Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 4/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete rozbor zásahu požáru skladové haly elektroodpadu. Přehled vydaných certifikátů a osvědčení o vlastnostech výrobků za rok 2018. Jak hodnotili svojí činnost za rok 2018 hasičští důstojníci, se dočtete v článku o sněmu České asociace hasičských důstojníků. Výsledky přináší článek o provádění kontrol restauračních zařízení, barů a heren v průběhu roku 2018. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představujeme nové učební texty pro hasiče k výuce v oblasti poskytování první pomoci. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o moderních technologiích v ochraně obyvatelstva. Se svými zážitky se podělili nejen děti, ale zejména jejich rodiče - hasiči a strážníci z Plzeňského kraje. V INFORMACÍCH se dočtete, jak si slavnostní akcí připomněli příslušníci, zaměstnanci a pozvaní hosté deset let existence Záchranného útvaru HZS ČR. Navštívili jsme také koncert Michala Davida pořádaný Nadací policistů a hasičů pro nadační rodinky. 

Na krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS Středočeského kraje byl dne 10. listopadu 2018 nahlášen požár skladové haly elektroodpadu společnosti Technoworld, a.s., v Letech u Dobřichovic v okrese Praha­ západ.

Popis areálu
Soubor několika budov na zpracování a třídění elektromateriálu určeného k recyklaci je rozdělen na budovu administrativní činnosti, která je spojena s výrobní halou, skladovou halu na elektroodpad a halu, kde jsou uskladněny televizory a v nepravidelných intervalech zde probíhá pracovní činnost. Za výrobní halou jsou umístěny dvě nádrže na propan­ butan o objemu 4 m3 a současně je zde uskladněno 24 desetikilových propan­ butanových tlakových nádob určených pro pohon vysokozdvižných vozíků.

Popis budovy zasažené požárem
Šlo o skladovou halu o rozměru 78 x 30 m na uskladnění elektroodpadu do skladovací výšky 3 m, postavenou na dvou původních betonových silážních jámách, kde byly ještě dozděné obvodové konstrukce. Střechu tvořil dřevěný krov se sbíjenými vazníky a plechová střešní krytina.

Průběh zásahu
Požár byl ohlášen dne 10. listopadu 2018 v 19.42 hodin jako požár střechy, neobydlené zděné haly 20 x 20 m v plném rozsahu, v areálu bývalého zemědělského družstva v obci Lety v okrese Praha­ západ. Místně příslušná jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Řevnice k události přejížděla od požáru garáže v Černošicích s technikou VEA­ L2, CAS 20, CAS 30. Při cestě k zásahu byla veliteli čety z KOPIS předána informace o požáru haly, kde byly vidět plameny ze střechy.

Byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu. Před příjezdem jednotky ze stanice Řevnice byla na místě jednotka SDH obce Lety. Z důvodu uzamčeného vstupu k hořící hale nebyla jiná možnost než násilný vstup na pozemek. Přítomna nebyla žádná osoba, která by podala veliteli zásahu (VZ) informace o objektu. Prvotním průzkumem jednotky SDH obce Lety byl odhad zasažené budovy 40 x 50 m. Dalším průzkumem však bylo zjištěno, že požár se rozšířil na plochu přibližně 70 x 30 m. Hala byla zasažena v plném rozsahu a došlo i k destrukci střešní konstrukce.

Z objektu se ozývaly výbuchy a nebylo zřejmé, co přesně uvnitř haly hoří. Jednotky SDH obce Lety a HZS Středočeského kraje ze stanice Řevnice vytvořily dopravní vedení, rozdělovač a po dvou C proudech z obou stran budovy. Vzhledem ke skutečnosti, že na místě nebyl dostatek sil a prostředků a v blízkosti hořící haly se nacházely budovy, byl prvotní zásah veden na obranu těchto objektů. V čase 19.56 hodin VZ vyhlásil 3. stupeň požárního poplachu a žádal na místo výškovou techniku. Na místo se dostavila provozní ředitelka společnosti, která upřesnila, k jakým účelům se hala využívala a co bylo v hale uskladněno (600 tun elektroodpadu). K zásahu vyjel krajský řídící důstojník (ŘD), územní ŘD a ředitel územního odboru Kladno. Velitel zásahu zřídil štáb VZ a rozdělil místo zásahu na dva úseky.

