Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 3/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vás seznámíme s Koncepcí požární prevence 2018-2021. Opět přinášíme článek poskytnutý vyšetřovateli příčin vzniku požáru. Tentokrát o dynamice požáru komplexního prostoru z jejich pohledu. Dále v rubrice najdete informaci o 15. aktuálním vydání souhrnu metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete, jakým způsobem se účtují zásahy u dopravních nehod prováděné jednotkami požární ochrany. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o průmyslu 4.0 a jeho dopadu na ochranu obyvatelstva a moderní technologie v ochraně obyvatelstva. Téma bylo projednáváno na mezinárodní konferenci Ochrany obyvatelstva s podtitulem Nebezpečné látky 2019. Představujeme výsledky činnosti Výboru pro civilní a nouzové plánování za rok 2018. V INFORMACÍCH si přečtete, jak dopadl 10. ročník projektu „Sparta vzdává hold“, který je věnován členům všech jednotek IZS, kteří v rámci výkonu služby přišli o život. 

 • OBSAH č. 3/2019 ROČNÍKU XVIII
 • Požár skladovací haly
 • Koncepce požární prevence 2018-2021
 • Ředitelé hotelů se školili v požární prevenci
 • Únikové hry – fenomén dnešní doby
 • Dynamika požáru komplexního prostoru z pohledu vyšetřování požárů
 • Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek PO
 • Účtování za zásahy u dopravních nehod
 • Peru má zájem o naše zkušenosti
 • HC Sparta vzdala hold padlým hrdinům
 • Medicína katastrof v roce 2018
 • Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2019
 • Výsledky činnosti Výboru pro civilní nouzové plánování za rok 2018
 • Výsledky rakouského předsednictví a cíle současného rumunského předsednictví v oblasti civilní ochrany
 • Hasiči pro školy

OBSAH č. 3/2019 ROČNÍKU XVIII

POŽÁRNÍ OCHRANA
Požár skladovací haly 
s. 4
Koncepce požární prevence 2018-2021
s. 6
Národní cena kvality ČR pro Institut ochrany obyvatelstva 
s. 9
Ředitelé hotelů se školili v požární prevenci 
s. 10
Únikové hry – fenomén dnešní doby 
s. 12
Dynamika požáru komplexního prostoru
z pohledu vyšetřování požárů 
s. 14
Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek PO 
s. 19

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Účtování za zásahy u dopravních nehod 
s. 20
Medicína katastrof v roce 2018 
s. 24

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2019 
s. 26
Výsledky činnosti Výboru pro civilní nouzové
plánování za rok 2018 
s. 28
Výsledky rakouského předsednictví a cíle současného
rumunského předsednictví v oblasti civilní ochrany 
s. 30
Hasiči pro školy 
s. 32

INFORMACE
Peru má zájem o naše zkušenosti 
s. 23
HC Sparta vzdala hold padlým hrdinům s. 23

PŘÍLOHA
Statistická ročenka 2018
 

Požár skladovací haly

Dne 4. prosince 2018 ve 12.16 hodin přijalo krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy (KOPIS) ohlášení požáru v areálu skladovacích hal v ulici Pramenná. Ve 12.17 hodin vyjely první jednotky HZS hl. m. Prahy a při jízdě na místo určení byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu.

Popis objektu
Požár zasáhl dvě haly na pozemku o rozloze 9 733 m2. Pozemek se nachází v hl. m. Praze, katastrálním území Písnice. Před vznikem požáru bylo již vydáno rozhodnutí o odstranění staveb. Na pozemku se nacházely čtyři téměř totožné objekty o rozměrech 60 x 26 m, další menší hala o rozměrech 58 x 16 m a čtyři malé objekty vyplňující proluky mezi halami. Stavby, uspořádané do půdorysného tvaru U, stály těsně u okrajů pozemku. Prostor mezi nimi byl využíván pro obslužnou komunikaci. Haly byly lehké kovové konstrukce, tvořené ocelovými sloupy a nosníky z I profilů, sestavené z již dříve použitých konstrukčních prvků na betonových základových deskách. Střešní krytina a opláštění hal byly z hliníkových trapézových plechů. Objekty byly příčně členěny taktéž hliníkovými plechy na čtyři části. Do každé části vedla z prostoru obslužné komunikace vrata. Haly byly postaveny bez povolení a v nesouladu s předpisy o požární bezpečnosti staveb a vybaveny neodborně provedenou elektroinstalací.

Průběh zásahu
Po dojezdu první jednotky ze stanice Modřany (dvě CAS, AZ-30) na místo události ve 12.23 hodin bylo průzkumem zjištěno, že požár je rozsáhlý a intenzivním hořením je zasažena zhruba 1/3 objektu. Vzhledem k rozloze, povětrnostním podmínkám a charakteru objektu, který převážně sloužil jako sklad textilu, obuvi a nábytku, se požár dále nekontrolovaně šířil. Informace byly předány KOPIS, které na místo vysílalo další jednotky požární ochrany (PO) podle požárního poplachového plánu.

Na místo události dorazily jednotky ze stanic Chodov (dvě CAS, AZ-37), Krč (dvě CAS, AZ-30), Radotín (CAS), Sokolská (dvě CAS, Cobra). Dále jednotky SDH obcí Kunratice, Písnice, Libuš, Chodov.

Vzhledem k tomu, že šlo o uzavřený areál skladovacích hal s jednou příjezdovou cestou a vzhledem k rozsahu a rychlosti šíření požáru, rozhodl velitel zásahu (VZ) o bezpečném ustavení požární techniky před vjezdem do areálu. Současně byly rozbrušovacími agregáty v prolukách protilehlých hal pro zasahující příslušníky vytvořeny dvě únikové cesty. Po vyhodnocení situace, s ohledem na rozsah požáru a počáteční nedostatek sil a prostředků (SaP), dal VZ rozkaz zaujmout obranné postavení s cílem zabránit rozšíření požáru na další příčně navazující halu a na protilehlé haly areálu. Byl vydán rozkaz k vytvoření dopravního vedení dvěma proudy C a jedním proudem po AZ-30. V průběhu zásahu na místo dojížděly jednotky PO, které byly směrovány přes sousedící areál betonárky na druhou stranu hořící haly. Všechny práce probíhaly v izolačních dýchacích přístrojích (IDP). Ve 12.27 hodin se na místo dostavil velicí důstojník směny (VDS), který převzal velení zásahu a zřídil štáb velitele zásahu v ulici Pramenná v areálu přilehlé betonárky. O vývoji na místě události informoval OPIS MV­-generálního ředitelství HZS ČR, Operační středisko krizového štábu Magistrátu hl. m. Prahy, krajského řídicího důstojníka a ředitele HZS hl. m. Prahy. Ve 12.31 hodin byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu a místo zásahu bylo rozděleno na tři úseky.

Úsek č. 1 – ulice Pramenná, vnitroblok skladovacího areálu
Zásah byl veden z hlavní obslužné komunikace jednotkami Modřany, Chodov, Strašnice a SDH obce Kunratice, celkem pěti proudy C s prioritním cílem zabránit rozšíření požáru na další haly. Ke srážení plamenů byla nasazena výšková technika (AZ-30). Ze sousední haly byl částečně evakuován uskladněný materiál.

Úsek č. 2 – protilehlá strana objektu
Jednotky ze Smíchova, Krče a Sokolské provedly násilné vstupy do kanceláří a skladovacích prostor. Postupně byly nasazeny tři proudy C a jeden po AZ-30. Cílem bylo zabránit šíření požáru na sousední objekt.

Úsek č. 3 – protilehlá strana objektu na konci skladovacího areálu
Průzkumem bylo zjištěno, že na tomto úseku se nachází sběrna druhotných surovin, která je rychle se šířícím požárem ohrožena. S přispěním zaměstnanců byl okamžitě evakuován nebezpečný materiál (dvě palety autobaterií, pět tlakových lahví PB, svářecí souprava acetylen­ kyslík, dva vysokozdvižné vozíky Desta). Postupně byly nasazeny čtyři proudy C a jeden po AZ-30.

VZ na místo povolal chemickou službu HZS hl. m. Prahy pro výměnu IDP, chemickou laboratoř Kamenice pro měření koncentrací zplodin hoření v ovzduší (měření bylo provedeno na 13 místech), kontejner nouzového přežití HZS hl. m. Prahy a Český červený kříž pro zajištění možnosti odpočinku a občerstvení zasahujících jednotek PO. Na žádost VZ byla Policií ČR uzavřena ulice Vídeňská. Aby mohlo být zajištěno plynulé zásobování vodou velkokapacitními cisternami, byla zřízena tři čerpací stanoviště. Hasební zásah byl prováděn 15 proudy C a třemi z AZ. Vzhledem k narušené statice stavebních konstrukcí a vysokému riziku pro zasahující hasiče byl vydán zákaz vstupu do hořícího objektu. Na poradě štábu VZ v 15.00 hodin bylo konstatováno, že vzhledem ke zhroucení střešních konstrukcí je hašení z AZ neefektivní, a proto bylo ukončeno. Zároveň VZ, prostřednictvím řídicího důstojníka MV­-generálního ředitelství HZS ČR, vznesl požadavek na ženijní techniku KN251 ze Záchranného útvaru HZS ČR Jihlava. Na všech úsecích se hasičům podařilo zabránit dalšímu rozšíření požáru na ostatní haly. Pokračující celoplošné hašení objektu bylo bez viditelného efektu (nemožnost použití vnitřních zásahových cest, malá účinnost útočných proudů) s možností negativního dopadu na životní prostředí a zasahující hasiče (velké množství kontaminované vody, ještě větší zatížení místa zásahu zplodinami hoření), a proto bylo rozhodnuto o přerušení hasebních činností a jednotky PO se soustředily pouze na kontrolu místa požáru do příjezdu těžké techniky.

Během zásahu došlo k lehkému zranění zasahujícího hasiče, který se po ošetření v Thomayerově nemocnici vrátil zpět. V 17.40 hodin byl na místo zásahu dopraven kolový nakladač KN251, který zahájil bourací práce poškozených konstrukcí zasaženého objektu. Efektivita zásahu KN251 byla jen částečná. Došlo k sesuvu konstrukcí a k velmi omezenému přístupu pro dohašování jednotlivých ohnisek. Proto VZ požádal o pásové rypadlo CAT 329E. V průběhu zásahu byly uvedeny do pohotovosti jednotky SDH obcí. V 19.58 hodin se na místo zásahu dostavil primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib, aby byl seznámen se situací a dalšími postupy.

Lokalizace požáru
Ve 21.43 hodin byla vyhlášena lokalizace požáru a začala postupná redukce SaP. V průběhu zásahu se na 1. úseku objevily dvě civilní osoby, které odmítaly uposlechnout výzvu velitele k okamžitému odchodu mimo areál. Situace byla ihned řešena Policií ČR, která osoby zajistila. Zároveň docházelo ke střídání zasahujících jednotek PO a snížení počtu C proudů na sedm. Ve 02.29 hodin bylo na místo přivezeno pásové rypadlo CAT329E, které bylo nasazeno na rozebírání zřícených konstrukcí za současného dohašování skrytých ohnisek až do vystřídání směnou B v 08.13 hodin, která asistovala i při zjišťování možných příčin vzniku požáru. Následně byla na místě události prováděna dohlídka a kontrola termokamerami. Žádná další ohniska nebyla nalezena, proto byl zásah 5. prosince 2018 v 11.00 hodin ukončen a místo zásahu předáno Policii ČR.

Příčina vzniku požáru
Vyšetřování příčiny vzniku požáru bylo zahájeno na počátku hasebního zásahu. Bylo sledováno zasažení konstrukcí a šíření požáru. Vlastní ohledání místa požáru bylo zahájeno následující den po likvidaci požáru a trvalo dva dny. Zúčastnily se ho složky Policie ČR (MOP, SKPV, OKTE Praha, OSK Tuchoměřice), oddělení ZPP HZS hl. m. Prahy, TÚPO, Celní správa ČR. Využita byla ženijní technika ZÚ HZS ČR, výšková technika a činnost jednoho družstva HZS hl. m. Prahy. Druhý den ohledání byl nasazen i služební pes Policie ČR vycvičený na detekci akcelerantů hoření. Příčina vzniku požáru je v šetření, probíhá vyhodnocování zajištěných stop a svědeckých výpovědí.

Specifika zásahu
Pozitiva

 • krátký dojezdový čas prvních jednotek PO na místo zásahu,
 • rychlý průzkum a zvolení taktiky VZ,
 • vysoké nasazení hasičů a dalších složek IZS,
 • profesionální součinnost všech složek IZS při organizaci místa zásahu,
 • zabránění přenosu požáru na další objekty,
 • nedošlo k žádnému závažnému zranění.

Negativa

 • absence jakékoli dokumentace a informací k objektu,
 • fyzicky náročný zásah,
 • přítomnost tlakových lahví,
 • rychlý rozvoj a šíření požáru,
 • velké množství uskladněného materiálu,
 • destrukce a pády střešních konstrukcí,
 • šíření zplodin hoření a velké množství kontaminované vody,
 • dlouhý dojezdový čas těžké techniky z důvodu hledání příjezdových tras,
 • ovlivnění výsledků ohledání místa události zásahem těžké techniky.


ppor. Bc. Jan MARHOUN, foto pprap. Milan PACÍK, HZS hl. m. Prahy
 

Koncepce požární prevence 2018-2021

Hlavním posláním požární prevence je vytvářet účinnou a společensky prospěšnou ochranu před vznikem požárů a jejich šířením. Koncepce požární prevence představuje zásadní dokument, který upravuje vývoj této oblasti do roku 2021.

Nastavení cílů HZS ČR v oblasti požární prevence vychází z vytyčeného globálního cíle, který je rozpracován do pěti samostatných strategických cílů.

Strategický cíl 1 - Změny v navrhování požární bezpečnosti staveb
Současné trendy ve výstavbě jsou charakterizovány stále vyššími požadavky investorů na uživatelský, provozní a bezpečnostní komfort staveb a na jejich variabilní využití. To přináší komplikace v odpovídajícím zajištění požární bezpečnosti, zejména u multifunkčních staveb a inteligentních budov.

Globální cíl

Klíčové problémy

Strategické cíle

Zefektivnění a zjednodušení požární prevence

Nepřehlednost současného systému kodexu norem PBS řady ČSN 73 08xx

1.

Změny v navrhování PBS

Funkcionality systému pro SSU v oblasti požární prevence jsou nevyhovující

2.

Úpravy SSU

Nesystémový způsob získávání informací o vzniku negativních trendů ve světě v oblasti požární bezpečnosti

3.

Monitoring trendů s negativním vlivem na požární bezpečnost

Obtížná aplikovatelnost metodického řízení

4.

 Optimalizace metodického řízení

Zastaralá a nevyhovující regulace vyplývající z právních a technických předpisů

5.

Změny předpisů, které upravují oblast požární prevence

Quo vadis, požární prevence?
V loňském roce schválil generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Drahoslav Ryba novou koncepci požární prevence na období 2018-2021. Na další směřování požární prevence jsme se zeptali náměstka generálního ředitele pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Daniela Miklóse, MPA.

Koncepce požární prevence na období 2018-2021 byla schválena, v čem vidíte její přínosy?
Nosnou myšlenkou nové koncepce je zjednodušení a zefektivnění požární prevence. Naší snahou je docílit stav, který bude vyhovující jak z pohledu požární bezpečnosti, tak z pohledu aplikovatelnosti. Přínosy nové koncepce tedy vidím v tom, že se požární prevence postupně stane přehlednější a efektivnější, současně by ale měla zůstat na vysoké kvalitativní úrovni. Naším mottem je „prevence pro lidi“.

Nová koncepce požární prevence stanovuje strategické cíle, kterými se budeme ve střednědobém horizontu zabývat. Koncepce nepředkládá již hotová řešení, ale ukazuje směry, kterými jsme vyšli na cestu hledání cílového řešení. Jaká řešení budou nalezena, se dozvíme na základě provedených studií, analýz a na základě práce týmů, které na daných řešeních už pracují.

Jaké konkrétní cíle bude nová koncepce řešit?
A současně, jaké jsou její hlavní pilíře?

Koncepce je rozpracována do pěti hlavních strategických cílů. Prvním jsou změny v navrhování požární bezpečnosti staveb. V praxi se často naráží na složitost a nejednoznačnost ve výkladech. Úkolem je zejména odstranit nepřehlednost a obtížnost aplikace kodexu norem požární bezpečnosti staveb (PBS) a zjednodušení aplikace současných pravidel v oblasti PBS.

Druhým strategickým cílem jsou úpravy statistického sledování událostí. Tento systém původně sloužil zejména při zjišťování příčin vzniku požárů, zaznamenávala se do něj data, která se zpětně vyhodnocovala pro potřebu stavební prevence. V posledním období byl však tento systém využíván více pro potřeby jednotek PO. Do systému se nyní ukládá množství dat, o kterých je potřeba zodpovědně rozhodnout, jak s nimi budeme v rámci požární prevence dále nakládat a jaká další data bude potřeba začít sledovat. Obecně jde o lepší provázanost dat kontrolní a stavební prevence v návaznosti na zjišťování příčin vzniku požárů. Vše je potřeba nyní zanalyzovat a vyhodnotit, aby data mohla být pro naše další potřeby optimálně využívána.

Jako třetí byl zvolen strategický cíl, který souvisí s aktuálním vývojem technologií, či obecněji vývojem ve společnosti. Chceme vytvořit systém pro včasnou predikci trendů, které mohou negativně ovlivňovat požární bezpečnost. Tento sběr informací se bude týkat jak našich, tak zahraničních zdrojů. Naší představou je, že budeme umět lépe identifikovat nebezpečí, která z pohledu požární ochrany mohou nastávat. Příkladem mohou být nové technologie a výrobky. Jestliže je výrobek schválen pro trh, neznamená to, že má dostatečně definované například podmínky pro bezpečné zabudování do stavby z hlediska podmínek stanovených pro oblast požární bezpečnosti staveb.

Čtvrtým strategickým cílem je optimalizace metodického řízení. Cílem je identifikovat slabá místa a navrhnout lepší a efektivnější předávání metodiky tak, aby byl přístup všech „cílových skupin“ vždy jednotný. Zaměřujeme se přitom nejen na HZS krajů, ale rovněž na metodickou podporu zvláštního požárního dozoru i osoby činné v požární ochraně.
Posledním, pátým strategickým cílem jsou změny právních předpisů, které upravují oblast požární prevence. To znamená především přípravu nového zákona o požární ochraně a návazně i dalších předpisů. Do tohoto strategického cíle se budou promítat i výsledky práce ostatních týmů.

Zmínil jste týmy, kdo konkrétně bude koncepci dále rozpracovávat?
Do hledání cílového řešení jednotlivých strategických cílů jsou zapojeni kromě zástupců MV-generálního ředitelství HZS ČR také zástupci HZS krajů a řada odborníků na požární prevenci, například z Vysoké školy báňské v Ostravě, Českého vysokého učení technického, PAVUSu, projektanti. Pro každý strategický cíl je vytvořen pracovní tým, který jednotlivá opatření dále rozpracovává. Konkrétní složení týmů je přizpůsobeno řešeným otázkám. Každý z uvedených strategických cílů má vlastní harmonogram prací, který je rozpracován až do roku 2021.

Čtenáři mohou celé znění koncepce požární prevence
2018–2021 nalézt na internetových stránkách
www.hzscr.cz v záložce Požární prevence.

Národní systém souboru norem požární bezpečnosti staveb (PBS)   řady ČSN 73 08xx vychází ze základní filosofie doby svého vzniku, tedy ze 70. let minulého století, tj. mimo jiné chránit i veškerý soukromý majetek. Změna prostředí v České republice se promítá do tohoto systému dílčími změnami. Používání souboru norem PBS v současné projekční praxi je značně komplikované a nepřehledné. Pro správnou aplikaci souboru norem PBS je třeba mít velký rozsah znalostí nejenom v daném oboru, ale také znát historické souvislosti a postupný vývoj jednotlivých norem souboru PBS.

Roztříštěnost regulatorních požadavků na zajištění odpovídající úrovně požární bezpečnosti staveb napříč souborem norem PBS je charakteristická tím, že konkrétní požadavek pro specifickou oblast je řešen per partes v různých normách souboru PBS a často odlišně, nikoli komplexně na jednom místě.

Následné posuzování projektů v rozsahu požárně bezpečnostního řešení, v rámci výkonu státního požárního dozoru, je náročné zejména z hlediska úrovně odborných znalostí posuzovatele a zabírá velké množství času, což značně limituje pružnost státní správy. Kvůli nejednoznačnosti souboru norem PBS tak dochází k nejednotnému výkonu státní správy v ČR, čímž může docházet k ohrožení naplnění zásad legitimního očekávání adresáta státní správy.

Splnění tohoto strategického cíle je podmíněno trojicí specifických cílů, díky kterým bude možné provést požadované změny v dané oblasti:
1. vytvoření konceptu nového systému navrhování bezpečnosti staveb v ČR,
2. navržení systému dohledu a spolutvorby nových norem souboru norem PBS,
3. zvýšení úrovně srozumitelnosti stávajícího souboru norem PBS.

