Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 4/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete rozbor zásahu požáru skladové haly elektroodpadu. Přehled vydaných certifikátů a osvědčení o vlastnostech výrobků za rok 2018. Jak hodnotili svojí činnost za rok 2018 hasičští důstojníci, se dočtete v článku o sněmu České asociace hasičských důstojníků. Výsledky přináší článek o provádění kontrol restauračních zařízení, barů a heren v průběhu roku 2018. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představujeme nové učební texty pro hasiče k výuce v oblasti poskytování první pomoci. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o moderních technologiích v ochraně obyvatelstva. Se svými zážitky se podělili nejen děti, ale zejména jejich rodiče - hasiči a strážníci z Plzeňského kraje. V INFORMACÍCH se dočtete, jak si slavnostní akcí připomněli příslušníci, zaměstnanci a pozvaní hosté deset let existence Záchranného útvaru HZS ČR. Navštívili jsme také koncert Michala Davida pořádaný Nadací policistů a hasičů pro nadační rodinky. 

V Brně ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR (ŠVZ HZS ČR) se konal 22. února 2019 XXIII. sněm České asociace hasičských důstojníků (ČAHD, asociace). Odborné skupiny na něm prezentovaly svoji činnost za uplynulý rok.

Prezident asociace brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., v úvodním slovu pozdravil členy a hosty, mezi kterými byli generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jan Slámečka, prezident Asociace velitelů HZS podniků Metoděj Popov, DiS., prezidentka Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., Ing. Lenka Černá, děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB–TU) doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, a šéfredaktorka časopisu 112 plk. Mgr. Libuše Chvojková.

Zpráva o činnosti prezidenta a viceprezidenta
Prezident asociace seznámil účastníky s programem sněmu. Proběhla volba mandátové a návrhové komise. Odhlasováno bylo přijetí osmi nových členů asociace, kteří se osobně představili a stručně shrnuli důvody členství. Velké úsilí asociace věnovala přípravě nových projektů a zajištění vícezdrojového financování aktivit ČAHD.

Byl vznesen požadavek od CTIF ke spolupořádání mezinárodní konference, která se uskuteční pod názvem „Nové trendy požární ochrany ve světě“ ve dnech 25. až 26. října 2019 v ­Ostravě. Předpokládá se účast až 150 zahraničních účastníků a stejné množství z České republiky, Slovenska a Polska. Z jednání rady asociace za minulý rok připomenul např. kontrolu hospodaření, inventarizaci majetku z roku 2017, přípravu fotosoutěže a Mistrovství ČR ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel v Chrudimi, realizaci GDPR, vyhodnocení akce Den požární bezpečnosti, zřízení datové schránky a elektronického podpisu a postup registrace asociace jako vědecko­ výzkumné organizace. Na posledním zasedání byla předložena informace o spolupráci na konferenci Pyromeeting 2019 a projednání a schválení nominace Ing. Zdeňka Nytry na viceprezidenta CTIF. V závěru poděkoval všem, kteří se zapojují do činnosti ČAHD, účastní se sněmu a snaží se využívat a předávat své zkušenosti druhým kolegům.

Jaké projekty ČAHD realizuje?
Plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., svoji prezentaci věnoval projektům, se kterými začala asociace přibližně před pěti až šesti lety. „Jsou to takové vlny, kdy se projekty připravují a pak realizují. Loňský rok byl náročný v tom, že se projekty připravovaly i realizovaly,“ uvedl Petr Ošlejšek.

V rámci výzvy Horizon 2020 se ČAHD podílela na přípravě tří návrhů projektů, a to:

  • Risk Aware – komunikace mezi záchrannými složkami a obyva­tel­stvem při různých typech mimořádných událostí,
  • NETASEC – budování sítě expertů a expertních organizací pro problematiku CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear),
  • LIFERESCUE – výzkum v oblasti vývoje platformy pro integraci a sdílení informací mezi záchrannými týmy při rozsáhlých mimořádných událostech (MU). Součástí je i ověření použití nových technologií pro lokalizaci osob v místě zásahu. Naše týmy se budou účastnit cvičení v zahraničí a naopak. Zpracovávala se metodika požárního inženýrství při plnění úkolů HZS ČR včetně praktické aplikace. Cílem bylo připravit kurz včetně přípravy náplně a materiálu.

