Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 4/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete rozbor zásahu požáru skladové haly elektroodpadu. Přehled vydaných certifikátů a osvědčení o vlastnostech výrobků za rok 2018. Jak hodnotili svojí činnost za rok 2018 hasičští důstojníci, se dočtete v článku o sněmu České asociace hasičských důstojníků. Výsledky přináší článek o provádění kontrol restauračních zařízení, barů a heren v průběhu roku 2018. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představujeme nové učební texty pro hasiče k výuce v oblasti poskytování první pomoci. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o moderních technologiích v ochraně obyvatelstva. Se svými zážitky se podělili nejen děti, ale zejména jejich rodiče - hasiči a strážníci z Plzeňského kraje. V INFORMACÍCH se dočtete, jak si slavnostní akcí připomněli příslušníci, zaměstnanci a pozvaní hosté deset let existence Záchranného útvaru HZS ČR. Navštívili jsme také koncert Michala Davida pořádaný Nadací policistů a hasičů pro nadační rodinky. 

 • OBSAH č. 4/2019 ROČNÍKU XVIII
 • Požár skladové haly elektroodpadu
 • Přehled certifikace v Technickém ústavu požární ochrany v roce 2018
 • Hasičští důstojníci hodnotili rok 2018
 • Kontroly restauračních zařízení
 • Když jde o život, přeparkovat nestihnete!“
 • Moravskoslezští vyšetřovatelé prošli nadstandardními specializačními kurzy
 • Odborný seminář v Parlamentu ČR
 • Koroze sprinklerových zařízení
 • Nové učební texty pro kurz Neodkladná zdravotnická pomoc
 • Moderní technologie v ochraně obyvatelstva
 • Hasiči a strážníci uspořádali v Plzni příměstský tábor
 • 10 let Záchranného útvaru HZS ČR
 • Seznamte se s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO
 • Zbirožské hasičské tatrování 2019 již v květnu
 • Koncert Michala Davida pro přátele a příznivce nadace
 • Anketa Dobrovolní hasiči roku 2019

OBSAH č. 4/2019 ROČNÍKU XVIII

POŽÁRNÍ OCHRANA
Požár skladové haly elektroodpadu
s. 4
Přehled certifikace v Technickém ústavu
požární ochrany v roce 2018
s. 6
Hasičští důstojníci hodnotili rok 2018 
s. 8
Kontroly restauračních zařízení 
s. 10
„Když jde o život, přeparkovat nestihnete!“ 
s. 12
Moravskoslezští vyšetřovatelé prošli
nadstandardními specializačními kurzy 
s. 15
Odborný seminář v Parlamentu ČR 
s. 16
Koroze sprinklerových zařízení 
s. 18

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Nové učební texty pro kurz Neodkladná zdravotnická pomoc
s.  25

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Moderní technologie v ochraně obyvatelstva 
s. 26
Hasiči a strážníci uspořádali v Plzni příměstský tábor 
s. 28

INFORMACE
10 let Záchranného útvaru HZS ČR 
s. 29
Seznamte se s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO
s.  30
Zbirožské hasičské tatrování 2019 již v květnu 
s. 32
Koncert Michala Davida pro přátele a příznivce nadace
s.  33

PŘÍLOHA
Laboratoře Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Požár skladové haly elektroodpadu

Na krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS Středočeského kraje byl dne 10. listopadu 2018 nahlášen požár skladové haly elektroodpadu společnosti Technoworld, a.s., v Letech u Dobřichovic v okrese Praha­ západ.

Popis areálu
Soubor několika budov na zpracování a třídění elektromateriálu určeného k recyklaci je rozdělen na budovu administrativní činnosti, která je spojena s výrobní halou, skladovou halu na elektroodpad a halu, kde jsou uskladněny televizory a v nepravidelných intervalech zde probíhá pracovní činnost. Za výrobní halou jsou umístěny dvě nádrže na propan­ butan o objemu 4 m3 a současně je zde uskladněno 24 desetikilových propan­ butanových tlakových nádob určených pro pohon vysokozdvižných vozíků.

Popis budovy zasažené požárem
Šlo o skladovou halu o rozměru 78 x 30 m na uskladnění elektroodpadu do skladovací výšky 3 m, postavenou na dvou původních betonových silážních jámách, kde byly ještě dozděné obvodové konstrukce. Střechu tvořil dřevěný krov se sbíjenými vazníky a plechová střešní krytina.

Průběh zásahu
Požár byl ohlášen dne 10. listopadu 2018 v 19.42 hodin jako požár střechy, neobydlené zděné haly 20 x 20 m v plném rozsahu, v areálu bývalého zemědělského družstva v obci Lety v okrese Praha­ západ. Místně příslušná jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Řevnice k události přejížděla od požáru garáže v Černošicích s technikou VEA­ L2, CAS 20, CAS 30. Při cestě k zásahu byla veliteli čety z KOPIS předána informace o požáru haly, kde byly vidět plameny ze střechy.

Byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu. Před příjezdem jednotky ze stanice Řevnice byla na místě jednotka SDH obce Lety. Z důvodu uzamčeného vstupu k hořící hale nebyla jiná možnost než násilný vstup na pozemek. Přítomna nebyla žádná osoba, která by podala veliteli zásahu (VZ) informace o objektu. Prvotním průzkumem jednotky SDH obce Lety byl odhad zasažené budovy 40 x 50 m. Dalším průzkumem však bylo zjištěno, že požár se rozšířil na plochu přibližně 70 x 30 m. Hala byla zasažena v plném rozsahu a došlo i k destrukci střešní konstrukce.

Z objektu se ozývaly výbuchy a nebylo zřejmé, co přesně uvnitř haly hoří. Jednotky SDH obce Lety a HZS Středočeského kraje ze stanice Řevnice vytvořily dopravní vedení, rozdělovač a po dvou C proudech z obou stran budovy. Vzhledem ke skutečnosti, že na místě nebyl dostatek sil a prostředků a v blízkosti hořící haly se nacházely budovy, byl prvotní zásah veden na obranu těchto objektů. V čase 19.56 hodin VZ vyhlásil 3. stupeň požárního poplachu a žádal na místo výškovou techniku. Na místo se dostavila provozní ředitelka společnosti, která upřesnila, k jakým účelům se hala využívala a co bylo v hale uskladněno (600 tun elektroodpadu). K zásahu vyjel krajský řídící důstojník (ŘD), územní ŘD a ředitel územního odboru Kladno. Velitel zásahu zřídil štáb VZ a rozdělil místo zásahu na dva úseky.

V obcích Dobřichovice a Lety se zřídilo čerpací stanoviště pro kyvadlovou dopravu vody za pomoci velkoobjemových CAS. Vymezil se nástupní prostor, pro soustředění hasičů s dýchacími přístroji, který se připravil pro střídání na jednotlivých úsecích podle požadavků od velitelů jednotlivých úseků. Celý zásah probíhal v dýchacích přístrojích. Průzkumem se zjistilo, že na severní straně na objekt volně navazuje venkovní skládka (plocha asi 30 x 15 m) velkoobjemového elektroodpadu (lednice, sporáky a pračky atd.), která byla také zasažena požárem. Na této ploše vznikl úsek č. 3. Na místo byl povolán statik, aby zhodnotil stav budovy poškozené destrukcí střechy a vlivem požáru. Doporučil vymezit ochranné pásmo pro případ zborcení obvodových stěn ven i dovnitř na hodnotu 1,5 výšky stěny. VZ povolal prostřednictvím krajského ŘD na místo Český červený kříž (ČČK), který zajišťoval nápoje, stravování a vytvořil i místo pro odpočinek hasičů.

Na místo se dostavila starostka obce Lety, která byla informována o celé situa­ci a ve spolupráci s ČČK zajistila stravování a občerstvení pro zasahující hasiče. Z preventivních důvodů většího počtu zasahujících hasičů si vyžádal VZ přítomnost zdravotnické záchranné služby (ZZS). Kvůli nedostatku vody na místě zásahu VZ povolal další velkokapacitní CAS jednotek SDH městských částí Praha­ Lipence, Praha­ Řeporyje, Praha­ Cholupice a Praha­ Zbraslav a zřídilo se druhé čerpací stanoviště v Letech pod mostem (dvě přenosné motorové stříkačky z jednotky SDH obce Zadní Třebáň a jednotky SDH města Řevnice). Na místo dorazil operační výjezd MV­ generálního ředitelství HZS ČR, krajský ŘD mu podal informace. Po poradě štábu VZ rozhodl o povolání automobilových nosičů kontejnerů s čerpacím a hadicovým kontejnerem HFS Somati a s kombinovaným hasicím kontejnerem s agregátem One seven ze stanice Kladno. K zajištění pohonných hmot pro zasahující vozidla a provoz agregátů byl ze stanice Rakovník povolán automobilový nosič kontejnerů s tankovacím kontejnerem.

Místo zásahu monitorovala výjezdová skupina chemické laboratoře Kamenice HZS Středočeského kraje. Monitorovala ovzduší a odebírala vzorky odtékající hasební vody z místa zásahu. Výjezdová skupina kontrolovala kanalizaci vedoucí z místa mimořádné události do řeky Berounky. Řeka Berounka nebyla kontaminována, přestože hasiči k likvidaci požáru použili větší množství hasební vody a pěny. Hořící sklad byl postaven ze staré silážní jámy, tudíž hasební voda nikam neodtékala.

Rozdělení místa zásahu
Úsek č. 1
Na ochlazování pláště přilehlé budovy a zároveň k hašení haly se použily celkem tři C proudy. Na úseku č. 1 a č. 3 byl průběžně nasazován k hašení přenosný monitor. Pro hašení budovy z jižní strany se použila výšková technika AZ 30 z HZS hl. m. Prahy. Zásah z AZ 30 probíhal otočnou proudnicí z koše, v dýchacím přístroji. Prostor prvního úseku se osvětloval z CAS 20 jednotky HZS Středočeského kraje ze stanice Řevnice. Za využití termovizní kamery se prováděl průzkum pláště a střechy sousední budovy.

Úsek č. 2
K ochlazování pláště přilehlé budovy a následně ke sražení plamenného hoření uvnitř hořící haly se použily dva C proudy. Z jihozápadní strany se budova hasila z AZ 30 otočnou proudnicí z koše, za použití dýchacího přístroje, jednotky HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun. Po otevření vrat se použil přenosný monitor na sražení plamenného hoření.

Úsek č. 3
Úsek se vytvořil na lokalizaci požáru velkoobjemového elektroodpadu, který byl v hromadě 20 x 15 m vedle haly, aby nedošlo k rozšíření na materiál uskladněný v kontejnerech. Na hašení byl postupně nasazen jeden C proud vody s příměsí smáčedla a doplněn přenosným monitorem B75. Po sražení plamenného hoření byla celá plocha pokryta střední pěnou ze dvou zařízení PROPAK zásobovaných dvěma proudy D. Místo zásahu bylo osvětleno pomocí osvětlovacího balónu. AZ 30 se přesunul z úseku č. 2 na úsek č. 3. V tomto prostoru došlo i k využití zařízení pro suchou pěnu One seven a následně i střední pěnu.

Likvidační práce
Dne 11. listopadu 2018 v 01.43 hodin dal ŘD pokyn pro svolání zálohy na střídání směny A. V 05.41 hodin nahlásil VZ lokalizaci požáru, na místo zásahu se dostavil velitel čety B jednotky ze stanice Řevnice, který si převzal velení zásahu a současně vystřídal směnu A směnou B. Zásah nadále probíhal za využití výškové techniky, dvou monitorů a čtyř C proudů. Hasební práce byly znesnadněny zřícenou střešní konstrukcí, která zakrývala prostor požáru, a docházelo k silnému vývinu kouře, který se v důsledku změny klimatických podmínek v dopoledních hodinách šířil do přilehlých obcí a na území hl. m. Prahy. Tyto informace byly předány vedení obcí a následně občany informovala media, aby zbytečně nevycházeli a neotvírali okna.

V oblasti odtoku hasební vody z areálu byly nasazeny sorpční prostředky. Na pokyn VZ došlo k přeskupení sil a prostředků. Úseky č. 1 a č. 2 byly na čelních vstupech do obou hal, v těchto místech se použil přenosný monitor a jeden C proud. Současně byly z prostoru vynášeny části plechové střešní konstrukce. Úsek č. 3 byl zřízen na zadní straně haly jako samostatný prostor, kde byla nasazena výšková technika a dva C proudy. Rozbrušovacím agregátem byly rozřezány části střešní konstrukce, vynášeny ven a prostor byl dohašen.

Po příjezdu těžké techniky ze Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín (pásové rypadlo CAT336F LN SB) a roty Zbiroh (UDS214 T815-7) došlo k rozebírání stavebních konstrukcí a k dohašování skrytých ohnisek. UDS odstranil části tvárnic ve středu západní stěny haly pro přístup k plechové střeše a dále odstranil staticky narušenou jihozápadní část štítové stěny. S ohledem na vodní sloupec na místě zásahu a svažování dna silážních jam se použilo pásové rypadlo. Odstranilo plechovou krytinu a potopilo hořící materiály. Rypadlo bylo v chodu v levém sile, současně s ním monitor B75 a vodní proud z automobilové plošiny AP 32 k ochraně rypadla a eliminaci zplodin hoření při odkrývání ohnisek. Tento způsob byl účinný a po hodině se rypadlo mohlo přesunout do pravého sila, kde rovněž proběhla likvidace požáru. O uhašení požáru a odvolání vydaných doporučení byly 11. listopadu 2018 v 17.10 hodin všechny vyrozuměné obce informovány. Na místě zůstala pouze místní jednotka PO na dohlídku. Místo zásahu bylo předáno ke střežení Policii ČR kvůli zabránění vstupu nepovolaných osob před došetřením požáru. Protokolární předání místa zásahu proběhlo dne 12. listopadu 2018 v 14.17 hodin.

Příčina vzniku a následky požáru
Jako příčina vzniku požáru bylo určeno samovznícení Li­ ion baterií ve skladovaném elektromateriálu. Požárem vznikla škoda 10 000 000 Kč, uchráněné hodnoty byly evidovány ve výši 15 000 000 Kč.
Specifika zásahu
Negativa zásahu

 • pozdní ohlášení požáru – skryté hoření uvnitř haly bez přítomnosti trvalé ostrahy či EPS, hlášeno až při destrukci střechy a rozvoji požáru do plného rozsahu,
 • ohrožení zasahujících hasičů výbuchy tlakových nádob,
 • přítomnost lehkých kovů – komplikace při hašení vodou vyvolávající dlouhodobý zásah,
 • úvodní krátkodobé přerušení dodávky hasební vody při nasazení přenosných monitorů,
 • přítomnost toxického a dráždivého kouře (HCl),
 • poškození hadice A150 (50 m) neukázněným řidičem.

Pozitiva zásahu

 • rychlé soustředění a akceschopnost povolaných jednotek požární ochrany,
 • zabránění rozšíření požáru na okolní objekty,
 • při zásahu nedošlo k žádnému zranění hasičů,
 • přehledná struktura velení,
 • disciplinovanost všech zasahujících,
 • zajištění ochranných nápojů a stravy cestou ČČK a obce,
 • izolované místo zásahu v uzavřeném areálu,
 • výborná spolupráce složek IZS.plk. Ing. Tomáš HRADIL, ppor. Jiří FÜRST, foto kpt. Ing. Jaroslav GABRIEL, npor. Ing. Martin VONDRA, HZS Středočeského kraje

Přehled certifikace v Technickém ústavu požární ochrany v roce 2018

V roce 2018 bylo Technickým ústavem požární ochrany (TÚPO) vydáno celkem 68 certifikátů a osvědčení o vlastnostech výrobků. Šlo z části o prvotní posouzení výrobků a dále o  jejich následné posouzení po uplynutí doby platnosti stávajícího certifikátu (tzv. recertifikace).

V rámci zkoušení, posuzování a závěrečného hodnocení byla certifikována hasiva určená pro plynová stabilní hasicí zařízení a kapalné hasivo k použití jako retardér hoření pro plnění do hasicích přístrojů. Celkem byly vydány dvě osvědčení o vlastnostech výrobků a jeden certifikát.

Tab. 1 Přehled vydaných certifikátů a osvědčení – hasiva 2018

Žadatel

Výrobek

Č. certifikátu

4CLEAN s.r.o.

Hasivo FIRE-STOP 4C

N003/2018

BESY CO spol. s r.o.

Hasivo – Hasicí směs BR

N006/2018

FIRESI s.r.o.

Hasivo MH5112 (FK-5-1-12)

221/038/2018

Z věcných prostředků byly certifikovány požární proudnice, sběrač, rozdělovače, ejektory, hasicí zařízení CO2, hasicí hřeby, hadicové navijáky, sací koše, požární spojky. Bylo vydáno 14 certifikátů a sedm osvědčení o vlastnostech výrobků.

Tab. 2 Přehled vydaných certifikátů a osvědčení – věcné prostředky 2018

Žadatel

Výrobek

Č. certifikátu

THT Polička, s.r.o.

Sběrač  75 – 2 x 75, typ 4825

C 002/2018

Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.

Rozdělovač ČSN 38 9481-75-K Sportovní rozdělovač PH SPORT

C 003/2018

THT Polička, s.r.o.

Požární armatury – Ejektor ležatý typ 8481.0

N 001 /2018

THT Polička, s.r.o.

Požární armatury – Ejektor stojatý typ 4863

N 002 /2018

NORDEX EUROPE s.r.o.

Mlhový hasicí hřeb útočný a obranný

Mlhový hasicí hřeb dlouhý útočný a obranný

Práškový hasicí hřeb útočný a obranný

N 004/2018

THT Polička, s.r.o.

Hasicí zařízení CO2 Typ 4690

N 005/2018

WISS, spol. kom.

Ručně ovládaná požární proudnice – Vysokotlaká proudnice PROTEK 2361

221/008/2018

ALBECO spol. s r.o.

Hadicový naviják s tvarově stálou hadicí, typ ReAl DN 25/20 a ReAl DN 25/30 – boční

1022-CPR 010/2018

Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.

Sací koš A 110 pro zásahovou činnost

221/019/2018

Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.

Sací koš A 110 pro požární sport

221/020/2018

Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.

Požární spojky – Spojka požární pevná C52

221/021/2018

Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.

Požární proudnice kombinovaná D25 ekv. 10

221/022/2018

THT Polička, s.r.o.

Sběrač ČSN 38 9426 - Rd130 – 2 x 75

221/026/2018

Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.

Požární spojky – Hadicová spojka C 52 kovaná

221/048/2018

Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.

Požární spojky – Hadicová spojka B 75 kovaná

221/049/2018

Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.

Požární spojky – Pevná spojka C 52 kovaná

221/050/2018

Obr. 1 Zastouení posuzovaných výrobkůObr. 1 Zastouení posuzovaných výrobků Obr. 2 Rozložení certifikace výrobkůObr. 2 Rozložení certifikace výrobků

Z požární techniky byly posouzeny dopravní automobily (DA), cisternové automobilové stříkačky (CAS), technické automobily (TA), velitelské automobily (VEA), vyšetřovací automobily (VA), rychlý zásahový automobil (RZA), automobilový žebřík (AZ), požární kontejnery (PK), kombinovaný hasicí automobil (KHA), požární kontejnerový nosič (PKN). Bylo vydáno 42 certifikátů a dvě osvědčení o vlastnostech výrobků.

Tab. 3 Přehled vydaných certifikátů a osvědčení – požární technika 2018

Žadatel

Výrobek

Č. certifikátu

KARBOX s.r.o.

PK – Kontejner ochrany obyvatelstva Typ 4511

C 001/2018

WISS, spol. kom.

CAS 70 6000/4000 – S2R na podvozku Scania G 480 CB 6 x 6 CG16RT

C 004/2018

PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.

TA – L1 CH na podvozku Mercedes-Benz SPRINTER 516

221/001/2018

THT Polička, s.r.o.

DA – L2T na podvozku Mercedes-Benz SPRINTER 4 x 4

221/002/2018

KOBIT Holding, s.r.o.

