Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 3/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA vás seznámíme s Koncepcí požární prevence 2018-2021. Opět přinášíme článek poskytnutý vyšetřovateli příčin vzniku požáru. Tentokrát o dynamice požáru komplexního prostoru z jejich pohledu. Dále v rubrice najdete informaci o 15. aktuálním vydání souhrnu metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete, jakým způsobem se účtují zásahy u dopravních nehod prováděné jednotkami požární ochrany. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ informujeme o průmyslu 4.0 a jeho dopadu na ochranu obyvatelstva a moderní technologie v ochraně obyvatelstva. Téma bylo projednáváno na mezinárodní konferenci Ochrany obyvatelstva s podtitulem Nebezpečné látky 2019. Představujeme výsledky činnosti Výboru pro civilní a nouzové plánování za rok 2018. V INFORMACÍCH si přečtete, jak dopadl 10. ročník projektu „Sparta vzdává hold“, který je věnován členům všech jednotek IZS, kteří v rámci výkonu služby přišli o život. 

V roce 2018 si členové Výboru pro civilní nouzové plánování (VCNP) připomněli 20. výročí vzniku VCNP jako jednoho ze stálých pracovních orgánů Bezpečnostní rady státu (BRS) a jeho význam a aktivní přínos zejména pro oblast ochrany obyvatelstva.

Dne 10. června 1998 vláda svým usnesením č. 391 zřídila dva stálé pracovní orgány BRS, a to VCNP v gesci ministra vnitra a Výbor pro obranné plánování v gesci ministra obrany.

Dne 5. června 2018 se konala 72. schůze VCNP, která byla nad rámec svého řádného zasedání věnována připomenutí kulatého dvacátého výročí vzniku výboru.

Na slavnostní části jednání dostali členové VCNP příležitost „zastavit se“, ohlédnout se za uplynulou dlouholetou činností výboru a bilancovat výsledky své práce. Za gestora výboru vystoupil první náměstek ministra vnitra - výkonný místopředseda VCNP JUDr. Ing. Jiří Nováček. Při příležitosti tohoto jubilea poděkoval členům VCNP za jejich dosavadní odpovědný přístup k práci a ocenil jejich znalosti a pracovní zkušenosti, které se zúročují v kvalitě předkládaných materiálů. Vyjádřil naději, že se stejným pracovním zaujetím budou pokračovat i v budoucím období a bohaté pracovní zkušenosti předají svým nástupcům. Jako výraz vděku za příkladnou práci předal výkonný místopředseda VCNP členům upomínkové předměty a pamětní plaketu.

K úvodnímu vystoupení se připojil rovněž generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) - člen ­VCNP z pozice gestora za oblast civilního nouzového plánování genmjr. Ing. Drahoslav Ryba a dále náměstek generálního ředitele HZS ČR pro oblast prevence a civilní nouzové připravenosti plk. Ing. Daniel Miklós, MPA.

Kromě výroční schůze VCNP se v průběhu loňského roku uskutečnily ještě tři řádné schůze VCNP, a to 13. března, 10. září a 5. prosince. Místem konání je již tradičně velký společenský sál budovy MV-generálního ředitelství HZS ČR, vyjma jednání, na jejichž program je zařazen materiál obsahující utajované informace. Pak se schůze VCNP konají v prostorách operačního a informačního střediska MV­-generálního ředitelství HZS ČR. Tato skutečnost nastala při konání 72. schůze VCNP, kdy na její program byl zařazen materiál projednávaný ve stupni „Vyhrazené“.

V roce 2018 byla z iniciativy odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání obnovena činnost odborné pracovní skupiny VCNP pro koordinaci bezpečnostního výzkumu, jejímž cílem bude plnit funkci meziresortní platformy pro objektivní koordinaci názorů v oblasti bezpečnostního výzkumu v ČR.

K dalším hlavním úkolům této pracovní skupiny VCNP bude patřit posuzování:
strategických směrů rozvoje bezpečnostního výzkumu v návaznosti na dynamicky se rozvíjející bezpečnostní hrozby na národní a mezinárodní úrovni;

navrhovaných výzkumných programů bezpečnostního výzkumu v souvislosti s potřebami bezpečnostního systému ČR tak, aby byl schopný adekvátně reagovat na soudobé bezpečnostní hrozby;
a hodnocení trendů bezpečnostního výzkumu v Evropské unii.