V roce 2018 byla vyhlášena výzva na předkládání projektů v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022. Jeden z projektů se týkal posuzování rizik v území. Asociace společně s Vysokým učením technickým v Brně a společností GINA SW, s.r.o., připravila návrh projektu zaměřeného na využití nových technologií pro hasičské sbory s názvem „Rozšířená realita pro IZS“. Zahraniční projekt FIRE­-IN je výzkumný projekt, který začínal v roce 2016 (trvá celkem pět let). Účastní se ho dalších 20 subjektů z několika zemí Evropské unie (EU). Cílem je vydefinovat současné a budoucí potřeby bezpečnostních složek na směrování výzkumných úkolů v rámci bezpečnostního výzkumu financovaného EU. Kam by měl bezpečnostní výzkum v Evropě směřovat. ČAHD organizovala dva workshopy, z toho jeden v Římě a druhý v Praze, zaměřené na problematiku zásahů v podmínkách CBRN.

V rámci programu ERASMUS+ byl realizován projekt VOLFIRE (Vocational Training of Fiefighters to Enshance Voluntary Firefighting) – sdílení zkušeností a správné praxe. Šlo o odbornou přípravu a výměnu zkušeností s tamními hasiči, zejména pak z oblasti zásahů při dopravních nehodách, konkrétně v Turecku v oblasti Antalye. Předmětem bylo nastolit funkční systém spolupráce dobrovolných a profesionálních hasičů, připravit lektory, aby byli schopni cvičit dobrovolné hasiče, kteří se tam teprve organizují.

Dalším příkladem spolupráce na projektech je s kolegy z Černé Hory, Slovinska a Irska především výměna informací o připravenosti obyvatelstva na MU; projekt byl financován z programového rámce generálního ředitelství pro civilní obranu a humanitární pomoc EU. Úkolem bylo vytvořit platformu pro vzájemný výcvik hasičů. Již několikrát se uskutečnil výcvik na různá témata s cílem vytvořit systém, jak pracovat s mládeží a jak vzdělávat děti na základních školách, aby se zvýšilo celkové povědomí obyvatelstva.

Odborná skupina prevence a ochrany obyvatelstva
Doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, zmínil především aktivity, jako je fotografická soutěž „Hasiči před i za objektivem“. Pátek 13. dubna 2018 byl vybrán jako „Den požární bezpečnosti“, hasiči organizovali na stanicích ukázky požární techniky, někde i zásah složek IZS. Veřejnost se mohla seznámit, jak se chovat v případě vzniku požáru nebo i jiné MU, aby každý pak mohl přispět k záchraně života, zdraví nebo snížit materiální škody. Do akcí se zapojili profesionální i dobrovolní hasiči. Pořádaných akcí se zúčastnilo více než 30 000 dětí i dospělých. Další Den požární bezpečnosti je plánován na pátek 13. září 2019.

Zmínil rovněž dlouhodobější preventivní akci „Ochrana proti únikům plynů a požárům“, která byla nadále rozvíjena členy ČAHD, HZS Moravskoslezského a Olomouckého kraje a Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB–TU Ostrava. Na rozvoji aktivity spolupracovala také Odborná skupina pro informatiku ČAHD. K projektu „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS ČR na MU“ se uskutečnil kurz Posuzování rizik v území a Posuzování staveb metodami požárního inženýrství při plnění úkolů HZS ČR. V rámci kurzů byly vytvořeny učební pomůcky (knihy a pracovní sešity) a elektronické podklady. Kurzy se uskutečnily v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích.

Odborná skupina IZS
Mjr. Ing. Marek Sobek informoval členy o projektu „Flashover kontejnery“, který se realizoval v ŠVZ HZS ČR Zbiroh a byl zaměřený na výměnu zkušeností, společně s výcvikem v zařízeních simulujících reálné podmínky požáru, na ochranu zdraví zasahujících hasičů, využití systému „bodyguard“, inteligentních zásahových obleků, použití lana pro vyhledávání osob v zakouřeném prostoru a výcvik v zahraničí.

