Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 6/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o průběhu požáru autobusu na CNG. Víte, že podle ČSN EN 12 845:2015 se může ve sprinklerových zařízeních používat potrubí ocelové, měděné nebo z jiného materiálu? V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte o návštěvě šesti členů německé dobrovolnické organizace technické pomoci Technische Hilfswerk, kteří se podílejí na vzdělávání obsluhovatelů motorových pil. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o nové právní úpravě Mechanismu civilní ochrany Unie. Ve středu 8. května 2019 u příležitosti státního svátku Dne vítězství prezident republiky Miloš Zeman jmenoval do generálské hodnosti velitele Záchranného útvaru HZS ČR plk. Ing. Radima Řehulku. V rubrice INFORMACE si přečtete, že na Pražském hradě byla udělena ocenění Zlatý záchranářský kříž za mimořádné činy spojené se záchranou života. 

Dne 21. ledna 2019 ve 02.47 hodin byl na krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS Středočeského kraje nahlášen požár autobusu v areálu objektu ČSAD MHD Kladno, a.s., v ulici Železničářů v Kladně. Komplikací jak s ohledem na samotný zásah, tak i na rozsah škody, byla od počátku skutečnost, že autobus stál v řadě dalších desítek dopravních prostředků městské hromadné dopravy. Mohl nastat velmi zásadní moment rychlého rozšíření požáru na okolostojící autobusy.

K informacím o požáru, které velitel zásahu dostal cestou na místo události, si ze svých vlastních znalostí mohl přidat fakt, že většina autobusů v Kladně je poháněna zemním plynem ve formě stlačeného zemního plynu (CNG). Přestože plyn způsobil rozšíření požáru do vnitřních prostor, podařilo se vedením zásahu zabránit rozšíření požáru na ostatní autobusy a tím uchránit milionové hodnoty na vozovém parku ČSAD MHD Kladno, a.s.

Průběh události
V zimním období je zvykem, že zaměstnanec noční směny ČSAD postupně startuje a zahřívá vybrané autobusy, které časně ráno vyjíždějí na trasy s cestujícími. Tuto činnost prováděl i v noci z neděle na pondělí 21. ledna 2019, kdy teploty vykazovaly hodnoty pod bodem mrazu. Přibližně ve 02.45 hodin zaměstnanec zpozoroval kouř vycházející ze zadní části jednoho z nastartovaných autobusů. Po ověření této skutečnosti ihned nahlásil požár na KOPIS HZS Středočeského kraje v Kladně. Operační důstojník ve 02.48 hodin vyslal na místo události jednotku HZS Středočeského kraje ze stanice Kladno s technikou CAS 20, CAS 30 a ANK s kontejnerem kombinovaným hasicím. Velitel čety, který vyjel společně s jednotkou požární ochrany, si během krátké jízdy ujasnil informace z dokumentace zdolávání požáru. V areálu objektu ČSAD MHD Kladno, a.s., během noci parkovalo okolo 180 autobusů, z toho významná část s pohonem na zemní plyn. Kromě dílen, lakovny a kanceláří se uvnitř nachází stojany na PHM a CNG.

Ve 02.52 hodin, pět minut od nahlášení, vjela první požární technika do areálu firmy. Hned v rámci prvotního průzkumu pohledem na střechu autobusu, kde byly viditelně umístěny nádrže na plyn, a na základě informace od zaměstnance bylo zřejmé, že hořící autobus byl opatřen pohonem na CNG. Byla zasažena zadní část autobusu a začínala hořet střecha. Hořící autobus byl zaparkovaný v řadě dalších autobusů a bylo nezbytné ho od nich oddělit. Zaměstnanec ČSAD obstaral klíče od zapalování. Požár se šířil na střechu, kde byly umístěné tlakové nádoby se stlačeným zemním plynem. Velitel zásahu dal rozkaz k rozvinutí dvou proudů C od CAS 20 za použití dýchacích přístrojů. Oba proudy byly nasazeny ze stran autobusu s tím, že hlavním cílem bylo zabránit šíření na ostatní autobusy. Současně s tím se odvážely sousední autobusy a přijela další CAS, ze které byl nasazen útočný proud C na těžkou pěnu. V čase asi 03.04 hodin došlo k sepnutí tepelné pojistky na plynovém okruhu a tím k řízenému „odfouknutí“ plynu z tlakových lahví na střeše vozidla. Vlivem působení plamenného hoření podporovaného unikajícím plynem došlo k prasknutí oken na boční straně autobusu a požár se rozšířil směrem do vnitřních prostor. Těžkou pěnu směřovali do vnitřního prostoru autobusu a obsluha proudu C ochlazovala tlakové lahve s plynem na střeše autobusu.

Velitel zásahu ohlásil lokalizaci požáru na KOPIS ve 03.05 hodin. Když se hasiči mohli bezpečněji přiblížit k autobusu, vstoupili s použitím nastavovacího žebříku na střechu a odklopili požárem poškozený laminátový kryt od tlakových lahví. Termovizní kamerou zkontrolovali teplotu jednotlivých lahví s plynem a dokončili hasební práce. Ve 03.47 hodin oznámil velitel zásahu likvidaci požáru.