DA – L1T na podvozku Mercedes-Benz SPRINTER, typ 906BB50 / 4 x 4

221/003/2018

THT Polička, s.r.o.

KHA 30 5000/500 – S2Z na podvozku Iveco TRAKKER 4 x 4

221/004/2018

THT Polička, s.r.o.

TA – L1R na podvozku Iveco DAILY 4 x 2

221/005/2018

Auto Trutnov s.r.o.

VEA – L2Z na podvozku Ford RANGER Double Cab XL, 2,2 TDCI

221/006/2018

PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.

DA 10 – L1MS na podvozku Iveco DAILY 50/150

221/007/2018

KMH servis s.r.o.

DA – L1Z pro dopravu osob na podvozku Mercedes-Benz SPRINTER, typ 906 AC 35/4 x 4

221/009/2018

FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

AZ 40 – S1Z Magirus M 42 L – AS na podvozku Iveco EUROCARGO ML180E32 s řiditelnou nápravou a záchranným košem 400 kg, typ RC400

221/011/2018

WISS CZECH, s.r.o.

TA – L1Z na podvozku Mercedes-Benz SPRINTER 519 CDI 4 x 4

221/012/2018

Auto Eder s.r.o.

RZA – L1Z na podvozku Toyota HILUX Extra Cab AN1P (EU, N) / CZ

221/013/2018

SICAR, spol. s r.o.

DA – L1T na podvozku Mercedes-Benz SPRINTER 519 CDi

221/014/2018

PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.

DA – L1Z pro dopravu osob na podvozku Volkswagen CRAFTER 35

221/015/2018

HAGEMANN a.s.

DA – L1Z na podvozku Mercedes-Benz SPRINTER typ 906BB35 / 4 x 4

221/016/2018

WISS, spol. kom.

CAS 20 2000/120 – M1T na podvozku Renault D15 MED CREW CAB P 4 x 2

221/017/2018

WISS, spol. kom.

CAS 20 3500/210 – S2T na podvozku Scania P480 CB 4 x 4 CP28 s CCS Cobra

221/018/2018

PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.

VA – L1Z na podvozku Volkswagen Transporter T6

221/023/2018

PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.

DA – L1Z pro dopravu osob na podvozku Opel MOVANO 35

221/024/2018

KMH servis s.r.o.

PKN – S2 na podvozku Volvo VTN 3 R, verze CAX s nosičem a nakládacím jeřábem HIAB

221/025/2018

KMH servis s.r.o.

PKN – S2 na podvozku Volvo VTL 3 R, verze CAX s nosičem FORNAL a nakládacím jeřábem PALFINGER 

221/027/2018

KOBIT Holding, s. r.o.

CAS 20 2000/120 – S1R na podvozku Scania P 480 DB 4 x 2, varianta HNB CP28

221/028/2018

KOBIT Holding, s. r.o.

CAS 20 2000/120 – M1T na podvozku Scania P 480 DB 4 x 2, varianta HNB CP31

221/029/2018

STS Prachatice, a.s.

DA – L2Z na podvozku Mercedes-Benz SPRINTER 316 CDI KB/S 4 x 4

221/030/2018

PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.

DA – L1Z na podvozku Mercedes-Benz SPRINTER 314

221/031/2018

HAGEMANN a.s.

DA – L1T na podvozku Volkswagen CRAFTER, typ SYN2Z, var. SYBD8CDAW, verze NN500VSHM

221/032/2018

THT Polička, s.r.o.

DA – L1T na podvozku Mercedes-Benz SPRINTER 4 x 4

221/033/2018

HAGEMANN a.s.

VA – L1Z na podvozku Ford KUGA, typ DM2, var. T7MA4AX, verze 5QVAZAOOQ

221/034/2018

KOBIT Holding, s. r.o.

TA – L2R na podvozku Mitsubishi FUSO CANTER 6C18 4WD 

221/035/2018

PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.

DA – L2T na podvozku Mercedes-Benz SPRINTER 514

221/036/2018

PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.

DA – L1Z pro dopravu osob na podvozku Ford Transit 35

221/037/2018

WISS, spol. kom.

CAS 30 9000/540 – S3VH na podvozku Tatra 815-7 6 x 6.1

221/039/2018

WISS, spol. kom.

CAS 20 4000/240 – S2R na podvozku Man TGM 18.340 4 x 4 BB

221/040/2018

WISS, spol. kom.

CAS 20 2000/120 – M1T na podvozku Volvo FLL 4 x 2

221/041/2018

WISS, spol. kom.

VEA – L2V na podvozku Ford TRANZIT VAN 330 SWB

221/042/2018

WISS CZECH, s.r.o.

TA – L1CH na podvozku Mercedes-Benz SPRINTER 519 CDI 4 x 4

221/043/2018

STS Prachatice, a.s.

VEA – L1Z na podvozku Volkswagen typ 7HC, TRANSPORTER Kombi

221/044/2018

WISS, spol. kom.

CAS 20 4000/240 – S1T na podvozku Scania P480 4 x 2 CP31

221/045/2018

FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

AZ 30 – M1Z Magirus M 32 L na podvozku Iveco FF 160 E 30

221/046/2018

HAGEMANN a.s.

DA – L1Z na podvozku Peugeot BOXER, typ Y, var. C3MFC

221/047/2018

PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o.

DA – L1Z pro dopravu osob na podvozku Mercedes-Benz VITO 32

221/053/2018

KOBIT Holding, s. r.o.

CAS 20 4000/240 – S2T na podvozku Scania P 480 CB 4 x 4, var. HHA CP31

221/055/2018

CARent, a.s.

DA – L1Z na podvozku Ford TRANSIT Kombi L3

221/059/2018


kpt. Ing. Pavla MOURKOVÁ, TÚPO, foto archiv TÚPO

Hasičští důstojníci hodnotili rok 2018

V Brně ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR (ŠVZ HZS ČR) se konal 22. února 2019 XXIII. sněm České asociace hasičských důstojníků (ČAHD, asociace). Odborné skupiny na něm prezentovaly svoji činnost za uplynulý rok.

Prezident asociace brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., v úvodním slovu pozdravil členy a hosty, mezi kterými byli generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jan Slámečka, prezident Asociace velitelů HZS podniků Metoděj Popov, DiS., prezidentka Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., Ing. Lenka Černá, děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB–TU) doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, a šéfredaktorka časopisu 112 plk. Mgr. Libuše Chvojková.

Zpráva o činnosti prezidenta a viceprezidenta
Prezident asociace seznámil účastníky s programem sněmu. Proběhla volba mandátové a návrhové komise. Odhlasováno bylo přijetí osmi nových členů asociace, kteří se osobně představili a stručně shrnuli důvody členství. Velké úsilí asociace věnovala přípravě nových projektů a zajištění vícezdrojového financování aktivit ČAHD.

Byl vznesen požadavek od CTIF ke spolupořádání mezinárodní konference, která se uskuteční pod názvem „Nové trendy požární ochrany ve světě“ ve dnech 25. až 26. října 2019 v ­Ostravě. Předpokládá se účast až 150 zahraničních účastníků a stejné množství z České republiky, Slovenska a Polska. Z jednání rady asociace za minulý rok připomenul např. kontrolu hospodaření, inventarizaci majetku z roku 2017, přípravu fotosoutěže a Mistrovství ČR ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel v Chrudimi, realizaci GDPR, vyhodnocení akce Den požární bezpečnosti, zřízení datové schránky a elektronického podpisu a postup registrace asociace jako vědecko­ výzkumné organizace. Na posledním zasedání byla předložena informace o spolupráci na konferenci Pyromeeting 2019 a projednání a schválení nominace Ing. Zdeňka Nytry na viceprezidenta CTIF. V závěru poděkoval všem, kteří se zapojují do činnosti ČAHD, účastní se sněmu a snaží se využívat a předávat své zkušenosti druhým kolegům.

Jaké projekty ČAHD realizuje?
Plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., svoji prezentaci věnoval projektům, se kterými začala asociace přibližně před pěti až šesti lety. „Jsou to takové vlny, kdy se projekty připravují a pak realizují. Loňský rok byl náročný v tom, že se projekty připravovaly i realizovaly,“ uvedl Petr Ošlejšek.

V rámci výzvy Horizon 2020 se ČAHD podílela na přípravě tří návrhů projektů, a to:

 • Risk Aware – komunikace mezi záchrannými složkami a obyva­tel­stvem při různých typech mimořádných událostí,
 • NETASEC – budování sítě expertů a expertních organizací pro problematiku CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear),
 • LIFERESCUE – výzkum v oblasti vývoje platformy pro integraci a sdílení informací mezi záchrannými týmy při rozsáhlých mimořádných událostech (MU). Součástí je i ověření použití nových technologií pro lokalizaci osob v místě zásahu. Naše týmy se budou účastnit cvičení v zahraničí a naopak. Zpracovávala se metodika požárního inženýrství při plnění úkolů HZS ČR včetně praktické aplikace. Cílem bylo připravit kurz včetně přípravy náplně a materiálu.

V roce 2018 byla vyhlášena výzva na předkládání projektů v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022. Jeden z projektů se týkal posuzování rizik v území. Asociace společně s Vysokým učením technickým v Brně a společností GINA SW, s.r.o., připravila návrh projektu zaměřeného na využití nových technologií pro hasičské sbory s názvem „Rozšířená realita pro IZS“. Zahraniční projekt FIRE­-IN je výzkumný projekt, který začínal v roce 2016 (trvá celkem pět let). Účastní se ho dalších 20 subjektů z několika zemí Evropské unie (EU). Cílem je vydefinovat současné a budoucí potřeby bezpečnostních složek na směrování výzkumných úkolů v rámci bezpečnostního výzkumu financovaného EU. Kam by měl bezpečnostní výzkum v Evropě směřovat. ČAHD organizovala dva workshopy, z toho jeden v Římě a druhý v Praze, zaměřené na problematiku zásahů v podmínkách CBRN.

V rámci programu ERASMUS+ byl realizován projekt VOLFIRE (Vocational Training of Fiefighters to Enshance Voluntary Firefighting) – sdílení zkušeností a správné praxe. Šlo o odbornou přípravu a výměnu zkušeností s tamními hasiči, zejména pak z oblasti zásahů při dopravních nehodách, konkrétně v Turecku v oblasti Antalye. Předmětem bylo nastolit funkční systém spolupráce dobrovolných a profesionálních hasičů, připravit lektory, aby byli schopni cvičit dobrovolné hasiče, kteří se tam teprve organizují.

Dalším příkladem spolupráce na projektech je s kolegy z Černé Hory, Slovinska a Irska především výměna informací o připravenosti obyvatelstva na MU; projekt byl financován z programového rámce generálního ředitelství pro civilní obranu a humanitární pomoc EU. Úkolem bylo vytvořit platformu pro vzájemný výcvik hasičů. Již několikrát se uskutečnil výcvik na různá témata s cílem vytvořit systém, jak pracovat s mládeží a jak vzdělávat děti na základních školách, aby se zvýšilo celkové povědomí obyvatelstva.

Odborná skupina prevence a ochrany obyvatelstva
Doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, zmínil především aktivity, jako je fotografická soutěž „Hasiči před i za objektivem“. Pátek 13. dubna 2018 byl vybrán jako „Den požární bezpečnosti“, hasiči organizovali na stanicích ukázky požární techniky, někde i zásah složek IZS. Veřejnost se mohla seznámit, jak se chovat v případě vzniku požáru nebo i jiné MU, aby každý pak mohl přispět k záchraně života, zdraví nebo snížit materiální škody. Do akcí se zapojili profesionální i dobrovolní hasiči. Pořádaných akcí se zúčastnilo více než 30 000 dětí i dospělých. Další Den požární bezpečnosti je plánován na pátek 13. září 2019.

Zmínil rovněž dlouhodobější preventivní akci „Ochrana proti únikům plynů a požárům“, která byla nadále rozvíjena členy ČAHD, HZS Moravskoslezského a Olomouckého kraje a Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB–TU Ostrava. Na rozvoji aktivity spolupracovala také Odborná skupina pro informatiku ČAHD. K projektu „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS ČR na MU“ se uskutečnil kurz Posuzování rizik v území a Posuzování staveb metodami požárního inženýrství při plnění úkolů HZS ČR. V rámci kurzů byly vytvořeny učební pomůcky (knihy a pracovní sešity) a elektronické podklady. Kurzy se uskutečnily v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích.

Odborná skupina IZS
Mjr. Ing. Marek Sobek informoval členy o projektu „Flashover kontejnery“, který se realizoval v ŠVZ HZS ČR Zbiroh a byl zaměřený na výměnu zkušeností, společně s výcvikem v zařízeních simulujících reálné podmínky požáru, na ochranu zdraví zasahujících hasičů, využití systému „bodyguard“, inteligentních zásahových obleků, použití lana pro vyhledávání osob v zakouřeném prostoru a výcvik v zahraničí.

Připomenul první ročník kurzu „Stabilizace staticky narušených budov a výkopů“ konaný v SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku­ Místku. Jedna část semináře byla věnována záchranářské kynologii a použití psovodů. Šlo především o výměnu zkušeností mezi lektory, ale také mezi účastníky kurzu, kteří si vzájemně předali poznatky z jednotlivých krajů a používané zahraniční metodiky.

Soutěž ve vodním záchranářství Slezská Harta je každoročně pořádaná nejen pro hasiče, ale i policisty. V loňském roce proběhl již 20. ročník. Zapojilo se 22 týmů z České republiky a Polska.

Oblíbená Rallye Hamry – soutěž pro dobrovolné hasiče z Olomouckého kraje. Během jednoho dne absolvují soutěžící 10 prověřovacích cvičení, které simulují reálné podmínky u zásahu. Jde o moderní koncept odborné přípravy.

Odborná skupina technické činnosti
Vyprošťování u dopravních nehod bylo téma pro plk. Ing. Martina Žaitlika. Členové skupiny, jak zmínil, se podíleli na přípravě návrhů předpisů pro MV-­generální ředitelství HZS ČR z oblasti vyprošťování u dopravních nehod. Za tímto účelem jednala i pracovní skupina, kterou tvořili zástupci ČAHD, ­MV­-generálního ředitelství HZS ČR a ŠVZ HZS ČR. Cílem bylo zajištění účasti a vyhodnocení instruktorů vyprošťování u dopravních nehod na Rescue Days v Polsku a případně zorganizování podobných zaměstnání i pro příslušníky HZS ČR. Během roku se konala školení pro rozhodčí. Poděkoval všem, kteří se účastnili příprav i konání IX. mistrovství republiky HZS ČR ve vyprošťování u dopravních nehod v Chrudimi.

Odborná skupina pro informatiku
ČAHD je aktivní i na sociálních sítích, kde informuje nejen své členy, ale všechny, kteří mají zájem o činnost asociace, chtějí se seznámit s pořádanými akcemi – http://www.cahd.cz/, Facebook https://www.facebook.com/ČAHD-253414814813837/ a Twitter ­https://twitter.com/cahdcz. Plk. Mgr. Jonáš Vachta hovořil o spolupráci odborné skupiny pro informatiku na projektu „Evropská asociace pro mezinárodní číslo 112“ EENA, který chce sjednotit postup při prosazování možnosti využití bezpilotních leteckých systémů pro záchranu osob a majetku.

Závěrečné slovo
V závěru promluvil generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, který připomenul vznik ČAHD v roce 1996 jako občanské sdružení. Asociace vznikla za účelem vytvoření odborné platformy vedoucích hasičských sborů tehdejších okresů a měst. Poděkoval za činnost, kterou asociace realizuje jak pro hasičský záchranný sbor, tak pro občany ČR, zejména pak prosazování legislativních koncepcí, pořádání seminářů a za činnost členů v odborných komisích. Vzpomenul loňské oslavy 100 let vzniku samostatného Československa. Velký ohlas měla hasičská fontána v Praze na Vltavě, na které se podílelo celkem 1 000 hasičů a zhlédlo ji na 30 000 diváků. Poukázal na pozitivní vývoj v platové oblasti i provozních a investičních výdajích ze státního rozpočtu, v plánu je rovněž navýšení stavu příslušníků HZS ČR ve směnách. V dotacích u dobrovolných hasičů se podařilo dostat na částku přesahující půl miliardy. Zjednodušení systému vyplácení náhrad za zásahy u dopravních nehod, zavedení paušálu pro vyplácení dotací dobrovolným hasičům, za výjezd k zásahům mimo katastrální území a čerpání ze strukturálních fondů. HZS ČR řeší v současné době rekodifikaci stavebního práva, změny jsou v plánu i u vedlejších příjmů a hodnostního označení příslušníků HZS ČR.

Předání ocenění
Medaile ČAHD II. stupně po 20 letech činnosti byla udělena Ing. Ivu Pieterovi.
Medaili ČAHD III. stupně po 10 letech činnosti obdrželi Václav Hančar, Ing. Václav Muchna, Ing. Josef Zajíček a Ing. Vladimír Dynybyl.
Pamětní plaketa ČAHD byla udělena plk. Mgr. Libuši Chvojkové.


Ing. Ivana BOŠKOVÁ, foto autorka
 

Kontroly restauračních zařízení

HAD (Hazard, Alkohol, Děti) je zkratka pro kontroly restauračních zařízení, jejichž iniciátorem je dlouhodobě Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Kontrolní akce jsou zaměřeny na podávání alkoholu nebo tabáku dětem a na umožňování jim hazardního hraní.

Již od roku 2015 se realizují preventivní kontroly zaměřené především na dodržování zákazu prodeje alkoholu a hazardních her dětem. Na kontrolách se v součinnosti s Policií České republiky, Českou obchodní inspekcí, hygie­nou, celníky a dalšími subjekty podílí i hasiči. Preventivní kontroly restauračních zařízení, barů, heren a dalších provozoven v roce 2018 proběhly na celém území České republiky ve třech etapách v období od srpna do prosince.

Prevence k ochraně dětí a mládeže
Cílem těchto akcí je především prevence a osvěta široké veřejnosti problematiky vysoké konzumace alkoholu, tabáku a drog u dětí do 18 let. Jedním z hlavních důvodů, proč se přistoupilo k opakovaným kontrolám HAD, bylo zjištění, že Česká republika se ohledně hazardního hraní dětí a konzumace alkoholu a cigaret dlouhodobě pohybuje na předních příčkách Evropy.

Před problémem pití alkoholu dětí a mladistvých nemůžeme zavírat oči. Proto spolupracujeme v tak velkém rozsahu s tolika subjekty už pátým rokem. Opakovaně se ukazuje, že elementární zákon, který by měli prodejci alkoholických nápojů a tabákových výrobků v naší zemi bez výjimky dodržovat, a sice zákaz podávání a prodeje osobám pod 18 let, dlouhodobě nedodržují. Česká republika je stále považována za zemi s vysokou spotřebou alkoholu, podle OECD je to přes 11 litrů čistého lihu na osobu za rok, což je spolu s Francií druhá příčka v Evropě. Vede Litva. V neposlední řadě jsme země, která pití alkoholu dětí toleruje už od raného věku v rodinách i ve společnosti,“ vysvětlila potřebu celostátních kontrol národní protidrogová koordinátorka Mgr. Jarmila Vedralová.

Graf 1 počty kontrol v jednotlivých letechGraf 1 Počty kontrol v jednotlivých letech Graf 2 Vysledky kontrol v letech 2015 až 2018Graf 2 Vysledky kontrol v letech 2015 až 2018

Odstranění nedostatků v požární ochraně
V průběhu čtyřletého období provádění kontrol zkontrolovali hasiči celkem 2 309 subjektů.