Připomenul první ročník kurzu „Stabilizace staticky narušených budov a výkopů“ konaný v SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku­ Místku. Jedna část semináře byla věnována záchranářské kynologii a použití psovodů. Šlo především o výměnu zkušeností mezi lektory, ale také mezi účastníky kurzu, kteří si vzájemně předali poznatky z jednotlivých krajů a používané zahraniční metodiky.

Soutěž ve vodním záchranářství Slezská Harta je každoročně pořádaná nejen pro hasiče, ale i policisty. V loňském roce proběhl již 20. ročník. Zapojilo se 22 týmů z České republiky a Polska.

Oblíbená Rallye Hamry – soutěž pro dobrovolné hasiče z Olomouckého kraje. Během jednoho dne absolvují soutěžící 10 prověřovacích cvičení, které simulují reálné podmínky u zásahu. Jde o moderní koncept odborné přípravy.

Odborná skupina technické činnosti
Vyprošťování u dopravních nehod bylo téma pro plk. Ing. Martina Žaitlika. Členové skupiny, jak zmínil, se podíleli na přípravě návrhů předpisů pro MV-­generální ředitelství HZS ČR z oblasti vyprošťování u dopravních nehod. Za tímto účelem jednala i pracovní skupina, kterou tvořili zástupci ČAHD, ­MV­-generálního ředitelství HZS ČR a ŠVZ HZS ČR. Cílem bylo zajištění účasti a vyhodnocení instruktorů vyprošťování u dopravních nehod na Rescue Days v Polsku a případně zorganizování podobných zaměstnání i pro příslušníky HZS ČR. Během roku se konala školení pro rozhodčí. Poděkoval všem, kteří se účastnili příprav i konání IX. mistrovství republiky HZS ČR ve vyprošťování u dopravních nehod v Chrudimi.

Odborná skupina pro informatiku
ČAHD je aktivní i na sociálních sítích, kde informuje nejen své členy, ale všechny, kteří mají zájem o činnost asociace, chtějí se seznámit s pořádanými akcemi – http://www.cahd.cz/, Facebook https://www.facebook.com/ČAHD-253414814813837/ a Twitter ­https://twitter.com/cahdcz. Plk. Mgr. Jonáš Vachta hovořil o spolupráci odborné skupiny pro informatiku na projektu „Evropská asociace pro mezinárodní číslo 112“ EENA, který chce sjednotit postup při prosazování možnosti využití bezpilotních leteckých systémů pro záchranu osob a majetku.

Závěrečné slovo
V závěru promluvil generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, který připomenul vznik ČAHD v roce 1996 jako občanské sdružení. Asociace vznikla za účelem vytvoření odborné platformy vedoucích hasičských sborů tehdejších okresů a měst. Poděkoval za činnost, kterou asociace realizuje jak pro hasičský záchranný sbor, tak pro občany ČR, zejména pak prosazování legislativních koncepcí, pořádání seminářů a za činnost členů v odborných komisích. Vzpomenul loňské oslavy 100 let vzniku samostatného Československa. Velký ohlas měla hasičská fontána v Praze na Vltavě, na které se podílelo celkem 1 000 hasičů a zhlédlo ji na 30 000 diváků. Poukázal na pozitivní vývoj v platové oblasti i provozních a investičních výdajích ze státního rozpočtu, v plánu je rovněž navýšení stavu příslušníků HZS ČR ve směnách. V dotacích u dobrovolných hasičů se podařilo dostat na částku přesahující půl miliardy. Zjednodušení systému vyplácení náhrad za zásahy u dopravních nehod, zavedení paušálu pro vyplácení dotací dobrovolným hasičům, za výjezd k zásahům mimo katastrální území a čerpání ze strukturálních fondů. HZS ČR řeší v současné době rekodifikaci stavebního práva, změny jsou v plánu i u vedlejších příjmů a hodnostního označení příslušníků HZS ČR.

Předání ocenění
Medaile ČAHD II. stupně po 20 letech činnosti byla udělena Ing. Ivu Pieterovi.
Medaili ČAHD III. stupně po 10 letech činnosti obdrželi Václav Hančar, Ing. Václav Muchna, Ing. Josef Zajíček a Ing. Vladimír Dynybyl.
Pamětní plaketa ČAHD byla udělena plk. Mgr. Libuši Chvojkové.


Ing. Ivana BOŠKOVÁ, foto autorka
 

vytisknout  e-mailem