Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 5/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o průběhu požáru sportovní haly trampolínového centra v Praze. O konferenci Červený kohout 2019. S poznatky s užíváním vyšetřovacího automobilu v rámci výkonu služby se podělilo TÚPO. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představujeme nový polygon v Rychnově nad Kněžnou. Článek Záchrana osob z lanovky shrnuje poznatky z výcviku českých a polských hasičů. Problematika trhacích prací, od historie až po současnost. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se seznámíte se vzdělávacím programem přípravy škol a školských zařízení na mimořádné události a krizové situace. V INFORMACÍCH se dočtete, kdo získal skleněnou hasičskou přilbu při slavnostním vyhlášení vítězů ankety Hasič roku 2018. Dále pak padly první rekordy na sportovním klání Jablonecké haly 2019. Oceněným blahopřejeme. Současně také přejeme novému řediteli HZS Pardubického kraje mnoho pracovních úspěchů v jeho nové pozici. 

MV­ generální ředitelství HZS ČR (MV­ GŘ HZS ČR) v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 218/2000 Sb.), a podle usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479, usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657, poskytuje neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky (dotace) v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra na realizaci projektů nebo činností (projekt) nestátních neziskových organizací.

V roce 2018 byla zveřejněna „Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného systému (IZS), ochrany obyvatelstva a krizového řízení v roce 2019“ (výzva), která obsahovala devět dotačních programů.

Dotační programy opět vycházely z hlavních dotačních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, které MV­ GŘ HZS ČR stanovuje již několik let na kalendářní rok, ve kterém je poskytována dotace. Hlavní oblasti státní dotační politiky jsou vydávány usnesením vlády. Na rok 2019 v příloze usnesení vlády ze dne 17. října 2018 č. 668 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019.

Vyhlášené dotační programy v oblasti požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení se týkaly tří hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019:

Hlavní oblast státní dotační politiky

Vyhlášený dotační program

Podporované aktivity

Tělesná výchova a sport

Soutěže v požárním sportu podle pravidel požárního sportu v kategoriích dobrovolných a profesionálních hasičů.

Zvyšování fyzické zdatnosti, získávání specifických dovedností, soutěže v požárním sportu.

Tělesná výchova a sport

Programy v tělesné přípravě pro zvýšení fyzické zdatnosti nebo soutěže pro získání specifických dovedností pro výkon služby příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany nebo soutěže pro získání specifických dovedností členů nestátních neziskových organizací.

Zvyšování fyzické zdatnosti, získávání specifických dovedností, sportovní soutěže.

Vzdělávání a lidské zdroje

Výchovná a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech.

Podpora výchovné a vzdělávací činnosti na úseku práce s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva.

Vzdělávání a lidské zdroje

Preventivně výchovná činnost nestátních neziskových organizací při výchově obyvatelstva, právnických a podnikajících fyzických osob k předcházení požárů, propagace a historie požární ochrany, ochrany obyvatelstva, příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech.

Podpora preventivně výchovné činnosti nestátních neziskových organizací při výchově obyvatelstva, právnických a podnikajících fyzických osob k předcházení požárů, propagace a historie požární ochrany, ochrany obyvatelstva, příprava obyvatelstva.

Hlavní oblast státní dotační politiky

Vyhlášený dotační program

Podporované aktivity

Vzdělávání a lidské zdroje

Publikační a informační činnost na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Podpora publikační a informační činnosti.

Vzdělávání a lidské zdroje

Podíl nestátní neziskové organizace na systému odborné přípravy příslušníků HZS ČR, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany, zaměstnanců státní správy a územní samosprávy a členů složek IZS.

Podpora systému odborné přípravy.

Vzdělávání a lidské zdroje

Podíl nestátní neziskové organizace ve zvyšování kvalifikace a odborné úrovně pro výkon služby příslušníků HZS ČR, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany, členů zařízení civilní ochrany a členů složek IZS pro oblast IZS.

Podpora zvyšování odborné kvalifikace a odborné úrovně.

Vzdělávání a lidské zdroje

Akceschopnost ostatní složky IZS k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání.

Podpora akceschopnosti ostatních složek IZS.

Ostatní (nezařazené)

Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí.

Podpora spolkové činnosti na úseku požární ochrany.

Výzva byla zveřejněna na internetové stránce MV­-GŘ HZS ČR.

V čl. 1 výzvy byl uveden oprávněný žadatel o dotaci, a to:
Nestátní nezisková organizace s činnostmi na úseku IZS, požární ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového řízení podle právních předpisů, zaměřené na pomoc HZS ČR v těchto oblastech a zakotvené v jejich stanovách, zakládacích listinách, zakládacích smlouvách a obdobných dokumentech
a) spolek, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
b) obecně prospěšná společnost, zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
c) účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností, zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb.,
d) ústav zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněný žadatel o dotaci nebyl pobočný spolek hlavního spolku, či jiná organizační složka (jednotka) nestátní neziskové organizace.

O poskytnutí a výši dotace rozhodoval generální ředitel HZS ČR na základě návrhu dotační komise MV­-GŘ HZS ČR, která jednala o navržení dotace v měsíci lednu 2019.

Dotace se poskytuje na základě vydaných rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR. Celkem bylo vydáno, ve smyslu § 14 zákona č. 218/2000 Sb., 58 rozhodnutí o poskytnutí dotace a nestátní neziskové organizace budou plnit v rámci vyhlášených devíti dotačních programů 58 projektů.

Dotace vyčleněná pro nestátní neziskové organizace v roce 2019 v rozpočtu MV­ GŘ HZS ČR je poskytována uvedeným nestátním neziskovým organizacím:

Název nestátní neziskové organizace

Výše poskytované dotace

Spolek přátel hasičských hudeb ČR, z.s.

100 000 Kč

Česká speleologická společnost

123 000 Kč

Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z.s.

200 000 Kč

Skalní záchranná služba z.s.

140 000 Kč

Moravská hasičská jednota

839 000 Kč

Sirius, z.s.

75 000 Kč

Česká hasičská sportovní federace, sportovní svaz hasičů, z.s.

320 000 Kč

Asociace Záchranný kruh, z.s.

450 000 Kč

Asociace velitelů HZS podniků, z.s.

85 000 Kč

Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR z.s.

79 000 Kč

Citadela Bruntál, z.s.

668 000 Kč

Vodní záchranná služba ČČK, z.s.

5 000 000 Kč

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

24 610 800 Kč

Adra, o.p.s.

117 000 Kč

Svaz záchranných brigád kynologů ČR, z.s.

223 000 Kč

Diakonie Českobratrské církve evangelické

250 000 Kč

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.

1 386 000 Kč

Český červený kříž

210 000 Kč

Centrum pro bezpečný stát, z.s.

123 200 Kč

Charita ČR

879 000 Kč

Česká asociace hasičských důstojníků, z.s.

153 000 Kč

Kynologická záchranná jednotka ČR, z.s.

81 000 Kč

Česká hasičská jednota

588 000 Kč

Celkem

36 700 000 Kč

pplk. Ing. Alena VESELÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem