Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 3/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vás seznámíme s Koncepcí požární prevence 2018-2021. Opět přinášíme článek poskytnutý vyšetřovateli příčin vzniku požáru. Tentokrát o dynamice požáru komplexního prostoru z jejich pohledu. Dále v rubrice najdete informaci o 15. aktuálním vydání souhrnu metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete, jakým způsobem se účtují zásahy u dopravních nehod prováděné jednotkami požární ochrany. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o průmyslu 4.0 a jeho dopadu na ochranu obyvatelstva a moderní technologie v ochraně obyvatelstva. Téma bylo projednáváno na mezinárodní konferenci Ochrany obyvatelstva s podtitulem Nebezpečné látky 2019. Představujeme výsledky činnosti Výboru pro civilní a nouzové plánování za rok 2018. V INFORMACÍCH si přečtete, jak dopadl 10. ročník projektu „Sparta vzdává hold“, který je věnován členům všech jednotek IZS, kteří v rámci výkonu služby přišli o život. 

Dne 4. prosince 2018 ve 12.16 hodin přijalo krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy (KOPIS) ohlášení požáru v areálu skladovacích hal v ulici Pramenná. Ve 12.17 hodin vyjely první jednotky HZS hl. m. Prahy a při jízdě na místo určení byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu.

Popis objektu
Požár zasáhl dvě haly na pozemku o rozloze 9 733 m2. Pozemek se nachází v hl. m. Praze, katastrálním území Písnice. Před vznikem požáru bylo již vydáno rozhodnutí o odstranění staveb. Na pozemku se nacházely čtyři téměř totožné objekty o rozměrech 60 x 26 m, další menší hala o rozměrech 58 x 16 m a čtyři malé objekty vyplňující proluky mezi halami. Stavby, uspořádané do půdorysného tvaru U, stály těsně u okrajů pozemku. Prostor mezi nimi byl využíván pro obslužnou komunikaci. Haly byly lehké kovové konstrukce, tvořené ocelovými sloupy a nosníky z I profilů, sestavené z již dříve použitých konstrukčních prvků na betonových základových deskách. Střešní krytina a opláštění hal byly z hliníkových trapézových plechů. Objekty byly příčně členěny taktéž hliníkovými plechy na čtyři části. Do každé části vedla z prostoru obslužné komunikace vrata. Haly byly postaveny bez povolení a v nesouladu s předpisy o požární bezpečnosti staveb a vybaveny neodborně provedenou elektroinstalací.

Průběh zásahu
Po dojezdu první jednotky ze stanice Modřany (dvě CAS, AZ-30) na místo události ve 12.23 hodin bylo průzkumem zjištěno, že požár je rozsáhlý a intenzivním hořením je zasažena zhruba 1/3 objektu. Vzhledem k rozloze, povětrnostním podmínkám a charakteru objektu, který převážně sloužil jako sklad textilu, obuvi a nábytku, se požár dále nekontrolovaně šířil. Informace byly předány KOPIS, které na místo vysílalo další jednotky požární ochrany (PO) podle požárního poplachového plánu.

Na místo události dorazily jednotky ze stanic Chodov (dvě CAS, AZ-37), Krč (dvě CAS, AZ-30), Radotín (CAS), Sokolská (dvě CAS, Cobra). Dále jednotky SDH obcí Kunratice, Písnice, Libuš, Chodov.

