Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 4/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA si přečtete rozbor zásahu požáru skladové haly elektroodpadu. Přehled vydaných certifikátů a osvědčení o vlastnostech výrobků za rok 2018. Jak hodnotili svojí činnost za rok 2018 hasičští důstojníci, se dočtete v článku o sněmu České asociace hasičských důstojníků. Výsledky přináší článek o provádění kontrol restauračních zařízení, barů a heren v průběhu roku 2018. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM představujeme nové učební texty pro hasiče k výuce v oblasti poskytování první pomoci. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o moderních technologiích v ochraně obyvatelstva. Se svými zážitky se podělili nejen děti, ale zejména jejich rodiče - hasiči a strážníci z Plzeňského kraje. V INFORMACÍCH se dočtete, jak si slavnostní akcí připomněli příslušníci, zaměstnanci a pozvaní hosté deset let existence Záchranného útvaru HZS ČR. Navštívili jsme také koncert Michala Davida pořádaný Nadací policistů a hasičů pro nadační rodinky. 

Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI) je nejmladší fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB – TUO). Její vznik v roce 2002 byl reakcí na narůstající požadavky praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství a související vědecko­ výzkumnou činnost.

FBI se nachází v areálu bývalé základní školy v ulici Lumírova v Ostravě Výškovicích, který získala bezúplatným převodem z majetku města Ostravy. FBI je technicky zaměřená fakulta navazující na dlouholetou tradici výuky studijních oborů zaměřených na bezpečnost a požární ochranu (PO) na VŠB – TUO. Pedagogická a vědecko­ výzkumná činnost FBI přímo navazuje na studijní obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, který vznikl v roce 1968 a byl garantovaný Hornicko­ geologickou fakultou. Od vzniku v roce 2002 fakulta prošla poměrně složitým vývojem nově vznikající instituce, postupně se rozvíjela, akreditovala nové studijní programy, budovala laboratorní základnu, zapojovala se do vědecko­ výzkumné činnosti, navazovala mezinárodní spolupráci a organizovala významné mezinárodní konference.

Fakulta se i nadále rozvíjí jako prvotřídní pracoviště s jedinečnými studijními programy a poměrně rozsáhlou tvůrčí činností v oblasti bezpečnostního inženýrství. Zvyšuje se jak počet zahraničních studentů v rámci programu Erasmus, tak mobilita akademických pracovníků, kteří přijíždějí z ciziny, i zájem našich akademických pracovníků o krátkodobé pobyty v zahraničí. Rozvíjí se spolupráce se zahraničními univerzitami při řešení vědeckých úkolů. Fakulta má vypracovanou strategii tvůrčí činnosti, která se zaměřuje na požárně­ bezpečnostní vědy, bezpečnostní technologie a resilienci.

Vzdělávací činnost FBI
FBI uskutečňuje strukturované studium ve všech třech typech studijních programů – bakalářském, magisterském a doktorském.

Specifikace studijních programů
V současné době nabízí fakulta studium ve studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost ve čtyřech bakalářských, pěti magister­ských a jednom doktorském studijním oboru. Všechny studijní obory jsou akreditovány v prezenční i kombinované formě studia. FBI poskytuje studium v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, který pokrývá širokou oblast bezpečnosti a PO. Je zaveden kreditní systém studia, který je plně kompatibilní se systémem ECTS široce používaným na evropských univerzitách.

Studijní obory bakalářského studia
Bezpečnost práce a procesů se zabývá především pracovními riziky v průmyslových podnicích, a to z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Součástí studia je řešení analýzy rizik z pohledu pracovních úrazů, ale i závažných havárií – například požárů, výbuchů nebo toxických úniků. Studenti získají v průběhu studia znalosti o vyhledávání a hodnocení rizik u různých technologických procesů. Řízené praxe v oboru a případové studie pomáhají studentům k získávání praktických zkušeností. Studenti si mohou rozvíjet specializace na základě potřeb praxe, například zaměření na bezpečnost na stavbách (koordinátor BOZP na staveništi), bezpečnostní technik nebo integraci BOZP, PO a ochrany životního prostředí.

Havarijní plánování a krizové řízení sdružuje studium jednotlivých fragmentů bezpečnosti do jednoho oboru. Proto se v průběhu studia absolventi seznamují s teorií a praxí krizového managementu při řešení mimořádných událostí (MU), a to vše v kontextu ochrany obyvatelstva a kritické infrastruktury. Výrazné je také nasměrování aplikace znalostí do oblasti veřejné správy. V průběhu studia mohou absolventi získat znalosti i dovednosti potřebné jak k získání odborné způsobilosti v PO (technik PO), tak k získání odborné způsobilosti podle Ověřovacího studijního programu pro získání odborné způsobilosti na úseku požární ochrany pro zařazení do funkcí v ochraně obyvatelstva a krizovém řízení a další.

