Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 5/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o průběhu požáru sportovní haly trampolínového centra v Praze. O konferenci Červený kohout 2019. S poznatky s užíváním vyšetřovacího automobilu v rámci výkonu služby se podělilo TÚPO. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představujeme nový polygon v Rychnově nad Kněžnou. Článek Záchrana osob z lanovky shrnuje poznatky z výcviku českých a polských hasičů. Problematika trhacích prací, od historie až po současnost. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ se seznámíte se vzdělávacím programem přípravy škol a školských zařízení na mimořádné události a krizové situace. V INFORMACÍCH se dočtete, kdo získal skleněnou hasičskou přilbu při slavnostním vyhlášení vítězů ankety Hasič roku 2018. Dále pak padly první rekordy na sportovním klání Jablonecké haly 2019. Oceněným blahopřejeme. Současně také přejeme novému řediteli HZS Pardubického kraje mnoho pracovních úspěchů v jeho nové pozici. 

V roce 2017 HZS ČR obdržel akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na nový vzdělávací program s názvem Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události (č. j. MSMT-28124/2017-1-1139). Jeho účastníci by měli získat v oblasti přípravy školy na mimořádné události (MU) a krizové situace (KS) základní orientaci v právním prostředí, základní průpravu pro přípravu školy na MU a KS a praktické informace o tom, jak se při takových událostech zachovat.

Při tvorbě programu se vycházelo jednak z potřeb plynoucích ze zkušeností z regionálního prostředí, jednak faktické úrovně připravenosti škol na MU. Z praktických zkušeností i odborných analýz (např. Zpráva o výsledcích podrobné analýzy současného stavu výuky všech bezpečnostních témat ve školách s návrhy dalšího postupu [materiál schválený vládou ČR usnesením č. 174 ze dne 8. března 2017]) vyplývá, že jak v oblasti konkrétní přípravy škol na MU, tak v oblasti výchovy a vzdělávání v bezpečnostních tématech je tato příprava nedostatečná a neodpovídá požadavkům současné doby.

V návaznosti na tyto závěry uspořádal Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS hl. m. Prahy v listopadu 2018 na stanici č. 11 v Modřanech první běh uvedeného vzdělávacího programu. Počet přihlášených zájemců o účast v programu byl tentokrát zřetelným signálem, že sami pedagogičtí pracovníci cítí potřebu se v dané problematice dále a odborně vzdělávat. Podaných 53 přihlášek předznamenalo nutnost pořádání dalšího běhu programu v krátkém časovém horizontu. Ten proběhl v březnu 2019.

K základním tématům s problematikou právního rámce, rizika vzniku MU na území hl. m. Prahy, havarijní a krizové připravenosti školského zařízení, požární prevence a ochrany obyvatelstva, bylo zařazeno v omezené míře i téma samotné výuky tématu Ochrana člověka za běžných rizik a MU (OČBRMU).

V rámci uvedených témat se setkala s mimořádným zájmem např. informace o programu IS SYPOS, umožňujícím školám a školským zařízením v podmínkách hl. m. Prahy tvorbu plánu krizové připravenosti, plánu opatření škol ad. Přednáška z oblasti požární prevence zaměřená na školu jako stavbu, povinnosti na úseku požární ochrany (PO), dokumentaci PO zaujala kromě jiného množstvím zajímavého dokumentačního obrazového materiálu pořízeného právě ve školách a školských zařízeních. Pedagogičtí pracovníci viděli na konkrétních příkladech porušování předpisů PO a nejčastější nedostatky např. v oblasti věcných prostředků PO – nevhodně umístěné či zakryté přenosné hasicí přístroje, zakryté, zamčené či k jiným účelům využívané hydrantové skříně, špatně značené, částečně či zcela neprůchodné únikové cesty.

V tematickém bloku věnovaném tématu OČBRMU se měli pedagogové možnost seznámit s příklady dobré praxe a s ověřenými výchovně vzdělávacími formami a metodami práce samotných příslušníků HZS hl. m. Prahy. Pedagogům byly představeny jednak programy vedené v rámci exkurzí v hasičských stanicích pro žáky I. a II. st. základní školy a jednak základní informační zdroje včetně konkrétních ukázek práce např. s interaktivními multimediálními učebnicemi Asociace Záchranný kruh.

Oživením náročného celodenního programu byly příspěvky přizvaných lektorů – hostů. Lektorka Českého červeného kříže, Jaroslava Marková, DiS., navázala na problematiku evakuace s dosud poměrně neznámým tématem a pojmem invakuace, který je ale již řadu let součástí krizové připravenosti v zahraničí. Jde o situace, kdy nebezpečí není uvnitř objektu (případ pro evakuaci), ale naopak v jeho okolí. V daném případě je třeba obyvatelstvo ukrýt uvnitř budovy a zajistit mu po dobu hrozícího nebezpečí odpovídající péči.

Zástupce Policie ČR, mjr. Bc. Ondřej Penc, se zaměřil na řešení MU ve škole z pohledu policie. Zmínil možné rizikové situace a následné postupy Policie ČR. Diskutována byla jak oblast prevence kriminality, tak i případy porušení zákona.

Velkou pozornost vzbudila přednáška s názvem Mimořádná událost ve škole/v rodině – psychosociální pomoc, komunikace s účastníky traumatických událostí, kterou vedla kpt. PhDr. Eva Biedermannová, psycholožka HZS Středočeského kraje. Její bohaté pracovní zkušenosti jsou spjaté nejenom s prostředím samotného HZS ČR, ale i událostmi ve školách a běžném životě. Jak nešťastná událost (vážné onemocnění, zranění, smrt, pohřešování osoby ad.) ovlivní školu a vše s ní související, na čem závisí následné postupy práce a které jsou ty správné? Takové i další navazující dotazy pokládala a zodpovídala nejenom samotná lektorka, ale do diskuze se se zájmem zapojili i učitelé, zvláště ti, kteří se již ve školství s traumatickou událostí osobně setkali.

Na obligatorní část semináře navázal v pozdních odpoledních hodinách volitelný program s ukázkou hašení práškovým přenosným hasicím přístrojem (učitelé si sami vyzkoušeli), prohlídkou krajského operačního a informačního střediska a v garážích techniky a věcných prostředků.

Účastníci zhodnotili celodenní program jako smysluplné využití jejich pracovního času, ocenili získání řady nových a užitečných poznatků v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva a někteří projevili dokonce i zájem o pokračování v podobě dalšího navazujícího kurzu. Z uvedeného hodnocení je patrné, že vzdělávací program odpovídá současné společenské potřebě v oblasti vzdělávání v bezpečnostních tématech a že rostoucí význam přípravy na MU a KS vnímají správně i samotní pedagogičtí pracovníci.

Pozn.: Videozáznam a článek v tisku k problematice invakuace je dostupný na internetových stránkách
https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-6/2505/mc­ praha-6-zvysuje­ bezpecnost­ deti­ ve­ skolach;
https://www.novinky.cz/hledej?w=invakuace & ref=search & submit=Hledej.


kpt. PaedDr. Luďka PALZEROVÁ, HZS hl. m. Prahy, foto por. Mgr. Blanka PLACHÁ KOZLÍKOVÁ, HZS hl. m. Prahy

vytisknout  e-mailem