Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XX ČÍSLO 12/2021

V prosincovém čísle časopisu si můžete přečíst rozbor požáru budovy v Moravském Písku. Seznámíme vás s výsledky soutěže Ankety Dobrovolní hasiči roku 2021. Jaká témata se řešila na konferencích, Ochrana obyvatelstva 2021 a Červený kohout 2021, o tom se dočtete následně. Přečtěte si, jak probíhala online výuka Institutu ochrany obyvatelstva v mezinárodním měřítku. Také se dočtete o činnosti a náplni Správy státních hmotných rezerv, se kterou Hasičský záchranný sbor České republiky spolupracuje. A jaké mimořádné události řešené na úrovni Evropské unie přinesly podzimní měsíce? Konec roku je spojen už tradičně s Nadací policistů a hasičů. 

Požár byl ohlášen na operační a informační středisko HZS Jihomoravského kraje (KOPIS HZS JmK) dne 21. března 2021 v 01.08 hodin. Vznikl ve druhém nadzemním podlaží dvoupodlažního nepodsklepeného samostatně stojícího objektu, který vlastní společnost podnikající v oblasti lesního hospodářství. Zabývá se pěstováním sazenic pro výsadbu lesů.

Rozebírání konstrukcí a dohašováníRozebírání konstrukcí a dohašování

Popis objektu
Objekt o půdorysných rozměrech 43,15 m × 13,85 m a výšce 7,62 m byl vzdálený asi 500 m od hranice zastavěného území obce Moravský Písek. Obvodové zdivo v prvním nadzemním podlaží bylo zděné z cihelných bloků o tloušťce 400 mm. Z venkovní strany bylo zdivo opatřeno tepelnou izolací z pěnového polystyrenu o tloušťce 150 mm. Vnitřní příčky byly zděné z plných pálených cihel o tloušťce 100 a 150 mm s oboustrannou omítkou. Strop nad prvním nadzemním podlažím byl železobetonový o tloušťce 250 mm. Obvodová konstrukce druhého nadzemního podlaží byla provedena jako dřevěná skeletová konstrukce z vnější strany opláštěná dřevěnými prkny, z vnitřní strany se sádrokartonovou předstěnou. Mezi opláštěním a sádrokartonovou deskou byla vložena tepelná izolace z minerální vaty. Nad 2. NP byl instalován požární strop ze sádrokartonových desek GKF o tloušťce 12,5 mm. Jako tepelná izolace byla na tomto stropu položena minerální vata. Střecha byla sedlová, nosná konstrukce byla tvořena dřevěným sbíjeným příhradovým vazníkem. Krytinu tvořil profilovaný plech. Celý objekt kromě schodiště s chodbou a kotelny se skladem paliva tvořil jeden požární úsek.

Průběh zásahu
Na místo události se jako první dostavila v 01.23 hodin jednotka HZS JmK stanice Veselí nad Moravou. Již v době příjezdu, s ohledem na rozsah požáru, vyhlásil velitel jednotky 2. stupeň požárního poplachu. Dalším průzkumem velitel zjistil, že je požárem zasaženo přibližně 70 % plochy střešní konstrukce objektu. Jednotka ihned vytvořila jeden útočný proud C k zabránění šíření požáru po střešní konstrukci. Podle sdělení přítomného zaměstnance společnosti se v hořícím objektu nenacházela žádná osoba. Po dojezdu dalších jednotek PO byly nasazeny další dva útočné proudy C do chodby na 2. NP. Po dojezdu AZ 30 ze stanice Uherské Hradiště byl další proud C nasazen na hašení střechy z koše AZ. Dále velitel zásahu (VZ) rozhodl o zřízení odběrného místa hasební vody z otevřené požární nádrže o objemu 2 500 m3, vzdálené asi 650 m od místa požáru.