Technická bezpečnost osob a majetku vzdělává odborníky určené pro technickou ochranu, fyzickou ostrahu a režimovou ochranu u bezpečnostních služeb právnických a fyzických osob nebo u orgánů státní správy podílejících se na fyzické bezpečnosti před protiprávními činy nebo při řešení fyzické ochrany u MU nebo objektů zvláštního významu.

Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu je určena pro posluchače s převažujícími technickými schopnostmi, kteří mají zájem o dosažení vzdělání na úrovni bakalářského studia v oblasti prevence a represe v PO, ochraně obyvatelstva a bezpečnosti průmyslu. Studijní plán je sestaven z předmětů teoretického, přírodovědného a technického základu oboru zaměřených na studium vzniku, rozvoje a likvidace požárů a dalších MU a navrhování preventivních opatření pro předcházení a omezování jejich následků. Mimo povinných předmětů studijní plán dále obsahuje speciál­ní oborové předměty, které umožňují studentovi hlubší orientaci v požární represi nebo prevenci včetně ochrany obyvatelstva a bezpečnosti průmyslu.

Magisterské studium
Po absolvování některého z bakalářských studijních oborů je přímo na FBI možné pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost se standardní dobou studia dva roky.

Studijní obory navazujícího magisterského studia
Bezpečnostní inženýrství
představuje interdisciplinární obor a je určený studentům s převážně technickými schopnostmi, kteří mají zájem o dosažení magisterského vzdělání v oblasti bezpečnosti procesů v průmyslu, BOZP a v prevenci závažných havárií. Absolventi navazujícího magisterského oboru Bezpečnostní inženýrství budou rozumět vzájemným souvislostem technických a přírodovědných disciplín a v praxi mohou vykonávat týmovou práci v průmyslových podnicích, vědeckých institucích a orgánech státní správy a samosprávy nebo práci kvalifikovaného odborníka ve firmách či podnicích se zaměřením na zajištění bezpečnosti průmyslu i BOZP.

Bezpečnostní plánování je připravené pro všechny zájemce, kteří se chtějí vzdělávat v oblastech bezpečnostního plánování. Studium je otevřené absolventům všech bakalářských studijních oborů technického charakteru. Oblast bezpečnostního plánování chápeme jako komplexní problém bezpečnosti. Ta proto bude vysvětlovat a zobecňovat nejen jednotlivé sektory ochrany kritické infrastruktury a krizové připravenosti, ale i ochrany obyvatelstva a činnosti krizového managementu jak ve veřejné správě, tak i v soukromých firmách.

Technická bezpečnost osob a majetku vzdělává specialisty fyzické bezpečnosti bezpečnostních služeb právnických a fyzických osob nebo u orgánů státní správy podílejících se na fyzické ochraně objektů před protiprávními činy a při řešení fyzické ochrany v rámci vnitřní bezpečnosti státu nebo podniku. Absolvent má široké znalosti pro řešení problémů z oblasti bezpečnostního projektování zabezpečovacích a protipožárních systémů včetně znalosti technických prostředků bezpečnostních služeb aplikovaných při prevenci a ochraně osob před protiprávním jednáním (letiště, veřejné prostory aj.). Důraz se klade na rozvoj analytických schopností s cílem včas odhalit nedostatky v technickém a režimovém zabezpečení nebo fyzické ostraze.

Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (TPOaBP) je obor určený pro uchazeče, kteří se chtějí na inženýrské úrovni zabývat řešením problémů spojených se vznikem, rozvojem a likvidací požárů a dalších MU a navrhováním preventivních opatření pro jejich předcházení. Studijní obor má výrazně interdisciplinární charakter. Je vhodný zejména pro absolventy bakalářského studijního oboru TPOaBP, může však navazovat i na další příbuzné bakalářské technické obory. Absolvent oboru nalezne uplatnění zejména v HZS ČR a dalších složkách integrovaného záchranného systému, ve státní správě a samosprávě, v bezpečnostních službách podniků, při výkonu funkce odborně způsobilých osob v oblasti PO, při posuzování požárního nebezpečí a zpracování požárně­ bezpečnostního řešení a bezpečnostní dokumentace při přípravě, realizaci a provozu staveb a technologií.