Nejrozsáhlejší oblast představuje vytvoření konceptu nového systému navrhování bezpečnosti staveb v ČR. S ohledem na objem práce byla zadána veřejná zakázka s názvem „Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR“. Primárním cílem je zhodnocení přístupu v dané oblasti ve vybraných státech světa, včetně identifikace nedostatků stávajícího systému v ČR. Výstupy z analýzy budou k dispozici v polovině roku 2020 a následně budou získané poznatky implementovány do tohoto strategického cíle.

Druhý specifický cíl – navržení systému dohledu a spolutvorby nových norem souboru norem PBS se průběžně daří plnit již nyní, zejména v oblasti podpory získávání finančních prostředků či čerpání informací z bezpečnostních výzkumů, zvláště v oblasti požární bezpečnosti staveb a vlastností vybraných stavebních materiálů. Tyto cenné informace pak slouží jako podklad pro změny, revize či tvorbu nových norem z oblasti požární bezpečnosti. V dosavadním průběhu řešení také došlo k prohloubení spolupráce s akademickou obcí a jejímu zapojení do procesu sdílení informací z oblasti vědy a jejich následnou implementaci do nových norem souboru PBS. Již před schválením nové koncepce požární ochrany docházelo ke sběru informací problematických ustanovení norem souboru PBS. V rámci plnění tohoto specifického cíle již proběhla jednání, na základě kterých by se systémově do této oblasti měla zapojit Česká agentura pro standardizaci (ČAS), která v ČR zajišťuje tvorbu a vydávání norem.

V rámci plnění třetího specifického cíle – zvýšení úrovně srozumitelnosti stávajícího souboru norem PBS již proběhla jednání s ČAS ve věci vytvoření databáze problematických ustanovení norem souboru PBS, včetně portálu pro možné dotazování na aplikaci norem. Již je rozpracován návrh nových podmínek připomínkování souboru norem PBS a také nové zásady pro jejich tvorbu.

V současné době se ukazuje téma změn přístupu v oblasti povolování stavebních záměrů jako velice aktuální – viz připravovaná rekodifikace veřejného stavebního práva, jehož záměrem je maximálně zrychlit proces povolování staveb. Požadavek rychlosti řízení však není možné nadřadit nad zásadu materiální pravdy, podle níž je správní orgán povinen zjistit skutečný stav věci, jež je předpokladem zákonnosti a správnosti jeho rozhodnutí. Z uvedeného vyplývá, že bude nutné provést úpravy i v oblasti navrhování a posuzování požární bezpečnosti staveb a je dobře, že tyto práce již byly v roce 2018 zahájeny.

Strategický cíl 2 – Úpravy Statistického sledování událostí
Statistické sledování událostí (SSU) je nedílnou součástí činnosti HZS ČR. Zmocnění ke sběru a analyzování dat z oblasti mimořádných událostí se zásahem jednotek požární ochrany vychází ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Cílem strategického cíle 2 je zefektivnění systému sběru dat z oblasti požárů a jejich následné větší uplatnění v rámci výkonu státního požárního dozoru, respektive požární prevence. Současný systém sice schraňuje obrovské množství informací, ovšem tyto informace jsou využívány v omezené míře, neboť jejich sběr nereflektuje nejnovější trendy a poznatky, především pak z oblasti stavební prevence. Je nutné podotknout, že systém SSU nebyl primárně projektován pro zaznamenávání velmi specifických dat požární prevence. Tato skutečnost byla jednou z iniciačních myšlenek pro realizaci strategického cíle.

Jak tedy vytěžit maximum informací ze současného systému a navrhnout adekvátní změny, které napomohou k celkovému zefektivnění a hlavně větší budoucí uplatnitelnosti dat? Odpověď je vcelku jednoduchá; je zapotřebí podrobit stávající systém kontrolním mechanismům a zhodnotit, které informace chceme nadále sledovat, co naopak zredukujeme, rozšíříme a hlavně, co zcela nově pojmeme a zavedeme. Velmi zjednodušeně lze předchozí větu chápat jako nastínění náplně strategického cíle 2. Jak již bylo uvedeno, odpověď na vyřčené otázky je jednoduchá, ovšem samotná realizace přináší mnohá úskalí. Necitlivá práce se statistickými daty může nenávratně poškodit zavedené časové osy a sledované trendy. Kaž­dá nově zavedená položka pak může být vyhodnocena až po pěti, lépe však sedmi letech jejího sledování, tím je tedy i značně oddálena možnost odhalení chyb a nedostatků. Je proto nezbytné, aby byl navrhovaný systém maximálně efektivní a do jisté míry i nadčasový. Samotný strategický cíl 2 je rozdělen na sedm dílčích cílů, které mají za cíl postupně stávající systém SSU zhodnotit a následně upravit. Aktuálně je realizována první fáze, což je analýza a vyhodnocení stávajícího stavu sledování údajů pro požární prevenci. Realizace toho dílčího cíle byla provedena v rámci pracovního týmu složeného z příslušníků HZS krajů a MV­-generálního ředitelství HZS ČR. Bylo využito dotazníkových šetření zaslaných všem HZS krajů, kde byly hodnoceny především jednotlivé sledované položky a zároveň statistické analýzy, které jsou podle těchto sledovaných položek zpracovávány. Důraz se kladl na vyhodnocení položek, které jsou v systému nejméně používány, a tudíž by mohly být v budoucnu zredukovány, popřípadě přeformulovány. Rovněž probíhají první rozvahy, jakým způsobem systém SSU obohatit o doposud nesledované oblasti, především z problematiky stavební prevence.

Další směřování strategického cíle 2 bude zaměřeno do oblasti pojmosloví a celkové přehlednosti sledovaných položek s předpokládaným termínem dokončení do konce roku 2019. Souběžně s tímto dílčím cílem budou probíhat práce na celkovém organizačním zajištění nově navrhovaného systému sběru a vyhodnocování dat pro potřeby požární prevence.

Strategický cíl 3 – Monitoring trendů s negativním vlivem na požární bezpečnost
S rozvojem vědy a techniky souvisí snahy o rychlé uvedení dosažených výsledků poznání do praxe. V této souvislosti vznikají a jsou zaváděny nové stavební materiály, výrobky, technologie a činnosti, s jejichž chováním však nejsou dostatečné zkušenosti, případně nejsou z těchto důvodů ani předpisově blíže ošetřeny. V důsledku toho vznikají určitá rizika, spojená s jejich nepředvídatelným chováním při požáru a s jejich možným negativním vlivem na požární bezpečnost. Celkové ztráty způsobené celosvětovými požáry, ať přímé či nepřímé, nejsou zanedbatelné. Vzniklé požáry totiž způsobují nejenom značné ekonomické ztráty, které lze ve většině případů nahradit, ale bohužel také ztráty na životech, zdraví a na životním prostředí, které jsou však nevratné a nenahraditelné.
Zdroj: www.uur.czZdroj: www.uur.cz
Informace o vzniku globálních negativních trendů v oblasti požární bezpečnosti jsou nedostatečně sledovány. Jsou získávány zejména v rámci mezinárodní spolupráce mezi členy hasičských sborů a dále odborníky v oblasti požární ochrany, nebo s odvětvovým zaměřením (např. pojišťovnictví), a to pouze na základě dobrovolnosti.

Pracovní tým plnící koncepční práce na dosažení tohoto strategického cíle je z důvodu maximálního využití poten­ciálu a znalostí složen z odborníků z HZS krajů, příslušníků MV-generálního ředitelství HZS ČR, odborné veřejnosti, ale i odborníků z akademické půdy.

Cílem je vytvoření systému pro sběr využitelných informací o trendech s negativním vlivem na požární bezpečnost. A to především za účelem:

 • včasného získávání informací k eliminaci negativních trendů v požární prevenci,
 • využívání informací k regulaci chování prostřednictvím úpravy předpisů nebo k preventivně výchovné činnosti,
 • využívání vědy a výzkumu k analyzování získaných informací a návrhů řešení k omezení identifikovaných rizik,
 • aktivní zapojení požární prevence ve vybraných zahraničních organizacích.

V rámci plnění úkolů k dosažení tohoto strategického cíle zatím proběhla analýza stávajících systémů z oblasti monitorování trendů s vlivem na oblast požární prevence - Rapid Alert System for Non­ Food Products (RAPEX), Systém statistického sledování událostí (SSU), Systém stavebně technické prevence (SSTP), Comité Technique International de prevention et d‘extinction de Feu (CTIF), The Geneva Association (GA), Fire Information Exchange Platform (FIEP). Výsledkem analýzy bylo mj. zjištění, že nejvyšší míru uplatnitelnosti lze identifikovat v Systému stavebně technické prevence (v souladu se stavebním zákonem shromažďuje, sleduje a analyzuje závažné nebo opakující se vady ve výstavbě, kterým je potřeba ve veřejném zájmu předcházet a navrhuje opatření k zabránění jejich opakování), který je spravován Ústavem územního rozvoje, kde si však řešitelský tým uvědomuje, že jeho velkou slabinou je, že systém nezaručuje predikci negativních trendů v širším (tj. mezinárodním) měřítku. Z tohoto důvodu se řešitelský tým obrátil na odborné instituce působící v této oblasti za účelem možného zvážení zavedení podobné platformy na světové nebo alespoň evropské úrovni.

Dalším zjištěním bylo, že v rámci postupu pracovní skupiny bude potřeba užšího propojení se strategickým cílem 2 (úprava Statistického sledování událostí), zejm. při definování nově sledovaných položek zaměřených na negativní trendy v oblasti požární bezpečnosti staveb.

Na základě harmonogramu prací schválené koncepce požární prevence se pracovní skupina v blízké budoucnosti bude zaměřovat na návrh optimálního postupu pro sběr informací a dat o trendech s negativním vlivem na požární bezpečnost a jejich ukládání a bude stanovovat postup pro jejich vyhodnocení.

Strategický cíl 4 – Optimalizace metodického řízení
Výkon státní správy v oblasti požární prevence vyžaduje specifické a rozsáhlé znalosti zejména technického charakteru. K tomu jsou nezbytné znalosti předpisů, a to nejen s věcným obsahem, ale i procesních předpisů, jako je zejména správní řád, kontrolní řád, stavební zákon atp.

Metodické řízení na úseku požární ochrany je obsahově rozsáhlé a různorodé a současně se dotýká značného počtu osob. V této oblasti stále neexistuje dostatečná informační podpora, která by byla například zaměřena na výuku nových předpisů a odstraňování chyb z praxe.

Do metodického řízení na úseku požární ochrany je vedle příslušníků HZS ČR nutné zahrnout také další subjekty, které participují na informacích v oblasti požární ochrany, jako jsou osoby s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany nebo zvláštní požární dozor atd.

Souhrnným problémem celého metodického řízení na úseku požární ochrany je neexistence definice jeho pojmu. Tento pojem/proces není pevně ukotven v právním předpisu. Jde tak o pole působení, které je zásadním způsobem závislé na vzájemné pozitivní interakci dvou stran. Na jedné je ta, která metodicky řídí, pomáhá, usměrňuje, a na straně druhé ta, která metodické řízení přijímá. Pokud mezi těmito stranami dojde k informační disharmonii, přestává tok informací v rámci metodického řízení fungovat.

V rámci metodického řízení lze identifikovat několik problémů. Mezi hlavní patří již zmiňovaný přenos informací, kdy dochází k úmyslnému či neúmyslnému neinformování nebo předávání zkreslených informací. Negativní roli sehrává zejména častá změna předpisů, normativů nebo různé organizační změny v dotčených organizacích.

Z informací, které byly získány na základě několika dotazníkových šetření mezi zainteresovanými stranami, se jako možné řešení jeví vytvoření snadno dostupného informačního systému, který bude na jednom místě poskytovat relevantní informace ze všech oblastí požární prevence. Výhodou takového systému může být předávání kvalitních informací v optimálním čase až ke konečnému uživateli, a tím užívání jednotící metodiky věcné problematiky řídicího orgánu, tj. MV­-generálního ředitelství HZS ČR. Lze předpokládat, že existence uceleného souboru relevantních informací na jednom místě, s možností kontroly jejich přebírání, ovlivní všechny, kteří s informacemi na úseku požární ochrany pracují. Po splnění stanoveného strategického cíle může nově nastavený systém metodického řízení na úseku požární ochrany přinášet pozitiva ve smyslu, že informační proces bude jednoduchý, rychlý a kontrolovatelný a přinese zvýšení úrovně znalostí a s tím související zvýšení úrovně bezpečnosti.

Strategický cíl 5 - Změny předpisů, které upravují oblast požární prevence
Regulace, které upravují oblast požární prevence a vyplývají ze současných právních předpisů a normativních dokumentů na úseku požární ochrany, jsou filosoficky nastaveny správně, ale ne vždy reflektují současný stav ve společnosti. Množství novelizací, kterými dosud prošly, je činí nepřehlednými a pro všechny jejich uživatele/adresáty je obtížné se v takových předpisech dobře orientovat. Například zákon o požární ochraně byl ode dne nabytí své účinnosti 1. července 1986 již 19krát novelizován. Mnoho právních norem se v řešení problematiky požární prevence na úseku požární ochrany odkazuje na další právní předpisy, z nichž mnohé již zanikly anebo doznaly značných změn. Z toho důvodu je posláním strategického cíle 5 podklad pro změny předpisů, které upravují oblast požární prevence.

Nové regulace v požární prevenci by měly řešit ochranu veřejného zájmu, zvýšit osobní zodpovědnost právnických a podnikajících fyzických osob, odborné veřejnosti a občanů. Právní normy v požární ochraně by měly klást důraz na obnovení a prohloubení osobní zodpovědnosti, jako normálního stavu společnosti, nikoli jejího přenášení na stát. Regulace by měly mimo jiné zasáhnout zejména následující oblasti:

 • stanovení a upřesnění charakteristik pro začleňování provozovaných činností podle míry požárního rizika, např. v případech chemických látek, využití atomové energie a alternativních energetických zdrojů,
 • stanovení speciálních povinností ve zvláštních případech, např. průmyslových sdružených areálech, společných prostorách ve stavbách, bytových domech, památkových objektech, lesních porostech a u zdrojů vody pro hašení požárů,
 • vydávání předpisů krajů a obcí při řešení požární ochrany,
 • působnosti ústředních správních orgánů a jim podřízených útvarů, tak aby nedocházelo ke střetu kompetencí,
 • problematika požárně bezpečnostních zařízení,
 • odborná způsobilost osob v požární ochraně,
 • právní úpravy účinných vynucovacích opatření k vymahatelnosti nastavených pravidel.

Řešení strategického cíle 5 musí vycházet v prvé řadě z analytických podkladů a zjištění ve zmíněných oblastech. Současně musí zahrnovat výsledky řešení strategických cílů 1 až 4. Následovně budou identifikovány konkrétní nedostatky a navržena možná řešení. Návrhy bude nezbytné podrobit veřejné diskusi nejen v řadách odborné veřejnosti. Tyto podklady pak budou východiskem pro novou právní úpravu.


KOLEKTIV AUTORŮ ODBORU PREVENCE, MV­-generální ředitelství HZS ČR

Ředitelé hotelů se školili v požární prevenci

Celostátní workshop pro manažery hotelů na téma požární prevence v hotelích se konal dne 16. ledna 2019 v kongresovém centru Clarion Congress Hotel v Praze. Akci, které se zúčastnilo na 140 ředitelů hotelů a ubytovacích zařízení, spolupořádalo MV­ generální ředitelství HZS ČR a Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR). Workshop byl uspořádán v rámci reakce na tragický požár Hotelu Eurostars David v Praze, k němuž došlo vloni v lednu a v jehož důsledku došlo k úmrtí celkem pěti osob.

Účastníky workshopu přivítal ve ztemnělém sále zvuk vyzvánějícího telefonu a poté si účastníci vyslechli reálnou nahrávku z operačního a informačního střediska HZS hl. m. Prahy, kam volající vyděšení lidé 20. ledna 2018 hlásili rozsáhlý požár Hotelu Eurostars David, popisovali hosty stojící na parapetech několikapatrové budovy a kouř valící se ze všech oken. Poté již manažery hotelů přivítala ředitelka odboru prevence ­MV- generálního ředitelství HZS ČR plk. Ing. Květoslava Skalská a prezident AHR ČR Ing. Václav Stárek.

Na otázky odpovídá Ing. Václav Stárek, prezident AHR ČR

Uvítali jste možnost spolupráce s HZS ČR, proč?
Spolupráce s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR si velice vážíme a vítáme ji. Bezpečnost všeobecně je velmi důležitým faktorem pro rozhodování zákazníků hotelů a ubytovacích zařízení, jakou destinaci a jaké konkrétní místo navštíví. Požární ochrana je nedílnou součástí zajištění bezpečnosti hostů. Jsme rádi, že naše spolupráce se poměrně rychle a úspěšně rozvinula. Dnes máme za sebou první workshop pro provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení a na dalších krocích jsme již začali aktivně společně pracovat.

Co Vás na workshopu nejvíce zaujalo?
Především je třeba říci, že workshop byl velmi pozitivně hodnocen samotnými účastníky setkání, což bylo více než 120 majitelů a provozovatelů hotelů. Ze strany MV-generálního ředitelství HZS ČR byly velmi profesionálně a poutavě připraveny přednášky a díky tomu se podařil hlavní cíl naší akce, kterým bylo obrátit zvýšenou pozornost mezi hoteliéry právě k problematice požární prevence a ochrany. Pro ty z našich členů, kteří se nedostali na tuto akci, pak připravujeme společně publikace v našem zpravodaji AHR FORUM a zároveň jsme tuto problematiku zařadili do Roadshow AHR ČR, která proběhne na šesti místech v celé republice.

Které informace byly podle Vás nejvíce stěžejní pro Vaši práci, potažmo pro práci členů AHR ČR?
Je důležité, aby si naši členové uvědomili odpovědnost, kterou v souvislosti s případnou krizovou situací nesou na svých bedrech. Lidé mají pocit, že v jejich zařízení se nemůže nic stát. S tím souvisí také to, že přes veškerá školení a instrukce zaměstnanců si manažer musí být jistý tím, že každý zaměstnanec ví, co má v dané situaci dělat. Ať už jde o prevenci požárů nebo přímo o případ krizové situace. Lidský faktor hraje naprosto klíčovou roli.
S jakými problémy se v rámci hotelových provozů na úseku požární ochrany setkáváte nejčastěji?
Při přednáškách bylo zmíněno několik problémů, se kterými se v praxi běžně setkáváme, a každý si odnesl inspiraci, na co by se měl soustředit právě ve svém provozu. Ubytovací zařízení jsou technologicky velmi dobře zajištěna, v mnohých případech i nadstandardně. Jako jednu z nejdůležitějších věcí však vidíme práci se zaměstnanci hotelů ve smyslu každodenní kontroly, zda dodržují a správně používají technické vybavení a zda mají stále oči otevřené a netrpí jistou „provozní slepotou“. To vnímáme jako klíčové spolu s pravidelným nácvikem postupů v různých krizových situacích.

Plánujete tuto spolupráci rozvíjet  i do budoucna?
Naše další spolupráce navazuje na to, co bylo popsáno v předchozí otázce. Chceme připravit desatero pro zaměstnance a vysvětlovat jim základní principy prevence a jejich význam. Zároveň bychom chtěli vytvořit jednoduchou, výstižnou a poutavou informaci pro hosty, která by nesla základní pravidla chování v případě krizové situace a zároveň jim sdělovala, že danému zařízení na jejich bezpečnosti opravdu záleží a personál jí věnuje maximální pozornost.

Děkuji vám všem, že jste na tuto akci přišli a že vám není požární ochrana lhostejná. Zájmem našeho úřadu není zpřísňování pravidel, ale chtěli bychom, aby si každý uvědomil, že má odpovědnost sám za sebe a není na státu, aby všem vytvářel ideální podmínky. Věříme, že nám naopak vy dáte zpětnou vazbu,“ uvedla plk. Ing. Květoslava Skalská. „Systém požární prevence je v České republice doslova prověřen ohněm. Tvoříme předpisy, působíme v oblasti stavebně technické prevence, na činnost v objektech dohlížejí hasiči prostřednictvím požárních kontrol, k požárům vyjíždějí jednotky požární ochrany a poté nastupují vyšetřovatelé zjišťování příčin vzniku požárů, kteří své poznatky mimo jiného shromažďují do statistik a vyhodnocení a tyto všechny údaje vracíme zpět do prevence,“ popsala funkci požární prevence Ing. Skalská.
Prezident AHR ČR Ing. Stárek zdůraznil riziko fatálních následků požárů v hotelích, reálné nebezpečí pro ubytované hosty, zaměstnance i management. „Po loňském požáru se u nás netrhly telefony, hosté se ptali na bezpečnost a báli se jezdit do Prahy,“ vysvětlil důsledky podobných událostí.