Po příjezdu velitele čety ze stanice Hodonín v 01.53 hodin a převzetí velení zásahu byla již požárem zasažena celá střešní konstrukce budovy a požár se rychle šířil do vnitřních prostor. V této době se postupně propadával sádrokartonový strop. Jeho trosky zasypaly hadice nasazených proudů C a poškodily je. Z tohoto důvodu VZ rozhodl o stažení nasazených hasičů a útočných proudů z vnitřní části budovy. Hašení požáru od této chvíle probíhalo výhradně z venkovního prostoru. VZ povolal prostřednictvím KOPIS na místo události další tři jednotky PO s velkokapacitními CAS z 3. stupně požárního poplachu. Důvodem bylo zajistit plynulou kyvadlovou dopravu vody. Mimoto VZ povolal i AZ 40 ze stanice Hodonín a dále rozdělil místo zásahu na dva úseky, situované na protilehlých delších stranách budovy. Přibližně v 03.20 hodin jednotky PO na místě zřídily další odběrné místo z podzemního požárního hydrantu na okraji obce Moravský Písek, vzdáleného
asi 500 m.

Hasební práce komplikovala teplota vzduchu, pohybující se okolo -8 °C. Docházelo k zamrzání hadicových vedení a proudnic, k namrzání použitých nastavovacích žebříků a komunikací kolem objektu, což vyžadovalo zvýšenou opatrnost při pohybu a jištění hasičů.

Po dojezdu územního řídícího důstojníka Územního odboru Hodonín v 02.24 hodin byl zřízen štáb velitele zásahu (ŠVZ) a byly povolány dvě jednotky SDH – Žeravice a Uhřice, předurčené pro plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva. Tyto zajistily týlové zázemí pro odpočinek zasahujících jednotek PO a přípravu ochranných nápojů (zejména teplého čaje). Později bylo zázemí využito i k výdeji stravy u zásahu.

V 02.58 hodin pracovník společnosti sdělil VZ, že jsou v přízemí hořícího objektu uskladněny pesticidy v tekuté a práškové formě. Množství odhadoval asi na 100 kg. Uskladněné pesticidy, používané k ochraně lesních sazenic, byly následně vyneseny mimo hořící objekt, kde si je převzali pracovníci společnosti a uskladnili je v jiném objektu v rámci areálu.

V 03.34 hodin se na místo události dostavil pracovník energetické společnosti, který zajistil vypnutí elektrického proudu. Odpojení bylo provedeno u transformátoru, z něhož byl areál firmy napájen. S ohledem na způsob připojení jednotlivých objektů areálu firmy nebylo možno vypnout pouze hořící objekt, proto byl odpojen celý areál. Následně bylo domluveno nasazení dvou malých nakladačů a traktoru s vlečkou, určených k odvozu stavebních konstrukcí 2. NP, které bylo nutné při hašení rozebírat. Do pláště budovy hasiči postupně vyřezali otvory, přes které byla hašena jednotlivá skrytá ohniska v dutinách skeletové konstrukce. Použití vodního vysokotlakého řezacího zařízení Cobra bylo VZ vyhodnoceno vzhledem ke skladbě konstrukcí na 2. NP a celkové situaci jako nevhodné.

V 03.40 hodin informoval územní vyšetřovatel požárů náčelníka ŠVZ o obsahu výpovědi zaměstnance, který vypovídal na Policii ČR, že v hořícím objektu bylo ubytováno asi 20 osob z Ukrajiny. Ubytované osoby měly po vzniku požáru objekt opustit. Průběžným a závěrečným průzkumem nebyla přítomnost osob v objektu potvrzena.

Následně bylo v rámci porady VZ a ŠVZ řešeno zajištění dostatečných zásob IDP (izolační dýchací přístroj) a záložních tlakových lahví. VZ povolal TA-L1CH ze stanice Hodonín se zásobou 20 IDP a 10 náhradními tlakovými lahvemi. Dále rozhodl o plnění tlakových lahví na stanici Veselí nad Moravou. V týlovém prostoru postavila jednotka SDH Uhřice stan, kde probíhala výměna prázdných tlakových lahví za plné. 

Na další poradě VZ, ŠVZ a přítomných velitelů jednotek PO v 06.00 hodin bylo projednáno střídání zasahujících hasičů. Jednotky SDH, které nebyly (z důvodů personálních) schopny střídání provést, byly nahrazeny novými. Dále byl projednán další postup hašení požáru. Protože došlo k propadnutí plechové střechy objektu, bylo potřeba tuto střechu a obvodovou hořlavou konstrukci strhnout. Jinak nebylo možno dohašovat jednotlivá ohniska, což mělo vliv i na samotnou lik­vidaci požáru.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o povolání nakladače Manitou MT 933 ze stanice Tišnov a pásového rypadla CAT 336F ze Záchranného útvaru HZS ČR. Nasazení pásového rypadla zajistil krajský řídící důstojník HZS JmK.