V obcích Dobřichovice a Lety se zřídilo čerpací stanoviště pro kyvadlovou dopravu vody za pomoci velkoobjemových CAS. Vymezil se nástupní prostor, pro soustředění hasičů s dýchacími přístroji, který se připravil pro střídání na jednotlivých úsecích podle požadavků od velitelů jednotlivých úseků. Celý zásah probíhal v dýchacích přístrojích. Průzkumem se zjistilo, že na severní straně na objekt volně navazuje venkovní skládka (plocha asi 30 x 15 m) velkoobjemového elektroodpadu (lednice, sporáky a pračky atd.), která byla také zasažena požárem. Na této ploše vznikl úsek č. 3. Na místo byl povolán statik, aby zhodnotil stav budovy poškozené destrukcí střechy a vlivem požáru. Doporučil vymezit ochranné pásmo pro případ zborcení obvodových stěn ven i dovnitř na hodnotu 1,5 výšky stěny. VZ povolal prostřednictvím krajského ŘD na místo Český červený kříž (ČČK), který zajišťoval nápoje, stravování a vytvořil i místo pro odpočinek hasičů.

Na místo se dostavila starostka obce Lety, která byla informována o celé situa­ci a ve spolupráci s ČČK zajistila stravování a občerstvení pro zasahující hasiče. Z preventivních důvodů většího počtu zasahujících hasičů si vyžádal VZ přítomnost zdravotnické záchranné služby (ZZS). Kvůli nedostatku vody na místě zásahu VZ povolal další velkokapacitní CAS jednotek SDH městských částí Praha­ Lipence, Praha­ Řeporyje, Praha­ Cholupice a Praha­ Zbraslav a zřídilo se druhé čerpací stanoviště v Letech pod mostem (dvě přenosné motorové stříkačky z jednotky SDH obce Zadní Třebáň a jednotky SDH města Řevnice). Na místo dorazil operační výjezd MV­ generálního ředitelství HZS ČR, krajský ŘD mu podal informace. Po poradě štábu VZ rozhodl o povolání automobilových nosičů kontejnerů s čerpacím a hadicovým kontejnerem HFS Somati a s kombinovaným hasicím kontejnerem s agregátem One seven ze stanice Kladno. K zajištění pohonných hmot pro zasahující vozidla a provoz agregátů byl ze stanice Rakovník povolán automobilový nosič kontejnerů s tankovacím kontejnerem.

Místo zásahu monitorovala výjezdová skupina chemické laboratoře Kamenice HZS Středočeského kraje. Monitorovala ovzduší a odebírala vzorky odtékající hasební vody z místa zásahu. Výjezdová skupina kontrolovala kanalizaci vedoucí z místa mimořádné události do řeky Berounky. Řeka Berounka nebyla kontaminována, přestože hasiči k likvidaci požáru použili větší množství hasební vody a pěny. Hořící sklad byl postaven ze staré silážní jámy, tudíž hasební voda nikam neodtékala.

Rozdělení místa zásahu
Úsek č. 1
Na ochlazování pláště přilehlé budovy a zároveň k hašení haly se použily celkem tři C proudy. Na úseku č. 1 a č. 3 byl průběžně nasazován k hašení přenosný monitor. Pro hašení budovy z jižní strany se použila výšková technika AZ 30 z HZS hl. m. Prahy. Zásah z AZ 30 probíhal otočnou proudnicí z koše, v dýchacím přístroji. Prostor prvního úseku se osvětloval z CAS 20 jednotky HZS Středočeského kraje ze stanice Řevnice. Za využití termovizní kamery se prováděl průzkum pláště a střechy sousední budovy.

Úsek č. 2
K ochlazování pláště přilehlé budovy a následně ke sražení plamenného hoření uvnitř hořící haly se použily dva C proudy. Z jihozápadní strany se budova hasila z AZ 30 otočnou proudnicí z koše, za použití dýchacího přístroje, jednotky HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun. Po otevření vrat se použil přenosný monitor na sražení plamenného hoření.

Úsek č. 3
Úsek se vytvořil na lokalizaci požáru velkoobjemového elektroodpadu, který byl v hromadě 20 x 15 m vedle haly, aby nedošlo k rozšíření na materiál uskladněný v kontejnerech. Na hašení byl postupně nasazen jeden C proud vody s příměsí smáčedla a doplněn přenosným monitorem B75. Po sražení plamenného hoření byla celá plocha pokryta střední pěnou ze dvou zařízení PROPAK zásobovaných dvěma proudy D. Místo zásahu bylo osvětleno pomocí osvětlovacího balónu. AZ 30 se přesunul z úseku č. 2 na úsek č. 3. V tomto prostoru došlo i k využití zařízení pro suchou pěnu One seven a následně i střední pěnu.

