Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 7/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o dopravní nehodě trolejbusu a tramvaje v Brně. Dále o rozboru požáru elektroinstalace v podzemním kabelovém žlabu. Konference Pyromeeting 2019 doprovodila veletrhy PYROS/ISET. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte, že ČR poskytla humanitární pomoc Řecku. Proběhla mezinárodní konference Medicína katastrof 2019. Mezinárodní výcvik pro koordinátory psychosociální pomoci při MU uspořádalo MV-GŘ HZS ČR. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informujeme o nákupu přívěsu nouzového přežití. Téma lesních požárů se stále promítá v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie. Zástupci Centra pro výzkum katastrof z USA navštívili Institut ochrany obyvatelstva. V rubrice INFORMACE si přečtete, že Středisko bezpečnostní politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pořádalo konferenci „Bezpečné Česko v bezpečné Evropě“. Na Zbirožském hasičském tatrování se sešlo víc nad 2 500 návštěvníků. Titul „Mistr Evropy“ v TFA získal Michal Brousil. 

Vzdělávání starostů obcí zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení, které vyplývá z Koncepce vzdělávání [1], probíhalo v Moravskoslezském kraji ve dvou modulech. Prvního modulu se účastnili starostové, kteří se v minulosti přípravy starostů v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení nezúčastnili anebo jsou ve funkci v prvním volebním období. Pro tyto starosty byl připraven tematický seminář „Společně k bezpečí“, jehož nosným tématem byla povodeň v obci a jednotlivá témata byla komponována tak, aby pokryla všechny fáze krizového řízení (příprava, odezva, obnova, prevence). Druhý modul v podobě praktického (ukázkového) cvičení absolvovali zkušení starostové, kteří pokračují ve své funkci a v minulosti se již účastnili námi organizovaného semináře. Cílem ukázkového cvičení bylo nejen prakticky předvést nezbytná opatření ochrany obyvatelstva, ale rovněž umožnit starostům v roli cvičících si jednotlivé úkony prakticky vyzkoušet.

Ukázkové cvičení starostů bylo rea­lizováno 14. května 2019 v prostorách integrovaného výjezdového centra Ostrava­ Jih na téma povodeň v obci. Pro starosty bylo připraveno šest tematických stanovišť, které absolvovali postupně v osmi až dvanáctičlenných skupinkách. Vzhledem k počtu účastníků ukázkového cvičení probíhalo cvičení ve dvou směnách, dopoledne a odpoledne. Celkem se na jednotlivých stanovištích vystřídalo 75 cvičících zástupců obcí, z toho 71 starostů.

Po zahájení ukázkového cvičení proběhla na učebně pro všechny účastníky společná prezentace zaměřená na činnost krajského operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému (KOPIS). Účastníci byli seznámeni s činností KOPIS vůči obci, příjmem tísňového volání, vysíláním jednotek požární ochrany. Po této části byli starostové rozděleni do skupin, ve kterých se střídali na jednotlivých stanovištích. Postupně procházeli stanoviště zaměřená na protipovodňovou ochranu obce, varování a informování obyvatelstva, evakuaci, nouzové přežití a humanitární pomoc. Na každém stanovišti proběhlo otestování získaných znalostí formou kvízu. Účastník s nejvyšším počtem správných odpovědí byl na konci ukázkového cvičení odměněn požárním hlásičem.

Protipovodňová ochrana obce
Na stanovišti protipovodňové ochrany si účastníci zopakovali zásady protipovodňové ochrany obce, od stupňů povodňové aktivity, povodňové orgány, až po nezbytnost organizace hlídkové služby v obci. Pro starosty byla rovněž připravena ukázka protipovodňové hráze z pytlů s pískem, pytlů, plniček a dalšího materiálu potřebného pro stavbu hráze. Starostové měli dále možnost vyzkoušet si odečet hladiny vody z vodočetné latě či stavbu hrází prostřednictvím zmenšených maket pytlů s pískem. Cílem bylo nejen připomenout povinnosti obce v rámci protipovodňové ochrany, ale rovněž apelovat na nezbytnou připravenost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k hlídkové službě a stavbě protipovodňových hrází.

Varování a informování obyvatelstva
Cílem stanoviště varování a informování obyvatelstva bylo připomenout dostupné prostředky k varování a informování obyvatelstva. Účastníci cvičení se dozvěděli o způsobech aktivace koncových prvků varování a potřebě sdělovat občanům obce informace o nutných opatřeních k evakuaci. Dále měli možnost prakticky si vyzkoušet vyhlášení evakuace obyvatelstva při povodni prostřednictvím hlášení přes mobilní sirénu.

Evakuace obyvatelstva
Evakuace obyvatelstva začínala na shromaždišti - autobusové zastávce, ze které se starostové v roli cvičících přesunuli do evakuačního střediska. Evakuační středisko bylo zřízeno ve stanu z kontejneru nouzového přežití. V něm byli starostové zaevidováni, byly jim připomenuty zásady organizace evakuace a nezbytnost vedení evidence evakuovaného obyvatelstva. Dále byli upozorněni na vhodnost zpracování tzv. „krizové karty obce“, která je doporučována jako pracovní dokumentace pro řešení mimořádných událostí a krizových situací všem obcím v Moravskoslezském kraji.


Nouzové přežití obyvatelstva
Z evakuačního střediska se starostové v roli cvičících – evakuovaných osob přesunuli do tělocvičny, ve které bylo připraveno místo nouzového ubytování. Na tomto stanovišti byly diskutovány nejen vhodné objekty pro nouzové ubytování obyvatelstva v obci, ale i možnosti vybavení těchto prostor ubytovacím materiálem, organizační a personální zajištění chodu místa nouzového ubytování v podmínkách obce, péče o evakuované obyvatelstvo, stejně jako nezbytnost vedení údajů o vhodných prostorech a předurčeném personálu v obci formou krizové karty obce.

Humanitární pomoc
V tělocvičně bylo rovněž vybudováno stanoviště humanitární pomoci, na kterém byl cvičícím představen materiál humanitární pomoci, kterým disponuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Nechyběla ani ukázka zprovoznění vysoušečů, přestavení souprav pro okamžité a následné použití, pracovního oblečení a nářadí. Účastníci byli dále seznámeni s organizací humanitární pomoci v kraji prostřednictvím panelu humanitárních organizací, které jsou zastoupeny v externí pracovní skupině Krizového štábu Moravskoslezského kraje.

Závěr
Přestože příprava tohoto ukázkového cvičení byla organizačně náročná, vyplatila se. Praktické cvičení všichni cvičící hodnotili velice pozitivně.

Vzhledem ke kladnému přijetí této formy vzdělávání budeme i v následujícím období pokračovat a nabízet obdobné zaměstnání i těm starostům, kteří jsou v prvním volebním období a letos absolvovali zmíněný seminář. Opakování této formy vzdělávání potvrzovali účastníci ukázkového cvičení slovy: „Jde o přínosná setkání, která by se měla opakovat“.


Literatura
[1] Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení schválená usnesením vlády ČR č. 508 ze dne 10. července 2017.
[2] Plán hlavních úkolů organizačních složek státu v působnosti HZS ČR pro rok 2019.


plk. Ing. Miloš STŘELKA, kpt. Ing. Kateřina BLAŽKOVÁ, Ph.D., HZS Moravskoslezského kraje, foto archiv HZS Moravskoslezského kraje
 

vytisknout  e-mailem