Nejvíce kontrol proběhlo v prvním roce konání této akce, kdy bylo provedeno 890 kontrol. Objekty, ve kterých budou kontroly provedeny, určuje Policie ČR a HZS ČR volí, kterých kontrol se v součinnosti s ostatními orgány zúčastní. HZS ČR se většinou neúčastní opakovaných kontrol u stejných subjektů. I to může být důvodem k poklesu kontrol v následujících letech (viz graf 1).
Poměr kontrol bez nedostatků a kontrol se zjištěnými nedostatky se každým rokem zlepšuje. Zatímco v roce 2015 bylo pouhých 18 % kontrol bez nedostatků, v roce 2018 již 30 % (viz graf 2). Doufáme, že tento trend bude pokračovat i v příštích letech.

Zaměření kontrol je z hlediska požární ochrany každoročně stejné, což nám umožňuje porovnávání výsledků v jednotlivých letech. Vzhledem k provozované činnosti jsou kontroly zaměřeny především na tyto oblasti:

 • Graf 3 Nejčastější nedostatky v jednotlivých letechGraf 3 Nejčastější nedostatky v jednotlivých letechGraf 4 Počty požárů v restauračních zařízeníchGraf 4 Počty požárů v restauračních zařízeníchzajištění trvale volně průchodných komunikačních prostorů, které jsou součástí únikových cest,
 • označení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů, směrů úniků,
 • označení čísla tísňového volání (požární poplachové směrnice),
 • označení a přístupnost rozvodných zařízení elektrické energie, hlavního uzávěru plynu, hlavního uzávěru vody a hlavního vypínače elektrické energie,
 • umístění, přístupnost a provozuschopnost přenosných hasicích přístrojů.

Z vyhodnocení dosavadních výsledků vyplývá, že nejčastějšími nedostatky bylo shodně ve všech čtyřech letech neoznačení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody a plynu, dále neoznačení čísel tísňového volání a nedostatky v umístění a přístupnosti přenosných hasicích přístrojů (viz graf 3). Tyto nedostatky se v podstatě ve stejném pořadí opakují každým rokem, a to i přesto, že provozovatelé těchto činností mohou opakující se kontroly předpokládat. Pozitivním faktem je skutečnost, že v oblasti zajištění trvale volně průchodných komunikačních prostorů, které jsou součástí únikových cest, se vyskytlo jen malé množství nedostatků.

Z hlediska statistického sledování počtu požárů sice nejde o významnou položku (požáry v restauračních zařízení tvoří průměrně přibližně 2 % z celkového počtu požárů, viz graf 4), ale je nutné vzít v úvahu, že jde o prostory, kde se vyskytuje veřejnost, včetně dětí a mladistvých, a navíc nezřídka pod vlivem alkoholu.

V dnešní době je stále více restauračních zařízení přizpůsobeno pro krátkodobý pobyt rodin s malými dětmi, dětské koutky s hračkami či přímo dětské herny můžeme dnes nalézt téměř v každém zařízení. Z tohoto důvodu nelze zajištění požární bezpečnosti podceňovat. Nejčastějšími příčinami požárů jsou v těchto objektech nedbalost (kouření, zanedbání bezpečnostních předpisů, vznícení potravin aj.) a technické závady.

Ze souhrnné tiskové zprávy, která byla zveřejněna na počátku letošního roku, jasně vyplývá, že můžeme očekávat pokračování těchto kontrol i v průběhu roku 2019.


kpt. Ing. Jitka PICKOVÁ, foto pplk. Ing. Jiří ŠPANER, MV­-generální ředitelství HZS ČR

Když jde o život, přeparkovat nestihnete!“

Preventivní kampaň zaměřená na průjezdnost „Když jde o život, přeparkovat nestihnete!“ aneb „3 metry k životu“ má upozornit řidiče, aby při parkování vozidel dodržovali pravidla silničního provozu a nechávali volné nástupní plochy pro požární techniku.
Obr. 1 Podle normy ČSN 73 0802 musí být ke každému bytovému domu zajištěn přístup pro požární techniku minimálně do vzdálenosti 20 metrů od vchoduObr. 1 Podle normy ČSN 73 0802 musí být ke každému bytovému domu zajištěn přístup pro požární techniku minimálně do vzdálenosti  20 metrů od vchodu
S narůstajícím množstvím registrovaných motorových vozidel v České republice, kterých je v současnosti přes 5,5 milionu, se neustále zhoršují podmínky pro parkování v centrech měst, ale také na sídlištích. Výsledkem je komplikovaný příjezd a ustavení požární techniky. Pro hasiče jsou často problematické alternativní příjezdy po trávě průjezdem mezi kontejnery na tříděný odpad tzv. zvony, pouličními lampami, instalovanými lavičkami, plůtky předzahrádek, vzrostlou zelení a dalším městským mobiliářem. V České republice je přibližně 1,2 milionu bytových jednotek v osmdesáti tisících panelových domech postavených v 80. a 90. letech 20. století, často pouze s jednou vnitřní únikovou cestou po schodišti. Vzhledem k tomu je zřejmé, že každou minutou, kdy se příjezd jednotek požární ochrany opozdí, významně stoupá riziko ohrožení lidských životů místních obyvatel.

Každoroční kontroly průjezdnosti to jen potvrzují. Příslušníci HZS Středočeského kraje na uvedenou problematiku soustavně upozorňují od roku 2016 preventivní kampaní „Když jde o život, přeparkovat nestihnete!“ Při řešení kampaně se projevily další opomíjené části požární ochrany, které spolu souvisejí. Jde o nástupní plochy, přístupové komunikace a jejich dopravní značení.

Přístupové komunikace
Obr. 2 Návrh dodatkové tabulky ne svislé dopravní značení ke zdůznění problematických míst půjezdu na sídlištiObr. 2 Návrh dodatkové tabulky na svislé dopravní značení Základní technické požadavky přístupu k objektům pro požární techniku jsou například stanoveny v ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, kapitola 12 - Zařízení pro protipožární zásah. Přístup pro protipožární zásah byl řešen již před účinností výše zmíněné normy. Přístupovou komunikací se rozumí nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky minimálně tři metry, která musí vést minimálně do vzdálenosti 20 metrů od všech vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení požárního zásahu, pokud se u těchto objektů nepředpokládá nástupní plocha (obr. 1). Bohužel v České republice neexistuje dopravní značení vyznačující důležité přístupové komunikace pro požární automobily. Příslušníci HZS Středočeského kraje proto navrhli dodatkovou tabulku s textem „Potřebujeme projet, 3 metry k životu“ se symbolem požárního automobilu (obr. 2), kterou předložili na Ministerstvo dopravy (MD ČR). Podle úvodních jednání vyhodnotili zaměstnanci dodatkovou tabulku jako nadbytečnou s odůvodněním, že současná platná silniční legislativa je dostatečná a není nutné řidičům zdůrazňovat jejich povinnost nechat vedle zaparkovaného vozidla minimálně jeden jízdní pruh o šíři větší než tři metry.

Dopravní křižovatky
Problematickými místy pro požární techniku jsou křižovatky a odbočky na účelové komunikace uvnitř sídlišť, kdy při umisťování dopravního Obr. 3 Preventivní letákObr. 3 Preventivní letákznačení a městské zeleně není zohledněn poloměr zatáčení vozidla, šířka a délka výškové techniky, jejímž specifikem je skutečnost, že žebříková sada zpravidla přesahuje kabinu vozidla vpředu o přibližně jeden metr. Technické podmínky MD ČR č. 171 neobsahují vlečné křivky pro požární automobily, proto je dopravní projektanti řešící komunikace často navrhují podle vlečných křivek pro svozová vozidla komunálního odpadu, která mají zpravidla natáčecí zadní nápravu a žádný přesah nástavby před kabinu.

Obratiště pro požární techniku
V případě, že je přístupová jednopruhová neprůjezdná komunikace delší než 50 metrů, musí být podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, na jejím konci vybudován smyčkový objezd nebo plocha umožňující otáčení vozidel, tzv. obratiště. U dvoupruhových komunikací delších než 100 metrů využívají strojníci požárních automobilů na otáčení obratiště zřizovaná primárně pro svozové vozy komunálního odpadu podle čl. 14.2 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a Technických podmínek MD ČR č. 103 Navrhování obytných a pěších zón. Bohužel dochází k situacím, kdy jsou místa pro kontejnery přesunuta k páteřním komunikacím a obratiště jsou oficiálně změněna na parkoviště. V rámci úprav dopravního značení u stávajících komunikací není Hasičský záchranný sbor České republiky dotčeným orgánem, a proto není o těchto zásadních změnách z pohledu požární ochrany oficiálně informován.

Nástupní plocha pro požární techniku
Nástupní plocha pro požární techniku navazuje na přístupovou komunikaci a slouží pro ustavení požární techniky v takové vzdálenosti od objektu (ideálně 4 až 6 metrů od paty objektu), aby bylo možné využít výškovou techniku k záchraně ohrožených osob nebo provést požární zásah z vnější strany budovy. U objektů vybavených vnitřními zásahovými cestami s požární výškou nad 22,5 m, objektů o požární výšce do 12 m a objektů, jejichž veškeré prostory jsou bez požárního rizika, není povinnost zřizovat nástupní plochu pro zasahující jednotky.

Preventivní akce zaměřené na obyvatelstvo
Problematika kampaně „Když jde o život, přeparkovat nestihnete“ aneb „3 metry k životu“ se neustále rozšiřuje, proto se vyvíjí i její forma. Příslušníci HZS Středočeského kraje začínali s testy průjezdnosti přístupových komunikací rozdáváním letáků (obr. 3), tvorbou preventivních klipů a jejich šířením na sociálních sítích, dále se pokračovalo s magnetickými a klasickými bannery na požární automobily (obr. 4), a také byla využita medializace v celostátních mediích. Bylo uspořádáno několik tematických kontrol zaměřených na bytové domy včetně praktického nácviku ustavení výškové techniky a rozvinutí hadicového vedení do vyšších pater.

Kampaň má dva hlavní cíle:

 • dlouhodobou a neagresivní formou upozorňovat obyvatele v hustě zastavěných lokalitách na rizika, která vyplývají z nedodržování pravidel silničního provozu při parkováních motorových vozidel;
 • navázání spolupráce s místní samosprávou a hledání společných řešení jak pro obce, tak pro složky IZS, a tím předcházet fatálním následkům případných mimořádných událostí.

Úspěchem kampaně byla celostátní medializace v televizi a v rozhlasu a regionální medializace v obecních listech. Například preventivní klip s názvem „3 metry k životu“ zveřejněný na Facebooku HZS Středočeského kraje nasbíral za první měsíc 170 tisíc zhlédnutí a sdílelo ho přes čtyři tisíce uživatelů.

K akci se připojily i jednotky SDH obcí, které prováděly preventivní činnost v působnosti svého zřizovatele.
Významným úspěchem kampaně bylo navázání spolupráce s některými zástupci obcí a také i zlepšení návyků a povědomí řidičů při parkování, kteří v současné době moc nerespektují dopravní značení parkování.

Současná situace
Největším problémem je, že parkovací stání a nástupní plochy na sídlištích nejsou dostatečně označeny a na většině sídlišť jsou řidiči zvyklí parkovat téměř kdekoliv, a to i v případech, kdy v docházkové vzdálenosti jsou volné parkovací kapacity, místní obyvatelé chtějí na svá zaparkovaná vozidla vidět a parkují přímo před domy, například na chodníku nebo zeleni.

Akce, při kterých je testována průjezdnost přístupových ­komunikací, pro­bíhají ve spolupráci s Policií ČR a městskou policií a právě z jejich pohledu nastává problém se sankcemi pro řidiče, kteří brání průjezdu požárních automobilů. I když hasičům na konkrétním sídlišti překáží, např. pouze pět nesprávně zaparkovaných vozidel, strážníci nebo policisté musí pokutovat i další desítky řidičů vozidel zaparkovaných proti pravidlům silničního provozu.

Z důvodu dlouhodobého přehlížení nesprávného parkování přerostl problém s průjezdností požární techniky v některých obcích z pohledu místní samosprávy v neřešitelný problém, kdy se v případě vymáhání řádného dodržování silničních předpisů zástupci obcí bojí negativních reakcí z řad obyvatel sídlišť a tedy svých voličů. Bohužel pro volené představitele obcí je často přednější osobní zájem voličů než veřejný zájem.
Obr. 4 Preventivní polep na referentská vozidla HZS Středočeského kraje rozšiřující povědomí ostatních řidičů o nástupních plochách pro požární technikuObr. 4 Preventivní polep na referentská vozidla HZS Středočeského kraje rozšiřující povědomí ostatních řidičů o nástupních plochách pro požární techniku
Jak postupovat?
Místním šetřením v zájmových lokalitách zjistit umístění přístupových komunikací a nástupních ploch. Například dohledáním původní projektové dokumentace, případně s využitím Posouzení požárního nebezpečí, které se zpracovávalo podle zákona č. 91/1996 Sb. pro objekty, kde se shromažďuje více jak 200 osob anebo objekty s více jak devíti podlažími.

Dalším krokem by mělo být vyvolání jednání s místní samosprávou za přítomnosti představitelů bytových družstvem nebo společenství vlastníků bytových jednotek, pokud jsou vlastníky pozemku (SVBJ), a komplexně řešit danou lokalitu. Vhodným okamžikem pro otevření jednání o přístupových komunikacích a nástupních plochách jsou pravidelné bezpečnostní rady jednotlivých obcí s rozšířenou působností nebo projednávání stavební dokumentace k rekonstrukci komunikací na sídlištích. V případě, že zástupci místní samosprávy nebudou ochotni situaci dostatečně rychle řešit, zahájit tematické kontroly jednotlivých SVBJ a v zápisech z kontrol vyžadovat odstranění nedostatku z důvodu neodpovídajícího označení nástupních ploch. Vhodné je začínat u bytových domů, kde ještě neparkují vozidla na přístupových komunikacích a nástupních plochách a jde pouze o obnovu dopravního značení. V další fázi se zaměřit na problémovější lokality, kde vyznačením nástupních ploch a přístupových komunikací k obytným domům bude muset dojít i ke zrušení nebo omezení stávajících parkovacích míst.

Řešení současného stavu – využití pojezdových chodníků uvnitř vnitrobloků
Při zkoumání mapových podkladů a původních zastavovacích studií jednotlivých sídlišť z let 1975 až 1995 je zřejmý architektonický záměr původních projektantů, a to dimenzování pojezdových chodníků včetně jednoúčelových ploch uvnitř jednotlivých zastavěných celků pro parametry požárních vozidel. Pojezdové chodníky mají zpravidla šířku 3 až 3,5 metru, poloměry zatáčení a křížení jsou pozvolné a napojení na komunikace jsou často řešena zakončením přechody pro chodce nebo tzv. přetažením chodníku až do vozovky tak, aby se před chodníkem zabránilo zaparkování jiných vozidel.

Na sídlištích, kde jsou k dispozici pojezdové chodníky uvnitř vnitrobloků, jde o nejefektivnější vyznačení příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku z dlouhodobého pohledu a vyřešení do budoucna, protože zde nebude docházet ke křížení zájmů s ostatní silniční dopravou a parkujícími vozidly. Zároveň bude zajištěn příjezd hasičů téměř až k patě jednotlivých bytových domů. Taktéž i z pohledu provedení hasebního zásahu a evakuace místních obyvatel by mělo jít o ideální stav, protože většina panelových domů má vchod jak směrem k vozovce, tak do prostoru vnitrobloku.

Závěr
Jen díky skvělým řidičským schopnostem, místní znalosti a umění improvizace v dané situaci si zatím vždy strojníci požárních automobilů s příjezdem k bytovým domům v rámci možností poradili, ale je jen otázkou času, kdy vznikne mimořádná událost s tragickými následky na životech z důvodu zdržení požární techniky ať už vlivem neukázněných řidičů vozidel nebo městským mobiliářem. Proto podrobná evidence, pravidelné kontroly, neměnné umístění dopravního značení, obnova nástupních ploch včetně přístupových komunikací a vzájemné informování by mělo být prioritou nejen pro hasiče, ale i pro ostatní složky IZS, zástupce obcí a dopravní odborníky. Jde o běh na dlouhou trať s cílem zajistit odpovídající požární bezpečnost obyvatel ve výškových budovách. Inspirací mohou být požární metodiky z ostatních států EU.

Preventivní klipy HZS Středočeského kraje jsou zveřejněny na www.youtube.com, po vyhledání klíčového slovního spojení „Parkujte ohleduplně“.


kpt. Ing. Mgr. Hynek ČERNÝ, HZS Středočeského kraje, por. Ing. Lucie JELÍNKOVÁ, HZS hl. m. Prahy, foto archiv autorů

Moravskoslezští vyšetřovatelé prošli nadstandardními specializačními kurzy

Zjišťování příčin vzniku požárů patří mezi nejnáročnější hasičské profese. S tím, jak stoupá výše škod při požárech, roste i tlak na co nejpřesnější určení příčiny vzniku požáru a na kvalitu důkazního materiálu. I z těchto důvodů připravilo vedení moravskoslezských hasičů svým příslušníkům pro zjišťování příčin vzniku požárů (vyšetřovatelům) za poslední rok již třetí kurz specializačního vzdělávání. Tím posledním byl kurz fotografování.

Náročnost nespočívá pouze v pohybu v prostředí zamořeném zplodinami hoření a fyzické námaze při odstraňování požárem poškozených konstrukcí pro správné určení ohniska požáru, ale rovněž v nutnosti neustálého vzdělávání a sledování nových trendů v oblasti stavebních materiálů, výrobků, technologií a nových předpisů.

První intenzivní kurz byl zaměřen na seznámení a praktické využití metod požárního inženýrství při zjišťování příčin vzniku požárů. Druhý kurz reagoval na nutnost zopakování správné práce na místě zásahu a byl zaměřen na praktický výkon vyšetřovatelů při zjišťování příčin vzniku požárů. V podstatě byl obdobou specializačního kurzu MV­ generálního ředitelství HZS ČR, ale v anglickém provedení. Kurz připravili příslušníci HZS Moravskoslezského kraje (HZS MSK) na základě zkušeností získaných absolvováním 14denního kurzu Practical Fire Investigation Course The Fire Service College v Gloucestershire ve Velké Británii, včetně e­ learningové náročné přípravy. Jako zatím poslední vzdělávací aktivitu absolvovalo v únoru a březnu tohoto roku celkem 29 vyšetřovatelů intenzivní čtyřdenní fotografický kurz správného focení.

S novými kvalitními fotoaparáty FUJI­film X­ T3 se vyšetřovatelé učili teo­reticky a hlavně prakticky základy expozice, nastavení podmínek pro co nejostřejší fotografii, práci s malým a velkým bleskem, a to jak za slunečního svitu, tak i v horších světelných podmínkách nebo v úplné tmě. Zároveň se učili zachytit pohyb, pracovat s kontrastem, řešit protisvětlo s bleskem apod. Fotografický kurz je součástí dlouhodobého projektu EU Direct (DIsaster REsilient Communities and Towns).

Vyšetřovatelé, kteří si rozmanitou přípravu pochvalovali, prostřídali učebnu stanice s evakuačním stanem, ateliérem a hlavně s exteriéry v Dolní oblasti Vítkovic a v areálu Koksovny Šverma. Během čtyř velmi náročných dní se prakticky nezastavili. Pro kvalitní výuku fotografování simulovali požár obytného pokoje a „obětovali“ dva zánovní osobní automobily, jejichž požár se snažili v různých fázích i světelných podmínkách co nejvěrněji zachytit. S hlavním lektorem kurzu – profesionálním fotografem Janem Kováčem z Ostravy detailně diskutovali o výsledných fotografiích.

Hasiči nezapomněli ani na trénink úpravy vytvořených fotografií v počítači, jejich sdílení, ukládání a moderní způsoby archivace. Část kurzu se věnovala i nouzovému focení fotoaparátem v mobilním telefonu.

Silné protisvětlo, přítomnost vodní páry či kouře, zvýšená teplota v místě požáru, zvířený prach a stísněné prostory, tohle všechno jsou velmi složité podmínky a lektor nám perfektně vysvětlil snad každou situaci,“ poznamenal metodik moravskoslezských vyšetřovatelů kpt. Ing. Petr Holub.

