Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XX ČÍSLO 12/2021

V prosincovém čísle časopisu si můžete přečíst rozbor požáru budovy v Moravském Písku. Seznámíme vás s výsledky soutěže Ankety Dobrovolní hasiči roku 2021. Jaká témata se řešila na konferencích, Ochrana obyvatelstva 2021 a Červený kohout 2021, o tom se dočtete následně. Přečtěte si, jak probíhala online výuka Institutu ochrany obyvatelstva v mezinárodním měřítku. Také se dočtete o činnosti a náplni Správy státních hmotných rezerv, se kterou Hasičský záchranný sbor České republiky spolupracuje. A jaké mimořádné události řešené na úrovni Evropské unie přinesly podzimní měsíce? Konec roku je spojen už tradičně s Nadací policistů a hasičů. 

Institut ochrany obyvatelstva (Institut) je dlouhodobým lídrem ve vzdělávání v oblasti ochrany před účinky chemických látek, a to jak v tuzemském, tak v mezinárodním měřítku. Když pandemie covidu-19 v roce 2020 zastavila cestování a prezenční forma výcviků musela být zrušena, vzdělávací aktivity se přesunuly do virtuálního prostředí. Během více než jednoho roku prošlo online vzdělávání mnoha inovacemi. Příspěvek informuje o novinkách a zlepšeních, které jsou využívány v online kurzech organizovaných Institutem a Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

I když byly úplné začátky online výcviků pro pedagogy i studenty krkolomné, lze po více než roce konstatovat, že vývoj nástrojů určených pro online vzdělávání jde neustále kupředu, a umožňuje tak všem uživatelům jednodušší a pochopitelnější využívání virtuálních platforem. Od podzimu 2020 Institut proškolil formou online výcviků téměř celou Afriku, státy východní Evropy a část Asie. Za jeden rok bylo vycvičeno v online kurzech více než 200 expertů ze tří kontinentů. Tento příspěvek se proto zaměří na současné novinky v online vzdělávání a také vysvětlí tipy a triky pro správné vedení výuky. Lektoři Institutu doufají, že jejich zkušenosti pomohou ostatním při online prezentacích a dalších virtuál­ních aktivitách.

1. Online platformy a aplikace: Microsoft Teams, Talent Soft, Slido a KUDO
Všechny akce organizované OPCW jsou pořádány formou komunikační platformy MS Teams, která se proto také stala výukovou aplikací pro Institut ochrany obyvatelstva. Aby studenti mohli absolvovat výcviky OPCW, musí se naučit pracovat se systémem „Talent Soft“, odkud získají studijní materiály, mají možnost nahrát si prezentace lektorů, a také zde musí vypracovat závěrečný test k získání certifikátu o absolvování akce. Institut doplnil své online kurzy o kvízy a testy z platformy Slido (www.sli.do), které oživují výuku a aktivují studenty. Kvízový portál Slido je vděčným pomocníkem při online akcích. OPCW nově zavedla v létě 2021 do své výuky multipřekladačový nástroj KUDO (https://kudoway.com), který umožňuje online komunikaci současně v několika jazycích. Více informací o jednotlivých platformách bude uvedeno v následujících odstavcích.

2. Platforma KUDO jako novinka v mezinárodní online výuce
Multijazyková platforma KUDO umožňuje online komunikaci ve více jazycích současně. Nespornou výhodou platformy je, že každý účastník může mluvit svým mateřským jazykem a tým profesionálních překladatelů v reálném čase překládá mluvený text do různých, předem domluvených jazyků. Prostředí KUDO je znázorněno na obrázku, kde v levém dolním rohu je možno si jednoduchým kliknutím vybrat jazyk, ve kterém chceme komunikovat. Obrázek znázorňuje možnost volby anglického či francouzského jazyka, a také výběru originálního jazyka mluvčího, který je označen slovem „FLOOR“. Překladatelé překládají simultánně, a tak není problém v porozumění probíraného tématu. KUDO nemusí sloužit pouze pro výuku, ale je velmi dobře využitelná při pořádání vícejazyčných konferencí, mítinků a workshopů. Práce překladatelů je extrémně náročná, a proto bývá doba konání akce časově limitována a předem přesně stanovena. Výcviky OPCW pomocí platformy KUDO jsou nastaveny jako tříhodinový výukový blok, jehož součástí je třicetiminutová přestávka.

3. Tipy k zajištění zajímavé online výuky: scénáře, kvízy a testy
Lektorský tým Institutu se vždy snaží svoji online výuku oživit. K tomu slouží množství scénářů jak reálných, tak fiktivních, které jsou do procesu zakomponovány. Aktivní zapojení účastníků do výuky je nutnou predikcí budoucího úspěchu, a tak je téměř každý scénář zakončen kvízem pro účastníky. Jako vhodný a jednoduchý nástroj pro testování účastníků byla vybrána platforma Slido (www.sli.do), kam se účastníci jednoduše připojí pomocí kódu. Odpovědi jsou automaticky vyhodnoceny a správná řešení posléze konzultována s lektory. Každý výcvik by měl končit prověřením získaných znalostí. Proto musí všichni studenti absolvovat závěrečný test, sestávající z dvaceti otázek. Úspěšným absolventem se posluchač stává, pokud správně zodpoví 80 % otázek.

