Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 4/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete rozbor zásahu požáru skladové haly elektroodpadu. Přehled vydaných certifikátů a osvědčení o vlastnostech výrobků za rok 2018. Jak hodnotili svojí činnost za rok 2018 hasičští důstojníci, se dočtete v článku o sněmu České asociace hasičských důstojníků. Výsledky přináší článek o provádění kontrol restauračních zařízení, barů a heren v průběhu roku 2018. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představujeme nové učební texty pro hasiče k výuce v oblasti poskytování první pomoci. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o moderních technologiích v ochraně obyvatelstva. Se svými zážitky se podělili nejen děti, ale zejména jejich rodiče - hasiči a strážníci z Plzeňského kraje. V INFORMACÍCH se dočtete, jak si slavnostní akcí připomněli příslušníci, zaměstnanci a pozvaní hosté deset let existence Záchranného útvaru HZS ČR. Navštívili jsme také koncert Michala Davida pořádaný Nadací policistů a hasičů pro nadační rodinky. 

V pondělí 18. února 2019 se od 9.00 do 13.00 hodin ve spolupráci s MV­ generálním ředitelstvím HZS ČR uskutečnil seminář pod záštitou předsedy podvýboru pro HZS ČR Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Pavla Růžičky na téma „Požární bezpečnost staveb 21. století“.

V budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zahájil moderátor Miroslav Vaňura odborný seminář, ve kterém vystoupili také představitelé MV­-generálního ředitelství HZS ČR. Úvodního slova se ujal poslanec a předseda podvýboru pro HZS ČR Ing. Pavel Růžička, jenž účastníky v krátkosti seznámil s dlouholetou hasičskou tradicí a vysvětlil, proč se tento seminář koná. „Byl bych rád, abychom v průběhu semináře poukázali nejen na strategii HZS ČR, ale i na novou koncepci stavebního práva, jak je nyní představována,“ uvedl.

S prezentací „Strategie rozvoje HZS ČR do roku 2021 s výhledem do roku 2030“ účastníky seznámil generální ředitel genmjr. Ing. Drahoslav Ryba. Stejně jako celý HZS ČR si uvědomuje, že je potřeba stavební zákon změnit, protože je zdlouhavý a komplikovaný. Za HZS ČR vyjádřil ochotu o změnách diskutovat a podpořit některé úpravy. Tyto změny by však neměly být na úkor bezpečnosti občanů, kteří budou nově vzniklé budovy užívat nebo kteří budou bydlet či pracovat v jejich blízkosti. Také je podle něj nezbytné zachování bezpečnosti zasahujících příslušníků, již se v průběhu mimořádné události (MU) v budově ocitnou. „Role HZS ČR při povolování a rea­lizaci staveb přímo koresponduje se základním posláním, což je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek jak před požáry, tak MU,“ řekl generální ředitel Ryba. Zároveň zdůraznil, že současný komplexně fungující systém požární prevence nelze rozmělnit jen z důvodu požadovaného zrychlení procesu, který je výrazně na úkor bezpečnosti. „Jsem rád, že jsou mezi námi i poslanci parlamentu, protože naší povinností je na toto riziko upozornit. Nicméně rozhodování bude zcela v jejich rukou,“ dodal a vyjádřil spokojenost z konání semináře, během kterého se diskutovalo o rizicích a nebezpečích budoucích změn nového stavebního zákona.

Krátce po něm představil koncepci požární prevence do roku 2021 náměstek generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. Daniel Miklós, MPA. „HZS ČR je moderní instituce, která dlouhodobě plánuje, ví, kam směřuje, ví, co ji čeká, a ví, co chce. Zároveň to dokáže popsat, prezentovat a velmi ráda o tom diskutuje s odbornou veřejností,“ řekl na úvod. Poté v krátkosti popsal základní dokument o strategii rozvoje HZS ČR. Ten byl zpracován na základě analýzy strategických trendů a analýzy SWOT a dělí se na tři tematické oblasti – síly, prostředky a vědu, výzkum a vzdělávání. Z důvodu zhoršujícího se bezpečnostního prostředí a zvyšování četnosti MU je klíčová zejména potřeba finanční a personální stabilizace. „Od roku 2011 má HZS ČR každý rok schodek 250 až 300 milionů korun. Tento deficit je kompenzovaný naší velkou aktivitou v oblasti druhotného způsobu financování, ať už jsou to strukturální fondy nebo Fond zábrany škod,“ konstatoval. „Druhým velkým problémem, kterým netrpí jen HZS ČR, ale celá státní správa, je složité obsazování specializovaných pracovních míst, jako jsou ekonomové, právníci a IT specialisté,“ dodal a ocenil, že se v současné době o bezpečnosti diskutuje šířeji, zasedá se ke společným stolům a ochrana obyvatelstva se posouvá jednotným směrem. Podle jeho slov je stěžejním úkolem do roku 2021 upravit platový systém, aby byl prostor pro karierní růst a zaměstnanci byli motivováni a chtěli se aktivně zapojovat do svého rozvoje. Během vystoupení také představil hlavní strategické cíle HZS ČR, mezi které patří technický rozvoj a modernizace, aktualizace plošného pokrytí, vzdělávání a kariéra, úprava požární prevence a ochrany obyvatelstva.

