Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 3/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vás seznámíme s Koncepcí požární prevence 2018-2021. Opět přinášíme článek poskytnutý vyšetřovateli příčin vzniku požáru. Tentokrát o dynamice požáru komplexního prostoru z jejich pohledu. Dále v rubrice najdete informaci o 15. aktuálním vydání souhrnu metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete, jakým způsobem se účtují zásahy u dopravních nehod prováděné jednotkami požární ochrany. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o průmyslu 4.0 a jeho dopadu na ochranu obyvatelstva a moderní technologie v ochraně obyvatelstva. Téma bylo projednáváno na mezinárodní konferenci Ochrany obyvatelstva s podtitulem Nebezpečné látky 2019. Představujeme výsledky činnosti Výboru pro civilní a nouzové plánování za rok 2018. V INFORMACÍCH si přečtete, jak dopadl 10. ročník projektu „Sparta vzdává hold“, který je věnován členům všech jednotek IZS, kteří v rámci výkonu služby přišli o život. 

Motivem k realizaci projektu Hasiči pro školy je absence výukového ­materiálu problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU), který by byl tematicky zpracován do jednotlivých vyučovacích hodin. Výukový materiál je směřován k podpoře výuky dané problematiky konkrétně na druhém stupni základních škol. Od začátku je vytvářen v úzké koordinaci s pedagogy, kteří danou problematiku vyučují. Měla by tedy být zajištěna odborná, ale také pedagogická i didaktická úroveň. Materiál reflektuje technické požadavky na moderní výuku, pro pedagogy je velmi snadno využitelný a v digitální podobě je zdarma dostupný všem školám v ČR. Obsah vychází z platných vzdělávacích dokumentů, tzv. rámcových vzdělávacích programů. Je koncipován tak, aby byly zachovány mezipředmětové vazby a odpovídající úroveň znalostí podle věku žáků s důrazem na znalosti a dovednosti, které jsou pro praktický život důležité, často i život zachraňující.

Výchozí stav
Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) se dlouhodobě věnuje podpoře implementace problematik ­OČMU do výuky na základních a středních školách. Realizovány jsou různé programy a akce, ať už jde například o program Hasík CZ či jiné výukové programy, projektové dny, návštěvy škol na stanicích, případně v odborných vzdělávacích centrech (interaktivní učebny). Dále jde o metodickou a odbornou pomoc školám a učitelům (akreditované kurzy pro učitele), tvorbu a distribuci podpůrných metodických a vzdělávacích materiálů, ale také pomoc při přípravě vzdělávacích akcí. Právě v této oblasti výuky, kterou provádí sám pedagog, spatřujeme velký potenciální prostor pro účinnou pomoc.

Je třeba si uvědomit, že obsahově je výuka OČMU velmi roztříštěná. Témata jsou zařazena do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, neexistuje samostatný předmět a obsah je rozložen do množství vzdělávacích oborů. I když jsou pro výuku k dispozici metodické i výukové materiály, řada učitelů o nich neví nebo s nimi neumí pracovat. Důležité je podívat se také na to, zda vůbec a na jaké úrovni jsou v současné době bezpečnostní témata vyučována. Velkým zklamáním pro všechny, kteří se výuce a podpoře výuky věnují, byly závěry šetření České školní inspekce ČR na jaře 2017. Znalosti dětí nedosáhly ani průměrné úrovně, a to průřezově všemi testovanými tématy (mimořádné události, osobní bezpečí, první pomoc, dopravní výchova, příprava občanů k obraně státu).

Realizace a spolupráce
Projekt je realizován ve spolupráci HZS Ústeckého kraje a HZS Zlínského kraje za finanční podpory Ústeckého kraje. Bezpečnostní rada Ústeckého kraje, pro kterou je vzdělávání dětí v oblasti bezpečnosti dlouhodobou prioritou, vymezila dostatečně velké finanční prostředky na zpracování kvalitního a moderního materiálu. Z jejího usnesení vychází i doporučená spolupráce s Policií ČR a Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, se kterými jsou zpracovávána a konzultována jim příslušná odborná témata. Pedagogickou a didaktickou úroveň zajišťuje spolupráce s pedagogy z několika základních škol v celé republice.

Výstupy a cíle projektu
Cíle projektu jsou velmi jasně definovány a směřují k eliminaci rizikového chování, k relevantnímu přivolání pomoci a základnímu zdolávání mimořádných událostí.