Blok přednášek byl sestaven tak, aby manažeři hotelů dostali kompletní informace z oblasti požární prevence vztahující se právě k jejich zájmové oblasti. Vedoucí oddělení stavebně technické prevence z odboru prevence MV­-generálního ředitelství HZS ČR plk. Ing. Michal Valouch účastníky akce na počátku přednášky upoutal ­reálným videem z koncertu v hudebním klubu v USA, kde při požáru zemřelo více než sto lidí. Zdůraznil, že kvalitní projekt každé stavby je zásadní, protože později už se chyby velmi špatně napravují. „Systém požární prevence požáru nezabrání. Naopak, požární prevence počítá s tím, že v každé budově bude po dobu její životnosti někdy hořet. A právě stavební prevence je tu proto, aby nastavila co nejlepší pravidla, aby případný požár měl co nejmenší následky,“ uvedl. Ve svém vystoupení zmínil veškeré legislativní nástroje, kterými by se měli projektanti řídit. „Zhodnocení podmínek požární ochrany pro konkrétní stavbu je v požárně bezpečnostním řešení, což je takový „rodný list“ stavby. Tento dokument by měl obsahovat vše z hlediska požární bezpečnosti stavby,“ uvedl. MV­-generální ředitelství HZS ČR vydalo k této problematice příručku Metodický návod pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního řešení. „Hotely mají, stejně jako každá stavba, svá specifická rizika, mezi něž spadá i nezodpovědné chování hostů. Všeobecně platí, že čím více hostů a čím více podlaží hotel má, tím je riziko vyšší,“ vysvětlil Ing. Valouch.


Ředitelka odboru prevence MV­-ge­nerálního ředitelství HZS ČR plk. Ing. Květoslava Skalská ve své přednášce zmínila tři základní pilíře požární prevence – předcházení požáru, omezení šíření požáru a podmínky pro evakuaci a zásah. „Hotely představují velké riziko z hlediska evakuace a případného zásahu. Jsou tam většinou spící lidé, malé děti, imobilní a starší lidé a používá se otevřený oheň,“ uvedla. Zákon o požární ochraně stanoví právnickým a podnikajícím fyzickým osobám povinnosti, které jsou odstupňovány podle míry požárního nebezpečí jimi provozovaných činností. Tyto činnosti se člení do tří kategorií a hotely se (i podle počtu nadzemních podlaží a počtu lůžek) řadí mezi činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Zdůraznila také důležitost praktického nácviku evakuace při cvičném vyhlášení požárního poplachu. „Nácvik evakuace není povinný, ale požadavek na její provedení může být součástí dokumentace zdolávání požáru. Zaměstnanci si tak při praxi mnohem lépe zapamatují, jak v krizových situacích reagovat,“ dodala.

Podle jejích slov je hlavním rizikem pro ubytované hosty při požáru v hotelích smrtící kouř.

Proti šíření kouře i ohně mohou významně pomoci požárně bezpečnostní zařízení hotelu. Mezi ně patří zařízení pro požární signalizaci, zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu, zařízení pro usměrňování pohybu kouře nebo požáru (požární dveře), zařízení pro únik osob při požáru (například evakuační výtah) a další. Všechna tato zařízení však musejí být plně funkční. Při přednáškách několikrát ze strany odborníků zaznělo varování proti tolik oblíbenému klínku používanému k zajištění dveří tak, aby byly trvale otevřeny. Riziko používání těchto „pomůcek“ zmínil ve svém vystoupení i následující přednášející, vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů plk. Mgr. Radek Kislinger, který ředitele hotelů seznámil také s počty požárů hotelů a ubytovacích zařízení v České republice. „Mezi nejčastější příčiny požárů těchto budov patří nedbalost a neopatrnost dospělých a provozně­ technické závady. Nejčastěji při požárech umírají lidé ve věku od 54 do 72 let,“ uvedl základní statistická data. Při analýzách několika zajímavých požárů upozornil na jejich velmi rychlý rozvoj, kdy i několik málo minut může stačit k tomu, aby byl objekt celý v plamenech. V ukázkách zkoušek hoření materiálů upozornil i na takové detaily, jako je umístění například televizorů nebo prodlužovacích kabelů v pokojích hotelů či například kontejnerů na odpad u zdí hotelů a s nimi spojené riziko vzniku požáru.

Závěrečné slovo zajímavé akce patřilo psycholožce MV­-generálního ředitelství HZS ČR kpt. Mgr. Martině Wolf Čapkové, která hoteliérům vysvětlila zásady krizové komunikace při mimořádných událostech. „Mezi nejdůležitější zásady patří právě komunikace. Mluvit s lidmi, vysvětlovat, informovat je. V dnešní době už obraz události většinou spoluvytvářejí i sociální sítě, proto by lidé měli mít k dispozici aktuální relevantní informace,“ uvedla. Podle jejích slov krize většinou v lidech vzbuzuje nejen zájem a prosociální chování, kdy nabízejí svoji pomoc, ale také zvědavost a některé negativní jevy. „Nikdy nemůžeme dopředu odhadnout, jak se daný člověk bude v krizové situaci chovat. Mohou se objevit různé reakce – jde však o normální reakce na nenormální situaci. Krize navíc většinou nezasahuje pouze lidi, kterých se událost přímo týká, ale také jejich okolí a blízké osoby,“ doplnila Mgr. Wolf Čapková. Komunikaci v krizové situaci mohou ztížit faktory, jako je panika, jazykové ba­riéry, etnické odlišnosti, lidé s handicapy a další. „Panika se objevuje pouze výjimečně, nejčastěji se lidé snaží zapojit do řešení krizové situace,“ vysvětlila. Každý jednotlivec i každá skupina, vystavená nebezpečí, chce a potřebuje být informována o charakteristikách rizika, opatřeních a vhodném způsobu chování. Odpovědní lidé by proto měli být v krizových situacích připraveni nejen na to, co budou dělat, ale také na to, co budou říkat. Například hotely mají podle jejích slov možnost si dopředu připravit letáky vhodné pro očekávatelné krizové situace, např. jak se zachovat v případě evakuace. Dominantní potřebou je informovanost. Odpovědné osoby by měly podávat pouze relevantní informace, které nebudou nijak bagatelizovat ani zveličovat a měly by se vyhnout falešnému uklidňování. Poskytnuté informace proto mají být ověřené, pravdivé a podané vhodnou formou.

Celá akce se setkala s velmi pozitivní odezvou ze strany manažerů hotelů, kteří se jí zúčastnili. Spolupráce MV­-generálního ředitelství HZS ČR proto bude na úseku požární prevence pokračovat i nadále.


kpt. Mgr. Jana KEMROVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv AHR ČR

Únikové hry – fenomén dnešní doby

Tragická událost ve městě Koszalinu na severu Polska odstartovala kontroly provozovatelů únikových her i v České republice. Bezpečnost a zajištění volného úniku osob z prostorů únikové hry je hlavním tématem těchto kontrol.
Obr. 1 Workshop s provozovateli únikových herObr. 1 Workshop s provozovateli únikových her
Únikové hry jsou novodobým fenoménem pro vyznavače adrenalinu. Jsou to fyzické dobrodružné hry, kdy se lidé, uzavřeni v místnosti s ostatními účastníky hry, musí zorientovat v daném prostoru, najít stopy a indicie, vyřešit série hádanek a uniknout z místnosti ve stanoveném čase. Tyto hry se pořádají nejen v interiérech, ale i exteriérech a účastníci plní úkoly prostřednictvím mobilních aplikací.

Některé hry nabízejí únik z vězeňské cely, z psychiatrické léčebny, deaktivaci nálože šíleného profesora nebo návrat do historie např. středověku. Interiér her může být velmi realistický, často nabízí tematické zvuky, zvláštní osvětlení nebo jiné multimediální efekty. ­Interiér her Obr. 2 Tragédie v KoszalinuObr. 2 Tragédie v Koszalinumůže být členitý, hráčům se často překvapivě otevře tajný průchod, skryté dveře či posuvná stěna. Objevení další nečekané části hry potom stupňuje napětí a umocňuje zážitek hráčů. Může však také dojít k ohrožení lidských životů. Zejména interiérové hry mohou být nebezpečné z hlediska požární ochrany.

S únikovou hrou byla spojena na začátku letošního roku i velká tragédie v Polsku, kdy souhrou velmi nepříznivých okolností, hrubé nedbalosti a podcenění základních bezpečnostních pravidel došlo ke smrti pěti dívek ve věku 15 let. Požár vznikl v předpokoji samotného prostoru únikové hry. Příčinou požáru byla podle polských vyšetřovatelů netěsnost v propan­ butanovém topném systému a následný výbuch plynu. Dívky byly v místnosti uzamčeny a žádný jiný únik z této místnosti nebyl možný. Okna byla zabedněná. Osoba, která měla dívky provázet hrou, tzv. ­roommaster, byla natolik popálena, že dívkám nedokázala pomoci. Medializovaný případ je svou ojedinělostí natolik závažný, že hasiči přistoupili ke kontrole těchto provozovatelů na celém území Polska.

Na tuto situaci reagovalo i MV­-ge­ne­rální ředitelství HZS ČR a dne 21. ledna 2019 byly zahájeny mimořádné tematické kontroly provozovatelů únikových her na území ČR. V současné době je na území České republiky několik stovek provozovatelů únikových her. Hlavním cílem kontrol je zaměřit se na umožnění volného úniku osob z prostoru hry. Osoby musejí být schopny se z prostoru únikové hry dostat samostatně, bez pomoci osoby zvenčí. Jak ukázal případ v Polsku, zajištění bezpečnosti spočívající pouze v dohledu další osoby (roommastera) není dostačující.

Požární bezpečnost únikových her
Podmínky požární bezpečnosti související s provozováním únikových her se rozlišují na:
a) podmínky navrhování nové stavby nebo změny stavby, realizace stavby a její uvedení do užívání,
b) podmínky provozování.

Užívání stavby musí být v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby, podle níž byla stavba postavena, navržena a bylo povoleno její užívání. Je tedy nutné posoudit, zda stavba, ve které chceme únikovou hru provozovat, je k tomuto provozu vhodná (určená). Při umístění Obr. 3 Detail v únikové hřeObr. 3 Detail v únikové hřehry do stávajícího objektu (bytový dům, kancelářské prostory, podzemní prostory) je nutné provést změnu v účelu užívání stavby. Každá stavba a podmínky požární bezpečnosti v ní se posuzují individuálně a je nezbytné zhodnotit záměr v souladu s právními předpisy, resp. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon o požární ochraně), vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dále normovými požadavky.

Projektovým řešením podle rozsahu prováděných změn musí být prokázáno splnění podmínek bezpečného užívání stavby a naplnění požadavků a principů vyplývající z kodexu norem požární bezpečnosti staveb (PBS). V případech, kdy nejsou pro konkrétní případ zcela jednoznačně uvedeny požadavky, musí projektant naplnit minimální požadavky kodexu norem PBS. Podle § 159 stavebního zákona za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby odpovídá projektant podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení.

Provoz her v souladu s právními předpisy
Při provozování činnosti musí právnická nebo podnikající fyzická osoba (provozovatel) plnit povinnosti, které stanoví předpisy o požární ochraně, zejména zákon o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (vyhláška o požární prevenci). Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny provést začlenění jimi provozovaných činností, a to z hlediska všech charakteristik provozované činnosti. Každá činnost musí být vždy posouzena individuálně a v celém rozsahu. Může tedy dojít k situaci, kdy k na první pohled stejné provozované činnosti jsou přiřazeny rozdílné charakteristiky uvedené v zákoně o požární ochraně.

V zákoně o požární ochraně je v § 5 odst. 1 písm. b) zakotvena povinnost právnických a podnikajících fyzických osob zejména vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, např. udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům. V § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci je uvedeno, že k provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací právnické osoby zajišťují, aby byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, a to tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce. Smyslem těchto ustanovení je právě zajištění včasné evakuace osob a vytvoření podmínek pro účinný zásah.

Únikové hry jsou velmi specifickým provozem, jejich podstatou je co nejvíce ztížit únik osob z daných prostor. Není možné poskytnout univerzální návod, jaké řešení je ještě v mezích zákona a které již není. Je potřeba, aby provozovatel únikové hry vyhodnotil možná nebezpečí a stanovil k nim vhodná opatření pro každou únikovou hru samostatně. Pomoci mu v tomto může projektant stavby a v případě samotného provozu odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany. Jistě lze nalézt řadu způsobů a technických možností, kterými je možné efektivně a bezpečně toto zajistit, aniž by to významně snížilo pocit napětí hráčů ze hry. Doporučujeme představit si prostor únikové hry zasažený ohněm a pokusit se v té chvíli najít rychlý únik do bezpečí.

Workshop požární ochrany
Provozovatelé únikových her v České republice se o problematiku zajištění bezpečnosti svých provozoven začali po neštěstí v Polsku aktivně zajímat. Ve spolupráci s MV­-generálním ředitelstvím HZS ČR byl v rámci preventivně výchovné činnosti v lednu tohoto roku uspořádán workshop, kterého se zúčastnilo přibližně 40 provozovatelů z celé republiky. Příslušníci odboru prevence ­MV­-ge­nerálního ředitelství HZS ČR pro ně připravili informace z oblasti kontrolní činnosti, stavební prevence i zjišťování příčin vzniku požárů. Velký dojem na účastníky workshopu udělala video­ukázka požáru a jeho rychlého šíření. Cílem semináře bylo, aby si provozovatelé her uvědomili jejich vlastní odpovědnost a možné následky nedodržení stanovených povinností. Připravit pro lidi zajímavé, napínavé a dobrodružné aktivity je výborným podnikatelským nápadem, ale nesmí se zapomínat na dodržování daných povinností na ochranu života a zdraví. Podle reakcí provozovatelů po ukončení workshopu je možné říci, že se cíl podařilo splnit.

V souvislosti s bezpečností při únikových hrách je důležitá individuální odpovědnost každého, kdo takovou hru jde hrát.

Zodpovědnost za svůj život má každý ve svých rukách!

 • Nebuďte lhostejní k vlastní bezpečnosti, zjistěte si vždy všechny provozní podmínky!
 • Předvídejte mimořádné události a ptejte se na jejich řešení!
 • Zjistěte si únikové cesty a východy!
 • Rozhlédněte se kolem sebe a seznamte se s prostředím!
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny provozovatele!
 • Vybírejte si pečlivě provozovatele hry!


kpt. Bc. Eva KRAMULOVÁ, kpt. Ing. Jitka PICKOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv MV­-generálního ředitelství HZS ČR

Dynamika požáru komplexního prostoru z pohledu vyšetřování požárů

Dynamika požáru komplexního prostoru, tedy požáru šířícího se v rámci více místností, je současný trend výzkumu v oblasti dynamiky požáru z pohledu zjišťování příčin vzniku požárů ve Spojených státech amerických. Jak bylo zmíněno v minulém článku (112, 12/2018), tento výzkum vychází z výsledků získaných dlouholetým studiem dynamiky požáru jednoduché místnosti. Přináší však ucelenější a reálnější pohled na chování požáru, který při svém šíření není nutně ohraničen v rámci jedné místnosti, ale dochází k jeho rozvoji do okolních, stavebně oddělených prostor. Vlivem nárůstu uvažovaných proměnných při šetření těchto požárů se však tato problematika stává mnohem složitější, proto je často využíváno závěrů matematického modelování požárů a testovacích požárů prováděných v laboratořích.

Shrnutí již prezentovaných poznatků
V předchozím článku byly shrnuty další fakta o dynamice požáru z pohledu určení kriminalistického ohniska (místo vzniku požáru). Byl představen systém a princip vytváření stop požáru, tak jak jej definuje příručka NFPA 921. Byl vysvětlen rozdíl mezi účinky požáru (např. ztráta materiálu, zuhelnatění, kalcinace, teplotní deformace aj.) a stopami požáru (viditelné či měřitelné změny v materiálu nebo na materiálu jako důsledek účinků požáru). Dále byly definovány konkrétní stopy, které při požáru vznikají (zejména na stěnách místností), a to jak z hlediska principu jejich vzniku (např. stopy způsobené plamenem, ventilací, hašením, neutrální rovinou aj.), tak i z hlediska jejich tvaru (např. V­ pattern, U­ pattern, Iverted Cone Pattern aj.). V závěru této kapitoly minulého článku také byla posuzována jejich relevantnost z hlediska posuzování kriminalistického ohniska, kdy některé stopy mají vypovídající hodnotu k poloze kriminalistického ohniska (např. uvedené tvarově charakteristické stopy na stěnách způsobené plamenem) a dají se vzhledem k připodobnění s naší metodikou prezentovat jako ohniskové příznaky. Na druhou stranu existují také stopy požáru, které vztah ke kriminalistickému ohnisku nemají a při jejich nesprávném vyhodnocení může dojít k záměně s ohniskovými příznaky, např. ventilační stopy. Ve druhé části článku byla na několika modelových požárech diskutována zásadní otázka, zda charakteristické ohniskové příznaky, nacházející se na stěnách, jsou viditelné i u požárů, které byly uhašeny v plně rozvinuté fázi požáru, tj. po celkovém vzplanutí v daném prostoru. Na základě závěrů prezentovaných testovacích požárů bylo možné říci, že ohniskové příznaky přetrvávají i v případě, pokud místnost přejde do celkového vzplanutí (flashover). Pokud se však nacházejí v oblasti ventilační cesty, může dojít k jejich znehodnocení stopami požáru, které vzniknou díky ventilačním účinkům.

Požáry komplexních prostorů
Mezi typické požáry patří ve Spojených státech amerických požáry v kuchyních. Ze statistiky vyplývá, že od roku 2003 až do roku 2007 při vaření vzniklo přibližně 40 % požárů v rezidenčních (bytových) domech [1]. Tento trend je stále aktuální, čemuž nasvědčují informace získané při naší diskusi s vyšetřovateli požárů pro město Boston, ze které vyplynulo, že požár iniciovaný na kuchyňské lince je typický pro tuto oblast. K iniciaci dochází zejména nedbalostním jednáním (např. ponecháním vařiče bez dozoru) či je příčinou technická závada (např. v digestoři). Tyto požáry většinou vznikají v obydlích nízkopříjmových skupin obyvatel, kde kuchyň je tvořena malou místností a vzhledem k její poloze ve středu půdorysu bytu či domu nemívá okenní otvory (112, 6/2018).

Čím jsou tyto požáry charakteristické? Je to iniciace požáru v určité výšce nad podlahou (Z – vertikální poloha). Také při těchto požárech byl pozorován velmi rychlý vývin zplodin hoření, které měly za následek vysoké procento úmrtnosti osob, jež zasažené prostory nebyly schopny rychle opustit a došlo k jejich udušení. Dalším společným jevem je velmi rychlé rozšíření požáru mimo místnost vzniku (primární místnost) do přilehlých prostor (sekundární místnosti). V rámci ohledání místa požáru je často zjišťováno, že v primární místnosti nejsou pozorovány nejintenzivnější účinky požáru, naopak vysokou míru poškození vykazují sekundární místnosti.

Ve Spojených státech amerických v případě neuplatnění znalostí dynamiky požáru docházelo k nesprávnému určení polohy kriminalistického ohniska. Vyšetřovatelé požárů původně posuzovali pouze míru účinků požáru, a tudíž nesprávně interpretovali silné účinky požáru v sekundární místnosti jako vliv doby trvání požáru. Na základě tohoto přístupu často chybně lokalizovali sekundární místnost jako místo iniciace. Proto byla ve Spojených státech amerických provedena řada výzkumů podpořených testovacími a modelovými požáry, které měly s použitím znalosti dynamiky požáru popsat vzniklé „anomálie“ a pomoci vyšetřovatelům požárů v budoucích případech.

Vliv polohy kriminalistického ohniska XYZ na dynamiku požáru
Obecně lze říci, že požár v ohraničeném prostoru se po jeho iniciaci rozrůstá a produkuje stále větší množství energie. Ohraničení daného prostoru stavebními konstrukcemi nemá zpočátku znatelný vliv na vlastní požár, který je řízen pouze palivem a má lokální charakter. Postupně dochází ke zvyšování teploty produktů hoření a snižování jejich hustoty, což má za následek nárůst teplotní diference a vzniku vztlaku. Nad hořícím materiálem dochází k charakteristickému proudění horkých plynů (Fire Plume). V první fázi se horké plyny formují do tvaru sloupce, který postupně stoupá až na úroveň stropu. Po dosažení stropní konstrukce proudění mění směr na horizontální, kdy se horké plyny začnou rozprostírat až k ohraničujícím stavebním konstrukcím (tzv. podstropní proudění – Ceiling Jet Flow). Poté, co toto podstropní proudění dosáhne okolních stavebních konstrukcí, začne se vytvářet vrstva kouře, která postupně klesá. Na rozhraní mezi touto vrstvou a čerstvým vzduchem dochází k vytvoření tzv. neutrální roviny. Přitékající čerstvý vzduch se dostává do proudění horkých plynů jednak v zóně plamene; je také přisáván na principu podtlaku do vzestupného proudu horkých plynů nad zónou plamene a také proniká do vzniklé vrstvy kouře prostřednictvím turbulencí, ke kterým dochází v celé délce proudění. Přítomnost vzduchu v kouřové vrstvě vede na jedné straně k jejímu ochlazení, na straně druhé umožňuje její prohořívání. Kvůli tomuto konvektivnímu šíření tepla dochází k ohřátí kouřové vrstvy až na teplotu 700 °C. Postupně zahřívaná vrstva kouře sdílí sáláním teplo s okolím, kdy tuto emisi lze charakterizovat hustotou tepelného toku. Hustota emitovaného tepelného toku klesá se vzdáleností v závislosti na pohltivosti prostředí, tj. pokud tedy strop v dané místnosti není příliš vysoký, může tepelný tok dosáhnout na úrovni podlahy kritické hodnoty (cca 20 kW.m-2), pro kterou je, při splnění dalších potřebných podmínek, charakteristické celkové vzplanutí všech hořlavých materiálů v místnosti – tzv. flashover (112, 11/2017).

