Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 5/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o průběhu požáru sportovní haly trampolínového centra v Praze. O konferenci Červený kohout 2019. S poznatky s užíváním vyšetřovacího automobilu v rámci výkonu služby se podělilo TÚPO. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představujeme nový polygon v Rychnově nad Kněžnou. Článek Záchrana osob z lanovky shrnuje poznatky z výcviku českých a polských hasičů. Problematika trhacích prací, od historie až po současnost. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se seznámíte se vzdělávacím programem přípravy škol a školských zařízení na mimořádné události a krizové situace. V INFORMACÍCH se dočtete, kdo získal skleněnou hasičskou přilbu při slavnostním vyhlášení vítězů ankety Hasič roku 2018. Dále pak padly první rekordy na sportovním klání Jablonecké haly 2019. Oceněným blahopřejeme. Současně také přejeme novému řediteli HZS Pardubického kraje mnoho pracovních úspěchů v jeho nové pozici. 

Ve dnech 2. až 3. dubna 2019 uspořádaly vzdělávací organizace Dům techniky České Budějovice, spol. s r. o., spolu s HZS Jihočeského kraje 22. ročník konference požární ochrany (PO). Odbornými garanty byli plk. Ing. Milan Brabec z HZS Jihočeského kraje, Ing. Ladislav Karda z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Ing. Jan Pavlík ze Střední školy polytechnické v Českých Budějovicích. Mezinárodní sympozium se konalo pod záštitou náměstka generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. Daniela Miklóse, MPA. V budově Clarion Congress Hotel České Budějovice se sešlo rekordních 350 účastníků.

Mezi významnými hosty byli poslanec a předseda podvýboru pro HZS ČR Ing. Pavel Růžička, primátor Českých Budějovic Ing. Jiří Svoboda, ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš, děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, předsedkyně organizačního výboru konference Červený kohout a jednatelka společnosti Dům techniky České Budějovice, spol. s r. o., Ing. Anna Skálová nebo Ing. Jozef Fedorčák z Hasičského a záchranného zboru Košického kraje. „Myslím, že není tak důležité, aby nový stavební zákon vyhovoval hasičům, ale především občanům, aby se mohli cítit bezpečně, stejně jako se cítí doposud, ve všech objektech, které v České republice užívají,“ doplnil ředitel HZS Jihočeského kraje Bureš poslance Růžičku, který v krátkosti hovořil o rekodifikaci veřejného stavebního práva, která v současné době vzbuzuje rozporuplné a vášnivé reakce.

Konference začíná
Po úvodních slovech vzácných hostů jako první z přednášejících vystoupil náměstek Miklós, který představil budoucnost PO v České republice. Uvedl, že samotná koncepce požární prevence, jak ji MV­ generální ředitelství HZS ČR naplánovalo a jak ji schválil generální ředitel genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, je rozdělena do pěti základních úkolů. Tím prvním a nejzásadnějším je, jakým způsobem upravit požární bezpečnost staveb tak, aby se celý proces zjednodušil a zároveň se uchovala stávající úroveň bezpečnosti v České republice. Za tímto účelem MV­ generální ředitelství HZS ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra s odborem bezpečnostního výzkumu vypsalo veřejnou zakázku, kterou vyhrála VŠB-TUO s Českým vysokým učením technickým v Praze.

Ani Miklós se během prezentace nevyhnul připravované změně stavebního zákona. „V září loňského roku nás nemile překvapila rekodifikace stavebního práva. Ačkoli jsme souhlasili s jeho výrazným zjednodušením, jeden zásadní moment nás zarazil, a to je vznik takzvaného ‚super stavebního úřadu‘. Pokud to hodně zjednoduším, tento úřad by měl integrovat všechny dotčené agendy spojené s územním a stavebním řízením, kterých je bezmála padesát, pod jednu střechu a kompetenci a razítko jednoho úředníka,“ konstatoval Miklós a dodal, že představitelé MV­ generálního ředitelství HZS ČR vyvinuli maximální úsilí a setkali se snad se všemi stranami celého procesu tvorby rekodifikace stavebního práva, a doufá, že se jim daří vysvětlovat, že PO je poněkud rozsáhlejší a složitější obor, než jak na ni nahlížejí kolegové z Ministerstva pro místní rozvoj nebo Hospodářské komory České republiky. „Věřím, že PO tak, jak ji máme nastavenou, zůstane zachována, a věřím tomu, že společnými silami vytvoříme nový návrh úpravy zákona o PO, aby vyhovoval rekodifikaci. MV­ generální ředitelství HZS ČR zásadním způsobem nesouhlasí a nebude souhlasit s jakýmkoli začleněním kterékoli činnosti HZS ČR pod stavební úřad,“ uzavřel proslov náměstek Miklós.

Kdo získal
Červeného kohouta?

Jako každý rok i tentokrát byly za dlouholetý přínos pro PO nebo konferenci Červený kohout oceněny dvě osobnosti.
V průběhu slavnostního zahájení konference obdržel skleněnou sošku Červeného kohouta s certifikátem primátor statutárního města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda.
Druhou oceněnou osobností, která skleněnou sošku v rámci slavnostního večera převzala, byl náměstek HZS Středočeského kraje
pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Jan Ryšavý.
Za nejhodnotnější přednášku byl organizačním výborem konference
oceněn doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA.