V 07.56 hodin došlo k vystřídání na funkci VZ. Pokračovalo postupné vyhledávání ohnisek požárů pomocí termokamer z košů AZ 30 a AZ 40 a jejich dohašování za využití nasazených útočných proudů C. V této době byly na úseku č. 1 nasazeny dva C proudy a jeden vysokotlaký proud a na úseku č. 2 pak jeden C proud.

V 08.45 hodin se na místo zásahu dostavil nosič kontejnerů ANK-S2 s nakladačem Manitou MT 933. Mobilní požární technika dislokovaná v prostoru bojového rozvinutí byla přeskupena tak, aby uvolnila prostor pro práci tohoto nakladače a po jeho příjezdu i pásového rypadla CAT 336F. Nakladač Manitou MT 933 byl nasazen na rozebírání obvodové konstrukce 2. NP.

V 09.56 hodin se na místo zásahu dostavil krajský řídící důstojník HZS JmK a následně i ředitel HZS JmK a ředitelka Územní odboru Hodonín a později i starosta obce Moravský Písek.

V 10.53 hod. dorazilo na místo zásahu pásové rypadlo CAT 336F, které bylo nasazeno na rozebírání a odstraňování stavebních konstrukcí ve 2. NP. Pomocí nakladače Manitou MT 933 byly rozebrané konstrukce nakládány na přistavený traktor s vlečkou. Poté byl materiál odvážen do jiné části areálu, kde byl dohašován jedním C proudem. Dřevěná obvodová konstrukce byla před odstraněním pásovým rypadlem postupně rozřezávána na menší části. K tomuto byla využita záchranářská motorová řetězová pila, přičemž práce byly prováděny z koše AZ 40. Na základě dohody s územním a krajským vyšetřovatelem požárů byly ponechány stavební konstrukce v části 2. NP, v níž požár vznikl. Důvodem bylo šetření příčiny vzniku požáru.

Po 14.00 hodině VZ rozhodl o postupném odesílání jednotek SDH na jejich základny. Lokalizaci požáru nahlásil velitel zásahu na KOPIS ve 14.44 hodin. Požár byl zlikvidován v 15.22 hodin. Následně proběhla kontrola požářiště za účasti majitele společnosti. V 17.00 hodin bylo po dohodě VZ a náčelníka ŠVZ rozhodnuto o zrušení týlového zázemí a o přípravě zbývajících jednotek SDH, jednotky ze stanice Tišnov a ZÚ HZS ČR k odjezdu na základny. Místo zásahu předal VZ majiteli společnosti v 17.40 hodin. Na místě zásahu byla ponechána místní jednotka SDH Moravský Písek, se kterou se majitel společnosti dohodl o zajištění dohledu do 06.00 hodin následujícího dne. 

Rozdělení místa zásahu
Úsek č. 1 – východní strana objektu
Nasazení C proudů z venkovní východní strany objektu na hašení požáru střechy, s využitím AZ 30 a AZ 40 a k zabránění šíření požáru uvnitř objektu. Na vytváření prostupů přes obvodovou konstrukci 2. NP byly použity motorové řetězové pily.

Úsek č. 2 – západní strana objektu
Nasazení C proudů ze západní strany objektu po nastavovacích žebřících z důvodu nevhodné nástupní plochy pro ustavení AZ.

Specifika zásahu
Negativa

 • zásah probíhal při teplotě pohybující se v rozmezí -8 °C až -4 °C, což způsobovalo komplikace při hasebních pracích,
 • vzhledem k použitým stavebním konstrukcím při výstavbě 2. NP objektu došlo k rychlému rozšíření požáru na celou půdorysnou plochu 597 m2. Propadnutím stropu a střešního pláště dovnitř objektu bylo znemožněno hašení uvnitř budovy a zároveň došlo k podstatnému zhoršení možnosti hašení požáru z venkovního prostoru. Toto si vyžádalo použití motorových řetězových pil a mečové pily pro vytváření přístupu k jednotlivým ohniskům požáru. Nakonec se ukázalo nezbytné povolat pásové rypadlo CAT 336F a nakladač Manitou MT 933 pro stržení celého 2. NP,
 • nepřesné informace o počtu osob, které se měly v objektu při vzniku požáru nacházet – zároveň nebylo dlouhou dobu potvrzeno, zda všechny osoby opustily hořící objekt,
 • zranění příslušníka vlivem pádu na namrzlém schodišti.