Horizontální poloha XY
Z pohledu dynamiky požáru má významný vliv, pokud dva identické hořlavé soubory (např. křeslo) jsou iniciované uprostřed místnosti, u stěny čiObr.1 Vliv horizontální polohy místa iniciace v půdorysu místnosti na výšku plameneObr.1 Vliv horizontální polohy místa iniciace v půdorysu místnosti na výšku plamene v rohu místnosti. Je­ li toto křeslo daleko od stěn, může se přitékající čerstvý vzduch volně dostávat do proudu horkých plynů a mísit se. Tím se do zóny plamene přivádí vzduch potřebný pro hoření. Pokud se však hořlavý soubor nachází u stěny, resp. v rohu místnosti, je průtok vzduchu ke kuželu plamene omezen o přibližně 50 %, resp. 75 %, což má za následek prodloužení výšky plamene, vznik turbulencí, kumulace hořlavých plynů ve specifických částech místnosti apod. [2] [3]

Z pohledu vyšetřovatele požárů je lokace původního hořlavého souboru (tedy místa kriminalistického ohniska) v rámci horizontálních souřadnic XY v půdorysu místnosti běžná součást jeho práce. Na základě posouzení vzniklých stop požáru je tedy schopen posoudit a vyhodnotit, zda k iniciaci došlo uprostřed místnosti, u stěny, popř. v rohu místnosti. Pokud byl požár iniciován v blízkosti stěny či stěn, může na jejich povrchu dojít k vytvoření charakteristických, v dalších fázích požáru nereprodukovatelných stop, které tudíž mají relevanci k poloze kriminalistického ohniska a lze je interpretovat jako ohniskové příznaky. Čím je vzdálenost místa iniciace od stěny či stěn větší, tím jsou tyto charakteristické stopy méně znatelné (112, 12/2018).

Vertikální poloha Z
Jaký vliv má vertikální poloha kriminalistického ohniska na dynamiku požáru z pohledu vytvářených stop požáru? Nad jakýmkoli hořícím předmětem dochází k proudění horkých plynů (Fire Plume), které zprostředkovává sdílení energie z požáru do vrstev v prostoru. Sloupec kouřových plynů začíná vytvářet vrstvu, která se postupně snižuje (Ceiling Layer) a tím se postupně zmenšuje vertikální vzdálenost mezi základnou zóny plamene a úrovní kouřové vrstvy. Změnou této vertikální vzdálenosti dochází ke změně parametrů plynů vstupující do vrstvy kouře. Pokud je mezi zdrojovou (primární) místností a místností přilehlou (sekundární) propojovací otvor, dojde při poklesu kumulované vrstvy plynů pod úroveň nadpraží otvoru k šíření kouře do sousední místnosti. [2]

V případě požáru iniciovaného na úrovni podlahy („podlahový požár“) dochází k ustálení rozhraní mezi přicházejícím čerstvým vzduchem a odcházejícím kouřem (neutrální rovina) nad zónou plamene. Až po určité době mohou plameny proniknout do vrstvy kouře (Celing Layer). Tím se zamezí přístupu čerstvého vzduchu do zóny plamene, vlivem čehož dochází k intenzivnějšímu vývinu nespálených plynů a pevných částí, které se dále kumulují v kouřové vrstvě. Pokud má tato vrstva dostatečný poměr hořlavých zplodin hoření k vzduchu ( > 1.8) a dostatečnou teplotu (teplota vznícení uhlovodíkových plynů > 500 °C, teplota vznícení CO > 609 °C), nastává její iniciace. Vzplanutí této vrstvy bývá, při splnění dalších potřebných podmínek, zpravidla doprovázeno i celkovým vzplanutím v celém objemu místnosti.[1]

V případě požáru iniciovaným v určité výšce Z („zvýšený požár“) – typickým příkladem je požár na kuchyňské lince – je vzdálenost od vznikající vrstvy kouře pod stropem (Ceiling Layer) a základny zóny plamene výrazně nižší než u požáru, který byl iniciován na podlaze místnosti. V první fázi dochází ke vzniku vrstvy kouře stejným způsobem jako u „podlahových požárů“. Z důvodu zvýšené zóny plamene se klesající vrstva kouře výrazně rychleji dostane na její úroveň, čímž dojde k rychlejšímu omezení přístupu kyslíku do pásma hoření. Následuje zpomalení hoření, snížení výkonu požáru a zvýšení produkce CO. Pokud má vzniklá vrstva dostatečné parametry, může díky přítomnosti plamene v této vrstvě nastat její iniciace. V tomto případě však většinou dochází k iniciaci pouze kouřové vrstvy, podmínky v místnosti většinou nejsou dostatečné na to, aby nastalo celkové vzplanutí [3].

V případě ohledání takto iniciované místnosti by identifikace kriminalistického ohniska nebyla matoucí, pokud by šlo o samostatnou místnost. Části místnosti nacházející se pod úrovní zóny plamene by nebyly výrazně zasaženy účinky požáru, výrazné stopy požáru by byly pozorovatelné v horních částech místnosti – tedy v oblastech nad úrovní zóny plamene původního palivového souboru (samozřejmě při dostatečné ventilaci a množství paliva by i takto iniciovaná místnost přešla do fáze celkového vzplanutí se všemi charakteristickými projevy, avšak po výrazně delším čase než místnost iniciovaná na úrovni podlahy).

V případě, kdy se vedle primární místnosti nachází další sekundární místnost propojená otevřeným stavebním otvorem (dveřmi), dochází k rychlému rozšíření plamene vlivem hořící vrstvy kouře do této místnosti. Pokud je sekundární místnost dostatečně ventilována, dochází k rychlému rozvoji požáru eskalujícímu celkovým vzplanutím. Současně, pokud je jediný přístup vzduchu do primární místnosti skrze dveře do sekundární místnosti (absence okenních otvorů, nedojde k destrukci okenní výplně aj.), v primární místnosti dochází vzhledem k nedostatečné ventilaci ke snížení intenzity hoření. V důsledku uvedeného je sekundární místnost mnohem více poškozena v porovnání s primární místností, kde lze pozorovat účinky požáru pouze v horních polohách.

Modelový test
Na základě provedených výzkumů a pro účely vyšetřování závažných požárů byl ve Spojených státech amerických proveden zjednodušený počítačový test modelového požáru. Tento test matematicky simuloval požár v místnosti o rozměrech 4 × 3 m výška 2,4 m. Místnost měla jeden stavební otvor – dveře, které byly pootevřené na 20°. V rámci testu byly provedeny dvě simulace, podlahový požár (iniciován 0,1 m nad úrovní podlahy) a zvýšený požár (iniciován 1,2 m nad úrovní podlahy).

U zvýšeného požáru docházelo k rychlejšímu zvyšování teploty vrstvy kouře než u podlahového požáru. Vrstva kouře také rychle sestoupila do zóny plamene, v důsledku toho docházelo k utlumení rychlosti hoření. Vlivem toho byla teplota vrstvy kouře o něco nižší než u podlahových požárů. U zvýšených požárů se také mnohem rychleji objevily plameny ve spodní části vrstvy kouře procházející průřezem dveří. [3]

Obr. 2 ukazuje sreenshot z průběhu modelového testu zvýšeného požáru. Doba hoření je 270 sekund. Na obr. 2 je vidět plamenné hoření na spodní části kouřové vrstvy vystupující ze dveří, v poměrně velké vzdálenosti od původního palivového souboru.

Obr. 3 znázorňuje screenshot z podlahového požáru, doba hoření je opět 270 sekund. V tomto čase nebylo viditelné žádné plamenné hoření na spodní části kouřové vrstvy vystupující ze dveří. U obou případů tepelný tok na úrovni podlahy v daném čase nebyl dostatečný, aby způsobil celkové vzplanutí místnosti.

Obr. 2 Modelový test zvýšeného požáru v čase 270 s od iniciace s/bez vrstvy kouře [3]Obr. 2 Modelový test zvýšeného požáru v čase 270 s od iniciace s/bez vrstvy kouře [3] Obr. 3 Modelový test podlahového požáru v čase 270 s od iniciace s/bez vrstvy kouře [3]Obr. 3 Modelový test podlahového požáru v čase 270 s od iniciace s/bez vrstvy kouře [3]

Na uvedeném matematickém modelu je zřejmý rozdíl dynamiky požáru zvýšeného a podlahového požáru, kdy zvýšený požár je charakteristický rychlým poklesem kouřové vrstvy do zóny plamene a jejím ohřátím nad teplotu vznícení hořlavých plynů, které obsahuje. Pokud se tyto plyny s iniciační teplotou dostanou vně místnosti vlivem příhodných ventilačních podmínek, může dojít k jejich vznícení a požár se takto může rychle šířit do přilehlých místností.

Zkušební test
V rámci cesty do Spojených států amerických jsme měli možnost se zúčastnit reálného zkušebního testu požáru, který měl za cíl simulovat dynamiku požáru v rámci dvou místností (112, 7/2018). Určitým způsobem tento test navazoval na problematiku zvýšených požárů a jejich charakteristické šíření do sekundárních místností. Jak již bylo řečeno, u zvýšených požárů, pokud primární místnost (tedy místnost iniciace) nemá jiný způsob ventilace než dveře, které ji spojují se sekundární místností, dochází k rychlému rozšíření požáru do sekundární místnosti, aniž by primární místnost přešla do fáze celkového vzplanutí. Tomuto pak odpovídají zdánlivě nelogicky rozložené účinky požáru, které jsou v primární místnosti zřetelné pouze v oblastech nad zónou plamene, kdežto v sekundární místnosti (zejména pokud přejde do fáze celkového vzplanutí) jsou viditelné v celém objemu.

V případě testu byl však požár v primární místnosti iniciovaný na úrovni podlahy a hlavním cílem bylo popsat způsob rozšíření požáru do přilehlých prostor v kontrastu s dynamikou požáru zvýšeného požáru.

Pro tyto účely byl v laboratoři připraven objekt – zkušební buňka – trámová konstrukce zevnitř pobitá sádrokartonem. Buňka měla pouze jeden vnější otvor, který vedl do sekundární místnosti. Ta byla spojena vnitřním otvorem s primární místností. Buňka nebyla opláštěná vyjma oblasti kolem vstupních dveří, kde byla cementová deska, která zajišťovala ochranou funkci proti šlehajícím plamenům ze vstupního otvoru. V každé místnosti se nacházel termočlánkový řetěz (rozteč cca 30 cm), snímač tepelného toku (ve výšce cca 1,5 m nad podlahou) a GoPRO kamera (umístěna na úrovni podlahy). V sádrokartonových stěnách byly zhotoveny průzory z nehořlavého skla umožňující pozorování rozvoje požáru. Data ze všech snímačů a kamer byla streamována na LCD obrazovky a uspořádána tak, aby bylo možné v průběhu rozvoje a šíření požáru porovnávat aktuální podmínky v obou místnostech buňky. Požár byl iniciován v odpadkovém koši vedle pohovky v primární místnosti – viz obr. 4, červená tečka.

Obr. 4 Půdorys zkušební buňky s vyznačeným stavebních otvorů a místa iniciaceObr. 4 Půdorys zkušební buňky s vyznačeným stavebních otvorů a místa iniciace Obr. 5 Stav požáru testovací buňky po šesté minutě iniciaceObr. 5 Stav požáru testovací buňky po šesté minutě iniciace

Po iniciaci v odpadkovém koši v primární místnosti se požár začal rozvíjet standardním způsobem. Došlo k vytvoření vrstvy kouře, která se postupně snižovala. Po dosažení úrovně nadpraží otvoru mezi primární a sekundární místností začalo podstropní proudění pronikat i do sekundární místnosti, kouřová vrstva se v čase asi 180 sekund od iniciace v obou místnostech ustálila ve výšce asi 1 m nad podlahou. V Grafy 1, 2, 3 Půběh měřených veličin v časeGrafy 1, 2, 3 Půběh měřených veličin v časetomto čase se tepelný tok v primární místnosti pohyboval na úrovni 17 kW.m-2, v sekundární 6 kW.m-2, teplotní pole bylo podle měřené výšky v primární místnosti 53 °C (u podlahy) až 451 °C (pod stropem), v sekundární místnosti 33 až 225 °C. V tomto čase bylo možné pozorovat první příznaky flashoveru – flameover, tj. prohořívání kouřové vrstvy na rozhraní neutrální roviny. Během následujících přibližně 30 vteřin došlo k rapidní změně měřených parametrů v primární místnosti vlivem celkového vzplanutí. V čase 210 sekund se již tepelný tok v primární místnosti pohyboval na úrovni 75 kW.m-2, v sekundární 37 kW.m-2. Teploty v primární místnosti dosahovaly hodnot v rozmezí 171 až 800 °C, v sekundární 88 až 447 °C. Současně se objevovaly první náznaky prohořívání kouřové vrstvy v sekundární místnosti, a to na její spodní části v průřezu stavebního otvoru mezi místnostmi.

V následujícím čase velmi rychle došlo k poklesu neutrální roviny v primární místnosti, a to až na úroveň podlahy. Současně se také snížila intenzita hoření, což se projevilo poklesem měřených parametrů. V sekundární místnosti docházelo k postupnému zvyšování teploty i tepelného toku, po částečném narušení neutrální roviny proudícím vzduchem došlo k jejímu ustálení. V čase asi 300 s od iniciace počalo celkové vzplanutí sekundární místnosti. Současně razantně poklesl tepelný tok v primární místnosti, kde v následujícím čase jeho maximální hodnota nepřesáhla 30 kW.m-2. V sekundární místnosti se zvýšil tepelný tok až na hodnotu 150 kW.m-2. Relevantně ke změnám tepelného toku v jednotlivých místnostech došlo také k poklesu a ustálení teplot v primární místnosti v rozmezí 321 až 426 °C, v sekundární místnosti proběhl nárůst až na hodnotu 900 °C. Vizuálně bylo možné pozorovat velmi intenzivní plamenné hoření v sekundární místnosti, postupně také prohořívala kouřová vrstva vně buňku. V primární místnosti požár zůstal utlumený, plamenné hoření nebylo téměř zřetelné (pozorováno průzory ve stěně), viz obr. 5.

Popsaný průběh našeho pozorování testu potvrzují naměřená data, ze kterých byly vytvořeny grafy průběhů jednotlivých veličin v čase – viz grafy 1, 2, 3. Z grafů je zřejmý počátek celkového vzplanutí primární místnosti (čas cca 180 s) a počátek vzplanutí sekundární místnosti (čas cca 340 s). Také je zřetelně vidět, jak okamžitě v průběhu celkového vzplanutí sekundární místnosti dochází k razantnímu poklesu měřených veličin primární místnosti.

Ohledání místností zkušebního testu
První bylo provedeno ohledání sekundární místnosti, kde byly na první pohled zjevné silné účinky požáru na stěnách, stropu a vybavení místnosti. Účinky byly zřetelné v celém objemu místnosti. Na stěnách a stropu byl vrchní papír sádrokartonových desek v nezakrytých místech zcela shořelý, v místech za nábytkem (křesly, sedací soupravou a televizním stolkem) zůstal v nižších pozicích neporušený. Orientační laickou zkouškou hloubky kalcinace bylo zjištěno, že výrazně nejměkčí sádrokarton (tj. hloubka kalcinace je největší – viz 112, č. 9/2017) je na východní stěně, tj. vpravo od vstupních dveří, na celé této stěně bylo možné pozorovat výraznou „čistou plochu“ (Clean Burn – viz 112, č.12/2018). Účinky požáru na vybavení byly zřetelné v podobě hloubky zuhelnatění či ztrátě hořlavého materiálu. I v tomto ohledu byly tyto účinky požáru nejsilnější na křesle u východní stěny – viz obr. 6. S ohledem na již publikovaný vztah mezi ventilací a vytvářením stop požáru (112, č.11/2017 a č.12/2018) lze říci, že popsané stopy u východní stěny byly stopy vytvořené ventilací, a tudíž jde o stopy, které nemusejí být relevantní k poloze kriminalistického ohniska.

Při ohledání primární místnosti bylo patrné, že stěny místnosti a její vybavení jsou výrazně méně zasaženy než v sekundární místnosti. Úroveň hloubky kalcinace laickým způsobem nebylo možné posoudit – stěny místnosti byly zasaženy silně nerovnoměrně. Na jižní stěně u vstupu do místnosti byla pozorována další „čistá plocha“ způsobena ventilací, směrem k západní stěně byla tato ventilační stopa ohraničena stojícím nábytkem, který zabránil průtoku čerstvého vzduchu dále podél jižní stěny. Uvedená ventilační stopa byla vytvořena, poté co primární místnost přešla do celkového vzplanutí a v průřezu vnitřního otvoru mezi místnostmi se nacházela ventilační cesta, která způsobila dominantní hoření v této oblasti. Při ohledání kriminalistického ohniska (západní strana pohovky) byla v jeho okolí zjištěna menší stopa požáru na stěně za opěrátkem sedačky. Další čitelná stopa v této oblasti představovala směr termické degradace konstrukce sedačky, která nasvědčovala šíření požáru od západní strany sedačky – viz obr. 7. V praxi by následně bylo vhodné provést přesné měření alespoň severní stěny primární místnosti pomocí kalcinometru, kdy na diagramu hloubky kalcinace (112, 9/2017) by pravděpodobně byla zřetelná zvýšená intenzita kalcinace v oblasti kriminalistického ohniska a toto měření by bylo možné použít jako další stopu.

Obr. Ventilační stopy požáru na vyýchodní stěně sekundární místnostiObr. Ventilační stopy požáru na vyýchodní stěně sekundární místnosti Obr. 7 Pohled na kriminalistické ohnisko v SZ primární místnostiObr. 7 Pohled na kriminalistické ohnisko v SZ primární místnosti

Z uvedeného případu je zřejmé, že pro úspěšné nalezení kriminalistického ohniska případu se vyšetřovatel požáru v případě absence dalších podkladů (svědectví, kamerové záznamy, data z EPS aj.) bez znalostí dynamiky požáru neobejde, protože pokud by daný případ posuzoval pouze na základě intenzity účinků požáru, bylo by kriminalistické ohnisko nesprávně určeno do prostoru východní stěny sekundární místnosti.

Pro úspěšné řešení tohoto případu se použije obecný postup při řešení požárů místnosti, která přejde do fáze celkového vzplanutí, jehož základem je stanovení ventilačních cest (112, 12/2018). Protože uvedený případ obsahuje dvě místnosti, je určení ventilačních cest komplikovanější. Můžeme uvažovat, že:

 1. požár vznikl v sekundární místnosti, tj. po celou dobu trvání požáru existovala pouze jedna ventilační cesta, a to průřezem vnějších dveří,
 2. požár vznikl v primární místnosti, tj. v době poté, co první místnost přešla do celkového vzplanutí, se ventilační cesta nacházela v průřezu vnitřního otvoru mezi místnostmi, v další fázi šířením požáru do sekundární místnosti, význam této ventilační cesty slábl. Od okamžiku, co přešla do fáze celkového vzplanutí sekundární místnost, se ventilační cesta nacházela pouze v průřezu vnějších dveří.

Při ohledání byly zaznamenány tyto stopy – ventilační stopa u vnějších dveří v primární místnosti, ventilační stopa u vnitřních dveří v sekundární místnosti, stopa šíření požáru na sedací soupravě v primární místnosti a stopa požáru na stěně za soupravou v primární místnosti. Dedukcí tedy můžeme říci, že ventilační stopa u vnitřních dveří v primární místnosti by nemohla vzniknout, pokud by požár vznikl v sekundární místnosti, a také, že pozorované stopy v primární místnosti se nachází mimo jakoukoli ventilační cestu, tj. dávají relevanci ke kriminalistickému ohnisku a jde o ohniskové příznaky.

Pokud bychom do řešení této situace promítli také získané informace o zvýšených požárech, můžeme vyvodit závěr, že požár v primární místnosti vznikl na úrovni podlahy. Pokud by se jednalo o zvýšený požár, z důvodu absence dalších ventilačních otvorů se dá předpokládat, že by se požár rozšířil do sekundární místnosti, aniž by primární místnost přešla do celkového vzplanutí. V takovém případě bychom pozorovali velmi malé či žádné účinky požáru ve spodních částech primární místnosti a poškození sekundární místnosti by bylo ještě výraznější ve srovnání s primární.