Vzhledem k tomu, že šlo o uzavřený areál skladovacích hal s jednou příjezdovou cestou a vzhledem k rozsahu a rychlosti šíření požáru, rozhodl velitel zásahu (VZ) o bezpečném ustavení požární techniky před vjezdem do areálu. Současně byly rozbrušovacími agregáty v prolukách protilehlých hal pro zasahující příslušníky vytvořeny dvě únikové cesty. Po vyhodnocení situace, s ohledem na rozsah požáru a počáteční nedostatek sil a prostředků (SaP), dal VZ rozkaz zaujmout obranné postavení s cílem zabránit rozšíření požáru na další příčně navazující halu a na protilehlé haly areálu. Byl vydán rozkaz k vytvoření dopravního vedení dvěma proudy C a jedním proudem po AZ-30. V průběhu zásahu na místo dojížděly jednotky PO, které byly směrovány přes sousedící areál betonárky na druhou stranu hořící haly. Všechny práce probíhaly v izolačních dýchacích přístrojích (IDP). Ve 12.27 hodin se na místo dostavil velicí důstojník směny (VDS), který převzal velení zásahu a zřídil štáb velitele zásahu v ulici Pramenná v areálu přilehlé betonárky. O vývoji na místě události informoval OPIS MV­-generálního ředitelství HZS ČR, Operační středisko krizového štábu Magistrátu hl. m. Prahy, krajského řídicího důstojníka a ředitele HZS hl. m. Prahy. Ve 12.31 hodin byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu a místo zásahu bylo rozděleno na tři úseky.

Úsek č. 1 – ulice Pramenná, vnitroblok skladovacího areálu
Zásah byl veden z hlavní obslužné komunikace jednotkami Modřany, Chodov, Strašnice a SDH obce Kunratice, celkem pěti proudy C s prioritním cílem zabránit rozšíření požáru na další haly. Ke srážení plamenů byla nasazena výšková technika (AZ-30). Ze sousední haly byl částečně evakuován uskladněný materiál.

Úsek č. 2 – protilehlá strana objektu
Jednotky ze Smíchova, Krče a Sokolské provedly násilné vstupy do kanceláří a skladovacích prostor. Postupně byly nasazeny tři proudy C a jeden po AZ-30. Cílem bylo zabránit šíření požáru na sousední objekt.

Úsek č. 3 – protilehlá strana objektu na konci skladovacího areálu
Průzkumem bylo zjištěno, že na tomto úseku se nachází sběrna druhotných surovin, která je rychle se šířícím požárem ohrožena. S přispěním zaměstnanců byl okamžitě evakuován nebezpečný materiál (dvě palety autobaterií, pět tlakových lahví PB, svářecí souprava acetylen­ kyslík, dva vysokozdvižné vozíky Desta). Postupně byly nasazeny čtyři proudy C a jeden po AZ-30.

VZ na místo povolal chemickou službu HZS hl. m. Prahy pro výměnu IDP, chemickou laboratoř Kamenice pro měření koncentrací zplodin hoření v ovzduší (měření bylo provedeno na 13 místech), kontejner nouzového přežití HZS hl. m. Prahy a Český červený kříž pro zajištění možnosti odpočinku a občerstvení zasahujících jednotek PO. Na žádost VZ byla Policií ČR uzavřena ulice Vídeňská. Aby mohlo být zajištěno plynulé zásobování vodou velkokapacitními cisternami, byla zřízena tři čerpací stanoviště. Hasební zásah byl prováděn 15 proudy C a třemi z AZ. Vzhledem k narušené statice stavebních konstrukcí a vysokému riziku pro zasahující hasiče byl vydán zákaz vstupu do hořícího objektu. Na poradě štábu VZ v 15.00 hodin bylo konstatováno, že vzhledem ke zhroucení střešních konstrukcí je hašení z AZ neefektivní, a proto bylo ukončeno. Zároveň VZ, prostřednictvím řídicího důstojníka MV­-generálního ředitelství HZS ČR, vznesl požadavek na ženijní techniku KN251 ze Záchranného útvaru HZS ČR Jihlava. Na všech úsecích se hasičům podařilo zabránit dalšímu rozšíření požáru na ostatní haly. Pokračující celoplošné hašení objektu bylo bez viditelného efektu (nemožnost použití vnitřních zásahových cest, malá účinnost útočných proudů) s možností negativního dopadu na životní prostředí a zasahující hasiče (velké množství kontaminované vody, ještě větší zatížení místa zásahu zplodinami hoření), a proto bylo rozhodnuto o přerušení hasebních činností a jednotky PO se soustředily pouze na kontrolu místa požáru do příjezdu těžké techniky.