Kurz byl pojat velmi moderně a díky možnosti, že každý vyšetřovatel mohl pracovat se svým fotoaparátem, jsme se nemuseli zdržovat a atmosféra byla výborná. Jednoznačně nejlepší kurz za mé dosavadní kariéry u HZS ČR,“ pochvaloval si por. Ing. Karel Fleischer.

Vyšetřovatel nemá možnost si vybrat ideální podmínky pro focení, musí být schopen provést focení v daný okamžik za daných podmínek,“ pokračoval Petr Holub.

Hlavním cílem této vzdělávací aktivity bylo zvýšit teoretické a praktické znalosti a dovednosti vyšetřovatelů v oblasti pořizování fotodokumentace, která je nedílnou a důležitou součástí jejich práce. Kurz absolvovali jak základní, tak zastupující vyšetřovatelé.

Systematickým přístupem s dostatečnými odbornými znalostmi a správným pochopením principů fotografování je často možné objevit nové faktické údaje pro určení příčiny vzniku požáru, které mohou znamenat nutnost přehodnocení předchozích závěrů, zcela změnit příčinu vzniku požáru a v konečném důsledku i odhalit možnou nedbalost nebo dokonce trestný čin. V případě určení správné příčiny vzniku požáru lze pak nastavit v oblasti prevence jiné principy a pravidla tak, aby se obdobná událost již neopakovala. Tím se přispěje ke zvyšování požární bezpečnosti, což se v konečném důsledku kladně projeví na snížení počtu zranění, ztrát na životech a poškození majetku v Moravskoslezském kraji.

Projekt Evropské unie s názvem DIRECT je spolufinancován Generálním ředitelstvím Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (DG ECHO). Partnery projektu jsou FORS Montenegro – Nadace pro rozvoj severní Černé Hory (hlavní koordinátor projektu), HZS Moravskoslezského kraje, Česká asociace hasičských důstojníků, Ministerstvo vnitra Černé hory a Hasičský záchranný sbor města Kranj (Slovinsko).

Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně připravenosti obyvatelstva, záchranných složek a veřejných institucí v České republice, Černé Hoře a Slovinsku na případné přírodní či jiné katastrofy, formou pořádání například mezinárodních cvičení a výcviků, odborných konferencí, osvětových seminářů a soutěží pro žáky a studenty základních a středních škol, odborných seminářů pro zaměstnance škol a místní správy, kurzy požárního inženýrství a fotografování.


plk. Ing. Miloš STŘELKA, foto autor, HZS Moravskoslezského kraje
 

Odborný seminář v Parlamentu ČR

V pondělí 18. února 2019 se od 9.00 do 13.00 hodin ve spolupráci s MV­ generálním ředitelstvím HZS ČR uskutečnil seminář pod záštitou předsedy podvýboru pro HZS ČR Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Pavla Růžičky na téma „Požární bezpečnost staveb 21. století“.

V budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zahájil moderátor Miroslav Vaňura odborný seminář, ve kterém vystoupili také představitelé MV­-generálního ředitelství HZS ČR. Úvodního slova se ujal poslanec a předseda podvýboru pro HZS ČR Ing. Pavel Růžička, jenž účastníky v krátkosti seznámil s dlouholetou hasičskou tradicí a vysvětlil, proč se tento seminář koná. „Byl bych rád, abychom v průběhu semináře poukázali nejen na strategii HZS ČR, ale i na novou koncepci stavebního práva, jak je nyní představována,“ uvedl.

S prezentací „Strategie rozvoje HZS ČR do roku 2021 s výhledem do roku 2030“ účastníky seznámil generální ředitel genmjr. Ing. Drahoslav Ryba. Stejně jako celý HZS ČR si uvědomuje, že je potřeba stavební zákon změnit, protože je zdlouhavý a komplikovaný. Za HZS ČR vyjádřil ochotu o změnách diskutovat a podpořit některé úpravy. Tyto změny by však neměly být na úkor bezpečnosti občanů, kteří budou nově vzniklé budovy užívat nebo kteří budou bydlet či pracovat v jejich blízkosti. Také je podle něj nezbytné zachování bezpečnosti zasahujících příslušníků, již se v průběhu mimořádné události (MU) v budově ocitnou. „Role HZS ČR při povolování a rea­lizaci staveb přímo koresponduje se základním posláním, což je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek jak před požáry, tak MU,“ řekl generální ředitel Ryba. Zároveň zdůraznil, že současný komplexně fungující systém požární prevence nelze rozmělnit jen z důvodu požadovaného zrychlení procesu, který je výrazně na úkor bezpečnosti. „Jsem rád, že jsou mezi námi i poslanci parlamentu, protože naší povinností je na toto riziko upozornit. Nicméně rozhodování bude zcela v jejich rukou,“ dodal a vyjádřil spokojenost z konání semináře, během kterého se diskutovalo o rizicích a nebezpečích budoucích změn nového stavebního zákona.

Krátce po něm představil koncepci požární prevence do roku 2021 náměstek generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. Daniel Miklós, MPA. „HZS ČR je moderní instituce, která dlouhodobě plánuje, ví, kam směřuje, ví, co ji čeká, a ví, co chce. Zároveň to dokáže popsat, prezentovat a velmi ráda o tom diskutuje s odbornou veřejností,“ řekl na úvod. Poté v krátkosti popsal základní dokument o strategii rozvoje HZS ČR. Ten byl zpracován na základě analýzy strategických trendů a analýzy SWOT a dělí se na tři tematické oblasti – síly, prostředky a vědu, výzkum a vzdělávání. Z důvodu zhoršujícího se bezpečnostního prostředí a zvyšování četnosti MU je klíčová zejména potřeba finanční a personální stabilizace. „Od roku 2011 má HZS ČR každý rok schodek 250 až 300 milionů korun. Tento deficit je kompenzovaný naší velkou aktivitou v oblasti druhotného způsobu financování, ať už jsou to strukturální fondy nebo Fond zábrany škod,“ konstatoval. „Druhým velkým problémem, kterým netrpí jen HZS ČR, ale celá státní správa, je složité obsazování specializovaných pracovních míst, jako jsou ekonomové, právníci a IT specialisté,“ dodal a ocenil, že se v současné době o bezpečnosti diskutuje šířeji, zasedá se ke společným stolům a ochrana obyvatelstva se posouvá jednotným směrem. Podle jeho slov je stěžejním úkolem do roku 2021 upravit platový systém, aby byl prostor pro karierní růst a zaměstnanci byli motivováni a chtěli se aktivně zapojovat do svého rozvoje. Během vystoupení také představil hlavní strategické cíle HZS ČR, mezi které patří technický rozvoj a modernizace, aktualizace plošného pokrytí, vzdělávání a kariéra, úprava požární prevence a ochrany obyvatelstva.

Systém požární prevence
O systému požární prevence České republiky promluvila ředitelka odboru prevence plk. Ing. Květoslava Skalská z MV­ generálního ředitelství HZS ČR. Připomněla, že požáry s největším dopadem na životy, zdraví a s největšími hmotnými škodami vznikají v budovách. V roce 2017 byl podíl požárů budov 34,9 %, hmotných škod 84,6 % a úmrtí 73,7 %. Upozornila, že hlavní příčinou požárů je stále tzv. lidský faktor. Nejnebezpečnějším fenoménem na poli požární bezpečnosti je lidská nedbalost. Bezpečné chování je především závislé na společensky odpovědném jednání každého člověka a úkolem na poli požární bezpečnosti je požárům předejít a minimalizovat dopady na životy, zdraví a majetek. „Poukázat na nedostatky v oblasti požární bezpečnosti a důsledně vyžadovat jejich dodržování chce odvahu,“ uvedla Skalská a dodala, že požární prevence si klade za cíl vytvářet bezpečné podmínky a nechce nikoho šikanovat nebo mu dokonce křížit jeho obchodní plány.

O stavební prevenci v obecnější rovině hovořil vedoucí oddělení stavebně technické prevence plk. Ing. Michal Valouch z MV­ generálního ředitelství HZS ČR. Během proslovu nastolil základní otázky týkající se kvality a zodpovědnosti za realizaci stavby. „Jestliže se nacházíme v počátku záměru jakékoli stavby, tak je zcela zásadní úroveň kvality projektové dokumentace, jejíž nedílnou součástí je požárně bezpečnostní řešení. Pokud není dostatečně kvalitní, dodatečné zásahy do realizované stavby z důvodu zjednání nápravy stojí velké peníze a někdy není vůbec technicky možné,“ konstatoval Valouch. Dále se během přednášky zaměřil na problematiku opravných prostředků (odvolání) vůči závazným stanoviskům HZS krajů, o které se v poslední době často diskutuje vzhledem k jejich enormnímu nárůstu. Podle něj návrh rekodifikace stavebního práva neřeší podstatu problému opravných prostředků, protože se bez odůvodnění odvolávají „všichni proti všemu“. Zároveň zdůraznil, že nelze povyšovat efektivitu a procesní rychlost vyřízení odvolání na úkor materiální pravdy.

Vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů (ZPP) plk. Mgr. Radek Kislinger z MV­-generálního ředitelství HZS ČR v rámci ZPP upozornil na skutečnost, že v mnoha případech vlastníci a uživatelé svým objektům nerozumí, zejména co se týče jejich stavebně technického provedení ve vztahu k požární ochraně (PO). V rámci užívání staveb a jejich případných úprav se pak dopouštějí zásadních chyb, které vedou ke vzniku požárů nebo značně komplikují jejich lik­vidaci a zásahy hasičů. Tyto informace odborníci oddělení ZPP HZS ČR přenáší do procesu úpravy předpisů, přednášek pro veřejnost, tvorbu publikací nebo různých programů preventivně výchovné činnosti. Nelze také opomenout skutečnost, že řada příslušníků HZS ČR stavební prevence vykonává ZPP v rámci pohotovostních služeb, což jsou tzv. doubleři příslušníků, kteří mají ZPP jako hlavní náplň práce. Pro HZS ČR by byl zásadní problém, kdyby byli příslušníci stavební prevence převedeni pod jiný úřad.

Požární bezpečnost staveb 21. století
Na pojem požární bezpečnost staveb se mimo jiné zaměřil pplk. Ing. Tomáš Pavlík z oddělení stavebně technické prevence MV­ generálního ředitelství HZS ČR. Co si pod ním představit? Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby v případě požáru byla po určenou dobu zachována nosnost konstrukce, uvnitř ní byl omezený vznik a šíření ohně a kouře, bylo redukováno šíření požáru na sousední stavby, obyvatelé mohli stavbu opustit nebo mohli být jinými prostředky zachráněni a v neposlední řadě se bral zřetel na bezpečnost jednotek PO. Ve druhé části prezentace se zaměřil na velké zahraniční požáry staveb, k jejichž závažnosti přispělo zejména jejich nevhodné stavebně technické řešení. Například požár bytového domu Grenfell Tower v roce 2017. Závěrem Pavlík informoval o čtvrtém nejhorším požáru nočního klubu v historii USA, jenž si v roce 2003 vyžádal 100 mrtvých a 230 zraněných, a který natočil jeden z účastníků koncertu. Na tomto požáru poukázal, že i zanedbání zdánlivých detailů může z hlediska požární bezpečnosti staveb vést k tragickým následkům.

Postoj HZS ČR k věcnému záměru
Seminář uzavřel náměstek generálního ředitele HZS ČR pro řízení lidských zdrojů plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.,referátem „Navrhované stavební právo a jeho dopady na požární ochranu“, ve kterém mimo jiné hovořil o věcném záměru stavebního zákona, který na konci ledna letošního roku Ministerstvo pro místní rozvoj poslalo do mezirezortního připomínkového řízení. „Cíle právní úpravy jsou jednoduchost, aplikovatelnost a vymahatelnost, což jsou krásná slova a u všech právních předpisů bych to podepsal v plném rozsahu. Bohužel realita včlenění do právního předpisu je někdy jiná a jde o dlouhodobý proces, který trvá řadu let,“ konstatoval. Ve stručnosti shrnul i dopady věcného záměru na HZS ČR. V návrhu se předpokládá integrace veřejného zájmu chráněného HZS ČR do nové soustavy stavebních úřadů a s dislokací příslušníků HZS ČR zabývajících se danou agendou. Shodně se stávající úpravou bude stavba navrhována a prováděna podle základních technických požadavků včetně požadavků na požární bezpečnost. Navrhovaná řešení nemají v oblasti bezpečnosti nebo obrany státu žádné dopady a nepředstavují hrozbu pro bezpečnost nebo obranu státu.

Jaký je postoj MV­ generálního ředitelství HZS ČR k věcnému záměru? V obecné rovině se ztotožňuje s cílem předkladatele, tzn. zjednodušit stavební řízení. Nesouhlasí však s integrací výkonu státního požárního dozoru vykonávaného podle zákona o PO do agend navrhovaných stavebních úřadů a s tím i souvisí nesouhlas s navrhovanou integrací pracovníků dotčených orgánů (příslušníků HZS ČR) do soustavy zmíněných úřadů. Dále HZS ČR nesouhlasí se zlehčováním provázanosti stavební prevence s dalšími specialisty v rámci HZS krajů a s povolováním staveb na základě dokumentace pro stavební povolení zpracované v podrobnosti podle dosavadní dokumentace pro územní rozhodnutí. Nesouhlas vyjádřil také s formálním prováděním kolaudace v rozsahu dokumentace pro povolení stavby.

Kompromisní návrhy možného řešení
Náměstek Vavera zároveň představil kompromisní návrhy možného řešení ze strany HZS ČR. Které to jsou? HZS ČR bude na úrovni územního plánování dotčeným orgánem a dojde k zachování stávající formy vyjádření k územně plánovací dokumentaci – závaznému stanovisku. Na úrovni řízení o povolení stavby nedojde k integraci stavební agendy HZS ČR do státní stavební správy a zůstane dotčeným orgánem na úseku PO ve vztahu k okruhu staveb vymezených zákonem. HZS ČR navrhne revizi a zúžení okruhu těchto staveb, zejména těch, kde dochází ke koncentraci osob. Je také možné uvažovat o změně formy výstupu HZS ČR u stavebního řízení ze závazného stanoviska na vyjádření. To bude následně podkladem pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu a vyjádřením HZS ČR by měl být tento rozpor řešen nadřízeným stavebním úřadem v rámci přezkumného řízení. Projektová dokumentace pro povolení stavby na úrovni dnešní dokumentace pro územní rozhodnutí, ke které by se HZS ČR vyjadřoval, musí být součástí elektronického spisu.

Na tomto semináři jsem nastínil několik oblastí a budu rád, když se o nich v rámci diskuze pobavíme a budeme mít možnost slyšet i protichůdné názory. Jak už zaznělo z úst mých kolegů, HZS ČR je připravený na změnu a optimalizaci, ale nesmí být ohrožený zájem z hlediska PO,“ uzavřel Vavera svůj proslov a poděkoval všem účastníkům za pozornost.


David HARTMANN, DiS., foto autor
 

Koroze sprinklerových zařízení

Obr. 1 Příčiny vodovodních škod podle statistiky CEA (1985 až 2002)Obr. 1 Příčiny vodovodních škod podle statistiky CEA (1985 až 2002)V nadsázce řečeno, koroze je postrachem všech kovových konstrukcí a potrubí. Jev, který plíživě zeslabuje stěnu potrubí s následnou netěsností a v konečném stadiu nutností potrubí vyměnit. Záludnost koroze je v tom, že vzniká nejen na vnějším povrchu, ale i uvnitř potrubí a komponentů, kde není vidět.

Koroze potrubí má vliv na provozuschopnost vodních hasicích zařízení a v neposlední řadě na výši vodovodních škod a majetkových škod způsobených požárem. Ovlivňuje i funkci sprinklerů a sprejových hubic. Při jejich zanesení usazeninami a částicemi koroze může dojít k omezení nebo zablokování výstřiku vody s negativním dopadem na hasicí schopnost. Podle statistiky Factory Mutual (1982 až 2001) byl znemožněn výstřik ze sprinkleru v důsledku usazenin a fragmentů koroze u suché soustavy v 59 %, u mokré soustavy v 13 % a u otevřené soustavy sprejové v 28 % [15]. Pozn.: suché soustavy byly převážně z ocelového nepozinkovaného potrubí. Příčiny vodovodních škod podle statistiky CEA (1985 až 2002) jsou patrné z obr. 1 [13].

Jak čelit korozi v případě rozváděcího a rozdělovacího potrubí sprinklerových zařízení by měl naznačit tento článek. Jeho závěry lze z velké části přenést i na další vodní stabilní hasicí zařízení, včetně zařízení pěnových, při vědomí jejich specifiky vyplývající z používání vysoce korozivních pěnidel.

Obr. 2 Inkrustace rozváděcího potrubíObr. 2 Inkrustace rozváděcího potrubí Obr. 3 Usazeniny a zbytky koroze v rozdělovacím potrubíObr. 3 Usazeniny a zbytky koroze v rozdělovacím potrubí

Koroze obecně
Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických a anorganických materiálů (např. hornin či plastů) vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím.

Obr. 4 Kaly a usazeniny při zkoušce průtoku vody nadzemního hydrantuObr. 4 Kaly a usazeniny při zkoušce průtoku vody nadzemního hydrantuV případě potrubí se lze nejčastěji setkat s těmito druhy koroze [3]:

 • Rovnoměrná – převážně je závislá na chemickém složení vody.
 • Bodová (důlková) – nastává, když reakce probíhá značnou rychlostí na malé ploše. Příčinou je tvorba článků v místech zbytků okují, vystupujících svárů trubek, částic na povrchu potrubí z vnějších rozvodů vody, odloupnutých částic ochranné vrstvy, zbytků tavidel nebo pájecího tuku. Tato koroze zabraňuje vytvoření stejnoměrné ochranné vrstvy. Je typická zejména pro rozvody teplé vody a cirkulace.
 • Selektivní – vzniká z vyplavování zinkových částic z ochranné vrstvy vlivem chloridů nebo síranů obsažených ve vodě. Působí v místech, kde byl porušen zinkový povlak potrubí např. při montáži, kazem nebo při výrobě.
 • Galvanická (bimetalická) – vzniká na styku dvou materiálů různého elektrického potenciálu za přítomnosti elektricky vodivé kapaliny. Například pozinkované ocelové trubky s mosaznou armaturou, kovové potrubí ve styku s vápennou maltou nebo stavební konstrukcí obsahující chloridy a sírany za podmínek kondenzace vody. Podmínky pro galvanickou korozi jsou například u sprinklerů s tepelnými tavnými pojistkami.
 • Plošná – dochází při ní k rovnoměrnému celoplošnému úbytku na povrchu kovu. Probíhá rozdílně podle druhu materiálu, kvality povrchu a množství látek obsažených ve vodě. Je o to silnější, o co více se hodnota pH vody odchyluje od neutrální hodnoty směrem ke kyselejší.
 • Erozí – příčinou jsou příliš vysoké rychlosti průtoku vody. Vysoká rychlost vody brání vytvoření ochranné vrstvy a způsobuje ztenčování tloušťky stěny trubky kavitačními jevy. Příčinou je chybný návrh potrubního rozvodu a velkosti čerpadla, chybná montáž nebo zmenšení průřezu potrubí.
 • Půdní – korozivním prostředím je kapalná fáze půdy, která ovlivňuje její elektrickou vodivost. Z plynné fáze se uvolňuje kyslík jako depolizátor.
 • Štěrbinová – vzniká ve štěrbinách, kde je malé množství elektrolytu částečně odděleno od zbylého vnějšího elektrolytu. Dochází k ní například mezi dvěma plechy spojenými nýty, šroubovými spoji, bodovými svary, pod podložkami nebo pod těsněním. Povrch štěrbiny se stává anodou, kde převládá oxidace kovu. Elektrony uvolňované touto reakcí jsou kovem přenášeny k povrchu mimo štěrbinu, kde není omezen přístup rozpuštěného kyslíku. Toto okolí štěrbiny se stává katodou. Roztok uvnitř štěrbiny se okyseluje, což vede ke zvyšování jeho agresivity a následně k porušení původní pasivní vrstvy kovu.
 • Mezikrystalová – v případě austenitické korozivzdorné oceli je způsobena snížením obsahu chromu v bezprostřední blízkosti hranic zrn. Při snížení pod 12 % dochází k vysrážení karbidů s vysokým obsahem chromu na hranicích zrn například při svařování při teplotě 400 °C až 800 °C. Místa s menším obsahem chromu korodují jako první.
 • Atmosferická – probíhá pod tenkým vodním filmem, který vzniká kondenzací vodních par obsažených ve vzduchu. Je závislá na teplotě a znečištění vzduchu.
 • Environmentální – dochází při ní k trhlinám v původně kujném kovu například korozí způsobenou prostředím při působení napětí (stress corrosion cracking – SCC), korozí při únavě (corrosion fatigue cracking­ CFC) nebo korozí při působení vodíku (hydrogen induced cracking­ HIC).
 • Mikrobiologická koroze (MIC) – je způsobená mikroorganismy a/nebo jejich produkty. Průvodním jevem této koroze je biofilm, ve kterém mikroorganismy vytvářejí podmínky pro elektrochemickou korozi na rozhraní s kovovým povrchem. Mohou korozi urychlovat nebo zpomalovat. K typickým bakteriím patří bakterie redukující sírany (SRB), bakterie produkující kyseliny (APB), bakterie oxidující železo (UOB) a další. Vznik mikrobiologické koroze se přičítá zejména látkám SRB a APB.