Obr. 8 Modelová místa požáru, vlevo bez factoru ventilace, vpravo uplatněn faktor ventilaceObr. 8 Modelová místa požáru, vlevo bez factoru ventilace, vpravo uplatněn faktor ventilace
Závěr
Znalost dynamiky požáru má široké uplatnění v požárním inženýrství a významnou oblast představuje v požární ochraně. Ve Spojených státech amerických již po dlouhá léta výzkumy požární dynamiky ve spojení s modelovými požáry a testovacími požáry pomáhají objasnit závažné požáry, velká pozornost je věnována požárům, při kterých dojde k úmrtí zasahujících hasičů. V těchto případech studium dynamiky požáru neslouží pouze k určení kriminalistického ohniska, ale také i k celkovému popisu chování ohně ve vnitřních prostorech. Tyto informace pak používají hasiči při taktice zásahu tak, aby minimalizovali riziko nelineárních projevů požáru v uzavřených prostorách a snížili tím riziko úmrtí či zranění na minimum.

Spojení dynamiky požáru a vyšetřování požárů má „za oceánem“ dlouhou tradici. Jak již bylo uvedeno, pro tyto účely byla provedena řada výzkumů, zabývá se jimi několik vysokých škol, vládních i soukromých institucí. Proto je k dispozici obrovské množství informací a dat, které samozřejmě běžný vyšetřovatel požárů není schopen vstřebat a prakticky použít.

Proto je zaveden systém výuky, který závěry z výzkumů zjednodušuje a upravuje pro potřeby výkonu služby. Tento systém výuky lze rozdělit na část teoretickou a praktickou.

V rámci teorie jsou standardem informace, které obsahuje nejrozšířenější příručka pro vyšetřování požárů ve Spojených státech amerických NFPA 921, ve které lze nalézt jak kapitoly s detailními informacemi, tak kapitoly pro praktické použití – např. „maticová analýza“ (112, 12/2018). Vyšetřovatelé požárů také běžně před vzdělávacím kurzem absolvují e­ learning (volně dostupný např. na webové adrese cfitrainer.net), který obsahuje několik vzdělávacích videí s touto tématikou. Další možností vzdělávání jsou výuková videa vytvářená jednotlivými laboratořemi v rámci prováděného výzkumu.

Používanou pomůckou při praktické výuce jsou zmenšené modely (112, č. 6/2017 a č. 8/2018), na kterých lze dynamické projevy požáru ve vztahu k vytvářeným stopám demonstrovat, bez nutnosti vysokých nákladů. Vyšetřovatelé požárů také mohou absolvovat výcvik v zařízení simulující reálné podmínky požáru (tzv. flashover kontejnery – 112, č. 8/2013) s upravenou osnovou výcviku pro jejich potřeby.

Pro praktickou výuku bývají běžnou součástí vyšetřovacích areálů stabilní modelová srovnávací místa požáru. Může jít např. o dvě identické místnosti, které byly spáleny za jiných dynamických podmínek. Tyto místnosti jsou vedle sebe a vyšetřovatel požárů má na první pohled názorný příklad o vlivu dynamiky požáru na vytvářené stopy požáru (112, č.6/2018, obr. 8).

Nejefektivnější možnost procvičení dynamiky požáru představují reálná místa požáru, která bývají ve výcvikových ­areálech připravována v samostatných buňkách. Poloha místa iniciace, časování hašení, simulovaná příčina, ventilační podmínky a další parametry jsou voleny s ohledem na zkušenosti frekventantů tak, aby si každý vyšetřovatel požárů vyzkoušel v praxi zásady uplatnění vlivu dynamiky požáru při stanovení místa vzniku požáru. Závěry vyšetřovatelů požárů po praktickém ohledání vytvořeného místa požáru jsou konfrontovány s videozáznamem natočeném v průběhu požáru. Takto lze jednoduše a názorně dynamické projevy požáru přímo pozorovat. U pokročilejších vyšetřovatelů požárů jsou používány speciální trenažéry, kdy jde o buňky s více místnostmi (112, č. 6/2018), na kterých uplatní znalosti dynamiky požáru komplexních prostor.

V rámci výcviku nelze také nezmínit použití virtuální reality. V rámci této technologie již v současné době lze vytvářet poměrně věrohodnou iluzi skutečné reality, která se běžně používá např. při výcviku v armádě, pilotů nebo lékařů. Existují však také již první zkušenosti s použitím této techniky při výcviku zasahujících hasičů či vyšetřovatelů požárů např. v Nizozemí (112, č. 2/2018). Tato technologie se velmi rychle rozvíjí a současně dochází k postupnému snižování poměrně vysokých nákladů na její pořízení a provoz. Z toho lze usuzovat, že v budoucnosti bude jistě tvořit nedílnou součást výcviku hasičů, včetně vyšetřovatelů požárů.

Na závěr by kolektiv autorů rád poděkoval vyšetřovatelům požárů z HZS krajů, kteří autorům poskytli fotografie vytipovaných míst požárů za účelem možnosti bližšího zkoumání zmíněných jevů na reálných požárech vzniklých v České republice.

Literatura
[1] INVESTIGATING MULTI­ COMPARTMENT FIRE BEHAVIOR OF ELEVATED ORIGINS, Steven W. Carman, IAAI­ CFI, CFEI, ATF­ CFI (Retired), Carman & Associates Fire Investigations, Dunsmuir, CA
[2] KUČERA, Petr. Požární inženýrství: dynamika požáru. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-074-6.
[3] INVESTIGATION OF AN ELEVATED FIRE - PERSPECTIVES ON THE ‘Z­ FACTOR’, Steven W. Carman, IAAI­ CFI, ATF­ CFI (Retired), Carman & Associates Fire Investigations, Dunsmuir, CA
[4] NFPA 921 - Guide for Fire and Explosion Investigation, National Fire Protection Association, Quincy (USA), 2017.


kpt. Ing. Stanislav KOPECKÝ, HZS Plzeňského kraje, pplk. Mgr. Jakub ŠKODA, MV­-generální ředitelství HZS ČR, plk. Ing. Jiří HOŠEK, HZS hl. m. Prahy, foto autoři a [3]

Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek PO

Česká asociace hasičských důstojníků, z.s., ve spolupráci s MV­-generálním ředitelstvím HZS ČR opět vytvořila v rámci odborné přípravy „Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany“. Jde o jubilejní 15. vydání s aktualizací k lednu 2019.

Soubor obsahuje aktuální a souhrnný přehled předpisů z oblasti Cvičebního a Bojového řádu jednotek požární ochrany, Řádů odborných služeb, Typové činnosti složek IZS při společném zásahu a ostatní metodiky pro činnost nejenom hasičů na místě zásahu.

V uvedeném aktuálním vydání jsou provedeny následující změny:

 • Odstraněny neplatné starší dokumenty
 • Aktualizováno
 1. Seznam platných pokynů a rozkazů uveřejněných ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra a Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR se stavem ke dni 1. ledna 2019
 2. Katalog typových činností složek IZS – Opatření k zajištění veřejného pořádku při shromážděních a technoparty, STČ-06/IZS
 3. Řád strojní služby HZS ČR
 • Nově doplněno
 1. Konspekty odborné přípravy
 2. Úprava leteckého záchranářství u HZS ČR
 3. Pravidla požárního sportu
 4. Řád sportovních soutěží tělesné přípravy HZS ČR
 5. Zásady jednotného postupu při určování doby služby a doby odpočinku příslušníků HZS ČR s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby
 6. Pravidla soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod
 7. Zásady činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou, zásady zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin, odborná příprava a vybavení pro činnost ve výšce a nad volnou hloubkou
 8. Základní zaměření pravidelné odborné přípravy v roce 2019
 9. Katalog typových činností složek IZS – Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech

V rámci tohoto souhrnu předpisů je rovněž umístěna „Pomůcka velitele jednotky požární ochrany“. Jde o karty, které lze zalaminovat nebo vytisknout do brožury a dále používat jako „rychlou“ nápovědu pro velitele a ostatní hasiče z jednotek PO na místě zásahu.

Všechny dokumenty jsou jednotně zpracovány v PDF formátu.

Zpracování a distribuce tohoto souhrnu metodických předpisů je zajišťována prostřednictvím České asociace hasičských důstojníků, z.s. Cestou MV-generálního ředitelství HZS ČR je zajištěno bezplatné předání tohoto souhrnu předpisů pro potřeby organizačních částí HZS ČR.

Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek PO je také přístupný prostřednictvím www.cahd.cz (odkaz vpravo nahoře). Pozor – některé z odkazů nejsou aktivní z důvodu omezení oprávnění k takto volně poskytovaným informacím.

Ostatní zájemci si mohou „Souhrn předpisů pro činnost jednotek PO“ objednat prostřednictvím tel.: 950 730 370, ­e-mailu: svetlana.folwarczna@hzsmsk.cz.


Ing. Martin ŽAITLIK, Česká asociace hasičských důstojníků, z.s.

Účtování za zásahy u dopravních nehod

Uběhlo několik let od zavedení systému náhrad nákladů za zásahy prováděné u dopravních nehod jednotkami požární ochrany (PO), upraveno na úrovni právního předpisu. Kromě zákonné úpravy došlo i k postupnému vyjasňování okolností a možností všech zúčastněných subjektů, tj. zasahujících jednotek PO, pojišťoven nebo České kanceláře pojistitelů a MV-generálního ředitelství HZS ČR. Byly také zpracovány praktické metodiky a pokyny upravující konkrétní podobu procesů účtování náhrad za zásah a v roce 2019 jsme v bodě, kdy možnost paušalizace výše náhrad, podložená konkrétními čísly a praktickou zkušeností, dostává zřetelnější obrysy.

Ohlédnutí, aktuální stav a výhled do budoucna

Dopravní nehodou se z pohledu HZS ČR rozumí událost mající charakter činností spojených s odstraňováním následků kolize dopravních prostředků, tedy ten nejširší pojem z pohledu zákona o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Druh dopravní nehody se zatřídí podle převažujícího charakteru nehody. Pokud by v činnosti jednotky PO převládaly jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah rovněž podle převažujícího charakteru. Dopravní nehoda s následným požárem patří vždy do kategorie požár. To ovšem neplatí v případě posuzování události z pohledu možnosti účtování náhrad za dopravní nehodu. Zde je rozhodující původní příčinná událost, kterou je dopravní nehoda, nikoli požár. Dochází tedy k rozporu mezi zatříděním události v rámci statistického sledování událostí u HZS ČR a posuzování události v rámci mechanismu účtování náhrad z hlediska zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Podíl dopravních nehod různého charakteru na celkové zásahové činnosti jednotek PO představuje cca 20 % s rostoucí tendencí. Ačkoli byl původně zásah na dopravní nehodu, a všechny související úkony na místě zásahu, považován za zákonnou povinnost státem zřízeného Celkové roční výše přijatých úhrad za 5 letCelkové roční výše přijatých úhrad za 5 letPočet registrovaných motorových vozidel (mil.)Počet registrovaných motorových vozidel (mil.)sboru, zcela bezplatnou a hrazenou z veřejných zdrojů, postupně se ukázalo jako nezbytné pohlížet na tento typ zásahu i v širších souvislostech, zejména ve spojení s politikou zákonného pojištění vozidel a příslušné legislativy. Oproti původnímu stavu se objevily názory, že zásah jednotek PO přispívá ke snížení škod způsobených při dopravní nehodě, a to jak škod na zdraví nebo majetku třetích osob, tak škod na životním prostředí, a zároveň odvrácení dalších souvisejících rizik a okolností vyvolaných danou událostí. Zásah jako takový představuje značnou finanční zátěž pro fungování bezpečnostního sboru a má se za to, že pokud tento svým konáním snižuje škody, jejichž hrazení spadá do pojistného plnění smluvní pojišťovny viníka nehody, měla by mít tato zájem na maximální efektivitě provedeného zásahu v jeho délce a odbornosti provedení k minimalizaci bezprostředních i následných škod.

Systém nastavený organizačně právní cestou funguje již několik let a prochází vlastním vývojem. Otázkou zůstává efektivita a budoucí fungování tohoto systému, jež generuje velké množství administrativní zátěže všem zúčastněným stranám a představuje živý organismus, jehož obrysy jsou pohyblivé a přelévají se, stejně jako zákonná pozice a schopnost obhajoby vlastních limitů a zájmů zákonem zřízených složek nebo pojišťovacích institucí.

K provedení § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o HZS ČR), byl vydán Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 27. 1. 2017, kterým se stanoví postup při uplatňování náhrady nákladů za zásahy prováděné u dopravních nehod jednotkami PO. Uvedený pokyn definuje základní související pojmy a postupy.

Vymáhání náhrad
Obecně proces vymáhání náhrad za provedení zásahu jednotky PO při dopravní nehodě představuje nejen možnost mimorozpočtového příjmu. Neméně podstatnou okolností jsou personálně organizační nároky na vyhodnocení povahy věcí a zpracování příslušných podkladů pro následné uplatňování náhrad u odpovědného subjektu, zejména pojišťovny původce dopravní nehody, tzv. škůdce. Zpracování podkladů má několik fází, z nichž každá může být rozhodující pro úspěch, resp. neúspěch při uplatňování nároků ze strany HZS ČR. Zmíněné fáze můžeme rozčlenit následovně:
a) Zhodnocení povahy dopravní nehody z pohledu krajského operačního a informačního střediska (zde je významný zejména prvek počtu vyslaných jednotek PO na místo mimořádné události, přičemž se tento počet promítne do následné účtované částky za provedení zásahu). Rozhodnutí operačního důstojníka HZS ČR o vyslání příslušných jednotek PO je tudíž zásadním aspektem přiměřenosti, s ohledem na povahu a rozsah dopravní nehody.
b) Zhodnocení povahy a rozsahu mimořádné události velitelem zásahu, resp. velitelem zasahující jednotky PO, který se podle daných taktických zásad stává velitelem zásahu. V této fázi prvotního průzkumu na místě události a zvážení nutnosti nasazení dalších sil a prostředků, anebo odeslání sil a prostředků, již se nacházejících na místě, zpět na základnu, je dále významně ovlivněn rozsah následně vymáhaných náhrad za zásah.
c) Zhodnocení přítomnosti klíčových okolností rozhodných pro možnost vymáhání náhrad za zásah, tj, okolností, jež splňují zákonnou podmínku odvrácení škody na majetku třetí osoby, zdraví osob nebo životním prostředí, případně jiného závažného nebezpečí, vyjma osoby a vozidla viníka. Tato fáze je ze všech fází procesu objektivně nejnáročnější, jelikož klade vysoké nároky na zkušenosti a schopnost velitele zásahu komplexně posoudit veškeré činnosti, okolnosti a možná rizika na místě zásahu. Z několika předchozích let praxe vyplynuly zejména tyto extrémní okolnosti, kdy velitel zásahu:

 • nadhodnotí závažnost mimořádné události, na místě udržuje počet jednotek PO, který zjevně neodpovídá závažnosti situace,
 • popíše jako klíčové činnosti pro vymáhání náhrad činnosti zcela nepodstatné, anebo okolnosti zjevně nadhodnotí a vytvoří tak prostor pro následné spory,
 • popíše činnosti podstatné neprokazatelným způsobem, zejména nevyhotoví názornou fotodokumentaci, rozhodující pro posouzení věci,
 • nerozezná klíčové okolnosti a zásah nepopíše vhodným způsobem, tudíž je událost zcela vyloučena z následného procesu vymáhání náhrad.

d) Zhodnocení zásahu podle předložené zprávy o zásahu se všemi přílohami garantem za danou oblast v rámci krajského ředitelství HZS ČR. Následuje zpracování kompletní dokumentace a její předání odbornému útvaru k oslovení příslušné pojišťovny s žádostí o úhradu vynaložených nákladů. V této fázi může být obdržená dokumentace garantem vyhodnocena jako nedostačující a vrácena k přepracování nebo událost označena jako nezpůsobilá pro vymáhání náhrad, např. z důvodu důkazní nouze.

V případě, že oslovený subjekt, předurčený k úhradě nákladů, nárok jednotky PO neuzná, podává o tom žadateli informaci a následuje proces přehodnocení dokumentace, dokazování aj. Ve sporných případech je možné využít také podporu garanta za danou oblast z úrovně MV-generálního ředitelství HZS ČR, který ve spolupráci s Českou kanceláří pojistitelů provede zhodnocení nároku a doporučí další postup. Tento postup je vhodný v případě, že se jedná o záležitost neobvyklou, hodnou zvláštního zřetele, či událost, kde došlo opakovaně k zamítnutí nároku na úhradu ze strany příslušné instituce.

V současné době se proces hodnocení nároků řídí dvěma zásadními dokumenty zpracovanými speciálně pro tento účel a schválenými ze strany všech zúčastněných subjektů. Jde o:
a) „Metodické doporučení pro úhradu nákladů HZS/SDH za zásahy u nehod“, jakožto dokument používaný a směrodatný pro zástupce pojišťoven. Uvádí se v něm zásadní okolnost vyplácení náhrad, a sice, že pojistitel hradí z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla náklady vynaložené jednotkou PO za její zásah u dopravní nehody paušální částkou 5. 600 Kč za každou započatou hodinu zásahu za každou jednotku PO. Při tom není pojistitel oprávněn krátit uvedenou částku ani zkracovat délku zásahu, nebo snižovat počet zasahujících jednotek PO. Vyplácení náhrad následuje, pokud předložená dokumentace prokáže přítomnost alespoň jedné činnosti splňující legislativní nárok k úhradě.
b) Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 27. 1. 2017, kterým se stanoví postup při uplatňování náhrady nákladů za zásahy prováděné u dopravních nehod jednotkami PO. Kromě definice vztahů zúčastněných subjektů, zákonných ustanovení a nastavení procesů je zásadní součástí tohoto předpisu příloha, tzv. „Klíčová slova popisu zásahu jednotek PO na dopravní nehodu.“ Uvedená příloha představuje tematicky tříděný seznam typových událostí, vybraných ze skutečných zpráv o zásahu z předcházejících let, a má sloužit jako pomůcka na straně HZS ČR při posuzování okolností zásahu a zejména klíčových ukazatelů, jejichž přítomností vzniká právo uplatňovat nárok na náhradu nákladů za daný zásah.

HZS ČR vede v oblasti účtování náhrad za zásah jednotek PO statistiku pohledávek i přijatých úhrad za účtované částky, a to na úrovni HZS krajů i na úrovni MV-generálního ředitelství HZS ČR jako souhrnnou statistiku. Fungování nastavených mechanismů také částečně zobrazuje trend vývoje přijatých náhrad na příjmový účet HZS ČR.

Původně klesající trend v celkové výši vybraných finančních náhrad je podle praktických zkušeností výsledkem zejména postupného zorientování se pojistných institucí v problematice zásahové činnosti jednotek PO, včetně předepsaných zásahových postupů. Tj. zvyšování tlaku při rozporování nutnosti prováděných činností na místě zásahu a jejich vliv na existující rizika a zároveň snaha zpřísňování požadavků na dokladovou dokumentaci. Existuje celková snaha snižovat objem vyplácených náhrad na minimum a rozporovat i dříve běžně proplácené činnosti aj. (zejména logicky ze strany pojišťoven). Na straně druhé stojí také citelný dopad procesu učení odpovědných osob u HZS ČR, kdy jsou předmětné události stále precizněji posuzovány z pohledu splnění obecných předpokladů pro nárokování úhrad. V tomto ohledu je ovšem nutné dodat, že celkový roční finanční objem se relativně ustálil a spíše osciluje kolem 100 mil. Kč za rok.

I přes existující mechanismy se objevují charakteristické střety v chápání rozsahu nároků a vnímání obou uvedených interních metodik. Mezi nejčastější problémy patří následující:

 • neprokázání viníka dopravní nehody,
 • fotodokumentace nezachycuje činnost jednotky PO ve vztahu ke klíčovým slovům nebo nebyla zhotovena, resp. byla zhotovena nekvalitně/nepoužitelně,
 • ze zprávy o zásahu nevyplývá klíčová činnost jednotky PO nebo riziko zakládající nárok na náhradu,
 • zpráva o zásahu přímo vylučuje nutnost zásahu, tj. obsahuje konstatování jako „životní prostředí nebylo ohroženo“, množství uniklé nebezpečné látky ve zprávě o zásahu uvedeno méně než limitních 5 litrů,
 • zpráva o zásahu je v rozporu se zprávou Policie ČR, následně pojišťovna hájí pro ni výhodnější variantu,
 • zásah byl veden pouze na vozidlo viníka, bez dalších klíčových okolností,
 • jednotka PO prováděla pouze úklid po dopravní nehodě, který je povinen zajistit škůdce, resp. správce komunikace.

Ve vztahu k uvedenému je třeba mít na paměti také to, že dopravní nehoda je, z pohledu zákona o silničním provozu, událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemních komunikacích a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby, nebo ke škodě na majetku, v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. Proto např. únik pohonných hmot ze stojícího vozidla není dopravní nehodou.