Systém požární prevence
O systému požární prevence České republiky promluvila ředitelka odboru prevence plk. Ing. Květoslava Skalská z MV­ generálního ředitelství HZS ČR. Připomněla, že požáry s největším dopadem na životy, zdraví a s největšími hmotnými škodami vznikají v budovách. V roce 2017 byl podíl požárů budov 34,9 %, hmotných škod 84,6 % a úmrtí 73,7 %. Upozornila, že hlavní příčinou požárů je stále tzv. lidský faktor. Nejnebezpečnějším fenoménem na poli požární bezpečnosti je lidská nedbalost. Bezpečné chování je především závislé na společensky odpovědném jednání každého člověka a úkolem na poli požární bezpečnosti je požárům předejít a minimalizovat dopady na životy, zdraví a majetek. „Poukázat na nedostatky v oblasti požární bezpečnosti a důsledně vyžadovat jejich dodržování chce odvahu,“ uvedla Skalská a dodala, že požární prevence si klade za cíl vytvářet bezpečné podmínky a nechce nikoho šikanovat nebo mu dokonce křížit jeho obchodní plány.

O stavební prevenci v obecnější rovině hovořil vedoucí oddělení stavebně technické prevence plk. Ing. Michal Valouch z MV­ generálního ředitelství HZS ČR. Během proslovu nastolil základní otázky týkající se kvality a zodpovědnosti za realizaci stavby. „Jestliže se nacházíme v počátku záměru jakékoli stavby, tak je zcela zásadní úroveň kvality projektové dokumentace, jejíž nedílnou součástí je požárně bezpečnostní řešení. Pokud není dostatečně kvalitní, dodatečné zásahy do realizované stavby z důvodu zjednání nápravy stojí velké peníze a někdy není vůbec technicky možné,“ konstatoval Valouch. Dále se během přednášky zaměřil na problematiku opravných prostředků (odvolání) vůči závazným stanoviskům HZS krajů, o které se v poslední době často diskutuje vzhledem k jejich enormnímu nárůstu. Podle něj návrh rekodifikace stavebního práva neřeší podstatu problému opravných prostředků, protože se bez odůvodnění odvolávají „všichni proti všemu“. Zároveň zdůraznil, že nelze povyšovat efektivitu a procesní rychlost vyřízení odvolání na úkor materiální pravdy.

Vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů (ZPP) plk. Mgr. Radek Kislinger z MV­-generálního ředitelství HZS ČR v rámci ZPP upozornil na skutečnost, že v mnoha případech vlastníci a uživatelé svým objektům nerozumí, zejména co se týče jejich stavebně technického provedení ve vztahu k požární ochraně (PO). V rámci užívání staveb a jejich případných úprav se pak dopouštějí zásadních chyb, které vedou ke vzniku požárů nebo značně komplikují jejich lik­vidaci a zásahy hasičů. Tyto informace odborníci oddělení ZPP HZS ČR přenáší do procesu úpravy předpisů, přednášek pro veřejnost, tvorbu publikací nebo různých programů preventivně výchovné činnosti. Nelze také opomenout skutečnost, že řada příslušníků HZS ČR stavební prevence vykonává ZPP v rámci pohotovostních služeb, což jsou tzv. doubleři příslušníků, kteří mají ZPP jako hlavní náplň práce. Pro HZS ČR by byl zásadní problém, kdyby byli příslušníci stavební prevence převedeni pod jiný úřad.