FBI od roku 2019 nabízí nový navazující magisterský studijní program HSE Professional (Health, Safety, Environment) v anglickém jazyce, který je určený pro zahraniční studenty. Cílem tohoto dvouletého studijního programu v prezenční formě je připravit odborníky v řízení rizik, a to v oblastech BOZP a životního prostředí, PO v kontextu integrovaného pojetí bezpečnosti, které se v současnosti prosazuje v nadnárodních společnostech celého světa. Studijní program je multidisciplinární a zahrnuje oblasti: analýza rizik, prevence rizik, ošetření zbytkových rizik (havarijní a krizové plánování), viz celý cyklus managementu rizik podle ISO 31000 s využitím certifikační normy OHSAS (ISO 45001), ISO 14000 a ISO 22301. Cílem studia je vybavit absolventa kompetencemi umožňujícími mu úspěšně se uplatnit na trhu práce v oblasti HSE.

Doktorské studium
Studium navazuje na magisterské studijní obory Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, Bezpečnostní inženýrství, Bezpečnostní plánování, Technická bezpečnost osob a majetku studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost a na další obory magisterského studia jiných studijních programů zahrnující prvky bezpečnosti, ale neuzavírá se ani před absolventy jiných magisterských oborů, kteří následně získali teoretické znalosti i praktické zkušenosti v oblasti bezpečnosti. V rámci přijímacího řízení se posuzují předpoklady uchazeče pro řešení zvoleného tématu disertační práce. Studijní obor doktorského studia Požární ochrana a průmyslová bezpečnost je akreditován také v anglickém jazyce.

Univerzita 3. věku
Jde o specifický zájmově orientovaný program celoživotního vzdělávání zaměřený na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Univerzita třetího věku nabízí všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Zaměření kurzu směřuje na předcházení vzniku požáru, likvidaci požáru, ochranu obyvatelstva, BZOP, zajištění bezpečnosti osob a majetku. Kromě přednášek účastníci vyjíždějí na řadu exkurzí jako je například jaderná elektrárna Dukovany, Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, Přečerpávající vodní elektrárna Dlouhé stráně, HZS Moravskoslezského kraje, Vědecko­ výzkumný uhelný ústav Ostrava­ Radvanice, Český hydrometeorologický ústav a další. Studium je nabízeno zájemcům již pět let a studium ukončilo přibližně padesát absolventů.

Habilitační řízení
FBI má akreditováno také habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Bezpečnost a požární ochrana.

Vědecko­ výzkumná činnost FBI
V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti FBI VŠB – TUO je základním principem naplnění poslání fakulty provázání vzdělávací a vědecko­ výzkumné činnosti tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší atraktivity studia, kvality výsledků výzkumu a vývoje včetně naplnění třetí role univerzity při spolupráci s průmyslovými partnery.

Rozvoj vědecko­ výzkumné činnosti FBI souvisí se zaměřením na podporu aktivit v těchto prioritních výzkumných směrech:

 • Požárně­ bezpečnostní vědy
 • Bezpečnost technologií
 • Resilience

Tyto směry se dále rozvíjejí na dílčí aktivity, pro které je charakteristický průnik v jednotlivých výzkumných směrech, čímž je zajištěna multidisciplinarita celého vědního oboru:

 • Senzorové technologie pro bezpečnost
 • Fyzika a chemie hoření
 • Bezpečnost nanotechnologií
 • Environmentální a procesní bezpečnost
 • Materiály, konstrukce a chování osob při extrémních podmínkách
 • Resilience infrastruktur a společnosti

Součástí rozvoje prioritních směrů je jejich průmět v pedagogické činnosti akademických pracovníků, v zadávání závěrečných a disertačních prací a zaměření projektů Studentských grantových soutěží, Studentské vědecké a odborné činnosti apod. Vědecko­ výzkumná činnost FBI je směřována zejména do oblastí, které jsou v přímé souvislosti se vzdělávací činností, a tedy s akreditovanými studijními obory. Základní oblasti výzkumu kopírují směry odpovídající zaměření jednotlivých kateder, a to zejména:

 • Management rizik
 • Požární ochrana
 • Bezpečnost práce a procesů
 • Ochrana obyvatelstva
 • Technická bezpečnost osob a majetku

Fakulta má ambice neustále zvyšovat kvalitu vědecko­ výzkumné činnosti a zabezpečovat maximální využití své vědecko­ výzkumné kapacity. To lze doložit zvyšující se kvalitou získaných projektů (zejména mezinárodních projektů, projektů rezortních ministerstev zejména v programu Bezpečnostního výzkumu) a publikovaných výsledků v uznávaných vědeckých databázích.


doc. Ing. Jiří POKORNÝ, Ph.D., MPA, FBI VŠB – TUO, foto archiv FBI VŠB – TUO

vytisknout  e-mailem