Doporučení a výhled
K celkovému zefektivnění a stabilizaci procesu, stejně jako stabilizaci celkových mimorozpočtových příjmů organizačních součástí HZS ČR za uvedenou oblast, je možné, na základě pěti let praktických zkušeností, doporučit několik postupů a opatření:
a) zohledňovat při zpracování podkladové dokumentace účtování náhrad metodickou pomůcku používanou pojišťovnami, k dosažení uceleného pohledu na posuzovanou problematiku,
b) rozlišovat mezi nutnou a svévolnou asistencí jednotek PO,
c) rozlišovat druh mimořádné události,
d) zpracovanou dokumentaci zaměřit na činnosti klíčové pro účtování náhrad,
e) v pravidelných intervalech urgovat dotčenou pojišťovnu, pokud na prvotní nárok nereaguje nebo vykazuje prodlení v platbě větší než dva měsíce,
f) pravidelně školit velitele jednotek PO v užívání klíčových slov jako pomůcky při dokumentaci zásahu,
g) preventivní opatření u zásahu účtovat pouze tehdy, pokud prokazatelně existovalo bezprostřední ohrožení života, zdraví, životního prostředí nebo majetku osob, kromě osoby viníka,
h) zohledňovat specifické situace, kdy jednotka PO koná sice formálně pouze ve prospěch škůdce, avšak současně tím i zabraňuje vzniku jiné škody (např. silniční vozidlo ve vodní nádrži, únik provozních kapalin a jiných nebezpečných látek do vodoteče, značné poškození vozidla škůdce s rizikem požáru a ohrožení okolí).

Trend v celkovém počtu dopravních prostředků a výše škod při dopravních nehodách je stabilně rostoucí, což je jistým ukazatelem také ve vztahu k záchranným a pohotovostním složkám státu. V tomto ohledu lze uvést, že i objem vyplácených prostředků by se spíše mohl opět zvyšovat (po stabilizaci a ujasnění si jednotlivých případů mezi HZS ČR a pojišťovnami). Stabilní nárůst mimořádných událostí znamená zároveň nárůst nákladů na jejich zdolávání. Ať už jsou okolnosti jakékoli, pro veřejné financování tak nákladné záležitosti, jako je fungování bezpečnostního sboru, je žádoucí využívat všech možností mimorozpočtových zdrojů. Zároveň je třeba bránit významnému nárůstu administrativy, což v konečném důsledku významně oslabuje získaný benefit. Proto lze za optimální řešení považovat stanovení přiměřené paušální částky s důrazem na minimalizaci byrokracie u všech zúčastněných subjektů a zároveň maximální zjednodušení celého procesu. Pět let od zavedení zákonné povinnosti hrazení nákladů za zásah jednotek PO na dopravní nehody do zákona o HZS ČR a o změně některých zákonů je možné relativně přesně stanovit, na základě dostupných statistických dat, doporučenou výši teoretické paušální roční úhrady a nahradit tak současný, personálně i administrativně náročný model úhrad. Uvedená možnost systémové změny je v současné době ve stádiu vyjednávání konkrétních podmínek se zástupci dotčených subjektů. Logicky je nutné nalézt konkrétní legislativní řešení, které bude dopad na HZS ČR, ale i jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, které vyjíždějí k dopravním nehodám, upravovat.


kpt. Ing. et Ing. Jan PECL, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv HZS ČR

Peru má zájem o naše zkušenosti

Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba podepsal 31. ledna 2019 Memorandum o porozumění s Národním institutem civilní obrany Peruánské republiky.

Dne 31. ledna 2019 navštívila MV-generální ředitelství HZS ČR velvyslankyně Peru Liliana de Olarte de Torres­ Muga a její zástupce Oscar Paredes Loza. Společně byli přítomni slavnostnímu podpisu Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem vnitra České republiky (koordinátor MV-generální ředitelství HZS ČR) a Národním institutem civilní obrany (INDECI) Peruánské republiky. Generální ředitel genmjr. Ing. Drahoslav Ryba přivítal velvyslankyni a krátce s ní pohovořil o možnostech další spolupráce. Byla velmi potěšena z úspěšného procesu, který vedl k uzavření memoranda, neboť Peru je země, kde dochází poměrně často k nejrůznějším přírodním katastrofám. Ocenili by tudíž naše zkušenosti a odborné znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva, připravenosti a prevence přírodních katastrof i řešení následků mimořádných událostí.

Memorandum podepsané generálním ředitelem HZS ČR bylo ihned odesláno do Limy, kde bylo dne 8. února 2019 podepsáno ředitelem Národního institutu civilní obrany Peru při příležitosti politických konzultací Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Peru.

Účelem memoranda je spolupracovat v oblasti připravenosti na přírodní a technologické katastrofy a jejich řešení, jakožto i v ochraně obyvatelstva v případě těchto katastrof.


Mgr. Monika BARTYZALOVÁ, foto František ŠPAČEK, MV­-generální ředitelství HZS ČR

HC Sparta vzdala hold padlým hrdinům

Během jubilejního 10. ročníku projektu „Sparta vzdává hold“ se sparťanští hokejisté představili ve speciálních dresech bez reklam. Na těch je 191 jmen jak hrdinů integrovaného záchranného systému (IZS), tak Armády České republiky (AČR), kteří zemřeli při výkonu služby od roku 1993, kdy vznikla Česká republika, do současnosti.

Speciální dresy byly vydraženy v sadách společně s návleky na kalhoty a štulpnami a lidé tak mohli získat nejen unikátní výrobek, ale navíc přispět na dobrou věc. Výtěžek aukce totiž poputuje na konta Nadace policistů a hasičů, Vojenského fondu solidarity a Asociace Zdravotnických záchranných služeb České republiky. Šek v celkové hodnotě 533 288 Kč během druhé přestávky převzali z rukou předsedy představenstva HC Sparta Praha a bývalého sparťanského a reprezentačního brankáře Petra Břízy ředitel Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni PhDr. Vladimír Šutera, CSc., brig. gen. Mgr. Lenka Šmerdová z Vojenského fondu solidarity a za Asociaci Zdravotnických záchranných služeb České republiky její prezident MUDr. Marek Slabý, MBA.

„V aktuálním jubilejním desátém ročníku chceme vzdát hold členům všech jednotek, kteří v rámci výkonu služby položili to nejcennější, co měli. Svůj život,“ složil poklonu zesnulým hrdinům Petr Bříza, který v roce 2009 stál u vzniku ojedinělého projektu.

Putovní pohár patří armádě
Nedělnímu zápasu předcházel slavnostní ceremoniál, kterého se zúčastnili nejvyšší představitelé AČR – náčelník generálního štábu AČR armádní generál Ing. Aleš Opata, Policie ČR – policejní prezident plk. Mgr. Jan Švejdar, Hasičského záchranného sboru České republiky – generální ředitel genmjr. Ing. Drahoslav Ryba a Zdravotnické záchranné služby – ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy MUDr. Petr Kolouch, MBA. Během slavnostního nástupu hrála Hudba Hradní stráže a Policie České republiky.

V průběhu první přestávky utkání mezi HC Sparta Praha a HC Škoda Plzeň se uskutečnilo finále hokejového miniturnaje složek IZS a AČR, v němž se střetly týmy policie a armády. Putovní pohár si po zaslouženém vítězství odvezli armádní hokejisté. Před O2 arenou si návštěvníci mohli prohlédnout požární techniku. V pátek 1. února 2019 se hasiči prezentovali novou CAS 20/2000/120-S1R Scania ze stanice Holešovice, která je vybavená hasicím a řezacím zařízením CCS Cobra. Pro změnu v neděli 3. února 2019 přijela CAS 20/2000/120-S1R Scania ze stanice Holešovice a technický automobil TA­ S2 Scania P360 ze stanice Chodov s hydraulickou rukou určený například na těžké dopravní nehody nákladních vozidel.

Sparťanská jízda v O2 areně
V pátek se v 18.30 hodin tým HC Sparta Praha střetl s týmem HC Vítkovice Ridera. Během úvodní třetiny nepadl žádný gól. Ve druhé třetině, po brance domácího útočníka Lukáše Rouska, ale narostla sparťanským hokejistům křídla. Na vítkovickou branku se valil jeden útok za druhým. Přestože vítkovický gólman předváděl nadstandardní zákroky, v poslední minutě před koncem zápasu Sparta zpečetila vítězství na 3:0 dvěma góly do prázdné brány při vítkovické power play. Zápas do O2 areny přilákal 15 011 diváků.

V neděli v 15.00 hodin ve 42. kole plzeňští hokejisté porazili Spartu 5:4 po samostatných nájezdech. Přestože Plzeň ve 32. minutě vedla 4:1, Sparta využila tři přesilové hry a dovedla utkání do samostatných nájezdů. V něm jako jediný uspěl plzeňský obránce Peter Čerešňák. Dramatickému duelu přihlíželo 15 578 diváků, což byla dosud nejvyšší návštěva v sezoně. Sparťanským hrdinou se stal útočník Lukáš Rousek, který v obou utkáních vsítil zásadní góly.


David HARTMANN, DiS., foto autor
 

Medicína katastrof v roce 2018

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2018 se v budově Univerzity Hradec Králové (UHK) uskutečnil 15. ročník konference Medicína katastrof. Tentokrát se jednání zaměřilo především na problematiku letecké záchranné služby a zamezení šíření infekčních nemocí.

Pod záštitou ministra zdravotnictví České republiky Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, člena Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR MUDr. Jiřího Maška a ředitele Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje MUDr. Libora Senety konferenci uspořádaly Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Společnost krizové připravenosti zdravotnictví České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Fakulta informatiky a managementu UHK.

Mezi hlavní témata patřily zkušenosti z řešení mimořádných událostí, mimořádné události v zahraničí, migrační krize a její dopady na zdravotnictví, dopady klimatických změn, připravenost zdravotnického systému na stávající i nové hrozby, havarijní a traumatologické plánování, trendy v neodkladné přednemocniční a nemocniční péči, příprava zdravotnických zařízení na mimořádné události, vzdělávání a výzkum v oblasti medicíny katastrof, digitalizace v urgentní medicíně, hromadné intoxikace a vysoce virulentní nákazy.

Náměstek ministra ­zdravotnictví prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.,představil nový model letecké záchranné služby (LZS) podle návrhu koncepce po roce 2020, která by měla pokrýt celé území České republiky nepřetržitě 24 hodin denně, a to osmi soukromými provozovateli. Změny nastanou také v pohotovostní službě. V každém okrese má být nejméně jeden nemocniční urgentní příjem, který budou zajišťovat praktičtí lékaři do 22 hodin a také o víkendech jako lékařská pohotovost. Praktický lékař může na urgentním příjmu ošetřit pacienty s méně závažnými problémy a vážné případy si přebere nemocnice.

Letecká záchranná služba
MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC, ze ZZS Královéhradeckého kraje poukázal na rozdílné podmínky pro poskytování přednemocniční péče v jednotlivých krajích. Královéhradecký kraj má hory, Praha hustou zástavbu. Těmto podmínkám se musí přizpůsobit organizace a vybavení zdravotnických záchranných služeb. Členové posádky letecké záchranné služby procházejí speciálním výcvikem, protože musejí zvládat činnost zdravotníka, asistenta pilota i lezce. Pro nasazení pomoci vrtulníku rozhoduje nedostupnost místa, kde se postižený nachází, akutní potřeba při dopravních nehodách nebo nutnost transportu do specializovaných zdravotnických zařízení (úrazy, popáleniny) apod. S dohledáním pacienta v horách často pomáhá horská služba, někdy i psovodi se psy. Důležitá je návaznost péče v nemocnici, aby byla blízko přistávací plocha, nejlépe střešní heliport. Pro záchranu života je každá minuta dobrá. V současnosti ze šesti základen létají vrtulníky tří soukromých firem. V Plzeňském a Jihočeském kraji službu zajišťuje Armáda ČR, v Praze a Brně Policie ČR. V budoucnu se služba rozšíří o létání v nočních hodinách.

MUDr. Eva Smržová ze ZZS Ústeckého kraje se podělila o své dlouholeté zkušenosti v LZS, například s lokalizací postiženého v přírodním terénu pomáhají složky IZS a jejich operační střediska. Dobře funguje i mezikrajská spolupráce, všichni se znají, scházejí se na společném výcviku, kde je snaha sjednotit pravidla, i celý komunikační systém. Vznikla proto expertní skupina, která připravuje výcvik, zejména létání a slaňování za tmy, vždyť polovinu roku tvoří dny, kdy není vidět nebo jen velmi omezeně.

MUDr. Jana Kubalová ze ZZS Jihomoravského kraje představila HEMS meeting (HEMS, Helicopter Emergency Medical Service), který se poprvé uskutečnil v roce 2016 na Ústecku v Ostrově u Tisé, o rok později v Beskydech a vloni ve Žďárských vrších. Společné setkání zástupců jednotlivých středisek leteckých záchranných služeb v České republice se zaměřuje na vzájemné sdílení užitečných informací a zkušeností zdravotníků v posádkách LZS. Převažuje bezpečnost a ochrana zdraví, souhra týmu s leteckým personálem, trénink a testování připravenosti do role leteckého záchranáře, fyzická a mentální připravenost, psychická odolnost, technické a další dovednosti. Loni zkoušeli účastníci slaňování, pochod a resuscitaci v exponovaném terénu a také, co si je při zvýšené únavě záchranář o pa­cientovi schopen zapamatovat a hlásit při předávání urgentnímu příjmu. Ještě připomněla, že je nutné kontrolovat pacientova zavazadla.

Na závěr tematického bloku zhlédli účastníci unikátní film, který se podařilo natočit při sesuvu laviny v Krkonoších. Lavina zasypala lyžaře a členové horské služby zachytili jeho volání o pomoc mobilním telefonem. Psi vycvičení speciálně na vyhledávání v lavinách vybavení GPS zařízením v obojku muže objevili a záchranáři k němu dojeli na sněžném skútru. Podchlazeného lyžaře vyhrabali, zabalili do izolační termofolie a na lůžku vytáhli v podvěsu do vrtulníku. Tak se dostal včas do nemocnice.

MUDr. Jana Berková z Fakultní nemocnice Hradec Králové mluvila o správném směřování pacienta, které často rozhoduje o záchraně jeho života. Cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče je ten nejblíže dostupný, který je způsobilý odborně pokračovat v poskytování zdravotní péče pacientovi, odpovídající závažnosti postižení zdraví nebo přímému ohrožení života. Zvláště důležité je to u specifických diagnóz, jako jsou popáleniny, cévní mozková příhoda, akutní koronární syndrom nebo stavy po kardiopulmonální resuscitaci. Pacient je předem ohlášený, aby si ho ihned převzal připravený tým adekvátně vybraných specialistů.

Živelní pohromy, požáry a výbuch v roce 2018
Bc. Tomáš Ježek ze ZZS Královéhradeckého kraje informoval o světových katastrofách roku 2018 i neštěstích v České republice. Největší zemětřesení postihlo v loňském roce Honduras, Tchaj­ wan, Peru, tsunami na ostrově Sulawesi v Indonesii. (V Karlovarském kraji se vyskytl zemětřesný roj.) V květnu vstoupila do Mexického zálivu subtropická bouře Alberto, v Atlantském ­oceánu řádil hurikán Florence, u Floridy hurikán Michael a v září cyklón Zorbas zasáhl Řecko. V prosinci vznikla tsunami v Sundském průlivu v Indonésii. Vyvolal ji podmořský a svahový sesuv do moře, který následoval po erupci sopky Anak Krakatua v průlivu mezi ostrovy Sumatrou a Jávou. Třímetrovou vlnou byly zasaženy provincie Banten a Lampung, kde zemřelo 437 osob.

V srpnu došlo ke zhroucení dálničního mostu Ponte Morandi vedoucího přes údolí řeky Polcevera v Janově Ligurii na severozápadě Itálie. Bylo potvrzeno 42 obětí. Možnou příčinou náhlého kolapsu je koroze tažného závěsu mostu. V březnu došlo k požáru nákupního centra Zimní višeň v Kemerovu na Sibiři v Ruské federaci, během které zemřelo nejméně 64 lidí, z toho 41 dětí. V listopadu postihla oblast Kalifornie série rozsáhlých lesních požárů. V České republice požár Hotelu Eurostars David vypukl v lednu a vyžádal si pět mrtvých (muže a ženu z Německa, dvě ženy z Jižní Koreje a jednoho Nizozemce). Zasahovalo 17 jednotek PO. V květnu zasahovalo celkem 200 hasičů z 39 jednotek u požáru skladů v pražské Hostivaři. V průmyslové oblasti vymezené ulicemi Průmyslová, U továren a U pekáren hořely haly s molitanem a pneumatikami, v objektu vybuchly tlakové lahve a zhroutila se část konstrukce haly. V prosinci došlo k výbuchu metanu v dole ČSM­ sever patřící společnosti OKD u Stonavy v okrese Karviná. Výbuch zabil 13 horníků (1 Čech a 12 Poláků) a 10 dalších zranil.

Epidemie a infekční choroby
Mjr. MVDr. Tomáš Molčányi z Úřadu hlavního lékaře Ozbrojených sil Slovenské republiky informoval o aktuálním výskytu endemických infekčních chorob ve světě. Ve střední Africe se vyskytla opět Ebola, v Ugandě Marburg, v Libérii a Nigérii horečka Lassa, v Afghanistánu hemoragická horečka, v Jižní Americe žlutá zimnice a v Indii horečka Dengue přenášená komáry (vysoká úmrtnost). Do Evropy byla zanesena Západonilská horečka, která se vyskytla ve 22 zemích. Pokud existuje podezření, že si pacient přivezl například z dovolené nebezpečnou infekční nemoc, je nutné získat od postiženého tzv. cestovatelskou anamnézu, to znamená veškeré informace o tom, ve kterých zemích se v posledních dnech pohyboval a s kým měl postižený přímý kontakt. Některé choroby však šíří ptáci, kteří přilétají až ze střední Afriky. Od zvířat se přenáší také nebezpečná vzteklina, která může i po vyléčení zanechat doživotní následky. Zvyšuje se i počet případů klíšťové encefalitidy, v Evropě nejvíce ve Švýcarsku. Velmi nakažlivé jsou spalničky (vysoký počet případů je v Rumunsku).

Epidemiolog prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., z České vakcinologické společnosti Hradec Králové, připomněl, že kapénková infekce spalniček je vysoce nakažlivá (šestkrát nakažlivější než chřipka), a to již čtyři dny před a čtyři dny po začátku vyrážky. Virus přežívá až dvě hodiny ve vzduchu i na předmětech, mohou se objevit komplikace jako pneumonie, hluchota, encefalitida. V roce 1969 byla v České republice zavedena celoplošná vakcinace. Od 1. ledna 2018 bylo u nás zavedeno nově povinné očkování zdravotníků proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (MMR vakcína). V roce 2014 se u nás vyskytlo 236 případů spalniček a nakazilo se 88 zdravotníků (zavlečeno především z Ukrajiny a z Indie). V dubnu loňského roku musela být uzavřena část urgentního příjmu Fakultní nemocnice Motol v Praze (30 osob v karanténě). Letecká doprava je nejrychlejší transport lidí, zboží, ale také patogenů.

Hygienička a epidemioložka MUDr. Lenka Hobzová, Ph.D., z Fakultní nemocnice Hradec Králové, popsala loňský případ hromadné otravy z potravin rychlého občerstvení. V horkém červnovém dni začali lidé po tortille s kuřecím masem a zeleninou zvracet, trpět křečemi břicha a průjmem. V provozovně prodeje občerstvení byl zjištěn Stafylococcus aureus, vydáno bylo údajně 75 porcí. Postiženo bylo 81 osob (také skupina dětí na školním výletě). Kapacita infekční kliniky v královéhradecké nemocnici byla naplněna, tři pacienty bylo nutné léčit na jednotce intenzivní péče a čtyřem dehydratovaným dětem aplikovali infuze. Většina byla léčena ambulantně, ale musel být povolán zdravotnický personál z domova. Do dvou dnů byly následky hromadné otravy zlikvidovány.


Mgr. Zuzana CIKHARTOVÁ, foto autorka

Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2019

V moravskoslezské metropoli Ostravě se ve dnech 30. až 31. ledna 2019 uskutečnil XVIII. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2019. Stěžejními tématy byly Průmysl 4.0 a jeho dopad na ochranu obyvatelstva a moderní technologie v ochraně obyvatelstva.
„Konferenci je přesně osmnáct let. Přestává být dítětem a začíná být dospělá,“ konstatoval na úvod sympozia náměstek generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. Daniel Miklós, MPA, a dodal, že je důležité neustále vnímat, co se kolem nás nového děje, a přemýšlet, jak to využít v náš a zejména ve prospěch obyvatel tohoto státu. Zároveň všem zúčastněným popřál, aby si konferenci užili a dozvěděli se mnoho nových a podnětných informací.