Požární bezpečnost staveb 21. století
Na pojem požární bezpečnost staveb se mimo jiné zaměřil pplk. Ing. Tomáš Pavlík z oddělení stavebně technické prevence MV­ generálního ředitelství HZS ČR. Co si pod ním představit? Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby v případě požáru byla po určenou dobu zachována nosnost konstrukce, uvnitř ní byl omezený vznik a šíření ohně a kouře, bylo redukováno šíření požáru na sousední stavby, obyvatelé mohli stavbu opustit nebo mohli být jinými prostředky zachráněni a v neposlední řadě se bral zřetel na bezpečnost jednotek PO. Ve druhé části prezentace se zaměřil na velké zahraniční požáry staveb, k jejichž závažnosti přispělo zejména jejich nevhodné stavebně technické řešení. Například požár bytového domu Grenfell Tower v roce 2017. Závěrem Pavlík informoval o čtvrtém nejhorším požáru nočního klubu v historii USA, jenž si v roce 2003 vyžádal 100 mrtvých a 230 zraněných, a který natočil jeden z účastníků koncertu. Na tomto požáru poukázal, že i zanedbání zdánlivých detailů může z hlediska požární bezpečnosti staveb vést k tragickým následkům.

Postoj HZS ČR k věcnému záměru
Seminář uzavřel náměstek generálního ředitele HZS ČR pro řízení lidských zdrojů plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.,referátem „Navrhované stavební právo a jeho dopady na požární ochranu“, ve kterém mimo jiné hovořil o věcném záměru stavebního zákona, který na konci ledna letošního roku Ministerstvo pro místní rozvoj poslalo do mezirezortního připomínkového řízení. „Cíle právní úpravy jsou jednoduchost, aplikovatelnost a vymahatelnost, což jsou krásná slova a u všech právních předpisů bych to podepsal v plném rozsahu. Bohužel realita včlenění do právního předpisu je někdy jiná a jde o dlouhodobý proces, který trvá řadu let,“ konstatoval. Ve stručnosti shrnul i dopady věcného záměru na HZS ČR. V návrhu se předpokládá integrace veřejného zájmu chráněného HZS ČR do nové soustavy stavebních úřadů a s dislokací příslušníků HZS ČR zabývajících se danou agendou. Shodně se stávající úpravou bude stavba navrhována a prováděna podle základních technických požadavků včetně požadavků na požární bezpečnost. Navrhovaná řešení nemají v oblasti bezpečnosti nebo obrany státu žádné dopady a nepředstavují hrozbu pro bezpečnost nebo obranu státu.

Jaký je postoj MV­ generálního ředitelství HZS ČR k věcnému záměru? V obecné rovině se ztotožňuje s cílem předkladatele, tzn. zjednodušit stavební řízení. Nesouhlasí však s integrací výkonu státního požárního dozoru vykonávaného podle zákona o PO do agend navrhovaných stavebních úřadů a s tím i souvisí nesouhlas s navrhovanou integrací pracovníků dotčených orgánů (příslušníků HZS ČR) do soustavy zmíněných úřadů. Dále HZS ČR nesouhlasí se zlehčováním provázanosti stavební prevence s dalšími specialisty v rámci HZS krajů a s povolováním staveb na základě dokumentace pro stavební povolení zpracované v podrobnosti podle dosavadní dokumentace pro územní rozhodnutí. Nesouhlas vyjádřil také s formálním prováděním kolaudace v rozsahu dokumentace pro povolení stavby.

Kompromisní návrhy možného řešení
Náměstek Vavera zároveň představil kompromisní návrhy možného řešení ze strany HZS ČR. Které to jsou? HZS ČR bude na úrovni územního plánování dotčeným orgánem a dojde k zachování stávající formy vyjádření k územně plánovací dokumentaci – závaznému stanovisku. Na úrovni řízení o povolení stavby nedojde k integraci stavební agendy HZS ČR do státní stavební správy a zůstane dotčeným orgánem na úseku PO ve vztahu k okruhu staveb vymezených zákonem. HZS ČR navrhne revizi a zúžení okruhu těchto staveb, zejména těch, kde dochází ke koncentraci osob. Je také možné uvažovat o změně formy výstupu HZS ČR u stavebního řízení ze závazného stanoviska na vyjádření. To bude následně podkladem pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu a vyjádřením HZS ČR by měl být tento rozpor řešen nadřízeným stavebním úřadem v rámci přezkumného řízení. Projektová dokumentace pro povolení stavby na úrovni dnešní dokumentace pro územní rozhodnutí, ke které by se HZS ČR vyjadřoval, musí být součástí elektronického spisu.

Na tomto semináři jsem nastínil několik oblastí a budu rád, když se o nich v rámci diskuze pobavíme a budeme mít možnost slyšet i protichůdné názory. Jak už zaznělo z úst mých kolegů, HZS ČR je připravený na změnu a optimalizaci, ale nesmí být ohrožený zájem z hlediska PO,“ uzavřel Vavera svůj proslov a poděkoval všem účastníkům za pozornost.


David HARTMANN, DiS., foto autor
 

vytisknout  e-mailem