Likvidační práce
Dne 11. listopadu 2018 v 01.43 hodin dal ŘD pokyn pro svolání zálohy na střídání směny A. V 05.41 hodin nahlásil VZ lokalizaci požáru, na místo zásahu se dostavil velitel čety B jednotky ze stanice Řevnice, který si převzal velení zásahu a současně vystřídal směnu A směnou B. Zásah nadále probíhal za využití výškové techniky, dvou monitorů a čtyř C proudů. Hasební práce byly znesnadněny zřícenou střešní konstrukcí, která zakrývala prostor požáru, a docházelo k silnému vývinu kouře, který se v důsledku změny klimatických podmínek v dopoledních hodinách šířil do přilehlých obcí a na území hl. m. Prahy. Tyto informace byly předány vedení obcí a následně občany informovala media, aby zbytečně nevycházeli a neotvírali okna.

V oblasti odtoku hasební vody z areálu byly nasazeny sorpční prostředky. Na pokyn VZ došlo k přeskupení sil a prostředků. Úseky č. 1 a č. 2 byly na čelních vstupech do obou hal, v těchto místech se použil přenosný monitor a jeden C proud. Současně byly z prostoru vynášeny části plechové střešní konstrukce. Úsek č. 3 byl zřízen na zadní straně haly jako samostatný prostor, kde byla nasazena výšková technika a dva C proudy. Rozbrušovacím agregátem byly rozřezány části střešní konstrukce, vynášeny ven a prostor byl dohašen.

Po příjezdu těžké techniky ze Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín (pásové rypadlo CAT336F LN SB) a roty Zbiroh (UDS214 T815-7) došlo k rozebírání stavebních konstrukcí a k dohašování skrytých ohnisek. UDS odstranil části tvárnic ve středu západní stěny haly pro přístup k plechové střeše a dále odstranil staticky narušenou jihozápadní část štítové stěny. S ohledem na vodní sloupec na místě zásahu a svažování dna silážních jam se použilo pásové rypadlo. Odstranilo plechovou krytinu a potopilo hořící materiály. Rypadlo bylo v chodu v levém sile, současně s ním monitor B75 a vodní proud z automobilové plošiny AP 32 k ochraně rypadla a eliminaci zplodin hoření při odkrývání ohnisek. Tento způsob byl účinný a po hodině se rypadlo mohlo přesunout do pravého sila, kde rovněž proběhla likvidace požáru. O uhašení požáru a odvolání vydaných doporučení byly 11. listopadu 2018 v 17.10 hodin všechny vyrozuměné obce informovány. Na místě zůstala pouze místní jednotka PO na dohlídku. Místo zásahu bylo předáno ke střežení Policii ČR kvůli zabránění vstupu nepovolaných osob před došetřením požáru. Protokolární předání místa zásahu proběhlo dne 12. listopadu 2018 v 14.17 hodin.

Příčina vzniku a následky požáru
Jako příčina vzniku požáru bylo určeno samovznícení Li­ ion baterií ve skladovaném elektromateriálu. Požárem vznikla škoda 10 000 000 Kč, uchráněné hodnoty byly evidovány ve výši 15 000 000 Kč.
Specifika zásahu
Negativa zásahu

 • pozdní ohlášení požáru – skryté hoření uvnitř haly bez přítomnosti trvalé ostrahy či EPS, hlášeno až při destrukci střechy a rozvoji požáru do plného rozsahu,
 • ohrožení zasahujících hasičů výbuchy tlakových nádob,
 • přítomnost lehkých kovů – komplikace při hašení vodou vyvolávající dlouhodobý zásah,
 • úvodní krátkodobé přerušení dodávky hasební vody při nasazení přenosných monitorů,
 • přítomnost toxického a dráždivého kouře (HCl),
 • poškození hadice A150 (50 m) neukázněným řidičem.

Pozitiva zásahu

 • rychlé soustředění a akceschopnost povolaných jednotek požární ochrany,
 • zabránění rozšíření požáru na okolní objekty,
 • při zásahu nedošlo k žádnému zranění hasičů,
 • přehledná struktura velení,
 • disciplinovanost všech zasahujících,
 • zajištění ochranných nápojů a stravy cestou ČČK a obce,
 • izolované místo zásahu v uzavřeném areálu,
 • výborná spolupráce složek IZS.plk. Ing. Tomáš HRADIL, ppor. Jiří FÜRST, foto kpt. Ing. Jaroslav GABRIEL, npor. Ing. Martin VONDRA, HZS Středočeského kraje

vytisknout  e-mailem