V praxi probíhá koroze ocelového potrubí kombinací více druhů současně.

Obr. 5 Relativní srovnání koroze destiček z oceli bez povrchové úpravy a pozinkované oceli v závislosti na dtuhu atmostféry (dusík/stačený vzduch) a množství vody [11]Obr. 5 Relativní srovnání koroze destiček z oceli bez povrchové úpravy a pozinkované oceli v závislosti na druhu atmostféry (dusík/stačený vzduch) a množství vody [11]
Pozinkované potrubí pro rozvod pitné vody
V úvahu přichází potrubí ocelové pozinkované, měděné a plastové. Pozornost bude zaměřená na potrubí ocelové pozinkované, jelikož zkušenosti s korozí tohoto potrubí jsou využitelné pro pochopení procesů koroze potrubí sprinklerových zařízení.

Průvodním znakem koroze v distribučních systémech pitné vody jsou změny jakosti pitné vody. K nejvýznamnějším patří obsah Fe, Zn, Cu, pH, vodivost, zákal, obsah suspendovaných látek a v neposlední řadě mikrobiologické faktory.

Charakteristickým jevem korozních procesů je pokles koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě.

Obr. 6 Filtr vody s možností kontroly stavu zanešeníObr. 6 Filtr vody s možností kontroly stavu zanešení Obr. 7 Příklad pozinkovaného potrubí se začínající korozí v místě drážky pro mechanickou spojkuObr. 7 Příklad pozinkovaného potrubí se začínající korozí v místě drážky pro mechanickou spojku

U velmi tvrdých podzemních vod může docházet k vylučování tvrdých vápenatých vrstev, které chrání vnitřní povrch potrubí před plošnou korozí. Ty mohou způsobit zmenšení průřezu potrubí. Inkrustace na vnitřním povrchu potrubí vytvářejí vhodné prostředí pro rozvoj mikroorganismů. Jejich aktivita přímo ovlivňuje průběh koroze. Na tvorbu biofilmu má vliv složení vody, její teplota, rychlost a kvalita povrchu potrubí.

Tab. 1 Výskyt závad u mokré a suché soustavy podle zjištění VdS [10] (stav k 31. 2. 2001)

Soustava

Závada I zanedbatelná
%

Závada II střední
%

Závada III závažná
%

Mokrá za 25 roků

66,2

31,3

3,5

Suchá za 12,5 roku

28,2

46,6

25,2

Tab. 2 Minimlní tloušťky stěn (mm) ocelových trubek pro mokré soustavy podle VdS CEA 4001

Trubka

DN 25/32/40

DN 50/60

DN 80

DN 100

DN 125/150

Se závitem a obráběnou drážkou

3,2

3,6

4,0

4,5

5,0

Bez ztenčení stěny např. s válcovanou drážkou

2,6 pro DN ≤ 65

2,9

3,2

3,6 mm DN 125

4,0 mm DN 150

Pozn.: pro suché soustavy jsou přísnější požadavky.

Obr. 8 Pokročilá povrchová koroze potrubí sprinklerových zařízeníObr. 8 Pokročilá povrchová koroze potrubí sprinklerových zařízeníTeplota vody má podstatný vliv i na množství kyslíku ve vodě, který je nezbytnou podmínkou plošné koroze. Při zahřátí vody dochází ke snižování množství rozpuštěných plynů ve vodě, včetně kyslíku. Plynný kyslík reaguje se železem rozpuštěným ve vodě. To se postupně usazuje na dně potrubí. Na povrchu, kde nejsou vytvořeny vrstvy úsad korozních zplodin, dochází k plošné korozi, která nezpůsobí proděravění stěny potrubí, ale postupně zbaví vnitřní povrch potrubí vrstvy zinku. U vzorku potrubí teplé vody odebraného po dvou letech používání byla vrstva zinku zcela zkorodovaná. Na 80 % povrchu byla odbourána plošnou korozí a na asi 20 % ve spodní části probíhá intenzivní koroze důlková [3]. Riziko koroze zvyšuje obsah síranů a chloridů ve vodě a použití mědi na různé části vnitřního vodovodu. Podle požadavků výrobců potrubí (měď, nerezová ocel, polyolefiny) je maximálně povolená trvalá koncentrace ClO2 ve vodě 0,2 mg/l. V praxi může být i 1,2 mg/l ClO2 [1]. Z dalších vlivů je to celkový obsah kationtů hořčíku a vápníku Mg2+ a Ca2+ ve vodě (tvrdost vody), její kyselost (pH menší než 4,2), zásaditost (pH vyšší než 8,2) a obsah rozpustného kyslíku ve vodě.

Onr. 9 Příklad koroze sprinkleru s tavnou pijistkouOnr. 9 Příklad koroze sprinkleru s tavnou pijistkouNásledky jednotlivých typů koroze u rozvodů teplé vody je možné snížit například:

 • obsahem kationtů hořčíku a vápníku;
 • kyselostí a zásaditostí vody;
 • vyloučením malých a velkých rychlostí vody v potrubí;
 • zabezpečením kvalitní mechanické filtrace a odkalováním potrubního systému;
 • vyloučením kolísání teploty vody.

Za nejjednodušší ochranu potrubí se považuje filtrace. Hlavně před bodovou korozí, jejímž zdrojem jsou nečistoty a korozní zplodiny, které se usazují na nejnižších místech potrubí. Jak se ukázalo při kontrole požárního vodovodu, byl příčinou nedostatečného tlaku na nejvýše umístěném hydrantovém systému, po pěti letech provozu, zanesený filtr na vstupu vody do objektu [1].

Rozsah použití a životnost pozinkovaného ocelového potrubí
Ocelové pozinkované potrubí je možné použít pro rozvody vnitřního požárního vodovodu. S jistým rizikem lze použít toto potrubí pro rozvody studené vody do maximální teploty vody 35 °C. Naprosto nevhodné je používat ve vnitřním vodovodu provedeném z ocelového pozinkovaného potrubí termodesinfekci (ochrana proti mikrobiologickému nebezpečí), protože i krátkodobým překročením výrobcem doporučené teploty vody 35 °C se výrazně zkracuje životnost potrubí [3]. Podle výrobce ocelových pozinkovaných trub závisí životnost zinkového povlaku na korozní agresivitě prostředí. Zinkový povlak se nemá používat pro rozvody horké vody, jelikož v horké vodě nefunguje katodická ochrana zinku.

Pro rozvody pitné vody lze použít pouze středně těžké nebo těžké trubky pozinkované jakostí A.1. Při této jakosti povlaku musí být vnitřní svárová housenka svařovaných trubek taková, aby minimální místní tloušťka povlaku, ve kterémkoli místě housenky, odpovídala požadavku tab. 1 ČSN EN 10240, tj. 55 µm. Zinková vrstva poskytuje ochranu proti korozi úměrně tloušťce vrstvy zinku, agresivitě prostředí a provozním podmínkám.

Obr. 10 Ledová zátka v potrubí suché soustavyObr. 10 Ledová zátka v potrubí suché soustavy Obr. 11 Vzorky ocelového potrubí suché soustavy náplněné vzduchem a dusíkem po 20 měsícíchObr. 11 Vzorky ocelového potrubí suché soustavy náplněné vzduchem a dusíkem po 20 měsících

Životnost trubek a jejich spojů ve vnitřním vodovodu se navrhuje na dobu 50 let s předpokladem provádění odborné údržby a přiměřených provozních podmínek. Prakticky je podstatně kratší. Platí, že čím menší objem vody potrubím proteče, čím je teplota vody nižší, tím je životnost potrubí delší a opačně. Při pravidelné termodezinfekci (1x týdně přehřátí na 70 °C) se první poruchy objeví i dříve než za dva roky [3]. Nelze opomenout ani další okolnosti, jako je vliv složení vody, zavzdušněné potrubí nebo odstávka vodovodu.

Koroze potrubí sprinklerových zařízení
Pozornost bude zaměřena zejména na potrubí soustav sprinklerových zařízení, tj. potrubí za ventilovými stanicemi. Prakticky jde o dvě zásadně odlišné potrubní soustavy, a to soustavu mokrou a soustavu suchou. Z tab. 1, vycházející z poznatků inspekčního orgánu VdS Schadenverhütung GmbH (VdS), vyplývá, že u suché soustavy se vyskytují střední závady II u zhruba 46 % kontrolovaných soustav za 12,5 roku, zatímco u mokré soustavy až za 25 let, dokonce v menší míře. Zcela průkazné je porovnání závažných závad III. Ke korozi v suché soustavě dochází vlivem kyslíku a CO2, který se uvolňuje v uzavřeném potrubí ze vzduchu dodaného kompresorem (vzdušná koroze), při současné kondenzaci vodní páry ze zbytkového množství vody nacházejícího se v potrubí. Například po tlakové zkoušce nebo po uvedení soustavy do pohotovostního stavu po aktivaci sprinklerového zařízení nebo opravách. Tato „náplň“ se obnovuje při každém spuštění kompresoru, v závislosti na netěsnostech potrubního rozvodu. S tím souvisí možnost zamrznutí zbytkového množství vody ve formě zátky, což může vést k prasknutí potrubí nebo omezení průtoku vody po spuštění sprinklerového zařízení.

Podle Factory Mutual (FM) se za nejzávažnější příčinu koroze suchých soustav považuje koroze pozinkovaného potrubí v důsledku zbytkového množství vody v potrubí. Mikrobiologické korozi se přičítá 10 % až 20 % [14]. Často podceňovaným řešením, jak snížit zbytkové množství vody v potrubí, je dodržení předepsaného spádování potrubí a pravidelné vypouštění kondenzátu.

Tab. 3 Kontroly, prohlídky a opatření zaměřené na korozi podle ČSN EN 12 845 a VdS CEA 4001

ČSN EN 12 845:2015

VdS CEA 4001:2018

čl. 18.3.3 – denně tlaky v suchých soustavách a výšky hladiny v nádržích

čl.20.2.2.2 – týdně tlaky v soustavách a výšky hladiny v zásobnících, nádržích, tlakových nádobách, těsnost suché soustavy

čl.18.3.4 – týdně stavy vody v přírodních zdrojích vody

čl. 18.3.5 – měsíčně namátková kontrola sprinklerů, závěsů a potrubní sítě a ovladatelnosti armatur

čl.20.3.2.3 a 20.3.2.4 – čtvrtletně zanesení a stav sprinklerů, potrubí a závěsy z hlediska koroze

čl. 18.3.6.3 a18.3.6.4 – čtvrtletně zanesení a stav sprinklerů, ventilů, hubic, potrubí a závěsů

čl.18.4.1.3 a 18.4.1.4 – pololetně průchodnost (rychlootvírače, rychloodvzdušňovače apod.), stav zařízení, která jsou v kontaktu s pěnidlem nebo pěnotvorným roztokem z hlediska koroze

čl.20.3.4.5 – ročně zanesení síta sání čerpadel a usazovací komory

čl. 20.3.5.2 a 20.3.5.3 – tříletá kontrola nádrží na korozi a usazeniny a funkčnost uzavíracích armatur

čl.18.4.4 – pětiletá kontrola všech nádrží zevnitř a zvenku, stav ochranných vrstev, zkouška průrazu suchého potrubí přes zkušební potrubí

čl.20.3.6 – desetiletá prohlídka všech nádrží

čl.18.4.5 – patnáctiletá kontrola nádrží na usazeniny a korozi

Příloha K – prohlídka po 25 letech (prohlídka starých instalací­‑potrubí a sprinklerů)

čl.18.4.6 – 12,5/25letá kontrola potrubí a sprinklerů na korozi

čl. 18.1.1.1 – padesátiletá - výměna sprinklerů za nové

Principiálním řešením je použít jako náplň suché soustavy dusík vyrobený v generátoru dusíku. Z laboratorních malorozměrových zkoušek destiček z černé a pozinkované oceli vystaveným různým druhům atmosféry po dobu 12 měsíců, v závislosti na množství vody (zbytkové a 50 % zavodnění), vyplynulo, že životnost ocelového potrubí bez zinkové vrstvy by se zvýšila v dusíkové atmosféře 1,83 krát a u ocelového pozinkovaného potrubí 12,2 krát. Průměrné zvýšení životnosti v závislosti na množství zbytkové vody by bylo asi pětinásobné. U mokré soustavy se uvádí zvýšení životnosti potrubí zhruba 2,8 krát za situace, že před naplněním mokré soustavy vodou by se natlakovala dusíkem [11]. Přínos dusíkové atmosféry v suché soustavě potvrzuje i FM. Na základě zkoušek došlo k závěru, že u ocelového potrubí nepozinkovaného naplněného tlakovým vzduchem je průběh koroze desetkrát rychlejší než u potrubí s dusíkovou atmosférou.

Druhou možností, rovněž doporučenou FM, je udržovat v suché soustavě podtlak. V tomto případě je kompresor nahrazen vývěvou. Obě možnosti jsou technologicky realizovatelné, nicméně se prosazují zatím ojediněle.

Pokud jde o mokrou soustavu, předpokládá se, že bude zaplavovaná pomalu při současném odvádění vzduchu ze soustavy. V praxi se někdy k zaplavení potrubního systému používá hlavní čerpadlo, což má za následek vytvoření vzduchových polštářů různé velikosti. Lze důvodně předpokládat, že je potrubí v těchto místech náchylnější ke korozi, což připouští i specialisté VdS. Řešením je osazení potrubí na inkriminovaných místech automatickými odvzdušňovacími ventily. Dalším jevem je, že z důvodu stojaté vody dochází v mokré soustavě k postupnému rozkladu vody a vzniku usazenin. Dosud opomíjeným faktorem je zahřívání vodní náplně nad 50 °C. K tomu může dojít v letních měsících v halách s rozsáhlým potrubním systémem pod stropem nebo v horních podlažích budov. Uvedené skutečnosti by měly být vzaty v úvahu při stanovení termínů kontrol potrubí mokrých soustav a jejich zaměření na místa se zvýšenou korozí. Bohužel, pro objektivní vyhodnocení vlivu uvedených anomálií není k dispozici dostatek informací. I VdS v této věci udržuje konzervativní přístup tím, že odvozuje termíny kontrol starých instalací od životnosti potrubí 50 let. Zřejmě z důvodu, že životnost potrubí je v Německu z řady dále popsaných důvodů vyšší než v ČR.

Materiálové provedení a životnost nadzemního potrubí
Podle ČSN EN 12 845:2015 se může ve sprinklerových zařízeních používat potrubí ocelové, měděné nebo z jiného materiálu podle příslušných podmínek platných v místě použití zařízení. Největší zastoupení má ocelové potrubí, postupně se prosazuje potrubí plastové.
Z porovnání normativních požadavků v ČSN EN 12 845 s požadavky technických podmínek VdS CEA 4001 vyplývá, že ČSN EN 12 845 reaguje na korozi neadekvátně. To se týká zejména obtížně kontrolovatelné tloušťky trubek odkazem na normy ISO a absencí požadavků na suchou soustavu a plastové potrubí. Vysvětlením může být předpoklad, že si jednotlivé členské země EU uvedenou problematiku upravují v jiných technických dokumentech. V ČR žádný takový dokument nebyl dosud vydán.

Přitom tloušťka stěny trubky a síla zinkové vrstvy představují mechanickou překážku pro korozi s přímým vlivem na životnost potrubí. Z důvodu kritéria nejnižší ceny a neexistence přejímacích kontrol je tendence navrhovat lehčí a tím i levnější trubky. V některých ojedinělých případech tak „tenké“, že není možné ani vyválcovat drážku pro mechanické spojky, aniž by nedošlo u takového potrubí k prasklinám po celém vnitřním obvodu v místě drážky. Většina dodavatelů sprinklerových zařízení pochopila, že se tento krajní přístup motivovaný nejnižší cenou ve svých důsledcích nevyplácí. Přechod na používání lehčích trubek proběhl i v USA, kde se používalo pro sprinklerová zařízení potrubí velikosti 40. V posledních letech, zejména v suchých a předstihových soustavách, je to obvykle potrubí velikosti 10 nebo 5. Přechod na lehčí a levnější trubky přinesl zkrácení životnosti potrubí o 18 % až 50 % podle velikosti potrubí. Odhaduje se, že i v ČR došlo ke zkrácení životnosti potrubí až o 50 %. Jsou známé případy, kde je nutné vyměnit potrubí již po deseti letech. Reálný stav odhalí následující roky, kdy většina „nových“ instalací bude mít životnost 20 až 25 let. Podle informací provozovatelů a výrobců sprinklerových zařízení lze očekávat zvýšený počet instalací, u nichž bude nutná kompletní výměna potrubí z důvodu netěsnosti.

Obr. 12 Kontrola tloušťky stěny utrazvukem inspektorem VdSObr. 12 Kontrola tloušťky stěny utrazvukem inspektorem VdS Obr. 13 Kontrola vnitřního stavu potrubíObr. 13 Kontrola vnitřního stavu potrubí

Jednoznačně, s odvoláním na platné EN normy, stanovují materiál a potažmo minimální tloušťku stěny trubky pro mokré soustavy sprinklerových zařízení technické podmínky VdS CEA 4001:2018.

Pro úplnost je třeba zmínit atmosférickou korozi vnějšího povrchu potrubí. Ta se řeší standardně nátěrem potrubí nebo na vyšší kvalitativní úrovni lakováním práškovou vypalovací barvou. V obou případech se musí dodržet technologický postup.

V prvním případě zejména dostatečná síla ochranné vrstvy a ve druhém dodržení stanovené teploty vypalování.

Koroze sprinklerů
Zkušenosti inspektorů VdS z prohlídek starých instalací po 25/12,5 letech ukazují, že se u kontrolovaných sprinklerů vyskytují závažné nedostatky. Nejcitlivějším místem je tepelná pojistka. Ta je buď skleněná, nebo tavná. Skleněná pojistka má podstatně větší životnost než pojistka tavná, která sestává ze dvou vzájemně spájených kovových destiček. Tam a v místě mezi bronzovým tělesem sprinkleru a ocelovým potrubím jsou podmínky pro galvanickou korozi. V ČR mají absolutní převahu sprinklery se skleněnou tepelnou pojistkou. Až v posledních letech se začaly dovážet skladové sprinklery, které jsou obvykle opatřené tavnou pojistkou s rychlou tepelnou odezvou. Odolnost těchto tepelných pojistek z hlediska koroze nelze zatím z důvodu relativně krátké doby jejich používání objektivně vyhodnotit. Lze důvodně předpokládat, že bude kratší než u pojistek skleněných.