4. Rady pro zkvalitnění online výuky
Uskutečnění osmi mezinárodních online výcviků dodalo lektorům Institutu určité zkušenosti, o které bychom se zde rádi podělili. Hlavní pravidla k zajištění kvalitní online výuky jsou ve stručných bodech popsána v následujících odstavcích:

Kvalita výuky je závislá na mnoha jednotlivých drobnostech:

  • Příprava výuky: příprava prezentace a materiálů, vytvoření odkazu pro připojení, zadání možností schůzky a stupňů oprávnění jednotlivých osob atd.
  • Nastavení hardwaru a prostředí: pozice počítače/webkamery, test v MS Teams, zajištění kvalitního signálu, ticho (místnost, stůl, židle, okna), umělé/denní světlo a jeho směr, mikrofon (integrovaný/externí).
  • Osobní příprava před vysíláním: kontrola vzhledu (prezentujícího a prostředí), příprava nápoje k pití s podložkou tlumicí zvuk skleničky, napájení notebooku, připojení internetu se zajištěním záložního řešení, vypnutí nepotřebných aplikací v počítači, kontrola plochy počítače a nastavení správného pozadí, vypnutí zvonění v mobilním telefonu, příprava osnovy, poznámek a psacích potřeb na viditelné místo.
  • Příprava prostředí před vysíláním: režim nerušit (visačka na dveřích), asistent (mít vždy jednoho kolegu v pohotovosti pro případ, že bude nutno řešit naléhavý problém), vypnout kameru a mikrofon.
  • Zahájení přenosu: odpočet času před začátkem akce, výzva k vypnutí mikrofonů a ztišení posluchačů, seznámení s programem a přestávkami, vysvětlení možnosti komunikace přes chat a dalších pravidel.
  • Průběh výuky: interakce s diváky, využívat úkoly a samostatnou práci, kontrola chatu.
  • Závěrem: shrnutí, kontaktní údaje, zpětná vazba, rozloučení.


5. Nejúspěšnější online akce Institutu: Výcvik informačníhosystému WISER
(Online Training Course on Wireless Information System for Emergency Responders WISER)
Příspěvek se ve svém závěru věnuje kurzu „Výcvik informačního systému WISER“, který je jednoznačně nejúspěšnějším online výcvikem Institutu. Výuka je zaměřena na řešení chemické události s únikem nebezpečné látky prostřednictvím vyhodnocovacího systému WISER (Wireless Information System for Emergency Responders). K úspěchu akce vede logické sestavení kurzu od základních informací o vlastnostech chemických látek přes vysvětlení různých vyhodnocovacích systémů až po praktické scénáře. Čeští lektoři se během přípravy prezentací a scénářů zaměřili na chemické události, které se mohou přihodit v regionech, odkud přímo pocházejí samotní posluchači. Vzorový scénář vysvětluje havárii v české chemičce, součástí prezentace je i ukázka řešení zásahu, kdy podnikoví hasiči trénovali reakci na událost s únikem chemické látky. Díky autentičnosti prezentovaných scénářů a jejich názornému řešení pomocí aplikace WISER jsou online lekce pochopitelné a zajímavé.

Závěr
I když v době psaní příspěvku celosvětová pandemie covidu-19 polevovala, online výuka si získala nezastupitelné místo ve vzdělávacím procesu. Virtuální vzdělávání ušetří čas i finance a mnohdy dokáže plnohodnotně nahradit i klasický prezenční typ výuky. Nová aplikace KUDO rozšiřuje možnosti vzdělávání, jelikož umožňuje výcvik i pro účastníky, kteří hovoří jiným jazykem než přednášející. Díky této aplikaci je vzájemná komunikace umožněna nejen v angličtině, ale též simultánně ve francouzském, ruském, španělském, arabském případně dalším zvoleném jazyce. Institut ochrany obyvatelstva se v roce 2022 zapojí do dalších výcviků pro Asii, Afriku, Latinskou Ameriku, Karibik i arabský svět. Lektoři Institutu jsou pyšní na to, že pomáhají rozvojovým státům zvyšovat jejich chemickou bezpečnost a Institut tak svým dílem přispívá k závazkům České republiky v rámci implementace Úmluvy OPCW o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich ničení.

pplk. Ing. Ladislava NAVRÁTILOVÁ, Ph.D., Institut ochrany obyvatelstva, foto autorka a archiv OPCW

vytisknout  e-mailem