Praktická ukázka výbušnosti prach
Podle technické normy ČSN EN 14034-2 prach jsou malé pevné částice ve vzduchu do velikosti 500 mikronů, které se usazují vlastní vahou, avšak po nějakou dobu mohou zůstat rozprášené ve vzduchu. Naopak hořlavý prach je prach, který je schopný se vzduchem po vznícení vytvořit exotermickou reakci. Odpolední blok přednášek ve vymezených prostorách před hotelem „oživila“ společnost RSBP, spol. s r.o., praktickou ukázkou s pracovním názvem „Prach může zabíjet!“ Na figuríně pojmenované Kevin technici demonstrovali jeho destruktivní účinky. Chtěli názorně ukázat, že hořlavý prach, ať už jde o výbuch v uzavřeném nebo v polootevřeném až otevřeném prostoru, bude vždy představovat problém, se kterým je potřeba se vypořádat. Jaký je tedy doporučený postup při návrhu výbuchové ochrany podle Ing. Jiřího Serafína, Ph.D., ze společnosti RSBP, spol. s r.o., který na konferenci vystoupil s přednáškou „Nebezpečí výbuchu prachů v průmyslu“? Znalost zpracovaného materiálu a jeho požárně­ technické charakteristiky (PTCH), znalost strojního zařízení a technologických procesů, stanovení zón nebo organizační a technická opatření.

Druhý den konference
3. dubna 2019 blok přednášek zahájil kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý z HZS Středočeského kraje prezentací „Příjezdové komunikace a nástupní plochy pro složky integrovaného záchranného systému – souboj teorie s praxí aneb 3 metry k životu“. Mimo jiné posluchače informoval o zhoršujících se podmínkách pro parkování nejen v centrech měst, ale také na sídlištích. Výsledkem je komplikovaný příjezd a ustavení požární techniky. Alternativní příjezdy po trávě jsou často pro hasiče problematické průjezdem mezi kontejnery na tříděný odpad, pouličními lampami, instalovanými lavičkami, plůtky předzahrádek, vzrostlou zelení a dalším městským mobiliářem.

Uvedl, že vzhledem k tomu, že v budoucnu lze předpokládat další nárůst motorových vozidel a zároveň i nové požadavky například na zřízení nabíjecích stanic pro elektromobily nebo budování stanovišť podzemních kontejnerů na tříděný odpad, je možné odvozovat, že tlaky na různorodé využití veřejného prostoru na sídlištích budou stoupat. Jen díky skvělým řidičským schopnostem, místní znalosti a umění improvizace v dané situaci si zatím strojníci požárních automobilů s příjezdem k bytovým domům poradili. „Je ale jen otázkou času, kdy vznikne MU s tragickými následky na životech z důvodu zdržení požární techniky. Proto podrobná evidence, pravidelné kontroly, neměnné dopravní značení, obnova nástupních ploch včetně přístupových komunikací a vzájemné informování by mělo být prioritou nejen pro hasiče, ale i pro ostatní složky integrovaného záchranného systému, zástupce obcí a dopravní odborníky,“ konstatoval Černý.

Zároveň si uvědomuje, že jde o běh na dlouhou trať jak zajistit odpovídající požární bezpečnost obyvatel ve výškových budovách a inspirací pro hasiče mohou být požární metodiky z ostatních států Evropské unie. Preventivní klipy, které připravilo HZS Středočeského kraje ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, jsou dostupné na www.youtube.com po vyhledání klíčového slovního spojení „Parkujte ohleduplně“ (viz článek 112, 4/2019).

Ze zahraničních účastníků na sympoziu vystoupil například prof. Ing. Karol Balog, PhD., ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Materiálovotechnologické fakulty v Trnave. Ten se zaměřil na téma „Požárně bezpečnostní aspekty cigaret RIP“. Dále Mgr. Martin Tejgi z Okresneho riaditelstva v Michalovciach Hasičského a záchranného zboru Košického kraja, který účastníkům představil „Aplikaci TFA soutěží na fyzickou přípravu hasičů“.

Konferenci v Českých Budějovicích uzavřel přednáškou „Požár lesního masivu – přeshraniční spolupráce“ náměstek ředitele pro úsek integrovaného záchranného systému a operační řízení plk. Ing. Martin Sviták z HZS Jihočeského kraje. Informoval posluchače o mezinárodním cvičení Austrian Bavarian Czech Forest Fire Drill 2017, které se uskutečnilo 30. června až 2. července 2017 v okolí Trojmezné hory na Šumavě na trojmezí českých, německých a rakouských hranic. Cílem cvičení byla spolupráce cvičících subjektů bez ohledu na státní hranice, odehrávalo se v německém jazyce a musela se řešit mimo jiné problematika hasební vody, příjezdových cest i znalost území. Do celé akce se zapojili jak čeští hasiči z HZS Jihočeského kraje, jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) a jednotek sboru dobrovolných hasičů podniku (JSDHP), tak rakouští (JSDHO) a němečtí hasiči (JSDHO). Dále pak Rakouská armáda, Německá armáda, Německý červený kříž, Rakouský červený kříž, Letecká služba Policie České republiky a překladatelé z češtiny do němčiny. Celkem organizátoři nasadili 1 011 hasičů, 287 požární mobilní techniky, 22 vozidel se 120 zdravotníky, záchranáři a ošetřovateli, 50 členů a tři lékaře horské služby, deset psovodů a 12 létajících strojů.

Závěrečné zhodnocení konference
Význam konference po jejím skončení shrnul náměstek ředitele HZS Jihočeského kraje pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Milan Brabec, který je jedním z organizátorů konference: „Těší mě především pestré složení posluchačů a to, že si konference našla stálé návštěvníky, kteří se do jižních Čech vrací a současně přivádí další nové posluchače. Nejjasnějším důkazem je letošní rekordní posluchačská účast.“


David HARTMANN, DiS.,foto autor


 

vytisknout  e-mailem