Sprinklery instalované v prostředí s vysokým stupněm koroze se opatřují voskovou, teflonovou nebo jinou protikorozní vrstvou, případně jsou pochromované. Pokud má být protikorozní úprava účinná, musí se pravidelně ochranná vrstva obnovovat.

Koroze sprinklerů může být příčinou:

 • nefunkčnosti tepelné pojistky;
 • změny otevírací teploty sprinkleru;
 • omezení výstřiku nebo jeho zablokování usazeninami z potrubí.

K poškození sprinklerů nedochází jenom z důvodu koroze, ale i vibracemi, radiačním teplem, vlastnostmi použité vody nebo častou výměnou vody v důsledku rozšiřování sprinklerové instalace. Pravidelné vizuální prohlídky sprinklerů z hlediska zanesení tepelné pojistky například textilními vlákny nebo uhelným prachem jsou zásadním opatřením ovlivňujícím hasicí schopnost dotčeného zařízení.

VdS požaduje výměnu sprinklerů nejpozději po 50 letech. U suchých sprinklerů je stanovena doba kratší.

Prohlídky starých sprinklerových instalací
Požadavky podle ČSN EN 12845
Podle přílohy K ČSN EN 12845 je prohlídka předepsaná po 25 letech provozu sprinklerového zařízení. Provádí se selektivně. Na každých 100 sprinklerů se prohlíží nejméně 1 m rozváděcího potrubí zevnitř i zvenku. U mokrých soustav se kontroluje nejméně 10 % soustav v jedné budově, minimálně jedna. V případě suchých soustav se kontroluje každá soustava. Při této prohlídce se demontuje i stanovený počet sprinklerů (20 až 100), v závislosti na celkovém počtu instalovaných sprinklerů. U sprinklerů se vyhodnotí ve zkušební laboratoři:

 • funkce;
 • otevírací teplota;
 • K faktor;
 • překážky ve výstřiku;
 • množství fragmentů;
 • tepelná odezva.

Citovaná příloha je pouze informativní. To může být důvod, že se uvedené prohlídky sprinklerových zařízení v ČR neprovádí. Porovnáním s požadavky podle technických podmínek VdS CEA 4001 je zřejmé, že prohlídky podle ČSN EN 12 845, kromě jiného, nereflektují rozdílný průběh koroze u mokrých a suchých soustav, nejsou provázány na odpovídající zkušební metodiku a způsob vyhodnocení zjištěných nedostatků. Navíc, provádět uvedenou prohlídku po 25 letech je vzhledem k životnosti potrubí 20 (30) let iluzorní.

Požadavky podle VdS CEA 4001
Na základě zkušeností VdS se u suchých soustav předepisuje provedení prohlídky za 12,5 roku a u mokrých soustav za 25 let. Důvodem jsou dlouhodobé poznatky z těchto prohlídek, které prokazují, že koroze u suchých soustav je podstatně intenzivnější než u soustav mokrých. Prohlídka podle VdS CEA 4001 je koncipovaná tak, že se na základě výsledků náhodně vybraných vzorků vyhodnotí stav celé potrubní soustavy a sprinklerů. Následně se provede tlaková zkouška tlakem o 1 bar vyšším, než je provozní tlak zařízení, minimálně však 10 bar po dobu 2 h. Nezávisle na druhu soustavy je nutné provést následné zkoušky nejpozději po 12,5 letech, pokud nebyla stanovena jiná opatření.

Stav potrubí mokrých soustav se vyhodnocuje na 1 až 5 soustavách, v závislosti na jejich celkovém počtu. U suchých soustav se vyhodnocuje kaž­dá soustava. V případě sprinklerů se odebírá minimálně 20, maximálně 100 sprinklerů, v závislosti na celkovém počtu sprinklerů. Upřednostňuje se odběr sprinklerů z míst s předpokládanou zvýšenou korozí. Odebrané sprinklery se podrobí stanoveným zkouškám ve zkušební laboratoři VdS. Závěsné suché sprinklery v mokrých soustavách je nutné vyměnit nebo namátkově přezkoušet každých 12,5 roků.

V citované příloze jsou stanovena kritéria na provádění opakovaných odběrů vzorků. Namátkové kontroly mohou být maximálně tři. Obvykle stačí jenom vizuální prohlídka, na základě které se navrhnou odpovídající opatření. Například propláchnutí potrubí tlakem minimálně 10 bar. Vyhodnocení vlivu koroze vychází z měření tloušťky stěny trubky, která se porovnává s limitními hodnotami podle DIN 2413-1. V odůvodněných případech se odebere vzorek potrubí o délce 50 cm k detailnějšímu prozkoumání koroze. K dalším opatřením patří provedení hydraulické zkoušky k ověření vlivu inkrustace na návrhovou intenzitu dodávky. V krajním případě se musí provést výměna veškerého potrubí.

Za nefunkční se považuje sprinkler, u něhož byla při zkouškách zjištěna některá z dále uvedených závad:

 • nereaguje při tlaku 1 bar;
 • průtok vody je zablokovaný usazeninami;
 • K faktor při tlaku 1 bar je snížený o 30 %;
 • má poškozený tříštič;
 • otevírací teplota je o více než 20 % nad horní a pod spodní tolerancí.

VdS uvádí, že shora uvedená kritéria nesplnilo 32 % sprinklerů odebraných z mokrých soustav a 33 % sprinklerů ze suchých soustav (stav 2010) [22].

Uvedené prohlídky mohou provádět jenom specialisté firmy osvědčené od VdS nebo inspektoři VdS, kteří dokáží určit místa se zvýšenou korozí a na základě zjištěných výsledků a jednoznačných kritérií navrhnout odpovídající opatření. Úplná výměna veškerého potrubí je krajním opatřením. To se týká i sprinklerů. Provádění těchto prohlídek předpokládá i odpovídající vybavení. K měření tloušťky potrubí se používá ultrazvukový měřicí přístroj a vnitřní kontrola stavu potrubí z hlediska poškození korozí a usazenin se provádí endoskopem s monitorem a kamerou. Detailní metodika k provádění těchto prohlídek je v technických podmínkách VdS 2191.

Důsledným prováděním popsaných prohlídek lze výrazně snížit provozní náklady a zajistit trvalou provozuschopnost sprinklerového zařízení s minimálními odstávkami.

Obr. 14 Vypouštěcí zátka suchého potrubíObr. 14 Vypouštěcí zátka suchého potrubí Obr. 15 Potrubí s povrchovou antikorozní úpravou lakováním vypalovací práškovou barvouObr. 15 Potrubí s povrchovou antikorozní úpravou lakováním vypalovací práškovou barvou

Návrhy opatření
Všeobecně:

 • používat nové čisté potrubí zaslepené plastovými záslepkami;
 • před montáží potrubí dezinfikovat prostředky na bázi alkoholu, nepoužívat prostředky obsahující chlor;
 • provádět pravidelné prohlídky „starých instalací“ v termínech 7,5/15 let suchá/mokrá soustava podle postupů VdS;
 • při montáži orientovat podélný šev na svařovaném potrubí minimálně 45° od podlahy směrem ke stropu (podlaha 0°);
 • vyměňovat sprinklery za nové po 50 letech a závěsné suché sprinklery přezkušovat a případně vyměnit po 12,5 letech;
 • používat potrubí s tloušťkou stěny minimálně podle VdS CEA 4001.

U mokrých soustav:

 • nepoužívat pozinkované trubky (upřednostnit plastové a ocelové nepozinkované potrubí);
 • eliminovat vznik vzduchových polštářů

          - instalovat automatické odvzdušňovací ventily na inkriminovaných místech;
          - neplnit soustavu hlavním čerpadlem;

 • omezit plnění mokré soustavy na minimum;
 • kontrolovat vlastnosti vody;
 • provádět proplach potrubí k odstranění usazenin a biofilmu (v USA po pěti letech).

U suchých a předstihových soustav:

 • omezit používání suchých soustav na nezbytné minimum, upřednostňovat mokrou soustavu s mrazuvzdornou náplní;
 • používat pozinkované trubky nebo nerez trubky, ocelové nepozinkované (černé) trubky je možné použít, pokud je soustava natlakovaná dusíkem, jiným inertním plynem nebo je v ní udržován podtlak;
 • plnění suché soustavy dusíkem zvážit zejména při ochraně chladírenských a mrazírenských skladů;
 • důsledně spádovat potrubí v souladu s požadavky normativního dokumentu;
 • na nejnižších a dalších inkriminovaných místech soustavy instalovat vypouštěcí/proplachovací ventil(y);
 • pravidelně odstraňovat kondenzát a usazeniny;
 • ve vlhkém prostředí nebo prostředí s prudkými změnami teplot plnit suchou soustavu vysušeným vzduchem, aby teplota rosného bodu byla min. 6 °C pod nejnižší teplotou v chráněném prostoru;
 • průběžně kontrolovat těsnost potrubí;
 • neprovádět tlakové zkoušky vzduchem z kompresoru nebo jiným plynem;
 • nepoužívat potrubí s válcovanými drážkami pro mechanické spojky (požadavek FM).

Závěr
K napsání článku vedly varující poznatky z realizační praxe týkající se životnosti ocelového potrubí, která nedosahuje předpokládaných 50 let. Primární příčinou jsou nedostatečné požadavky na potrubí ve stávající ČSN EN 12845, neprovádění prohlídek starých instalací a v neposlední řadě neprovádění přejímacích prohlídek sprinklerových zařízení třetí nezávislou osobou podle relevantních kvalitativních požadavků. Výrobci sprinklerových zařízení za této situace nemají, při kritériu nejnižší ceny, žádnou motivaci zohledňovat provozní náklady a další dopady, se kterými se musí vyrovnat provozovatelé těchto zařízení při výměně netěsného potrubí. V žádném případě provozovatelé sprinklerových zařízení neočekávají, že potrubní systém bude nutné vyměnit za podstatně kratší dobu, než je zmíněných 50 let. Tento stav je zcela protichůdný s tak často uváděnou udržitelností životního prostředí.

Z řešené problematiky vyplynula potřeba zpracovat technický dokument zahrnující požadavky na provádění prohlídek starých instalací s rozlišením prohlídek mokrých a suchých soustav, jejich vyhodnocování, definování materiálu pro ocelové a plastové potrubí včetně stanovení požadavku na minimální tloušťku ocelového potrubí. Důvodem je, že ČSN EN 12845 reaguje na poznatky z realizační praxe s velkým zpožděním nebo předpokládá existenci dalších souvisejících národních dokumentů. Jedině stanovením kvalitativních požadavků na potrubí a jeho prohlídky lze čelit kritériu nejnižší ceny a dosáhnout dalšími opatřeními prodloužení životnosti potrubí suchých a mokrých soustav sprinklerových zařízení.

Literatura
[1] Ing. Z. Žabička, Vnitřní vodovod­ vady, 2013 TZB.
[2] Doc. Ing. V. Jelínek, CSc., Používání potrubí z ocelových pozinkovaných trubek pro rozvody teplé vody, 2012 TZB.
[3] Ing. Z. Žabička, Dr. Z. Pospíchal, Žárově pozinkované ocelové potrubí a koroze, 2012, TZB.
[4] Ing. Ilona Koubková, Ph.D., Mate­riály pro vnitřní vodovody se zatím v praxi příliš nemění, 24. 10. 2014.
[5] ČSN EN 12 845 Stabilní hasicí zařízení­ Sprinklerová zařízení­ Navrhování, instalace a údržba.
[6] VdS CEA 4001 Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau.
[7] Ing. P. Rybář, Stabilní hasicí zařízení plynová, prášková, aerosolová a inertizační, provozuschopnost a účinnost SHZ, edice PKPO, část 2, 2016.
[8] ČSN EN 806-1-5 (755410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě, část 1.
[9] Jórg Wilms Varenhorst Die Sprinkler altanlagenprúfungen, S+S report, 2002/6.
[10] Dipl.Ing. J. Krumb, alterungprozesse in Sprinkleranlagen, S+S report, 2011/1.
[11] Josh Tihen, Prezentace Corrosion in Fire Sprinkler Systems, IFSA konference 2014, 2018.
[12] Corrosion in Sprinkler systems, EFSN, Londýn, 2009.
[13] CEA Sprinkler Statistics, Paris, 2004.
[14] Flemming, H.C., Economical and Technical Overview in Microbially Influenced Corrosion of Materials, Springer­ Verlag Berlin,1996.
[15] R.I. Johnston, Understanding the Hazard - Dry Pipe Sprinkler Systems Flushing Investigations, FM Global, 2002.
[16] Wright, D.C. Failure of Plastics and Rubber Products­ Causes, Effeects and Case Studies Involving Degradation, Rapra Technology Limited, 3-7 Shropshire, UK, 2006.
[17] Information file, Fire sprinkler systems and the use of CVPC plastic piping, Bafsa, 200 /10.
[18] K.A. Notarianni, M.A.Jackson, Comparison of Fire Sprinkler Piping Materials Steel, Copper, CVPC, PB in Resdential and Llght Hazard Installation, NIST, NISTIR 5339, Cleveland.
[19] Blazemaste CVPC Fire Sprinkler Pipe and Fittings, Submittal Sheet, TYCO TFB 1915, 2016.
[20] Viking Plastics, BlazeMaster Fire Sprinkler Systems, BMO20107.
[21] FM Global Property Prevention Data Sheet 2-1.
[22] Konference VdS 2015, prezentace A. Turčana.
[23] Maintenance of operational readiness of water extinguishing systems, VdS 2091.


Ing. Pavel RYBÁŘ, foto archiv autora
 

Nové učební texty pro kurz Neodkladná zdravotnická pomoc

Hasiči čím dál častěji musejí poskytovat předlékařskou pomoc na místě zásahu; to předpokládá znalost postupů řešení situací, které s touto činností souvisí. Na tuto profesní specifikaci se pečlivě připravují. Z pohledu dostupnosti učebních textů u hasičů pro výuku v oblasti poskytování první pomoci lze na stanicích přijít do kontaktu s několika materiály.

Mezi nejznámější patří zřejmě Příručka první pomoci (vydaná v roce 1996, přeložena z anglického originálu First Aid Manual). Publikaci vydalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Českou hasičskou jednotou a Moravskou hasičskou jednotou za přispění státní dotace MV­ generálního ředitelství HZS ČR. Historicky asi nejstarší učebnice je z roku 1981, a to svazek 63 pod názvem Zásady předlékařské první pomoci pro jednotky požární ochrany. Ambulance Meditrans a Sdružení pro nadaci Gallus Ruber společně s Odborovým svazem hasičů vydaly v roce 1996 Telefonní instrukce poskytované laické neodkladné pomoci. Tento „kalendář‘‘ byl k vidění hlavně tam, kde přijímali tísňová volání na linku 150. V té době to byla pravděpodobně každá stanice. Jako poslední učebnici lze uvést První pomoc pro příslušníky tísňových složek, vydanou v roce 2004 za podpory Úřadu Českého červeného kříže. Pokud jsou další dokumenty ve vztahu k poskytování první pomoci, které byly vydány adresně přímo pro hasiče a nejsou zde uvedeny, předem se autorům omlouváme.

Počátkem letošního roku byla zahájena distribuce učebních textů pro kurz Neodkladná zdravotnická pomoc (NZP). Zpracování této publikace vycházelo z potřeby vytvořit dokument určený a šitý na míru hasičům, kteří jsou předurčeni pro poskytování první pomoci na místě zásahu do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Tito příslušníci s vysokou pravděpodobností procházejí právě zmíněným kurzem NZP. Každá stanice typu P v souladu s pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 11/2013 by v tuto chvíli měla mít po jednom výtisku, u stanic typu C je jeden výtisk na směnu.

Učební materiál je určen primárně pro posluchače kurzu, ale je použitelný i při provádění odborné přípravy u nových příslušníků, nebo při zajištění pravidelné odborné přípravy příslušníků na stanicích. Skripta jsou poskládána do kapitol tak, že na začátku jsou důležité postupy u akutních stavů podrobně rozepsané, a ty méně často se vyskytující stavy jsou probrány okrajově. Autoři se snažili skripta doplnit o obrázky a algoritmy, použili i tzv. QR kódy, které čtenáře navedou přes chytrá mobilní zařízení k dalším studijním materiálům. Celý učební materiál byl psán v souladu s nejnovějšími doporučenými postupy na poli poskytování přednemocniční neodkladné péče.


npor. Bc. Martin TÜRKE, foto autor, HZS Moravskoslezského kraje

Moderní technologie v ochraně obyvatelstva

Digitalizace, Internet věcí (IoT), Průmysl 4.0, Big data, Smart Cities. Slova rezonující dnešní společností, na která by měla reagovat i ochrana obyvatelstva. Sjednocuje je jeden cíl, a to komplexní vytváření sítí pomocí moderního internetu (5G) a komunikačních technologií za účelem automatizace lidské činnosti a tzv. „smart“ řešení.

V roce 2050 se předpokládá, že 70 % populace bude žít ve městech. Již nyní se každý týden 1,7 milionu lidí stěhuje do měst. V důsledku nedávných mimořádných událostí (MU) s extrémními projevy (např. hurikán Harvey, Michael, požáry v Aténách) se klade důraz na to, aby města byla více odolná a udržitelná.

V souvislosti s měnícím se prostředím musíme změnit i způsob myšlení v přípravě na MU. Stále větší význam a přínos bude mít v přípravné fázi investování do mitigačních opatření, což je klíčem k resilienci zájmového prostředí (v tomto případě měst a regionů). Řešením může být využití moderních technologií, které Průmysl 4.0 přináší.

Zároveň je nutné vnímat současné megatrendy, na které bude muset lidstvo reagovat. EU definuje 11 megatrendů.

Nově se významným megatrendem stává i konektivita, a to zejména díky extrémně rychlému rozvoji a významnosti pro společnost.

Průmysl 4.0
Průmysl 4.0 je současný trend digitalizace a automatizace každodenních procesů, jehož základem je IoT. Klíčové je využívání rychlého bezdrátového přenosu dat a internetu pro komunikaci mezi jednotlivými technologiemi, případně mezi technologií a člověkem. Plné využití potenciálu IoT se předpokládá po zavedení 5G sítí, které je plánováno na rok 2020. Sítě 5G přináší zrychlení přenosu dat, větší zátěž pro datová uložiště a virtualizaci procesů. 5G sítě v budoucnu umožní například vykonávat operace na dálku, provoz autonomních vozidel nebo monitoring tělesných funkcí s automatickým předáváním dat zdravotnickému zařízení.

Vzájemná konektivita IoT umožní kompletní přehled o sledovaných ukazatelích (rozpoznávání stavu člověka, hospodaření s energiemi, sledování jednotlivých poruch, dálkové řízení výrobních procesů, rozvoj umělé inteligence apod.). Rozvoj se předpokládá zejména v následujících oblastech:

 • infrastruktura (chytré domy, hospodaření s energiemi, zabezpečení objektů, čidla pro detekci různých veličin)
 • doprava (telemetrie provozu, inteligentní řízení dopravy, autonomní dopravní prostředky)
 • životní prostředí (monitoring stavu vodních toků, čistoty životního prostředí)
 • nositelná spotřební elektronika (monitoring životních funkcí a stavu osoby, prostředky pro komunikaci).

Smart Cities
Města budoucnosti se vyznačují jako odolná, udržitelná, využívající čistou energii a moderní technologie Průmyslu 4.0. Smart City vytváří a podporuje jakoukoli formu sdílení, ať už dat nebo prostoru. Smyslem automatizovaného sběru dat bez nutnosti přispění občana je to, aby jediný portál umožnil shromáždit veškerá data a rozeslat je na příslušná oddělení samosprávy nebo poskytovatele služeb. Současně mají občané přístup k aktuálním informacím 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Data jsou zpracovávána pro sdílení výsledků, zdokonalování jednotlivých procesů a predikci dalšího vývoje události za pomoci umělé inteligence.