Projekt vnímáme jako komplexní, protože materiál je tvořen veškerými potřebnými částmi jak pro děti, tak i pro učitele. Základem jsou interaktivní prezentace doplněné vlastní grafikou, videem a fotografiemi. Učitelé mají k dispozici příručku, která obsahuje teo­retický základ pro výuku daného tématu. Teorie je doplněna praktickými informacemi o konkrétních událostech, které považujeme jako odborníci za podstatné či pro výuku zajímavé jako doplněk. Například pro hodinu Mimořádná událost a její druhy byly v prezentaci vytvořeny dvě interaktivní mapy mimořádných událostí v ČR a ve světě. V příručce je pak pro každou událost zpracována informace o jejím průběhu, případová studie ve vztahu příčina a následek a také je uvedena nějaká zajímavost. Pro děti je připraven pracovní list, který koresponduje s prezentací, doplňuje ji a po hodině zůstává dětem k dispozici. Jeho vytištění má pro školy minimální náklady. Veškeré popsané části projektu jsou pro školy v elektronické podobě zdarma ke stažení bez jakýchkoli dalších nákladů pro využití ve výuce (nároky na hardware, licence apod.). Uvedený výukový materiál je postupně doplňován dalším podpůrným materiálem, realizovaným z grafiky projektu. Jsou jím letáky, samolepky, rozvrhy hodin či záložky. Pro výuku, případně pro využití na akcích konaných HZS Ústeckého kraje a HZS Zlínského kraje byly vytvořeny velkoformátové bannery a roll­ upy, jimiž je možno znalosti ověřit, případně doplnit. V loňském roce se podařilo realizovat také tisk příruček, které byly následně spolu s dalším materiálem distribuovány mezi pedagogy v rámci seminářů v Ústeckém a Zlínském kraji. Materiál byl rozdán také na odborných konferencích pro pedagogy a odbornou veřejnost, další pak na školeních příslušníků HZS krajů, které projevili zájem o hlubší seznámení se s projektem, popřípadě o proškolení příslušníků, kteří mají v gesci preventivně výchovnou činnost. Aktivní distribuci nelze zajistit jen prostřednictvím vzdělávacích akcí. Nezbytné bylo vytvoření podpůrných webových stránek www.hasiciproskoly.cz, prostřed­nictvím kterých probíhá šíření mezi další zájemce. Na stránkách je kromě materiálu k dispozici základní informace o projektu, jeho využití a obsahu.

Slavnostní předání prvního ročníku
První ročník, tedy prvních pět výukových hodin, byl předán školám k dispozici v pátek 13. dubna 2018 na Základní škole Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem. Na tento den vyhlásila Česká ­asociace hasičských důstojníků, z.s., Den požární bezpečnosti speciálně se zaměřením na výchovu a vzdělávání v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Nad samotným prvním ročníkem projektu převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jehož zástupkyně ho přímo na akci předala autorskému kolektivu. Přítomní hosté měli možnost v rámci náslechových hodin vidět výuku s využitím materiálu přímo „v akci“, výuka probíhala celé dopoledne na celém druhém stupni. Všechny děti této základní školy měly také možnost zúčastnit se projektového dne. Stanoviště, která byla velmi prakticky zaměřena, byla realizována ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje a Policií ČR.

Plány do budoucna
Základním předpokladem a požadavkem je od začátku myšlenka, že problematika by měla být vyučována učiteli přímo na školách. Učitelům by ke kvalitní výuce měl být poskytnut věcně správný a jednoduše využitelný materiál a metodická podpora, případně nástavba s přímou spoluprací s HZS ČR na realizaci vzdělávacích akcí pro žáky.

Postupnou tvorbou a využíváním materiálu při výuce se ukázalo, že je velice dobře využitelný i v neformálním vzdělávání, jako jsou například zájmové kroužky. Počty stažení a s tím související reakce a náměty jsou četné i z řad dobrovolných hasičů.

Jak již bylo řečeno, v roce 2018 byl předán k dispozici materiál pro 6. ročník. Ten obsahuje úvod do problematiky mimořádných událostí, integrovaného záchranného systému, hasičů a jejich práce, volání na tísňovou linku a zásad bezpečné domácnosti a bezpečného pobytu venku. Materiál pro 7. ročník bude slavnostně předán učitelům na den přesně rok poté, tedy v pátek 12. dubna 2019 na Základní škole Tusarova v Praze. Tato část je zaměřena na ochranu obyvatelstva, jednu hodinu pak tvoří postup laické resuscitace. Zbývající dvě části budou zaměřeny na požáry a konkrétní mimořádné události, doplněny budou o postupy při poskytování první pomoci při těchto událostech. Materiál v dalších letech bude kromě aktualizací doplňován například o náměty pro práci s dětmi.

Závěr
Je třeba mít stále na paměti, že základem výuky v oblasti OČMU je školní vzdělávání a metodická podpora pedagogických pracovníků. Žádný projekt, ať již přímé či nepřímé podpory výuky ze strany HZS ČR, není všespásný. Lze ovšem předpokládat, že odborně garantovaný a snadno využitelný materiál usnadní pedagogům uchopení této složité problematiky a umožní jejich pravidelnou a kvalitní výuku. V kombinaci se stávajícími programy podpory výuky od hasičů tak zvýšíme dětem šanci předcházet a čelit mimořádným událostem.


por. Ing. Adam FUKSA, HZS Zlínského kraje, por. Ing. Iva KARAFIÁTOVÁ, HZS Ústeckého kraje, foto Michal ŠAFUS, pozary.cz

vytisknout  e-mailem