Příčina vzniku požáru a její možné verze
Ohledáním místa události příslušníkem pro zjišťování příčin vzniku požáru bylo stanoveno ohnisko, které bylo shodné se svědeckým ohniskem požáru. Nacházelo se v celé zadní části motorového prostoru autobusu s pohonem CNG. Provozní mistr (noční garážmistr) na místě události sdělil, že okolo 02.30 hodin šel vzhledem k většímu mrazu autobusy, které vyráží z ČSAD na první ranní spoje, řidičům nastartovat a předehřát. U autobusů je na pracovišti řidiče instalován kolébkový odpojovač autobaterií, ten byl u všech autobusů, které startoval, v poloze „vypnuto“. Požár zpozoroval řidič ČSAD při manipulaci se svým autobusem v zadní motorové části vedle stojícího autobusu. Požárem zasažený autobus byl v době příjezdu jednotky požární ochrany HZS Středočeského kraje nastartován (identifikace podle sepnutých obrysových světel), což poté potvrdil i provozní mistr a vedoucí provozu. V provozu bylo z jejich sdělení asi 10 až 15 autobusů. Zasažený autobus byl v provozu zhruba 10 až 15 min před zpozorováním požáru.

Vzhledem k vyhoření všech hořlavých částí v motorovém prostoru se nepodařilo s absolutní přesností určit v motorovém prostoru místo vzniku požáru. Vzhledem ke skutečnosti, že šlo o zaparkovaný autobus v uzavřeném a střeženém ­areálu, lze vyloučit příčiny vzniku požáru úmyslné zapálení a závadu během jízdy s tímto vozidlem. Příčina vzniku požáru od povrchové teploty motoru, či výfukového potrubí je rovněž málo pravděpodobná vzhledem k faktu, že motor vozidla byl v provozu asi 10 min, venkovní teplota okolo -6 °C. Vyhodnocením všech zjištěných informací, svědeckých výpovědí, nalezených stop a faktů byla jako příčina vzniku požáru stanovena závada v motorovém prostoru autobusu
1) elektrický zkrat na rozvodech vozidlové elektroinstalace,
2) závada na pohyblivých částech příslušenství motoru.
Ani jednu z uvedených verzí (1, 2) se ze strany HZS Středočeského kraje nepodařilo jednoznačně potvrdit, či vyvrátit.

Specifika zásahu

Pozitiva

  • krátká dojezdová vzdálenost od stanice na místo události,
  • dobrá spolupráce s přítomnými zaměstnanci ČSAD,
  • včasné zabránění šíření požáru a tím uchránění milionových hodnot na okolostojících autobusech.

Negativa

  • vedle sebe v řadě stojící zaparkované autobusy, mezi kterými jsou jen malé odstupy,
  • rychlý rozvoj požáru s ohledem na konstrukční materiály používané při výrobě autobusů,
  • rozšíření požáru v důsledku úniku plynu z nádrží na střeše vozidla,
  • laminátový kryt nádrže na střeše autobusu bránil efektivnímu ochlazování tlakových lahví,
  • při ochlazování tlakových nádob na plyn dochází i k nechtěnému ochlazování tepelné pojistky na systému a tím k narušení její funkčnosti,
  • bezpečný odstup zasahujících hasičů od hořícího autobusu z důvodů přítomnosti tlakových lahví a opakujícímu se úniku stlačeného plynu.

Prohlídka areálu ČSAD MHD Kladno, a.s., s odbornou přednáškou o využití a konstrukci plynového pohonu u městských a linkových autobusů
Na základě této mimořádné události byla s provozovatelem městské hromadné dopravy v Kladně domluvena odborná přednáška o konstrukčním provedení pohonného systému CNG. Příslušníci jednotky HZS Středočeského kraje ze stanice Kladno byli seznámeni s možnými variantami uložení tlakových nádob na střeše autobusů a jejich rozvodů. Důraz byl při výkladu kladen na skutečnost, že při hašení – ochlazování prostoru s tlakovou a tepelnou pojistkou dojde k ovlivnění její správné funkčnosti. Ochlazením tepelné pojistky nemusí docházet k řízenému úniku plynu z lahví, ale naopak dojde ke zvýšení tlaku v lahvi a tím k možnosti nebezpečí destrukce obalu s CNG. Poznatkem je také skutečnost, že jak ČSAD v průběhu let nakupuje nové autobusy, tak uložení lahví a otevírání krytu na střeše má několik různých variant. Předpoklad dalších nákupů ze strany dopravců bude v budoucnu zvyšovat naše setkávání při různých typech zásahů s těmito alternativními pohony.

Poděkování za vstřícný přístup patří vedení a zaměstnancům ČSAD MHD Kladno, a.s.


mjr. Bc. Milan STRÁDAL, HZS Středočeského kraje, foto archiv HZS Středočeského kraje

vytisknout  e-mailem