Pozitiva

 • vysoké nasazení všech zasahujících hasičů,
 • nedošlo k rozšíření požáru na sousední objekt, ani do 1. NP včetně kotelny,
 • podařilo se zajistit plynulou dodávku hasební vody,
 • zajištěna dostatečná zásoba dýchacích přístrojů a záložních tlakových lahví,
 • z důvodu vzdálenosti od obce Moravský Písek a meteorologické situace nebylo nutné evakuo­vat obyvatele v okolí
  místa požáru – zplodiny hoření byly unášeny nad neobydlený prostor,
 • značné urychlení zásahu využitím pásového rypadla CAT 336F ze ZÚ HZS ČR a nakladače Manitou MT 933 ze stanice Tišnov.


Zásah v číslech

 • 2 lehce zranění příslušníci HZS JmK,
 • bylo použito 23 dýchacích přístrojů a 30 záložních tlakových lahví,
 • během zásahu bylo poškozeno, přesněji zničeno, 11 požárních hadic C 52, 2 požární hadice B 75, 2 požární hadice D 25,
  2 kombinované proudnice, 8 párů zásahových rukavic, 2 páry zásahových bot, 1 zásahový kabát, 1 díl nastavovacího žebříku,
 • spotřeba hasební vody 248 000 l,
 • během zásahu bylo nasazeno 137 příslušníků HZS ČR a členů jednotek SDH obcí a 51 mobilní požární techniky.


Příčina vzniku a následky požáru
Vyšetřování příčiny vzniku požáru zajišťovali příslušníci pro zjišťování příčin vzniku požárů HZS JmK. Na místě spolupracovali s PČR OOP Strážnice, s výjezdovou skupinou SKPV PČR Hodonín a s psovodem se psem pro vyhledávání akcelerantů hoření.

Na základě všech zadokumentovaných skutečností, získaných důkazů, poznatků a expertizních zjištění byla jako příčina vzniku požáru stanovena technická závada na elektroinstalaci.

Konkrétně ve 2. NP ve společenské místnosti bylo u čelní stěny ve vzdálenosti 1 m od stěny balkonu nalezeno ohořelé torzo zásuvky bez zasunuté vidlice spotřebiče.  Tato zásuvka byla připojena třemi měděnými vodiči o průřezu 2,5 mm2, které byly součástí přívodního kabelu CYKY. Tento kabel byl vedený za sádrokartonovou stěnou (podle nalezených zbytků sádrokartonu). Při odkrývání sutin z podlahy a ze stěny bylo zjištěno vyhoření dřevěné podlahy u levé stěny. Vyhoření dřevěné podlahy přiléhalo těsně ke stěně, ve které byl instalovaný ocelový nosník, kde kolem tohoto nosníku byl vedený přívodní kabel do zásuvky. Zde byly nalezeny tři vodiče bez izolace. Ve vzdálenosti 18 cm od tohoto kovového nosníku byly vodiče přerušeny, dva vodiče byly zataveny dohromady a dále byly na jednom konci patrné kulové nátavy. Tyto vodiče byly přerušeny v místě, kde se ve stěně nacházel zbytek dřevěné desky, ve které byl částečně zašroubovaný kovový vrut. Na tomto vrutu byly nalezeny stopy po poškození. Z tohoto místa vedly další tři vodiče (bez izolace), které byly v místě přerušení zatavené do sebe. V místě okolo zašroubovaného vrutu byly vodiče přerušeny v délce asi 15 cm. Zde bylo stanoveno kriminalistické ohnisko požáru.

Požár způsobil škodu ve výši 8 390 000 Kč. Hasiči svým zásahem uchránili hodnoty ve výši 9 000 000 Kč. Šetřením nebylo prokázáno porušení předpisů o požární ochraně a norem v oblasti požární ochrany.

plk. Ing. Vladimír STEHLÍK, mjr. Ing. František FRONĚK, mjr. Mgr. Stanislav KLÁSEK, por. Ing. Filip VENCLOVSKÝ,
foto por. Ing. Filip VENCLOVSKÝ, HZS Jihomoravského kraje

vytisknout  e-mailem