Rada pro Smart Cities (Smart Cities Council) doporučuje, aby sídla nebo jejich části zasažené MU byla obnovována v principu Smart City. Současně vydala Plán pro odolnost („Roadmap to Resilience“) určený státům či jiným celkům, které chtějí být „smart“.

Současné projekty

Projekt

Použití

Země

Hurikán Florence a Michael

využití dronů

crowdsour­cingové aplikace

poskytnuty výrobci k prohledávání oblastí a koordinaci záchranných a likvidačních prací

využity pro vytipování oblastí a obyvatelstva, kde bylo nutné poskytovat pomoc

USA

Program spolehlivosti přenosu dat

využívá Big data, umělou inteligenci a strojové učení pro získávání většího množství dat ze stávajících sensorů

monitorování fungování energetické sítě a podpora pro systémové operace

Department of Energy, USA

Program pro včasnou reakci na záplavy při zvednutí hladiny moře

využívá GIS, 3D modelování, sensory pro monitoring vodní hladiny a LIDAR (light detection and ranging data)

informování místní samosprávy o nejrizikovějších oblastech a zajištění včasného varování obyvatelstva

Miami, USA

WEA (Wireless Emergency Alerts)

varování a informování obyvatelstva prostřednictvím vybraných značek chytrých telefonů a dalších kompatibilních zařízení

systém v cílové oblasti vyhledává jednotlivá zařízení, která jsou schopná přijímat WEA zprávy (tedy i zahraniční)

nejedná se o SMS zprávu, není třeba registrace, WEA musí podporovat příslušný operátor

USA

Reverse 112

systém varování obyvatelstva pomocí SMS zpráv

jednotný systém v rámci EU pomocí TCTV 112

EU

I­‑React

komplexní systém pro MU vyvíjený za přispění EU

v současné době dostupná mobilní aplikace pro občana (další moduly ve vývoji)

EU

Vize budoucnosti

Oblast

Vývoj v oblasti

Monitoring

monitoring stavu zásahových vozidel a vybavení a jejich automatické vyhodnocování se zasíláním hlášení o nutnosti oprav nebo revizí

vývoj inteligentních detektorů kouře (automatické vyhodnocení a spuštění dalších ochranných vlastností budov – přesměrování klimatizace, hlášení na KOPIS, otevření oken, dveří apod.)

monitorovací a diagnostické systémy pro včasnou detekci poruch

automatické vyhodnocování MU z kamerového systému / zobrazovacích zařízení

Drony a jejich automatické ovládání

detekce nebezpečných látek, termokamery, zobrazovací zařízení v aktuálním čase, GIS data, pátrání po osobách, hasicí drony

ve vývoji např. SwarmOS (vývojář Ars Electronica Futurelab)

Vozový park

autonomní vozidla pro zásahovou činnost

studie využití autonomních vozidel pro evakuaci (U. S. Ministerstvo dopravy) – zejména pro starší osoby, nemohoucí, děti

na vývoji autonomních vozidel pro zásahovou činnost se podílí i společnost Rosenbauer (Future Fire Truck) ve spolupráci s Ars Electronica Futurelab

Komunikace a ochrana zasahujících

koordinace zasahujících hasičů pomocí on­‑line navigace v objektu

monitorováním životních funkcí a použití umělé inteligence při řízení zásahu

komunikace pomocí „chytrých“ brýlí zaznamenávající jak obraz, tak zvuk

efektivní řízení dopravy zohledňující potřeby složek IZS – dopravní telematika

Varování a informování obyvatelstva

chytré domy – možnost zasílání varovných zpráv a informování obyvatelstva pomocí domácích spotřebičů

zobrazení informace o MU na nositelné elektronice

systémy inteligentního řízení městských služeb (občané budou včas informování o výpadku energií)

projekce označující evakuační trasy, místa setkání, nebezpečné zóny apod.

Hrozby
Ačkoli moderní technologie přináší celou řadu výhod, není možné zapomínat na hrozby, které jsou s nimi spojené. Průmysl 4.0 přináší extrémní nároky na síťovou a datovou infrastrukturu, s čímž je spojena i vysoká energetická náročnost. Je nutné dopředu řešit možnou ekologickou zátěž z nepoužívaných baterií (autonomní vozidla, chytré domy). V souvislosti s velkým množstvím elektronických a dobíjecích zařízení v objektech bude zvýšeno riziko vzniku požárů. Bude zapotřebí posílit kybernetickou bezpečnost, aby nedocházelo ke zneužívání dat a funkcionalit systémů.

Zasahující složky si musí udržet znalosti pro řízení a řešení zásahu a schopnost rozhodovat se i bez užívání moderních technologií. Negativním faktorem může být i spoléhání se na technologie a ztráta dovedností v sebeochraně ze strany obyvatelstva.

Vzhledem k hustotě pokrytí signálem Wi­ Fi může docházet k rušení signálu komunikačních prostředků složek integrovaného záchranného systému. S tímto souvisí i riziko onemocnění působením 5G sítí. Na vědecké úrovni je stále více diskutován vliv radiofrekvenčních elektromagnetických polí (RF­ EMF) z bezdrátové technologie na zdraví organismů (např. zvýšené riziko výskytu nádorových onemocnění, snížení plodnosti, neurologické poruchy). V září roku 2017 podepsala skupina asi 180 vědců a doktorů z více než 35 zemí petici s cílem zamezit zavedení 5G sítí.

Závěr
Průmysl 4.0 je realitou. Technologie, které nabízí a dále nabízet bude, mohou přinést ochraně obyvatelstva velmi efektivní nástroje pro řešení různých druhů událostí. Tuto skutečnost je třeba si zavčas uvědomit a využít tento trend již v samotném počátku. Zároveň je nutné přizpůsobit komunikaci HZS ČR vůči obyvatelstvu, které je již v dnešní době zvyklé komunikovat prostřednictvím aplikací. Je nutné pochopit, že zejména mladší generace není schopná zachytit informace předávané jiným způsobem a na tuto skutečnost reagovat zejména v systému varování a informování obyvatelstva.

Státní správa obecně je konzervativní v přijímání a používání moderních technologií. Spoléhá spíše na osvědčené a prověřené technologie a často zaostává při implementaci moderních technologií za soukromým sektorem. Rozvoj umělé inteligence a vzájemné komunikace mezi zařízeními a lidmi nelze zastavit. Moderní technologie by měly ochranu obyvatelstva rozvíjet, avšak systém jako takový na nich nesmí být zcela závislý. Využijme tyto trendy ke zefektivnění zásahu, vzájemné komunikaci mezi složkami i obyvatelstvem, navyšování bezpečnosti zasahujících a prostředí, ve kterém se běžně pohybujeme, avšak nezapomínejme na „analogové“ znalosti a dovednosti a lidský přístup.


kpt. Mgr. Barbora PÁLKOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR

1 OECD identifikuje odolná města jako ta, která mají schopnost připravit se, zvládat a překonat všechny druhy mimořádných událostí nebo krizových situací. Zde nastupují „Smart“ technologie, které mají vytvářet lepší podmínky pro připravenost, odezvu a obnovu daného prostředí, zejména pak pomocí udržitelné kritické infrastruktury a schopnosti efektivní odezvy na události, a to i během jejího působení.

Hasiči a strážníci uspořádali v Plzni příměstský tábor

Ukázky činnosti složek IZS, výlet do zoo, nebo projížďka parníkem po nádrži Hracholusky a k tomu mnoho zábavy, prožily děti v týdnu od 30. července do 3. srpna 2018 v prvním ročníku příměstského tábora, který zajistili strážníci a hasiči pro děti svých zaměstnanců.

Myšlenka uspořádat příměstský tábor vznikla při hledání dalšího zajímavého neotřelého projektu, který by vhodně doplňoval současné projekty preventivně výchovné činnosti HZS ČR. Oslovili jsme městskou policii a netrvalo dlouho a kladná odezva byla téměř okamžitě. Se strážníky dlouhodobě aktivně spolupracujeme na mnoha akcích pro veřejnost i pro děti a naše vztahy jsou více než dobré.
Přípravy tábora jsme zahájili přibližně rok předem, tak aby byl dostatek času vše promyslet a zorganizovat. Z počátku jsme řešili to nejdůležitější, kde bude mít tábor zázemí, které je potřebné k zajištění stravy, pitného režimu, hygienického i materiálního zabezpečení, a také zázemí pro případ nepříznivého počasí. K tomuto účelu jsme oslovili jeden z městských obvodů v Plzni, který spravuje sportovní areál Škodaland u Borské přehrady. Městský obvod byl nápadem nadšený a my získali dalšího partnera, který nám bezplatně poskytl vhodné a útulné prostředí na okraji Plzně. Všechny výhody areálu jsme tak mohli zakomponovat do táborového programu.
Pro cílovou skupinu jsme si stanovili věk 7 až 12 let s maximální obsazeností 40 dětí. Termín tábora jsme naplánovali na letní prázdniny. Pedagogický dozor dětí jsme zajistili z řad hasičů a strážníků, kteří mají díky své praxi bohaté pedagogické zkušenosti.

Program pro děti byl opravdu pestrý
Navštívili jsme plzeňskou zoo, kde se dětem osobně věnoval tiskový mluvčí Ing. Martin Vobruba a pro děti připravil zábavný program a zajistil opravdu nevšední zážitky.
V útulku pro zvířata v nouzi jsme se podívali na zatoulaná a opuštěná zvířata.
Prohlédli jsme si odchytové vozidlo městské policie a seznámili se s profesní sebeobranou strážníků.
Při celodenním výletu na vodní nádrž Hracholusky se děti nejen svezly parníkem, ale také zhlédly ukázku Vodní záchranné služby Plzeň.
Hasiči ze stanice Plzeň­ Košutka dětem předvedli vozový park, výcvikový polygon a horolezeckou stěnu.
BESIP připravil pro děti informace o bezpečném chování na silnici a soutěže s možností získat pěkné dárky.
Na všechny akce byly děti dopravovány hasičským autobusem, což bylo samo o sobě pro děti velkým zážitkem.
Závěrečný den proběhl v areálu Škodalandu, kde jsme vyráběli pískové obrázky, koupali se v jezírku, hráli minigolf a hry na hřišti. Společně s rodiči jsme zhlédli výstavu našich výrobků, vyhlásili vítěze celorepublikové hry a rozloučili se v restauraci zmrzlinovým pohárem.
Velice jsme ocenili podporu našich partnerů. Městský obvod Plzeň 3 poskytl pro děti nejen krásné prostory k jejich pobytu, ale rovněž jim zakoupil reflexní bezpečnostní čepice, aby byly děti lépe k rozpoznání. Po celou dobu děti v táboře doprovázel sanitní vůz se zdravotníky z organice Rescue service, kteří zabezpečovali nepřetržitý zdravotní dohled.
Nejvíce všechny organizátory potěšily děkovné e­ maily a dotazy dětí a rodičů směřované na další ročníky.


kpt. Mgr. Lenka BASÁKOVÁ, HZS Plzeňského kraje, foto autorka

10 let Záchranného útvaru HZS ČR

Deset let existence Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) si ve čtvrtek 14. března 2019 v kulturním domě v Hlučíně připomínalo na 300 jeho současných a bývalých příslušníků a zaměstnanců a pozvaných hostů. Záštitu nad slavnostním setkáním převzal 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček.

Záchranný útvar HZS ČR vznikl 1. ledna 2009 delimitací 157. záchranného praporu Armády ČR, který byl dislokován v Hlučíně. Již o rok později začala naplno fungovat záchranná rota ve Zbirohu a od počátku roku 2016 vznikla další jednotka v Jihlavě. Dnes tedy působí záchranný útvar ve třech dislokacích napříč Českou republikou, zaměstnává 207 příslušníků a 46 občanských zaměstnanců a má ve své výbavě více než 200 kusů speciální techniky.

Slavnostní akce byla rozdělena do dvou částí, přičemž dopoledne patřilo bývalým a současným zaměstnancům, odpoledne se do kulturního domu sjeli pozvaní hosté. Mezi nimi nechyběl generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba se svými náměstky, senátor Ing. Zdeněk Nytra, předseda výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky Radek Koten, bezpečnostní ředitel Ministerstva financí Roman Hozák, místostarostka města Hlučín Petra Řezáčová a starosta Zbiroha Michal Muravecký. Dalšími přítomnými byli příslušníci MV­ generálního ředitelství HZS ČR, ředitelé organizačních složek HZS ČR, zástupci Policie ČR, Celní správy, Správy státních hmotných rezerv, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a dalších organizací a subjektů spolupracujících se Záchranným útvarem HZS ČR.

Pozvání přijal rovněž bývalý generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán. Ten během svého vystoupení vzpomínal na období vzniku útvaru před deseti lety, kladně hodnotil rozhodnutí zařadit jej do struktury HZS ČR a zmínil, že útvar naplnil jeho očekávání a stal se elitní jednotkou vybavenou moderní speciální technikou a disponující zkušenými strojníky pro její obsluhu. Srovnal rovněž využití sil a prostředků, když uvedl, že záchranný prapor zasahoval v průměru jen osmkrát ročně, zatímco Záchranný útvar HZS ČR vyjížděl v posledních čtyřech letech průměrně k více než 120 událostem ročně. Generál Ryba ve své řeči zmínil mimo jiné významné zásahy a činnosti jednotek záchranného útvaru. Jmenoval povodně v letech 2009, 2010 a 2013, požár lesa u Bzence, vytažení uvízlé lodi v Drážďanech, odvoz lihu ze Stojčína, sesuvy půdy v Bulharech, vytažení Trójské lávky či nejdelší zásah v historii HZS ČR – likvidaci následků explozí muničních skladů ve Vrběticích. Při výčtu činností vzpomenul i výstavbu cvičné věže nejen v ČR, ale i v Rakousku a na Slovensku, velkokapacitní čerpání na Balkáně či účast zástupce velitele na záchranné misi v Thajsku. Během své řeči označil Záchranný útvar HZS ČR za výkladní skříň HZS ČR a ocenil činnost všech jeho příslušníků a zaměstnanců.

Velitel útvaru se během proslovu zmínil o celé desetileté historii, vzpomenul na úplné začátky jeho vzniku, přípravu na převod k HZS ČR, výběr vhodných lokalit pro nové dislokace, nábor příslušníků, pořízení nových moderních strojů a techniky a další úkoly, které provázely činnost útvaru a jeho jednotek. Poděkoval také všem bývalým i současným příslušníkům a zaměstnancům, kteří se podíleli na rozvoji útvaru. Jako symbol poděkování obdrželi všichni přítomní publikaci shrnující dosavadní historii útvaru, drobné upomínkové předměty a z rukou velitele pamětní plakety vyrobené právě k desátému výročí založení Záchranného útvaru HZS ČR.

Na závěr programu, jehož součástí byly projekce fotografií a videa z činnosti útvaru a hudební vystoupení dětí ze základní umělecké školy, proběhlo předání pamětních stuh k praporu. Ty Záchrannému útvaru HZS ČR předali zástupci měst Hlučín a Zbiroh. Pro zájemce byla v areálu útvaru nachystána rovněž statická ukázka techniky.


pplk. Ing. Ivo ADÁMEK, Záchranný útvar HZS ČR, foto archiv Záchranného útvaru HZS ČR

Seznamte se s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI) je nejmladší fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB – TUO). Její vznik v roce 2002 byl reakcí na narůstající požadavky praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství a související vědecko­ výzkumnou činnost.

FBI se nachází v areálu bývalé základní školy v ulici Lumírova v Ostravě Výškovicích, který získala bezúplatným převodem z majetku města Ostravy. FBI je technicky zaměřená fakulta navazující na dlouholetou tradici výuky studijních oborů zaměřených na bezpečnost a požární ochranu (PO) na VŠB – TUO. Pedagogická a vědecko­ výzkumná činnost FBI přímo navazuje na studijní obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, který vznikl v roce 1968 a byl garantovaný Hornicko­ geologickou fakultou. Od vzniku v roce 2002 fakulta prošla poměrně složitým vývojem nově vznikající instituce, postupně se rozvíjela, akreditovala nové studijní programy, budovala laboratorní základnu, zapojovala se do vědecko­ výzkumné činnosti, navazovala mezinárodní spolupráci a organizovala významné mezinárodní konference.

Fakulta se i nadále rozvíjí jako prvotřídní pracoviště s jedinečnými studijními programy a poměrně rozsáhlou tvůrčí činností v oblasti bezpečnostního inženýrství. Zvyšuje se jak počet zahraničních studentů v rámci programu Erasmus, tak mobilita akademických pracovníků, kteří přijíždějí z ciziny, i zájem našich akademických pracovníků o krátkodobé pobyty v zahraničí. Rozvíjí se spolupráce se zahraničními univerzitami při řešení vědeckých úkolů. Fakulta má vypracovanou strategii tvůrčí činnosti, která se zaměřuje na požárně­ bezpečnostní vědy, bezpečnostní technologie a resilienci.

Vzdělávací činnost FBI
FBI uskutečňuje strukturované studium ve všech třech typech studijních programů – bakalářském, magisterském a doktorském.

Specifikace studijních programů
V současné době nabízí fakulta studium ve studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost ve čtyřech bakalářských, pěti magister­ských a jednom doktorském studijním oboru. Všechny studijní obory jsou akreditovány v prezenční i kombinované formě studia. FBI poskytuje studium v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, který pokrývá širokou oblast bezpečnosti a PO. Je zaveden kreditní systém studia, který je plně kompatibilní se systémem ECTS široce používaným na evropských univerzitách.

Studijní obory bakalářského studia
Bezpečnost práce a procesů se zabývá především pracovními riziky v průmyslových podnicích, a to z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Součástí studia je řešení analýzy rizik z pohledu pracovních úrazů, ale i závažných havárií – například požárů, výbuchů nebo toxických úniků. Studenti získají v průběhu studia znalosti o vyhledávání a hodnocení rizik u různých technologických procesů. Řízené praxe v oboru a případové studie pomáhají studentům k získávání praktických zkušeností. Studenti si mohou rozvíjet specializace na základě potřeb praxe, například zaměření na bezpečnost na stavbách (koordinátor BOZP na staveništi), bezpečnostní technik nebo integraci BOZP, PO a ochrany životního prostředí.

Havarijní plánování a krizové řízení sdružuje studium jednotlivých fragmentů bezpečnosti do jednoho oboru. Proto se v průběhu studia absolventi seznamují s teorií a praxí krizového managementu při řešení mimořádných událostí (MU), a to vše v kontextu ochrany obyvatelstva a kritické infrastruktury. Výrazné je také nasměrování aplikace znalostí do oblasti veřejné správy. V průběhu studia mohou absolventi získat znalosti i dovednosti potřebné jak k získání odborné způsobilosti v PO (technik PO), tak k získání odborné způsobilosti podle Ověřovacího studijního programu pro získání odborné způsobilosti na úseku požární ochrany pro zařazení do funkcí v ochraně obyvatelstva a krizovém řízení a další.

Technická bezpečnost osob a majetku vzdělává odborníky určené pro technickou ochranu, fyzickou ostrahu a režimovou ochranu u bezpečnostních služeb právnických a fyzických osob nebo u orgánů státní správy podílejících se na fyzické bezpečnosti před protiprávními činy nebo při řešení fyzické ochrany u MU nebo objektů zvláštního významu.

Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu je určena pro posluchače s převažujícími technickými schopnostmi, kteří mají zájem o dosažení vzdělání na úrovni bakalářského studia v oblasti prevence a represe v PO, ochraně obyvatelstva a bezpečnosti průmyslu. Studijní plán je sestaven z předmětů teoretického, přírodovědného a technického základu oboru zaměřených na studium vzniku, rozvoje a likvidace požárů a dalších MU a navrhování preventivních opatření pro předcházení a omezování jejich následků. Mimo povinných předmětů studijní plán dále obsahuje speciál­ní oborové předměty, které umožňují studentovi hlubší orientaci v požární represi nebo prevenci včetně ochrany obyvatelstva a bezpečnosti průmyslu.