Během zásahu došlo k lehkému zranění zasahujícího hasiče, který se po ošetření v Thomayerově nemocnici vrátil zpět. V 17.40 hodin byl na místo zásahu dopraven kolový nakladač KN251, který zahájil bourací práce poškozených konstrukcí zasaženého objektu. Efektivita zásahu KN251 byla jen částečná. Došlo k sesuvu konstrukcí a k velmi omezenému přístupu pro dohašování jednotlivých ohnisek. Proto VZ požádal o pásové rypadlo CAT 329E. V průběhu zásahu byly uvedeny do pohotovosti jednotky SDH obcí. V 19.58 hodin se na místo zásahu dostavil primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib, aby byl seznámen se situací a dalšími postupy.

Lokalizace požáru
Ve 21.43 hodin byla vyhlášena lokalizace požáru a začala postupná redukce SaP. V průběhu zásahu se na 1. úseku objevily dvě civilní osoby, které odmítaly uposlechnout výzvu velitele k okamžitému odchodu mimo areál. Situace byla ihned řešena Policií ČR, která osoby zajistila. Zároveň docházelo ke střídání zasahujících jednotek PO a snížení počtu C proudů na sedm. Ve 02.29 hodin bylo na místo přivezeno pásové rypadlo CAT329E, které bylo nasazeno na rozebírání zřícených konstrukcí za současného dohašování skrytých ohnisek až do vystřídání směnou B v 08.13 hodin, která asistovala i při zjišťování možných příčin vzniku požáru. Následně byla na místě události prováděna dohlídka a kontrola termokamerami. Žádná další ohniska nebyla nalezena, proto byl zásah 5. prosince 2018 v 11.00 hodin ukončen a místo zásahu předáno Policii ČR.

Příčina vzniku požáru
Vyšetřování příčiny vzniku požáru bylo zahájeno na počátku hasebního zásahu. Bylo sledováno zasažení konstrukcí a šíření požáru. Vlastní ohledání místa požáru bylo zahájeno následující den po likvidaci požáru a trvalo dva dny. Zúčastnily se ho složky Policie ČR (MOP, SKPV, OKTE Praha, OSK Tuchoměřice), oddělení ZPP HZS hl. m. Prahy, TÚPO, Celní správa ČR. Využita byla ženijní technika ZÚ HZS ČR, výšková technika a činnost jednoho družstva HZS hl. m. Prahy. Druhý den ohledání byl nasazen i služební pes Policie ČR vycvičený na detekci akcelerantů hoření. Příčina vzniku požáru je v šetření, probíhá vyhodnocování zajištěných stop a svědeckých výpovědí.

Specifika zásahu
Pozitiva

 • krátký dojezdový čas prvních jednotek PO na místo zásahu,
 • rychlý průzkum a zvolení taktiky VZ,
 • vysoké nasazení hasičů a dalších složek IZS,
 • profesionální součinnost všech složek IZS při organizaci místa zásahu,
 • zabránění přenosu požáru na další objekty,
 • nedošlo k žádnému závažnému zranění.

Negativa

 • absence jakékoli dokumentace a informací k objektu,
 • fyzicky náročný zásah,
 • přítomnost tlakových lahví,
 • rychlý rozvoj a šíření požáru,
 • velké množství uskladněného materiálu,
 • destrukce a pády střešních konstrukcí,
 • šíření zplodin hoření a velké množství kontaminované vody,
 • dlouhý dojezdový čas těžké techniky z důvodu hledání příjezdových tras,
 • ovlivnění výsledků ohledání místa události zásahem těžké techniky.


ppor. Bc. Jan MARHOUN, foto pprap. Milan PACÍK, HZS hl. m. Prahy
 

vytisknout  e-mailem