Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 3/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vás seznámíme s Koncepcí požární prevence 2018-2021. Opět přinášíme článek poskytnutý vyšetřovateli příčin vzniku požáru. Tentokrát o dynamice požáru komplexního prostoru z jejich pohledu. Dále v rubrice najdete informaci o 15. aktuálním vydání souhrnu metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete, jakým způsobem se účtují zásahy u dopravních nehod prováděné jednotkami požární ochrany. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o průmyslu 4.0 a jeho dopadu na ochranu obyvatelstva a moderní technologie v ochraně obyvatelstva. Téma bylo projednáváno na mezinárodní konferenci Ochrany obyvatelstva s podtitulem Nebezpečné látky 2019. Představujeme výsledky činnosti Výboru pro civilní a nouzové plánování za rok 2018. V INFORMACÍCH si přečtete, jak dopadl 10. ročník projektu „Sparta vzdává hold“, který je věnován členům všech jednotek IZS, kteří v rámci výkonu služby přišli o život. 

Tragická událost ve městě Koszalinu na severu Polska odstartovala kontroly provozovatelů únikových her i v České republice. Bezpečnost a zajištění volného úniku osob z prostorů únikové hry je hlavním tématem těchto kontrol.
Obr. 1 Workshop s provozovateli únikových herObr. 1 Workshop s provozovateli únikových her
Únikové hry jsou novodobým fenoménem pro vyznavače adrenalinu. Jsou to fyzické dobrodružné hry, kdy se lidé, uzavřeni v místnosti s ostatními účastníky hry, musí zorientovat v daném prostoru, najít stopy a indicie, vyřešit série hádanek a uniknout z místnosti ve stanoveném čase. Tyto hry se pořádají nejen v interiérech, ale i exteriérech a účastníci plní úkoly prostřednictvím mobilních aplikací.

Některé hry nabízejí únik z vězeňské cely, z psychiatrické léčebny, deaktivaci nálože šíleného profesora nebo návrat do historie např. středověku. Interiér her může být velmi realistický, často nabízí tematické zvuky, zvláštní osvětlení nebo jiné multimediální efekty. ­Interiér her Obr. 2 Tragédie v KoszalinuObr. 2 Tragédie v Koszalinumůže být členitý, hráčům se často překvapivě otevře tajný průchod, skryté dveře či posuvná stěna. Objevení další nečekané části hry potom stupňuje napětí a umocňuje zážitek hráčů. Může však také dojít k ohrožení lidských životů. Zejména interiérové hry mohou být nebezpečné z hlediska požární ochrany.

S únikovou hrou byla spojena na začátku letošního roku i velká tragédie v Polsku, kdy souhrou velmi nepříznivých okolností, hrubé nedbalosti a podcenění základních bezpečnostních pravidel došlo ke smrti pěti dívek ve věku 15 let. Požár vznikl v předpokoji samotného prostoru únikové hry. Příčinou požáru byla podle polských vyšetřovatelů netěsnost v propan­ butanovém topném systému a následný výbuch plynu. Dívky byly v místnosti uzamčeny a žádný jiný únik z této místnosti nebyl možný. Okna byla zabedněná. Osoba, která měla dívky provázet hrou, tzv. ­roommaster, byla natolik popálena, že dívkám nedokázala pomoci. Medializovaný případ je svou ojedinělostí natolik závažný, že hasiči přistoupili ke kontrole těchto provozovatelů na celém území Polska.

Na tuto situaci reagovalo i MV­-ge­ne­rální ředitelství HZS ČR a dne 21. ledna 2019 byly zahájeny mimořádné tematické kontroly provozovatelů únikových her na území ČR. V současné době je na území České republiky několik stovek provozovatelů únikových her. Hlavním cílem kontrol je zaměřit se na umožnění volného úniku osob z prostoru hry. Osoby musejí být schopny se z prostoru únikové hry dostat samostatně, bez pomoci osoby zvenčí. Jak ukázal případ v Polsku, zajištění bezpečnosti spočívající pouze v dohledu další osoby (roommastera) není dostačující.

Požární bezpečnost únikových her
Podmínky požární bezpečnosti související s provozováním únikových her se rozlišují na:
a) podmínky navrhování nové stavby nebo změny stavby, realizace stavby a její uvedení do užívání,
b) podmínky provozování.