Magisterské studium
Po absolvování některého z bakalářských studijních oborů je přímo na FBI možné pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost se standardní dobou studia dva roky.

Studijní obory navazujícího magisterského studia
Bezpečnostní inženýrství
představuje interdisciplinární obor a je určený studentům s převážně technickými schopnostmi, kteří mají zájem o dosažení magisterského vzdělání v oblasti bezpečnosti procesů v průmyslu, BOZP a v prevenci závažných havárií. Absolventi navazujícího magisterského oboru Bezpečnostní inženýrství budou rozumět vzájemným souvislostem technických a přírodovědných disciplín a v praxi mohou vykonávat týmovou práci v průmyslových podnicích, vědeckých institucích a orgánech státní správy a samosprávy nebo práci kvalifikovaného odborníka ve firmách či podnicích se zaměřením na zajištění bezpečnosti průmyslu i BOZP.

Bezpečnostní plánování je připravené pro všechny zájemce, kteří se chtějí vzdělávat v oblastech bezpečnostního plánování. Studium je otevřené absolventům všech bakalářských studijních oborů technického charakteru. Oblast bezpečnostního plánování chápeme jako komplexní problém bezpečnosti. Ta proto bude vysvětlovat a zobecňovat nejen jednotlivé sektory ochrany kritické infrastruktury a krizové připravenosti, ale i ochrany obyvatelstva a činnosti krizového managementu jak ve veřejné správě, tak i v soukromých firmách.

Technická bezpečnost osob a majetku vzdělává specialisty fyzické bezpečnosti bezpečnostních služeb právnických a fyzických osob nebo u orgánů státní správy podílejících se na fyzické ochraně objektů před protiprávními činy a při řešení fyzické ochrany v rámci vnitřní bezpečnosti státu nebo podniku. Absolvent má široké znalosti pro řešení problémů z oblasti bezpečnostního projektování zabezpečovacích a protipožárních systémů včetně znalosti technických prostředků bezpečnostních služeb aplikovaných při prevenci a ochraně osob před protiprávním jednáním (letiště, veřejné prostory aj.). Důraz se klade na rozvoj analytických schopností s cílem včas odhalit nedostatky v technickém a režimovém zabezpečení nebo fyzické ostraze.

Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (TPOaBP) je obor určený pro uchazeče, kteří se chtějí na inženýrské úrovni zabývat řešením problémů spojených se vznikem, rozvojem a likvidací požárů a dalších MU a navrhováním preventivních opatření pro jejich předcházení. Studijní obor má výrazně interdisciplinární charakter. Je vhodný zejména pro absolventy bakalářského studijního oboru TPOaBP, může však navazovat i na další příbuzné bakalářské technické obory. Absolvent oboru nalezne uplatnění zejména v HZS ČR a dalších složkách integrovaného záchranného systému, ve státní správě a samosprávě, v bezpečnostních službách podniků, při výkonu funkce odborně způsobilých osob v oblasti PO, při posuzování požárního nebezpečí a zpracování požárně­ bezpečnostního řešení a bezpečnostní dokumentace při přípravě, realizaci a provozu staveb a technologií.

FBI od roku 2019 nabízí nový navazující magisterský studijní program HSE Professional (Health, Safety, Environment) v anglickém jazyce, který je určený pro zahraniční studenty. Cílem tohoto dvouletého studijního programu v prezenční formě je připravit odborníky v řízení rizik, a to v oblastech BOZP a životního prostředí, PO v kontextu integrovaného pojetí bezpečnosti, které se v současnosti prosazuje v nadnárodních společnostech celého světa. Studijní program je multidisciplinární a zahrnuje oblasti: analýza rizik, prevence rizik, ošetření zbytkových rizik (havarijní a krizové plánování), viz celý cyklus managementu rizik podle ISO 31000 s využitím certifikační normy OHSAS (ISO 45001), ISO 14000 a ISO 22301. Cílem studia je vybavit absolventa kompetencemi umožňujícími mu úspěšně se uplatnit na trhu práce v oblasti HSE.

Doktorské studium
Studium navazuje na magisterské studijní obory Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, Bezpečnostní inženýrství, Bezpečnostní plánování, Technická bezpečnost osob a majetku studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost a na další obory magisterského studia jiných studijních programů zahrnující prvky bezpečnosti, ale neuzavírá se ani před absolventy jiných magisterských oborů, kteří následně získali teoretické znalosti i praktické zkušenosti v oblasti bezpečnosti. V rámci přijímacího řízení se posuzují předpoklady uchazeče pro řešení zvoleného tématu disertační práce. Studijní obor doktorského studia Požární ochrana a průmyslová bezpečnost je akreditován také v anglickém jazyce.

Univerzita 3. věku
Jde o specifický zájmově orientovaný program celoživotního vzdělávání zaměřený na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Univerzita třetího věku nabízí všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Zaměření kurzu směřuje na předcházení vzniku požáru, likvidaci požáru, ochranu obyvatelstva, BZOP, zajištění bezpečnosti osob a majetku. Kromě přednášek účastníci vyjíždějí na řadu exkurzí jako je například jaderná elektrárna Dukovany, Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, Přečerpávající vodní elektrárna Dlouhé stráně, HZS Moravskoslezského kraje, Vědecko­ výzkumný uhelný ústav Ostrava­ Radvanice, Český hydrometeorologický ústav a další. Studium je nabízeno zájemcům již pět let a studium ukončilo přibližně padesát absolventů.

Habilitační řízení
FBI má akreditováno také habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Bezpečnost a požární ochrana.

Vědecko­ výzkumná činnost FBI
V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti FBI VŠB – TUO je základním principem naplnění poslání fakulty provázání vzdělávací a vědecko­ výzkumné činnosti tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší atraktivity studia, kvality výsledků výzkumu a vývoje včetně naplnění třetí role univerzity při spolupráci s průmyslovými partnery.

Rozvoj vědecko­ výzkumné činnosti FBI souvisí se zaměřením na podporu aktivit v těchto prioritních výzkumných směrech:

 • Požárně­ bezpečnostní vědy
 • Bezpečnost technologií
 • Resilience

Tyto směry se dále rozvíjejí na dílčí aktivity, pro které je charakteristický průnik v jednotlivých výzkumných směrech, čímž je zajištěna multidisciplinarita celého vědního oboru:

 • Senzorové technologie pro bezpečnost
 • Fyzika a chemie hoření
 • Bezpečnost nanotechnologií
 • Environmentální a procesní bezpečnost
 • Materiály, konstrukce a chování osob při extrémních podmínkách
 • Resilience infrastruktur a společnosti

Součástí rozvoje prioritních směrů je jejich průmět v pedagogické činnosti akademických pracovníků, v zadávání závěrečných a disertačních prací a zaměření projektů Studentských grantových soutěží, Studentské vědecké a odborné činnosti apod. Vědecko­ výzkumná činnost FBI je směřována zejména do oblastí, které jsou v přímé souvislosti se vzdělávací činností, a tedy s akreditovanými studijními obory. Základní oblasti výzkumu kopírují směry odpovídající zaměření jednotlivých kateder, a to zejména:

 • Management rizik
 • Požární ochrana
 • Bezpečnost práce a procesů
 • Ochrana obyvatelstva
 • Technická bezpečnost osob a majetku

Fakulta má ambice neustále zvyšovat kvalitu vědecko­ výzkumné činnosti a zabezpečovat maximální využití své vědecko­ výzkumné kapacity. To lze doložit zvyšující se kvalitou získaných projektů (zejména mezinárodních projektů, projektů rezortních ministerstev zejména v programu Bezpečnostního výzkumu) a publikovaných výsledků v uznávaných vědeckých databázích.


doc. Ing. Jiří POKORNÝ, Ph.D., MPA, FBI VŠB – TUO, foto archiv FBI VŠB – TUO

Zbirožské hasičské tatrování 2019 již v květnu

Tradiční akce první zářijové soboty Zbirožské hasičské tatrování se letos přesouvá na sobotu 25. května 2019. Ke změně termínu MV­-generální ředitelství HZS ČR přistoupilo z důvodu rozsáhlých stavebních úprav, které začnou v areálu konání této události během června a budou trvat minimálně do poloviny příštího roku.

Jako kompenzaci za tuto změnu se návštěvníci mohou těšit na bohatý doprovodný program. Ten letos MV­-generální ředitelství HZS ČR připravuje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, se kterým chce široké veřejnosti představit Národní základnu humanitární pomoci, a bude zahrnovat kromě klasického programu, jemuž dominuje Volba Miss Tatra a Mistrovství republiky ve výměně předního kola na vozidle Tatra 815, také mnoho atrakcí a ukázek pro veřejnost.

Na místě bude aktivní nafukovací skluzavkové centrum v podobě hasičské stanice, simulátor přetočení vozidla na střechu (profesionální otočný simulátor autonehody), simulátor nárazu (profesionální trenažer simulující náraz automobilu jedoucího rychlostí 30 km/h), pit stop simulátor výměny kol (zkoušení samostatně nebo v rámci souboje s protivníkem výměny kol). V rámci ukázek bude představena nová zodolněná cisternová automobilová stříkačka značky Tatra – tzv. Titán, která zaujme již na první pohled nejen rozměry (její délka je 11 m), ale i nezaměnitelným vzhledem. Ten jí dodávají zejména použité vojenské kabiny odolávající balistickým a výbušným hrozbám a která by měla nahradit stávající požární tank Spot-55.

Také soutěž o nejkrásnější Tatru bude letos bohatší. Organizátoři nebudou hodnotit a následně vyhlašovat pouze jedinou vítězku, ale tatrovácké krásky budou hodnoceny hned v několika kategoriích, což zvyšuje naděje na vítězství. Samostatně se budou hodnotit současná požární technika, stará požární technika končící podvozky T 148 a T 813, osobní automobily, nákladní automobily a nebude samozřejmě chybět ani Miss sympatie, kterou vybírají sami návštěvníci.

Expozice hasičské historie
Na ploše o rozloze 4000 m2 čeká na hasičské nadšence více jak 130 exponátů historické požární techniky od koňských potahových stříkaček přes parní stříkačku až po hasičský tank a letadlo na hašení lesních požárů, z nichž nejstarší exponát pochází už z první poloviny 18. století. Návštěvníci mohou zavítat do plně vybaveného krytu určeného pro nouzové ukrytí obyvatel a do zařízeného podzemního velitelsko­ štábního pracoviště v rámci unikátní expozice ochrany obyvatelstva. To, jak vypadá po požáru běžná domácnost, je k vidění v expozici zjišťování příčin vzniku požárů.

Na přihlášky pečlivě opečovávaných kousků techniky značky Tatra čekáme do 20. května 2019. Přihlášky naleznete na webových stránkách: http://www.hzscr.cz/clanek/zbirozske­ hasicske­ tatrovani-2019-jiz­ v-kvetnu­ a-s­ bohatsim­ programem.aspx

Pro všechny posádky vozů přihlášených do soutěže máme připravené dárky i pamětní listy a zajištěné bude také občerstvení. Tradičními hlavními partnery volby nejkrásnější Tatry jsou společnost Tatra Truck, a.s., a THT Polička s.r.o., které do soutěže věnují atraktivní ceny. Po celý den bude hrát hasičská skupina Bonton Band. Vstup na akci, parkování v areálu a prohlídka muzejních expozic požární ochrany a ochrany obyvatelstva je zdarma.

Místo zůstává nezměněno: Expozice požární ochrany HZS ČR se nachází v areálu nedaleko zbirožského zámku.
Adresa: Pod Parkem 662, Zbiroh­ Švabín, Loc: 49°51‘29.34“N 13°45‘7.911“E.

Další informace naleznete na facebooku: https://www.facebook.com/hasicske.muzeum.zbiroh/
Zprávy z minulých let: http://www.hzscr.cz/clanek/nejkrasnejsi­ miss­ tatra­ se­ letos­ vybirala­ z-54-soutezicich.aspx
Fotografie z minulých ročníků:http://www.hzscr.cz/fotogalerie/volba­ nejkrasnejsi­ tatry­ ve­ zbirohu.aspx


kpt. Mgr. Nicole ZAORALOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv redakce

Koncert Michala Davida pro přátele a příznivce nadace

V neděli 17. března 2019 se pro všechny přátele a příznivce Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni (nadace) konal v Divadle U Hasičů koncert Michala Davida. Ačkoli slunečné počasí lákalo spíše na procházky do přírody, přesto se divadlo zcela zaplnilo.

Sešli se nejen rodiny a přátelé nadace, ale také zástupci Správní a Dozorčí rady nadace, Ministerstva vnitra, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Nezávislého odborového svazu Policie ČR, Odborového svazu hasičů, Veterána Policie ČR, policisté, hasiči a další hosté. Všechny přítomné srdečně přivítal ředitel nadace PhDr. Vladimír Šutera, CSc. Poděkoval policistům a hasičům, kteří dobrovolně měsíčně přispívají ze svých platů na činnost nadace, a řekl: „Malé částky dělají velké peníze. Už 17 let se staráme o své členy. 27 dětí po policistech a hasičích studuje vysokou školu nebo studium již ukončilo. Od loňského roku pomáháme i policistům, hasičům a jejich rodinným příslušníkům především tam, kde nejsou schopni si sami pomoci (požár domu, vytopený byt, jeden ze členů rodiny je zdravotně postižený aj.).“ Na podium si k sobě pozval ředitele společnosti Europlasma, MgA. Milana Zeleného společně s dárci krevní plasmy Lucií Voráčkovou, Miroslavou Titzlovou, Miroslavem Krejčím a Vojtěchem Vodičkou. Tito dárci opakovaně darovali krevní plazmu několikrát ročně a finanční náhradu věnovali na účet nadace. Milan Zelený předal za společnost Europlasma a jménem těchto dárců PhDr. Vladimíru Šuterovi, CSc., šek s částkou 60 000 Kč na činnost nadace.

„Jsou to pro mě takoví velcí hrdinové,“ poznamenal ředitel nadace a jako poděkování předal jak zástupci Europlasmy, tak přítomným dárcům krevní plasmy knihu o nadaci a skleněné nadační srdce. Všechny v divadle pak rozveselil zážitky a vzpomínkami písničkář Josef Fousek, který nedávno oslavil 80. narozeniny. I jemu patřilo nadační srdce jako poděkování za příjemně s ním strávené chvilky. Velkým potleskem přivítali diváci zpěváka Michala Davida, který si je svými hity nejen z 80. let, ale i ze současnosti, okamžitě získal. Pro některé nadační maminky to byly písničky jejich mládí, proto nenechaly Michala Davida jen tak odejít a došlo i na přídavky. Také jemu v závěru vystoupení předal PhDr. Vladimír Šutera, CSc., nadační srdce a společně s ředitelem sklárny Jiřím Pačinkem vázu, kterou vyrobili ve sklárnách Lindava. Oba umělci vystoupili bez nároku na honorář, podpořili tím nadaci a zařadili se mezi její přátele.


Ing. Ivana BOŠKOVÁ, foto autorka
 

Anketa Dobrovolní hasiči roku 2019

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a sbory dobrovolných hasičů z celé České republiky mohou přihlašovat své zásahy a činnost do ankety Dobrovolní hasiči roku (anketa), jejíž devátý ročník právě začal. Přihlásit se mohou v termínu od 10. dubna do 10. července 2019 prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách www.adhr.cz. Jednotlivé přihlášky vyhodnotí odborná komise. Na finalisty čeká prestižní ocenění – skleněná zásahová helma, věcné dary a finanční prostředky na nákup nového hasičského vybavení. Během uplynulých ročníků bylo dobrovolným hasičům za jejich profesionálně provedené zásahy a preventivní činnost díky partnerům ankety poskytnuto téměř 17 milionů korun.

Od dubna do srpna pořadatelé ankety navštíví s Českým Impulsem přes 50 akcí dobrovolných hasičů po celé České republice. Na těchto akcích se bude možné na stánku ankety seznámit s podrobnými informacemi celého průběhu ocenění a prohlédnout si některé z věcných cen. Seznam míst je dostupný na webových stránkách ankety. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v listopadu za přítomnosti kamer České televize.

Po celou dobu udělování mimořádného ocenění hasičům je jeho generálním partnerem společnost GridServices. „Naši montéři při svých činnostech, zejména při obnovování dodávek plynu, spolupracují s dobrovolnými hasiči. Často jde o neocenitelnou pomoc a jsme skutečně rádi, že můžeme být partnerem ankety a vyjádřit tak svůj respekt k jejich každodenní obětavé práci,“ uvedl zástupce generálního partnera ankety Pavel Káčer, jednatel společnosti a člen odborné poroty.

Účast v anketě byla pro náš sbor obrovským zážitkem a dala nám příležitost ukázat veřejnosti, co všechno děláme „Rozhodnutí přihlásit se rozhodně nelitujeme. Nejprve pošlete přihlášku s akcí a doufáte, že osloví zkušené členy poroty při hodnocení, přičemž do uzávěrky se zájmem sledujete, jak počty přihlašovaných rostou. Čekáte na ohlášení postupujících do finále a při přečtení názvu vašeho SDH pomalu zbouráte hasičskou klubovnu. Přestože i postup mezi pět finalistů v každé oblasti je veliká prestiž, každý touží po skleněné trofeji. Slavnostní vyhlášení výsledků je vůbec tím nejkrásnějším vrcholem ankety a s odstupem času rádi vzpomínáme i na ročník, v němž jsme obsadili, pro většinu nepopulární, čtvrtou příčku.

Slavnostní vyhlášení je příjemné setkání a zároveň velká inspirace pro nás dobrovolné hasiče, když sledujeme medailonky kolegů představující jejich činnost. Škála akcí, které hasiči vymýšlejí a pořádají, je nepřeberná. Na vyhlášení do Brna jsme odjížděli s pokorou. Odměnou nám pak byla vytoužená trofej. Pokora je zde na místě, neboť se všechny přihlášené sbory snaží dělat v rámci svých možností něco pro spoluobčany. V tomto ohledu není záviděníhodná úloha porotců, na jejichž bedrech spočívá rozhodnutí, který zásah nebo akce půjde do finále. Naštěstí to jsou lidé, kteří již mají v anketě zkušenosti a vždycky to nakonec nějak rozhodnou.“

Milan GŐTZ, jednatel SDH Kunratice

 

Spolupráci s dobrovolnými hasiči si pochvaluje i Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS a člen odborné poroty, který zmínil: „Hasiči jsou naším hlavním partnerem při zajištění bezpečnosti přepravy zemního plynu. My jsme již sedmým rokem hlavním partnerem ankety. Jejím prostřednictvím můžeme hasičům vyjádřit poděkování za práci a přínos nejen našemu podnikání, ale i celé společnosti.“

Posláním ankety je propagovat celospolečenský přínos dobrovolných hasičů široké veřejnosti prostřednictvím již provedených zásahů a preventivní činnosti. Věrnou patronkou dobrovolných hasičů je prostřednictvím právě této ankety zpěvačka Ilona Csáková, která takto pomáhá již několik let. Hlavními partnery ankety roku 2019 jsou společnosti Net4Gas, Ford Motor Company, Nadace ČEZ, Lesy ČR a DCom. Partnerskou strukturu pak doplňují společnosti GINA, E­ On, Brnocar, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Kobit, Techsport, Teleskopické stožáry a Rescop.

„Vedle dobrovolných hasičů si naše poděkování zaslouží také partneři ankety. Zejména díky nim již podeváté budeme moci ocenit 15 nejprofesionálněji provedených zásahů jednotek obcí a 15 příkladných a motivačních akcí sborů,“ zdůraznil generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, který je předsedou odborné poroty. V té přihlášené zásahy a činnosti dobrovolných hasičů posoudí také místopředseda poroty brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc., MBA, náměstek generálního ředitele HZS ČR, a další členové z řad zástupců profesionálních hasičů, a zástupci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Moravské hasičské jednoty a České hasičské jednoty a zástupce generálního partnera GridServices a hlavního partnera Net4Gas.


Jiří BEZDĚK, Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z.s.

vytisknout  e-mailem