Jako první s přednáškou „Mohou politici pomoci záchranným složkám při jejich práci?“ vystoupila česká zástupkyně v Evropském parlamentu Ing. Dita Charanzová, Ph.D., která se zaměřila na změny v legislativě týkající se problematiky lokalizace mobilních telefonů při volání na tísňové linky, varování a informování obyvatelstva pomocí SMS zpráv při velkých mimořádných událostech (MU) a krizových stavech. Zároveň představila evropský „Kodex pro elektronické komunikace“, což je rozsáhlý dokument čítající téměř 300 stran, jenž se mimo jiné zabývá poskytovateli telekomunikačních služeb a záchrannými složkami. „První část kodexu se týká kontaktování tísňové linky. Nyní už nebude jedinou možností telefonický kontakt. Kodex nabízí i jiné možnosti spojení občanů se záchrannými složkami. Běžně se mají na mysli SMS zprávy, ale kodex je nastavený tak, že by se mohl využít v online zasílání zpráv nebo dokonce e­‑mailů,“ uvedla europoslankyně. Dokument také počítá se zlepšením přístupu osob se zdravotním znevýhodněním k záchranným složkám. Ti tak mohou komunikovat nejen prostřednictvím SMS zpráv, ale i pomocí videochatu nebo případně instantních messengerů. „V kodexu není předepsáno, jakým způsobem se to bude provádět, ale stanovuje se, že bude požadován rovný přístup pro všechny,“ dodala Charanzová a vyzvala všechny kompetentní odborníky, aby se co nejdříve pustili do přijetí změn, které se jí v Bruselu podařilo prosadit. Členské státy Evropské unie mají čas k jejich provedení do 21. června 2022. Podle jejího názoru by Česká republika měla jít nejen v oblasti informování obyvatel o MU příkladem.

Na prahu velkých změn
O průmyslu 4.0 a jeho dopadu na ochranu obyvatelstva hovořil náměstek generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. Daniel Miklós, MPA. V úvodu udělal exkurzi do minulosti, v níž v krátkosti popsal specifika jednotlivých průmyslových revolucí 1.0, 2.0 a 3.0. Připomněl, že v oblasti ochrany obyvatelstva jsme urazili obrovský kus cesty a technika, kterou v současnosti hasiči používají, je s průmyslem 4.0 kompatibilní. Jako příklad uvedl, že hasiči umí sbírat informace z okolí vozidel, která nasazují, dokážou naplno využívat čidla a uzpůsobovat zásah tomu, jak se aktuální MU vyvíjí. Co ale podle něj v nejbližší době čeká oblast ochrany obyvatelstva? „Je naprosto zřejmé, že příjem tísňového volání nebude jen o hlase. Musíme si zvyknout na to, že informace budeme přijímat z mnohem více zdrojů. Varování a informování prostřednictvím chytrých zařízení, jako jsou například mobilní telefony nebo chytré náramky a hodinky, je další obsáhlá kapitola. Na tom všem pracujeme – v operačním řízení a problematice příjmu tísňového volání Česká republika patří ke špičce v Evropské unii.“ Na čem však podle něj odborníci v oblasti ochrany obyvatelstva musí zapracovat, je schopnost důkladného vytěžení všech informací, které získávají během zásahu. Zároveň v průběhu přednášky konstatoval, že HZS ČR patří k velmi konzervativním složkám a těžko si zvyká na změny a přijímá nové trendy. Doporučil proto prohloubení spolupráce s akademickou obcí, rychlejší testování a zavádění nových věcí a důraz na zlepšování orientace ve zhoršených podmínkách. Dále konstatoval, že bezpečnostní systém se bude muset v budoucnu změnit, bude čím dál více specializovaný a bude potřeba mnoho odborníků z oblasti ICT. „Práce hasiče už nebude především o silných pažích, ale o širokých znalostech. To s sebou bohužel nese obrovské finanční náklady. Ačkoli pořízení nových systémů nebude levné stejně jako jejich provoz a údržba, budeme muset tlačit na vedoucí představitele našeho státu, aby této problematice věnovali maximální pozornost a byli ochotni do ní investovat,“ řekl náměstek Miklós, který pevně doufá, že HZS ČR i v budoucnu zůstane v Evropské unii v oblasti ochrany obyvatelstva na špici.

Zahraniční spolupráce
Mezi nejzajímavější přednášky na konferenci patřil referát Stevense Yvese z belgického Národního krizového centra, který se zabýval tématem práce se sociálními sítěmi v průběhu teroristického útoku v Bruselu. Účastnící konference v diskuzích rovněž ocenili přednášku ­Volkera Tondorfa z Německa, který popisoval aktivity VOST (Voluntary Operation Support Team), což je v posledních několika letech rychle se rozvíjející nezisková organizace, která si klade za cíl pomoci příslušným státním kompetentním orgánům při řešení krizových situací.

Po skončení dopoledního bloku přednášek proběhly v atriu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB – TU) statické ukázky speciálního vybavení HZS Moravskoslezského kraje pro detekci a identifikaci nebezpečných chemických látek a po obědové přestávce před atriem také moderovaný zásah HZS Moravskoslezského kraje včetně dekontaminačního postupu při podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci u osoby s klinickými příznaky.

Druhý odpolední blok prezentací „Cvičení Bechyně 2018 z pohledu rozhodčího“ zahájil kpt. Mgr. Adam Hendrych z MV­‑generálního ředitelství HZS ČR, který se věnoval popisu průběhu cvičení v jihočeském městě Bechyni. Ta proběhla 4. a 5. září 2018 a jejich námětem byla radiační havárie jaderné elektrárny Temelín s únikem radioaktivních látek a následně fiktivně vyhlášenou rozsáhlou evakuací obyvatelstva. U obou akcí bylo ústředním námětem procvičit třídění osob a techniky a dekontaminace osob a techniky v návaznosti na pořízení nových přenosných rámových (portálových) detektorů g­‑záření. „Obě cvičení byla úspěšná, protože byly splněny stanovené cíle a všechny úseky až na jednu výjimku byly hodnoceny známkami výborně nebo velmi dobře. Přesto byly během akcí zaznamenány připomínky, které se musí promítnout do opatření na zlepšení současného stavu a které budou realizovány v průběhu roku 2019,“ odcitoval Hendrych vybranou pasáž z ofi­ciálního vyhodnocení cvičení.

Co přinese rok 2020?
V průběhu dvoudenního sympozia zaznělo 26 odborných přednášek jak od expertů státní správy, tak soukromého sektoru nebo vysokých škol. Jako kaž­dý rok bylo hlavním cílem konference především vyvolat diskuzi mezi odbornou veřejností. „Mohu konstatovat, že se nám i pro letošní rok podařilo udržet trend, který jsme si vytyčili – otevírat témata, která jsou v problematice ochrany obyvatelstva aktuální a přinášet na ně pohled nejen z odborných kruhů v České republice, ale zejména ze zahraničí,“ zrekapitulovala uplynulé dva dny konference prezidentka Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., Ing. Lenka Černá a zároveň prozradila, jaké změny se chystají na příští rok: „Z pohledu organizátorů si myslím, že i v příštím roce zachováme formát konference z letošního roku. To znamená, že budeme představovat aktuální témata z oblasti ochrany obyvatelstva nejen z pohledu České republiky, ale i z pohledu zahraničí. Možnost vyslechnout si přednášky zahraničních expertů není totiž pro většinu účastníků konference úplně běžné a naším cílem je přinášet pohledy zvenčí a zapojit do diskusí na daná témata více zahraničních odborníků.“

Odborné setkání v Ostravě

Jako tradičně se na konci ledna na VŠB – TU Ostrava sešlo více než 380 návštěvníků, aby si vyslechli přednášky expertů nejen z Česka a Slovenska, ale také z Belgie a Německa. Hlavními pořadateli byli VŠB – TU Ostrava, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.,
a MV­‑generální ředitelství HZS ČR. Záštitu nad konferencí převzali rektor VŠB – TU Ostrava prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., a generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba. Odborným garantem konference byl doc. Dr. Ing. Michail Šenovský z VŠB–TU Ostrava. Generálním partnerem konference byla společnost ČEPS, a. s.

XIX. ročník mezinárodní konference se příští rok uskuteční ve dnech 5. až 6. února 2020 s podtitulem „záchranářství“. „Současný stav připravenosti systému zdravotnictví na reálné bezpečnostní hrozby připomíná pověstnou Potěmkinovu vesnici,“ napsal v recenzovaném Sborníku abstraktů XVIII. ročníku mezinárodní konference Ing. Václav Fišer ze Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p.o., který dlouhodobou kritikou současného stavu ochrany obyvatelstva ve zdravotnictví usiluje o pozvednutí její úrovně. Ani jeho dopolední čtvrteční vystoupení na konferenci nebylo výjimkou. Necháme se překvapit, co příští rok nejen v této oblasti přinese.
 

David HARTMANN, DiS., foto autor

Výsledky činnosti Výboru pro civilní nouzové plánování za rok 2018

V roce 2018 si členové Výboru pro civilní nouzové plánování (VCNP) připomněli 20. výročí vzniku VCNP jako jednoho ze stálých pracovních orgánů Bezpečnostní rady státu (BRS) a jeho význam a aktivní přínos zejména pro oblast ochrany obyvatelstva.

Dne 10. června 1998 vláda svým usnesením č. 391 zřídila dva stálé pracovní orgány BRS, a to VCNP v gesci ministra vnitra a Výbor pro obranné plánování v gesci ministra obrany.

Dne 5. června 2018 se konala 72. schůze VCNP, která byla nad rámec svého řádného zasedání věnována připomenutí kulatého dvacátého výročí vzniku výboru.

Na slavnostní části jednání dostali členové VCNP příležitost „zastavit se“, ohlédnout se za uplynulou dlouholetou činností výboru a bilancovat výsledky své práce. Za gestora výboru vystoupil první náměstek ministra vnitra - výkonný místopředseda VCNP JUDr. Ing. Jiří Nováček. Při příležitosti tohoto jubilea poděkoval členům VCNP za jejich dosavadní odpovědný přístup k práci a ocenil jejich znalosti a pracovní zkušenosti, které se zúročují v kvalitě předkládaných materiálů. Vyjádřil naději, že se stejným pracovním zaujetím budou pokračovat i v budoucím období a bohaté pracovní zkušenosti předají svým nástupcům. Jako výraz vděku za příkladnou práci předal výkonný místopředseda VCNP členům upomínkové předměty a pamětní plaketu.

K úvodnímu vystoupení se připojil rovněž generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) - člen ­VCNP z pozice gestora za oblast civilního nouzového plánování genmjr. Ing. Drahoslav Ryba a dále náměstek generálního ředitele HZS ČR pro oblast prevence a civilní nouzové připravenosti plk. Ing. Daniel Miklós, MPA.

Kromě výroční schůze VCNP se v průběhu loňského roku uskutečnily ještě tři řádné schůze VCNP, a to 13. března, 10. září a 5. prosince. Místem konání je již tradičně velký společenský sál budovy MV-generálního ředitelství HZS ČR, vyjma jednání, na jejichž program je zařazen materiál obsahující utajované informace. Pak se schůze VCNP konají v prostorách operačního a informačního střediska MV­-generálního ředitelství HZS ČR. Tato skutečnost nastala při konání 72. schůze VCNP, kdy na její program byl zařazen materiál projednávaný ve stupni „Vyhrazené“.

V roce 2018 byla z iniciativy odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání obnovena činnost odborné pracovní skupiny VCNP pro koordinaci bezpečnostního výzkumu, jejímž cílem bude plnit funkci meziresortní platformy pro objektivní koordinaci názorů v oblasti bezpečnostního výzkumu v ČR.

K dalším hlavním úkolům této pracovní skupiny VCNP bude patřit posuzování:
strategických směrů rozvoje bezpečnostního výzkumu v návaznosti na dynamicky se rozvíjející bezpečnostní hrozby na národní a mezinárodní úrovni;

navrhovaných výzkumných programů bezpečnostního výzkumu v souvislosti s potřebami bezpečnostního systému ČR tak, aby byl schopný adekvátně reagovat na soudobé bezpečnostní hrozby;
a hodnocení trendů bezpečnostního výzkumu v Evropské unii.

V následující části článku jsou stručně popsány významné a důležité mate­riály zařazené v uplynulém roce na schůze VCNP do programové části I. „K projednání“. Při jejich obecné charakteristice vycházela autorka článku z obsahu jednotlivých materiálů, které jsou archivovány sekretariátem VCNP.

Vyhodnocení Politické směrnice civilního nouzového plánování NATO na léta 2014–2017 (předkladatel Ministerstvo vnitra)
Oblast civilního nouzového plánování tvoří v rámci NATO samostatnou oblast. Na léta 2014–2017 byl pro oblast civilního nouzového plánování NATO schválen základní plánovací dokument „Politická směrnice civilního nouzového plánování NATO (směrnice), na jehož základě jednotlivé členské státy, tedy i ČR, plnily cíle a úkoly vytyčené touto směrnicí. Po skončení plánovacího cyklu přistoupili nositelé úkolů (příslušná ministerstva a další ústřední správní úřady sdružené do stálé pracovní skupiny VCNP) ke zhodnocení uplynulého čtyřletého období. Výsledkem závěrečného vyhodnocení cílů a úkolů zadaných členským zemím na čtyřleté plánovací období je materiál „Vyhodnocení Politické směrnice civilního nouzového plánování NATO na léta 2014–2017“, který byl členy VCNP projednán na 71. schůzi VCNP dne 13. března 2018.

Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti ČR na léta 2019–2020 (Plán SHR) (předkladatel Správa státních hmotných rezerv)
Plán SHR je základním plánovacím dokumentem pro zajištění opatření v oblasti nouzového hospodářství, hospodářské mobilizace a tvorby státních hmotných rezerv. Jde o zásadní dokument zpracovávaný Správou SHR v úzké součinnosti s příslušnými ústředními správními úřady vždy na dvouleté období jako završení procesu plánování nezbytných dodávek, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů. Plán SHR na léta 2019–2020 byl projednán na schůzi ­VCNP dne 5. června 2018 a je připravován k projednání na schůzi BRS. S ohledem na údaje obsažené v materiálu je dokument zpracován v utajovaném režimu.

Posouzení schopností ČR ke zvládání rizik (předkladatel Ministerstvo vnitra)
Z Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie vyplývá pro členské státy mimo jiné v oblasti preventivních aktivit povinnost provést posouzení svých schopností zvládat rizika. Na základě této povinnosti byl na 72. schůzi VCNP dne 5. června 2018 předložen materiál s názvem „Posouzení schopností České republiky ke zvládání rizik“, jehož cílem bylo identifikovat schopnosti ČR ve vztahu k hlavním rizikům a stručně je popsat. Materiál byl členy VCNP schválen a na základě usnesení VCNP č. 439 bylo národní posouzení zasláno Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu.

Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům 2005 v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci (předkladatel Ministerstvo zdravotnictví):
1) na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu,
2) ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb,
3) mimo zdravotnické zařízení poskytovatele zdravotních služeb a mimo vstupní místo pro leteckou dopravu.


Na 73. schůzi VCNP dne 10. září 2018 byly předloženy k projednání tři výše uvedení směrnice.

První dvě směrnice představují aktualizaci stávajících směrnic schválených vládou v roce 2013 a reflektují jednak zkušenosti získané při řešení konkrétních situací a zároveň zohledňují i usnesení vlády č. 665 ze dne 20. srpna 2015, kterým bylo schváleno další využití Centra biologické ochrany v Těchoníně. Třetí směrnice zahrnuje aspekty řešící problematiku nad rámec dvou stávajících a potřeba jejího zpracování vyplynula z praktických zkušeností získaných z dosud uskutečněných aktivací integrovaného záchranného systému při podezření na výskyt vysoce nakažlivého onemocnění v situacích, ke kterým nebylo v prvních dvou směrnicích přihlíženo. Směrnice stanovují komunikační toky a základní postupy meziresortní spolupráce, přičemž konečným cílem spolupráce je eliminace dalšího šíření vysoce nakažlivé nemoci a zajištění ochrany veřejného zdraví. Směrnice byly cestou ­VCNP a BRS předloženy ke schválení na jednání vlády dne 11. ledna 2019.

Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva v ČR 2018 (Zpráva) (předkladatel Ministerstvo vnitra)
Zpráva předložená na 73. schůzi ­VCNP mapuje období 2015–2018. Jde o obsahově velmi rozsáhlý materiál, který je zaměřen na vyhodnocení vybraných mimořádných událostí a krizových situací, přehled závěrů z národních a mezinárodních cvičení orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému. Neméně významnou kapitolu materiálu tvoří zhodnocení stavu plnění priorit stanovených strategickým dokumentem „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030“. Důležitou část materiálu tvoří kapitola s příspěvky jednotlivých ústředních správních úřadů a územních samosprávných celků týkající se zhodnocení jejich činnosti na poli ochrany obyvatelstva v uplynulém tříletém období. A rovněž je nezbytné zmínit, že jednou z přílohových částí je „Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení“ hodnotící vzdělávací aktivity pro odbornou veřejnost v uvedené oblasti. Tento podstatný materiál byl projednán nejprve členy VCNP, poté členy BRS a dne 7. listopadu 2018 schválen usnesením vlády č. 730.

Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2019–2021 (Plán cvičení OKŘ) (předkladatel Ministerstvo vnitra)
Plán cvičení OKŘ představuje plánovací dokument, který se řadí k materiálům každoročně zpracovávaným a předkládaným na schůzi VCNP. Plán cvičení OKŘ, který zpřesňuje období 2019–2021, je výsledkem práce odborné pracovní skupiny fungující v rámci činnosti VCNP. Vytyčuje střednědobý výhled organizace národních a mezinárodních cvičení orgánů krizového řízení v ČR a stanoví jejich obsahová zaměření. Pravidelnou součástí materiálu je přehled o realizaci cvičení orgánů krizového řízení v uplynulém roce. Do tohoto Plánu cvičení OKŘ byly začleněny informace o cvičeních NATO CMX 2017 a ZÓNA 2017. Materiál byl členy VCNP projednán na 73. schůzi VCNP dne 10. září 2018 a následně schválen členy BRS dne 18. září 2018, usnesení č. 32.

Koncepce hospodářských opatření pro krizové stavy na léta 2019–2024 s výhledem do roku 2030 (HOPKS) (předkladatel Správa státních hmotných rezerv)
Materiál je zpracován v návaznosti na zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a změně některých souvisejících zákonů. Cílem dokumentu je poprvé od roku 2001 komplexně popsat současný stav a vyhodnotit přínos systému HOPKS pro zajištění připravenosti ČR na řešení krizových stavů, dále zhodnotit využití opatření HOPKS při řešení povodní v letech 2002, 2006, 2008, 2010 a 2013 a současně definovat směr budoucího vývoje. V závěrečné části dokumentu je v návaznosti na nové bezpečnostní prostředí v Evropě pro oblast HOPKS stanoveno 20 zásadních úkolů, která mají podle oblasti působnosti plnit SSHR a příslušná ministerstva. Materiál byl projednán na 74. schůzi VCNP dne 5. prosince 2018 a dále je určen ke schválení na schůzi BRS.

Závěr
Na poslední schůzi VCNP v roce 2018 byl členy výboru schválen Plán práce VCNP na rok 2019. V průběhu tohoto roku je v souladu se Statutem ­VCNP plánováno uspořádat celkem čtyři řádné schůze, přičemž jejich termíny jsou rovnoměrně rozloženy do všech čtvrtletí roku. Členové VCNP zamýšlejí v roce 2019 předložit na schůzi celkem 25 materiálů, z toho kromě pravidelně předkládaných dokumentů jsou do plánu zařazeny například Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti, Zpráva o realizaci Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015–2022 se zaměřením na výsledky 3. veřejné soutěže, Vyhodnocení Plánu vytváření a udržování státních hmotných rezerv na léta 2017–2018 a Průběžná zpráva o realizaci Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016–2021. Plán práce VCNP tvoří základní rozsah činnosti výboru. Avšak praxe ukazuje, že členové výboru během kalendářního roku aktivně zařazují na jednání další materiály, a to s ohledem na vývoj průběžně řešených problematik napříč celým spektrem ústředních správních úřadů/členů VCNP.

Kompletní přehled materiálů zařazených na program schůzí VCNP v roce 2018 a další informace o činnosti výboru lze vyhledat na webových stránkách ­MV-generálního ředitelství HZS ČR v části „CNP a strategie“ pod odkazem „Aktivity na národní úrovni“. Dále je rychlý přístup k informacím o aktivitách VCNP umožněn přes zkrácenou adresu: https://www.hzscr.cz/vcnp.


pplk. Ing. Ilona ŠTĚPÁNKOVÁ, foto František ŠPAČEK, MV­-generální ředitelství HZS ČR

Výsledky rakouského předsednictví a cíle současného rumunského předsednictví v oblasti civilní ochrany

Jak je již patrné z názvu článku, úvodní část bude věnována výsledkům, kterých EU dosáhla v oblasti civilní ochrany během rakouského předsednictví v Radě EU. V tomto období se jednání na úrovni EU soustředila hlavně na legislativní návrh Evropské komise, který má zásadním způsobem změnit současný nástroj EU sloužící k pomoci státům, které nejsou schopny vlastními prostředky a silami dostatečně reagovat na vzniklou katastrofu. O návrhu Mechanismu civilní ochrany Unie (Mechanismus Unie) bude zmínka i ve druhé části článku, který pak bude zaměřen na aktivity a cíle současného rumunského předsednictví v Radě EU v oblasti civilní ochrany.