Užívání stavby musí být v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby, podle níž byla stavba postavena, navržena a bylo povoleno její užívání. Je tedy nutné posoudit, zda stavba, ve které chceme únikovou hru provozovat, je k tomuto provozu vhodná (určená). Při umístění Obr. 3 Detail v únikové hřeObr. 3 Detail v únikové hřehry do stávajícího objektu (bytový dům, kancelářské prostory, podzemní prostory) je nutné provést změnu v účelu užívání stavby. Každá stavba a podmínky požární bezpečnosti v ní se posuzují individuálně a je nezbytné zhodnotit záměr v souladu s právními předpisy, resp. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon o požární ochraně), vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dále normovými požadavky.

Projektovým řešením podle rozsahu prováděných změn musí být prokázáno splnění podmínek bezpečného užívání stavby a naplnění požadavků a principů vyplývající z kodexu norem požární bezpečnosti staveb (PBS). V případech, kdy nejsou pro konkrétní případ zcela jednoznačně uvedeny požadavky, musí projektant naplnit minimální požadavky kodexu norem PBS. Podle § 159 stavebního zákona za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby odpovídá projektant podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení.

Provoz her v souladu s právními předpisy
Při provozování činnosti musí právnická nebo podnikající fyzická osoba (provozovatel) plnit povinnosti, které stanoví předpisy o požární ochraně, zejména zákon o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (vyhláška o požární prevenci). Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny provést začlenění jimi provozovaných činností, a to z hlediska všech charakteristik provozované činnosti. Každá činnost musí být vždy posouzena individuálně a v celém rozsahu. Může tedy dojít k situaci, kdy k na první pohled stejné provozované činnosti jsou přiřazeny rozdílné charakteristiky uvedené v zákoně o požární ochraně.

V zákoně o požární ochraně je v § 5 odst. 1 písm. b) zakotvena povinnost právnických a podnikajících fyzických osob zejména vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, např. udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům. V § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci je uvedeno, že k provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací právnické osoby zajišťují, aby byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, a to tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce. Smyslem těchto ustanovení je právě zajištění včasné evakuace osob a vytvoření podmínek pro účinný zásah.

Únikové hry jsou velmi specifickým provozem, jejich podstatou je co nejvíce ztížit únik osob z daných prostor. Není možné poskytnout univerzální návod, jaké řešení je ještě v mezích zákona a které již není. Je potřeba, aby provozovatel únikové hry vyhodnotil možná nebezpečí a stanovil k nim vhodná opatření pro každou únikovou hru samostatně. Pomoci mu v tomto může projektant stavby a v případě samotného provozu odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany. Jistě lze nalézt řadu způsobů a technických možností, kterými je možné efektivně a bezpečně toto zajistit, aniž by to významně snížilo pocit napětí hráčů ze hry. Doporučujeme představit si prostor únikové hry zasažený ohněm a pokusit se v té chvíli najít rychlý únik do bezpečí.

Workshop požární ochrany
Provozovatelé únikových her v České republice se o problematiku zajištění bezpečnosti svých provozoven začali po neštěstí v Polsku aktivně zajímat. Ve spolupráci s MV­-generálním ředitelstvím HZS ČR byl v rámci preventivně výchovné činnosti v lednu tohoto roku uspořádán workshop, kterého se zúčastnilo přibližně 40 provozovatelů z celé republiky. Příslušníci odboru prevence ­MV­-ge­nerálního ředitelství HZS ČR pro ně připravili informace z oblasti kontrolní činnosti, stavební prevence i zjišťování příčin vzniku požárů. Velký dojem na účastníky workshopu udělala video­ukázka požáru a jeho rychlého šíření. Cílem semináře bylo, aby si provozovatelé her uvědomili jejich vlastní odpovědnost a možné následky nedodržení stanovených povinností. Připravit pro lidi zajímavé, napínavé a dobrodružné aktivity je výborným podnikatelským nápadem, ale nesmí se zapomínat na dodržování daných povinností na ochranu života a zdraví. Podle reakcí provozovatelů po ukončení workshopu je možné říci, že se cíl podařilo splnit.

V souvislosti s bezpečností při únikových hrách je důležitá individuální odpovědnost každého, kdo takovou hru jde hrát.

Zodpovědnost za svůj život má každý ve svých rukách!

  • Nebuďte lhostejní k vlastní bezpečnosti, zjistěte si vždy všechny provozní podmínky!
  • Předvídejte mimořádné události a ptejte se na jejich řešení!
  • Zjistěte si únikové cesty a východy!
  • Rozhlédněte se kolem sebe a seznamte se s prostředím!
  • Dodržujte bezpečnostní pokyny provozovatele!
  • Vybírejte si pečlivě provozovatele hry!


kpt. Bc. Eva KRAMULOVÁ, kpt. Ing. Jitka PICKOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR, foto archiv MV­-generálního ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem