denní plány odběrů na základě seznamu osob indikovaných KHS vedeném v IS MicroRescue, jednotlivých e-mailů s údaji o osobách indikovaných k odběru od praktických lékařů, seznamu samoplátců z rezervačního systému Reservio a telefonických objednávek směřovaných na nepřetržitě vyzvánějící mobilní telefon. Příslušníci HZS KVK zde působili až do zprovoznění Krajského call centra pro rezervaci termínů na testování covid-19.

Zřízení Krajského call centra pro rezervaci termínů na testování covid-19
Nepříznivý vývoj epidemiologické situace v České republice vedl na podzim k potřebě skokového navyšování testovacích kapacit SOM i v Karlovarském kraji. KŠ KVK požádal HZS KVK, aby zprovoznil Krajské call centrum pro objednávání indikovaných osob k provedení RT-PCR testu a zahájil vývoj online RS napojeného na centrální informační systémy Ministerstva zdravotnictví. Cílem tohoto řešení bylo vytvoření jednoho místa s aktuálním celkovým přehledem o testovacích kapacitách v kraji, které je tak může efektivně nabídnout zájemcům o test.

Rychlé a úspěšné zprovoznění Krajského call centra bylo možné díky nabídnuté pomoci společnosti Sang Lab – klinická laboratoř, s.r.o., která poskytla a pro potřeby Krajského call centra upravila svůj rezervační systém.

V období od 7. října 2020 do 28. února 2021 se do systému rezervací prostřednictvím call centra zapojilo celkem 12 SOM a mobilní odběrový tým zdravotnické záchranné služby (ZZS), pro které operátoři call centra provedli celkem téměř 60 000 rezervací termínu testu na covid-19. Mimo tyto rezervace pro volající zájemce o test supervizoři call centra denně organizovali hromadné odběry prostřednictvím mobilních týmů v zařízeních sociální péče a věznicích, přičemž se za toto období jednalo celkem o více než 5 500 naplánovaných odběrů metodou RT-PCR, a dále rezervovali termín odběru aktivním voláním téměř 4 000 osobám indikovaným k testu pracovníkem KHS nebo praktickým lékařem.

Na činnosti Krajského call centra se podílí 21 příslušníků HZS KVK, které postupně posílilo 33 zaměstnanců Krajského úřadu Karlovarského kraje. Tak bylo možné zajistit obsluhu call centra 10 operátory každý pracovní den. Po celou dobu činnosti Krajského call centra plní HZS KVK roli správce a technické podpory rezervačního systému a zároveň i roli koordinátora plánování kapacit pro rezervace podle možností jednotlivých SOM a epidemiologické situace v kraji.

Vývoj a provozování online Rezervačního systému na testování covid-19 Karlovarského kraje
Zároveň se zprovozněním Krajského call centra pro rezervaci termínů na testování covid-19 připravil HZS KVK na základě pověření KŠ KVK podklady pro vývoj Krajského online rezervačního systému jako součásti IS MicroRescue. Do návrhu řešení zapracoval poznatky z provozování rezervačního systému na platformě Reservio zkušenosti z používání systému společnosti Sang Lab – klinická laboratoř, s.r.o., i požadavky operátorů Krajského call centra a samotných SOM. Vývoj rezervačního systému musel reagovat na měnící se podmínky zejména s ohledem na zavedení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví umožňujícího dobrovolné antigenní testování veřejnosti. Úpravy IS MicroRescue včetně vývoje rezervačního systému byly financovány z rozpočtu Karlovarského kraje.

Výsledkem společného úsilí HZS KVK, Krajského úřadu Karlovarského kraje a dodavatele řešení firmy Konzulta Brno, a.s., je spuštění online RS od 28. ledna 2021, který je dostupný na adrese www.rezervacekk.cz.

Nový RS slouží standardně veřejnosti k rezervaci termínu metodou POC nebo RT-PCR, umožňuje ovšem provést rezervaci i registrovaným praktickým lékařům, pracovníkům KHS a v neposlední řadě i operátorům call centra. K jeho hlavním přednostem z pohledu běžného uživatele patří přehledná úvodní stránka s grafickým znázorněním volných termínů ve všech zapojených SOM a zasílání potvrzovacích SMS i e-mailů každému uživateli s rekapitulací údajů o rezervaci a možností rezervaci změnit či zrušit prostřednictvím zaslaného odkazu.

Praktičtí lékaři mohou po přihlášení do RS provést rezervaci termínu odběru pro své pacienty, přičemž jim systém umožňuje díky napojení na IS ÚZIS přenést údaje z platné e-Žádanky přímo do formuláře pro rezervaci termínu. K dispozici mají také přehled o termínech rezervací svých pacientů.

Operátoři call centra mají stejná oprávnění jako přihlášení praktičtí lékaři, přičemž ale vidí všechny platné rezervace termínů, které mohou editovat podle požadavků volajících.

RS obsahuje mechanismy pro kontrolu vícenásobných rezervací či zadávání smyšlených osobních a kontaktních údajů a dále i nástroje pro správu odběrových kapacit na základě aktuálních požadavků jednotlivých SOM a pro vytváření seznamu rezervací na daný den. Správu RS mají v gesci určení příslušníci HZS KVK a pracovníci SOM.

V současné době se dokončuje vývoj modulu pro sledování statistických údajů o provedených rezervacích a přímé datové propojení se systémem ISIN, které umožní praktickým lékařům kontrolovat výsledek testů u svých pacientů přímo v RS.

Mobilní odběrové týmy HZS KVK
Rostoucí počet indikovaných osob s sebou přinesl nejen potřebu zvyšování testovacích kapacit SOM, ale i větší nároky na mobilní odběrové týmy ZZS Karlovarského kraje. HZS KVK v souladu s Rozkazem generálního ředitele HZS ČR č. 40/2020 ze dne 16. října 2020 sestavil a vybavil mobilní odběrový tým (MOT). ZZS požádala 23. října 2020 o nasazení MOT k zajišťování jednotlivých odběrů u imobilních pacientů a hromadných odběrů v zařízeních sociální péče, věznicích apod. Poprvé byl MOT nasazen dne 26. října 2020 a za celkem 31 dní svého působení provedl více než 750 odběrů a najel při tom v rámci Karlovarského kraje přes 7 100 km. Od 7. prosince 2020 byl MOT na základě žádosti KKN poskytnut k výpomoci na SOM při nemocnici Karlovy Vary, kde působí doposud. Důvodem k této změně byla neutěšená personální situace v samotné KKN a zvýšená potřeba testování spojená se zavedením antigenních testů pro učitele a posléze pro všechny občany. MOT byl v této době vyslán i na hraniční přechod v Pomezí nad Ohří, kde 25. a 26. ledna a následně 14. až 17. února 2021 zajišťoval testování pendlerů a dalších osob překračujících státní hranice. Po rozhodnutí vlády ČR o uzavření okresů Sokolov a Cheb a s tím spojených opatření v oblasti provádění antigenních POC testů u velkých zaměstnavatelů požádal HZS KVK o vyslání odřadu k provádění antigenních POC testů u velkých zaměstnavatelů. Příslušníci MOT HZS Středočeského kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina provedli ve dnech 16. až 26. února 2021 více než 4 000 testů, čímž mimo jiné významným způsobem odlehčili přetíženému odběrovému místu při nemocnici Cheb.

Výpomoc na covidových a necovidových odděleních nemocnic
Jako nepřímou podporu činnosti SOM lze chápat i činnost příslušníků HZS KVK v nemocnicích. V závislosti na aktuálních potřebách nemocnic Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a Mariánské Lázně slouží od 16. října 2020 doposud až čtyři příslušníci HZS KVK denně ve 12hodinových směnách jako pomocný zdravotnický personál na covidových a necovidových odděleních těchto nemocnic. Další dva příslušníci HZS KVK s odborností zdravotnický záchranář sloužili do konce ledna 2021 na urgentním příjmu nemoc¬nice Karlovy Vary. Celkově je do výpomoci ve zdravotnických zařízeních přímo zapojeno 72 příslušníků HZS KVK.

Závěr
V Karlovarském kraji bylo od začátku pandemie otestováno již více než 100 000 občanů. To klade obrovské nároky na personál zdravotnických zařízení, která jednotlivá SOM zřizují. Vzhledem k nedostatku personálu v nemocnicích bylo rozhodnutí o jejich masivní podpoře ze strany HZS KVK logické a správné. Celkem se do této činnosti zapojilo již více než 100 příslušníků a zaměstnanců ze všech stanic i ředitelství HZS KVK, což představuje čtvrtinu všech pracovníků tohoto sboru. Vedle podpory SOM a zdravotnických zařízení plní HZS KVK i řadu dalších úkolů. Příslušníci HZS KVK odbavili téměř 8 500 dotazů občanů na Informační lince IZS v turbulentních podmínkách měnících se krizových a mimořádných opatření během první vlny epidemie, prověřené technické řešení pracoviště infolinky i praxi operátora využili při zprovoznění Krajského call centra, při zajišťování distribuce osobních ochranných prostředků najeli téměř 25 000 km, prováděli dezinfekci vnitřních prostor nemocnic, škol, mateřských škol a dalších zařízení. HZS KVK poskytoval materiální podporu činnosti Policie České republiky a Armády České republiky a v poslední době i pomoc Karlovarskému kraji při hromadných převozech těl zemřelých do krematorií v jiných regionech.

I přes rozsah výše uvedených mimořádných úkolů HZS KVK zajišťuje po celou dobu trvání epidemie covidu-19 akceschopnost stanic a výkon státní správy v oblasti požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. To by samozřejmě nebylo možné bez osobního nasazení všech zúčastněných a tisíců hodin odpracovaných nad rámec běžné pracovní doby. •
 

plk. Ing. Miroslav LUKEŠ, por. Mgr. Nela ŠTĚŘÍKOVÁ, HZS Karlovarského kraje, foto archiv HZS Karlovarského kraje

vytisknout  e-mailem