Výsledky rakouského předsednictví v Radě EU (AT PRES)
Za hlavní prioritu si AT PRES stanovilo dokončit přijetí návrhu Mechanismu Unie, jehož hlavní podstatou má být posílení celkových stávajících kapacit dostupných v rámci EU pro zajištění účinné odezvy na různé druhy katastrof. Kromě kapacit členských států dobrovolně vyčleněných pro odezvu (tj. moduly civilní ochrany, další kapacity pro odezvu a různé kategorie odborníků) počítá návrh se zřízením tzv. kapacit rescEU, které by byly používány jako krajní možnost odezvy v kritických situacích, kdy členské státy nemohou vzhledem k okolnostem poskytnout žádajícímu státu o pomoc své kapacity určené pro Mechanismus Unie.

K zajištění fungování kapacit rescEU, které se mají prvotně skládat z kapacit pro letecké hašení lesních požárů, chemické, biologické, radioaktivní a jaderné incidenty a rychlou zdravotnickou pomoc při mimořádných událostech, bude zapotřebí zpřístupnit dodatečné finanční prostředky EU. Právě otázky související s financováním rozvoje kapacit rescEU (jejich pronájmu, leasingu nebo pořízení) způsobily, že Evropská komise, Evropský parlament a členské státy (potažmo Rada EU) nalezly politickou shodu až v úplném závěru roku 2018. Z tohoto důvodu bylo posunuto schválení kompromisního návrhu a jeho vstup v platnost až na konec března 2019.

Je třeba podotknout, že Česká republika patřila do blokační menšiny, která během projednávání nesouhlasila s tím, aby byly veškeré náklady spojené se zajištěním dostupnosti a nasazením kapacit rescEU v rámci Mechanismu Unie financovány pouze z rozpočtu EU. Česká republika a další státy střední a severní Evropy prosazovaly názor, aby finanční pomoc EU na opatření týkající se rozvoje, řízení a údržby kapacit rescEU odpovídala nejvýše 90 % celkových odhadovaných nákladů a zbývající finanční částku nesly státy, které budou s těmito kapacitami operovat. Základním principem tohoto návrhu bylo zajistit určitou rovnováhu mezi národní odpovědností a solidaritou členských států.

Nakonec bylo dojednáno, že plná finanční pomoc EU bude k dispozici pouze pro kapacity, kterých je zapotřebí k odezvě na rizika s nízkou pravděpodobností, ale vysokým dopadem, která mohou mít značné přeshraniční dopady a u nichž bylo na základě pečlivé analýzy provedené národními orgány civilní ochrany a Evropské komise zjištěno, že připravenost EU není na adekvátní úrovni. Tak jako tak budou členské státy a Evropská komise o seznamu těchto kapacit teprve rozhodovat při projednávání prováděcích dokumentů k Mechanismu Unie.

V oblasti civilní ochrany se AT PRES také zabývalo problematikou obnovy po katastrofě. Na semináři, který byl k tomuto tématu uspořádán v červenci 2018 ve Vídni, byla fáze obnovy účastníky obecně chápána jako více než návrat k původnímu stavu před katastrofou. Diskutovalo se především o činnostech, úlohách a aktérech. Ze strany účastníků byly často zdůrazňovány tzv. zásady lepší obnovy (tzv. „Build Back Better principles“). Samotný seminář nesporně přispěl k lepšímu chápání obnovy jakožto důležitého prvku snižování rizika katastrof v rámci EU.

Za AT PRES se v říjnu 2018 konal ještě jeden seminář pod názvem „Havárie s hromadnými popáleninami: na cestě k evropské reakci“, který uspořádalo Rumunsko ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropskou popáleninovou asociací. Na semináři, kterého se zúčastnili zástupci z 26 členských států a Světové zdravotnické organizace, bylo dosaženo všeobecné shody ohledně úlohy Mechanismu Unie v rámci evropské odezvy (zejména koordinující a podpůrné úlohy evropského Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události). Dále byla uznána přidaná hodnota týmů zaměřených na popáleniny (tzv. „B­ teams“) při provádění sekundárního třídění. Pro zajištění kvality je však pro tyto týmy nutný program odborné přípravy a účast na simulačních cvičeních zaměřených na havárie s hromadnými popáleninami. Pro účely pohotovostní záchranné evakuace osob (tzv. „Medevac“) byla navrhována užší spolupráce s NATO. Velkou výzvou, kterou bude třeba ještě řešit, je krytí nákladů na dlouhodobou léčbu obětí popálenin. K dalším otázkám projednávaným na semináři patřil klíčový význam pevně daných národních plánů připravenosti a certifikace národních popáleninových center. Na doporučeních vzešlých z tohoto semináře bude Evropská komise ve spolupráci se zainteresovanými státy a Evropskou popáleninovou asociací nadále pracovat.

Aktivity současného rumunského předsednictví v Radě EU (RO PRES)
Témata a otázky, kterými se RO PRES v oblasti civilní ochrany v rámci Rady EU nyní zabývá, byly vybrány s ohledem na to, že koncem března 2019 vstoupí v platnost nová opatření Mechanismu Unie a bude se muset intenzivně pracovat na prováděcích rozhodnutích stanovujících pravidla zejména pro kapacity rescEU.

Z tohoto důvodu se RO PRES v současné době hlavně věnuje otázkám souvisejícím s přípravou na události s nízkou pravděpodobností, ale vysokým dopadem. K tomuto tématu už byl v lednu 2019 uspořádán předsednický seminář. Tuto prioritu si RO PRES zvolilo už během jednání o návrhu Mechanismu Unie, kdy řada členských států, které si byly vědomy záměru Evropské komise investovat navýšené finanční prostředky EU především do kapacit pro hašení lesních požárů, si prosadila i financování kapacit, kterých je zapotřebí k odezvě na události s nízkou pravděpodobností, ale vysokým dopadem. Získané poznatky ze semináře RO PRES včetně návrhů a doporučení členských států budou prosazovány při projednávání prováděcích rozhodnutí, které bude zahájeno v dubnu 2019.

Mezi významné události pořádané RO PRES také patří setkání generálních ředitelů civilní ochrany EU ve dnech 9. a 10. dubna v Bukurešti a dva pracovní semináře zaměřené na spolupráci mezi EU a NATO v oblasti civilní ochrany a na zlepšení uplatňování směrnice o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (tzv. „SEVESO III“). Zatímco první zmiňovaný seminář už proběhl ve dnech 21. až 22. února 2019 v Bruselu, tak druhý se teprve bude konat ve dnech 14. až 16. května 2019 ve městě Sibiu.

Hlavní výstupy ze semináře RO PRES
Na následujících řádcích je v krátkosti shrnut průběh předsednického semináře a vybrané přístupy zúčastněných států a mezinárodních organizací k událostem s nízkou pravděpodobností, ale vysokým dopadem.

Úvodní části semináře se ujal zástupce Úřadu Organizace spojených národů pro snižování rizika katastrof, který popsal, jaký přístup má k předmětné problematice Organizace spojených národů, a porovnal opatření k událostem s nízkou pravděpodobností, ale vysokým dopadem s opatřeními v Sendajském rámci pro snižování rizika katastrof na období 2015–2030. V závěru vystoupení konstatoval, že je v této oblasti zapotřebí vytvořit samostatný systém, který bude součástí národních systémů krizového řízení.

Dalšími prezentujícími byli zástupci RO PRES, kteří shrnuli výsledky dotazníku, který byl rozeslán v prosinci 2018 ještě za AT PRES. Na dotazník odpovědělo 32 z 34 států participujících na Mechanismu Unie. Dotazník měl 16 otázek a jeho hlavním cílem bylo zjistit, jak byly události s nízkou pravděpodobností, ale vysokým dopadem vymezeny a definovány na národní úrovni. Většina států události vydefinovala na základě analýzy rizik, jejichž výsledky byly Evropské komisi na základě povinnosti uložené v Mechanismu Unie odevzdány koncem roku 2018. Z výsledků dotazníku vyplynulo, že pouze tři členské státy mají přímé zapojení těchto událostí do národní legislativy. Typové plány na tuto problematiku má vytvořeno 25 z 32 dotázaných států. Jako nejpotřebnější kapacity byly označeny moduly pro chemické, biologické, radioaktivní a jaderné incidenty (CBRN) a zdravotní moduly. Proto také byly tyto moduly doporučeny pro další vývoj na úrovni EU. Mezi nejvíce zmiňované události s nízkou pravděpodobností, ale vysokým dopadem patřily CBRN incidenty, ohrožení kritické infrastruktury, povodně, zemětřesení a lesní požáry.

Další část programu semináře se odehrávala v pracovních skupinách, kde se účastníci snažili nejdříve události s nízkou pravděpodobností, ale vysokým dopadem vymezit a poté určit, jaké kapacity a v jakém množství jich je v rámci EU zapotřebí.

Dospělo se k závěru, že jde o události s nadnárodním rozměrem, dopadem na společnost, ekonomiku, životní prostředí a kritickou infrastrukturu. Dále jsou tyto události vymezeny zejména množstvím kapacit nutných pro odezvu, množstvím vysídlených lidí, mírou (ne)předvídatelnosti, zranitelností zasaženého území i obyvatel a také dobou působení. Všeobecně se však účastníci shodli na tom, že jsou tyto události velice individuální, a proto je třeba přistupovat k této problematice v každé zemi jinak.

Nakonec byly navrženy následující kapacity: CBRN Medevac, polní nemocnice, kapacity pro nouzové přežití, mobilní laboratoře pro CBRN a povodňové odřady s mobilními bariérami. Dalšími zmíněnými kapacitami byla hromadná dekontaminace, paramedici a logistika, modul satelitní komunikace, jódová profylaxe, CBRN USAR, robotika a drony pro CBRN. Zdůrazněno bylo, že je třeba nejdříve provést na úrovni EU analýzu nedostatků v kapacitách.

Následoval blok semináře věnovaný případovým studiím. Prvním řečníkem byla zástupkyně z Francie, která prezentaci zaměřila na téma „Výzvy při zdolávání následků CBRN katastrof“. Její vystoupení se týkalo exploze továrny na výrobu hnojiv na periferii města Toulouse. Výbuch způsobil rozmetání betonového zdiva, skleněných střepů a trosek až do vzdálenosti 500 metrů a oblast byla toxicky zamořena o průměru 80 km. V okolí výbuchu byly vytlučené skleněné výplně a nebylo tedy možné lidem poradit, aby se v bytech a domech uzavřeli pro zamezení vlivu toxického mraku. V továrně zahynulo celkem 21 lidí a 273 jich bylo zraněných, ale celkově se počet osob, které potřebovaly ošetření v důsledku výbuchu a následného zamoření, vyšplhal až na 5 000 osob.

Další prezentující z Francie se zaměřil na teroristické útoky v Paříži v roce 2015. Tyto útoky proběhly paralelně na sedmi místech v Paříži v průběhu 40 minut, během kterých bylo zaznamenáno 700 hovorů na centrum tísňového volání. Nejtragičtější útok proběhl v klubu Bataclan. Součástí prezentace bylo video ze zásahu v Bataclanu a autentické nahrávky z operačního střediska ze všech útoků. Tyto teroristické útoky si vyžádaly celkem 130 obětí a 350 zraněných.

Poslední prezentace se ujal zástupce RO PRES, který uvedl informace týkající se evropského plánu odezvy na události s velkým počtem popálených obětí. V rámci vystoupení se zaměřil na požár diskotéky v Rumunsku v roce 2015, kde přišlo o život 27 osob a 180 osob bylo zraněno. Pomoc byla poskytnuta ze strany Belgie, Německa, Francie a Turecka. Zranění byli do Rakouska a Francie převáženi letecky, a to jednotlivě. Z tohoto důvodu RO PRES navrhuje, aby byly vytvořeny větší přepravní kapacity pro popálené na přepravu do jiných zemí EU.
Celkově lze seminář RO PRES hodnotit jako přínosný především pro přípravu na události s nízkou pravděpodobností, ale vysokým dopadem. Závěry a poznatky zúčastněných států budou využity při zpracování předsednické zprávy, která bude v následujícím období diskutována v rámci Rady EU.


kpt. Mgr. Lukáš PIDHANIUK, plk. Mgr. Jiří MUSÍLEK, MV-generální ředitelství HZS ČR, foto autoři
 

Hasiči pro školy

Motivem k realizaci projektu Hasiči pro školy je absence výukového ­materiálu problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU), který by byl tematicky zpracován do jednotlivých vyučovacích hodin. Výukový materiál je směřován k podpoře výuky dané problematiky konkrétně na druhém stupni základních škol. Od začátku je vytvářen v úzké koordinaci s pedagogy, kteří danou problematiku vyučují. Měla by tedy být zajištěna odborná, ale také pedagogická i didaktická úroveň. Materiál reflektuje technické požadavky na moderní výuku, pro pedagogy je velmi snadno využitelný a v digitální podobě je zdarma dostupný všem školám v ČR. Obsah vychází z platných vzdělávacích dokumentů, tzv. rámcových vzdělávacích programů. Je koncipován tak, aby byly zachovány mezipředmětové vazby a odpovídající úroveň znalostí podle věku žáků s důrazem na znalosti a dovednosti, které jsou pro praktický život důležité, často i život zachraňující.

Výchozí stav
Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) se dlouhodobě věnuje podpoře implementace problematik ­OČMU do výuky na základních a středních školách. Realizovány jsou různé programy a akce, ať už jde například o program Hasík CZ či jiné výukové programy, projektové dny, návštěvy škol na stanicích, případně v odborných vzdělávacích centrech (interaktivní učebny). Dále jde o metodickou a odbornou pomoc školám a učitelům (akreditované kurzy pro učitele), tvorbu a distribuci podpůrných metodických a vzdělávacích materiálů, ale také pomoc při přípravě vzdělávacích akcí. Právě v této oblasti výuky, kterou provádí sám pedagog, spatřujeme velký potenciální prostor pro účinnou pomoc.

Je třeba si uvědomit, že obsahově je výuka OČMU velmi roztříštěná. Témata jsou zařazena do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, neexistuje samostatný předmět a obsah je rozložen do množství vzdělávacích oborů. I když jsou pro výuku k dispozici metodické i výukové materiály, řada učitelů o nich neví nebo s nimi neumí pracovat. Důležité je podívat se také na to, zda vůbec a na jaké úrovni jsou v současné době bezpečnostní témata vyučována. Velkým zklamáním pro všechny, kteří se výuce a podpoře výuky věnují, byly závěry šetření České školní inspekce ČR na jaře 2017. Znalosti dětí nedosáhly ani průměrné úrovně, a to průřezově všemi testovanými tématy (mimořádné události, osobní bezpečí, první pomoc, dopravní výchova, příprava občanů k obraně státu).

Realizace a spolupráce
Projekt je realizován ve spolupráci HZS Ústeckého kraje a HZS Zlínského kraje za finanční podpory Ústeckého kraje. Bezpečnostní rada Ústeckého kraje, pro kterou je vzdělávání dětí v oblasti bezpečnosti dlouhodobou prioritou, vymezila dostatečně velké finanční prostředky na zpracování kvalitního a moderního materiálu. Z jejího usnesení vychází i doporučená spolupráce s Policií ČR a Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, se kterými jsou zpracovávána a konzultována jim příslušná odborná témata. Pedagogickou a didaktickou úroveň zajišťuje spolupráce s pedagogy z několika základních škol v celé republice.

Výstupy a cíle projektu
Cíle projektu jsou velmi jasně definovány a směřují k eliminaci rizikového chování, k relevantnímu přivolání pomoci a základnímu zdolávání mimořádných událostí.

Projekt vnímáme jako komplexní, protože materiál je tvořen veškerými potřebnými částmi jak pro děti, tak i pro učitele. Základem jsou interaktivní prezentace doplněné vlastní grafikou, videem a fotografiemi. Učitelé mají k dispozici příručku, která obsahuje teo­retický základ pro výuku daného tématu. Teorie je doplněna praktickými informacemi o konkrétních událostech, které považujeme jako odborníci za podstatné či pro výuku zajímavé jako doplněk. Například pro hodinu Mimořádná událost a její druhy byly v prezentaci vytvořeny dvě interaktivní mapy mimořádných událostí v ČR a ve světě. V příručce je pak pro každou událost zpracována informace o jejím průběhu, případová studie ve vztahu příčina a následek a také je uvedena nějaká zajímavost. Pro děti je připraven pracovní list, který koresponduje s prezentací, doplňuje ji a po hodině zůstává dětem k dispozici. Jeho vytištění má pro školy minimální náklady. Veškeré popsané části projektu jsou pro školy v elektronické podobě zdarma ke stažení bez jakýchkoli dalších nákladů pro využití ve výuce (nároky na hardware, licence apod.). Uvedený výukový materiál je postupně doplňován dalším podpůrným materiálem, realizovaným z grafiky projektu. Jsou jím letáky, samolepky, rozvrhy hodin či záložky. Pro výuku, případně pro využití na akcích konaných HZS Ústeckého kraje a HZS Zlínského kraje byly vytvořeny velkoformátové bannery a roll­ upy, jimiž je možno znalosti ověřit, případně doplnit. V loňském roce se podařilo realizovat také tisk příruček, které byly následně spolu s dalším materiálem distribuovány mezi pedagogy v rámci seminářů v Ústeckém a Zlínském kraji. Materiál byl rozdán také na odborných konferencích pro pedagogy a odbornou veřejnost, další pak na školeních příslušníků HZS krajů, které projevili zájem o hlubší seznámení se s projektem, popřípadě o proškolení příslušníků, kteří mají v gesci preventivně výchovnou činnost. Aktivní distribuci nelze zajistit jen prostřednictvím vzdělávacích akcí. Nezbytné bylo vytvoření podpůrných webových stránek www.hasiciproskoly.cz, prostřed­nictvím kterých probíhá šíření mezi další zájemce. Na stránkách je kromě materiálu k dispozici základní informace o projektu, jeho využití a obsahu.

Slavnostní předání prvního ročníku
První ročník, tedy prvních pět výukových hodin, byl předán školám k dispozici v pátek 13. dubna 2018 na Základní škole Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem. Na tento den vyhlásila Česká ­asociace hasičských důstojníků, z.s., Den požární bezpečnosti speciálně se zaměřením na výchovu a vzdělávání v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Nad samotným prvním ročníkem projektu převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jehož zástupkyně ho přímo na akci předala autorskému kolektivu. Přítomní hosté měli možnost v rámci náslechových hodin vidět výuku s využitím materiálu přímo „v akci“, výuka probíhala celé dopoledne na celém druhém stupni. Všechny děti této základní školy měly také možnost zúčastnit se projektového dne. Stanoviště, která byla velmi prakticky zaměřena, byla realizována ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje a Policií ČR.

Plány do budoucna
Základním předpokladem a požadavkem je od začátku myšlenka, že problematika by měla být vyučována učiteli přímo na školách. Učitelům by ke kvalitní výuce měl být poskytnut věcně správný a jednoduše využitelný materiál a metodická podpora, případně nástavba s přímou spoluprací s HZS ČR na realizaci vzdělávacích akcí pro žáky.

Postupnou tvorbou a využíváním materiálu při výuce se ukázalo, že je velice dobře využitelný i v neformálním vzdělávání, jako jsou například zájmové kroužky. Počty stažení a s tím související reakce a náměty jsou četné i z řad dobrovolných hasičů.

Jak již bylo řečeno, v roce 2018 byl předán k dispozici materiál pro 6. ročník. Ten obsahuje úvod do problematiky mimořádných událostí, integrovaného záchranného systému, hasičů a jejich práce, volání na tísňovou linku a zásad bezpečné domácnosti a bezpečného pobytu venku. Materiál pro 7. ročník bude slavnostně předán učitelům na den přesně rok poté, tedy v pátek 12. dubna 2019 na Základní škole Tusarova v Praze. Tato část je zaměřena na ochranu obyvatelstva, jednu hodinu pak tvoří postup laické resuscitace. Zbývající dvě části budou zaměřeny na požáry a konkrétní mimořádné události, doplněny budou o postupy při poskytování první pomoci při těchto událostech. Materiál v dalších letech bude kromě aktualizací doplňován například o náměty pro práci s dětmi.

Závěr
Je třeba mít stále na paměti, že základem výuky v oblasti OČMU je školní vzdělávání a metodická podpora pedagogických pracovníků. Žádný projekt, ať již přímé či nepřímé podpory výuky ze strany HZS ČR, není všespásný. Lze ovšem předpokládat, že odborně garantovaný a snadno využitelný materiál usnadní pedagogům uchopení této složité problematiky a umožní jejich pravidelnou a kvalitní výuku. V kombinaci se stávajícími programy podpory výuky od hasičů tak zvýšíme dětem šanci předcházet a čelit mimořádným událostem.


por. Ing. Adam FUKSA, HZS Zlínského kraje, por. Ing. Iva KARAFIÁTOVÁ, HZS Ústeckého kraje, foto Michal ŠAFUS, pozary.cz

vytisknout  e-mailem