V následující části článku jsou stručně popsány významné a důležité mate­riály zařazené v uplynulém roce na schůze VCNP do programové části I. „K projednání“. Při jejich obecné charakteristice vycházela autorka článku z obsahu jednotlivých materiálů, které jsou archivovány sekretariátem VCNP.

Vyhodnocení Politické směrnice civilního nouzového plánování NATO na léta 2014–2017 (předkladatel Ministerstvo vnitra)
Oblast civilního nouzového plánování tvoří v rámci NATO samostatnou oblast. Na léta 2014–2017 byl pro oblast civilního nouzového plánování NATO schválen základní plánovací dokument „Politická směrnice civilního nouzového plánování NATO (směrnice), na jehož základě jednotlivé členské státy, tedy i ČR, plnily cíle a úkoly vytyčené touto směrnicí. Po skončení plánovacího cyklu přistoupili nositelé úkolů (příslušná ministerstva a další ústřední správní úřady sdružené do stálé pracovní skupiny VCNP) ke zhodnocení uplynulého čtyřletého období. Výsledkem závěrečného vyhodnocení cílů a úkolů zadaných členským zemím na čtyřleté plánovací období je materiál „Vyhodnocení Politické směrnice civilního nouzového plánování NATO na léta 2014–2017“, který byl členy VCNP projednán na 71. schůzi VCNP dne 13. března 2018.

Plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti ČR na léta 2019–2020 (Plán SHR) (předkladatel Správa státních hmotných rezerv)
Plán SHR je základním plánovacím dokumentem pro zajištění opatření v oblasti nouzového hospodářství, hospodářské mobilizace a tvorby státních hmotných rezerv. Jde o zásadní dokument zpracovávaný Správou SHR v úzké součinnosti s příslušnými ústředními správními úřady vždy na dvouleté období jako završení procesu plánování nezbytných dodávek, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů. Plán SHR na léta 2019–2020 byl projednán na schůzi ­VCNP dne 5. června 2018 a je připravován k projednání na schůzi BRS. S ohledem na údaje obsažené v materiálu je dokument zpracován v utajovaném režimu.

Posouzení schopností ČR ke zvládání rizik (předkladatel Ministerstvo vnitra)
Z Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie vyplývá pro členské státy mimo jiné v oblasti preventivních aktivit povinnost provést posouzení svých schopností zvládat rizika. Na základě této povinnosti byl na 72. schůzi VCNP dne 5. června 2018 předložen materiál s názvem „Posouzení schopností České republiky ke zvládání rizik“, jehož cílem bylo identifikovat schopnosti ČR ve vztahu k hlavním rizikům a stručně je popsat. Materiál byl členy VCNP schválen a na základě usnesení VCNP č. 439 bylo národní posouzení zasláno Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu.

Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům 2005 v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci (předkladatel Ministerstvo zdravotnictví):
1) na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu,
2) ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb,
3) mimo zdravotnické zařízení poskytovatele zdravotních služeb a mimo vstupní místo pro leteckou dopravu.


Na 73. schůzi VCNP dne 10. září 2018 byly předloženy k projednání tři výše uvedení směrnice.

První dvě směrnice představují aktualizaci stávajících směrnic schválených vládou v roce 2013 a reflektují jednak zkušenosti získané při řešení konkrétních situací a zároveň zohledňují i usnesení vlády č. 665 ze dne 20. srpna 2015, kterým bylo schváleno další využití Centra biologické ochrany v Těchoníně. Třetí směrnice zahrnuje aspekty řešící problematiku nad rámec dvou stávajících a potřeba jejího zpracování vyplynula z praktických zkušeností získaných z dosud uskutečněných aktivací integrovaného záchranného systému při podezření na výskyt vysoce nakažlivého onemocnění v situacích, ke kterým nebylo v prvních dvou směrnicích přihlíženo. Směrnice stanovují komunikační toky a základní postupy meziresortní spolupráce, přičemž konečným cílem spolupráce je eliminace dalšího šíření vysoce nakažlivé nemoci a zajištění ochrany veřejného zdraví. Směrnice byly cestou ­VCNP a BRS předloženy ke schválení na jednání vlády dne 11. ledna 2019.

Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva v ČR 2018 (Zpráva) (předkladatel Ministerstvo vnitra)
Zpráva předložená na 73. schůzi ­VCNP mapuje období 2015–2018. Jde o obsahově velmi rozsáhlý materiál, který je zaměřen na vyhodnocení vybraných mimořádných událostí a krizových situací, přehled závěrů z národních a mezinárodních cvičení orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému. Neméně významnou kapitolu materiálu tvoří zhodnocení stavu plnění priorit stanovených strategickým dokumentem „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030“. Důležitou část materiálu tvoří kapitola s příspěvky jednotlivých ústředních správních úřadů a územních samosprávných celků týkající se zhodnocení jejich činnosti na poli ochrany obyvatelstva v uplynulém tříletém období. A rovněž je nezbytné zmínit, že jednou z přílohových částí je „Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení“ hodnotící vzdělávací aktivity pro odbornou veřejnost v uvedené oblasti. Tento podstatný materiál byl projednán nejprve členy VCNP, poté členy BRS a dne 7. listopadu 2018 schválen usnesením vlády č. 730.

Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2019–2021 (Plán cvičení OKŘ) (předkladatel Ministerstvo vnitra)
Plán cvičení OKŘ představuje plánovací dokument, který se řadí k materiálům každoročně zpracovávaným a předkládaným na schůzi VCNP. Plán cvičení OKŘ, který zpřesňuje období 2019–2021, je výsledkem práce odborné pracovní skupiny fungující v rámci činnosti VCNP. Vytyčuje střednědobý výhled organizace národních a mezinárodních cvičení orgánů krizového řízení v ČR a stanoví jejich obsahová zaměření. Pravidelnou součástí materiálu je přehled o realizaci cvičení orgánů krizového řízení v uplynulém roce. Do tohoto Plánu cvičení OKŘ byly začleněny informace o cvičeních NATO CMX 2017 a ZÓNA 2017. Materiál byl členy VCNP projednán na 73. schůzi VCNP dne 10. září 2018 a následně schválen členy BRS dne 18. září 2018, usnesení č. 32.

Koncepce hospodářských opatření pro krizové stavy na léta 2019–2024 s výhledem do roku 2030 (HOPKS) (předkladatel Správa státních hmotných rezerv)
Materiál je zpracován v návaznosti na zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a změně některých souvisejících zákonů. Cílem dokumentu je poprvé od roku 2001 komplexně popsat současný stav a vyhodnotit přínos systému HOPKS pro zajištění připravenosti ČR na řešení krizových stavů, dále zhodnotit využití opatření HOPKS při řešení povodní v letech 2002, 2006, 2008, 2010 a 2013 a současně definovat směr budoucího vývoje. V závěrečné části dokumentu je v návaznosti na nové bezpečnostní prostředí v Evropě pro oblast HOPKS stanoveno 20 zásadních úkolů, která mají podle oblasti působnosti plnit SSHR a příslušná ministerstva. Materiál byl projednán na 74. schůzi VCNP dne 5. prosince 2018 a dále je určen ke schválení na schůzi BRS.

Závěr
Na poslední schůzi VCNP v roce 2018 byl členy výboru schválen Plán práce VCNP na rok 2019. V průběhu tohoto roku je v souladu se Statutem ­VCNP plánováno uspořádat celkem čtyři řádné schůze, přičemž jejich termíny jsou rovnoměrně rozloženy do všech čtvrtletí roku. Členové VCNP zamýšlejí v roce 2019 předložit na schůzi celkem 25 materiálů, z toho kromě pravidelně předkládaných dokumentů jsou do plánu zařazeny například Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti, Zpráva o realizaci Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015–2022 se zaměřením na výsledky 3. veřejné soutěže, Vyhodnocení Plánu vytváření a udržování státních hmotných rezerv na léta 2017–2018 a Průběžná zpráva o realizaci Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016–2021. Plán práce VCNP tvoří základní rozsah činnosti výboru. Avšak praxe ukazuje, že členové výboru během kalendářního roku aktivně zařazují na jednání další materiály, a to s ohledem na vývoj průběžně řešených problematik napříč celým spektrem ústředních správních úřadů/členů VCNP.

Kompletní přehled materiálů zařazených na program schůzí VCNP v roce 2018 a další informace o činnosti výboru lze vyhledat na webových stránkách ­MV-generálního ředitelství HZS ČR v části „CNP a strategie“ pod odkazem „Aktivity na národní úrovni“. Dále je rychlý přístup k informacím o aktivitách VCNP umožněn přes zkrácenou adresu: https://www.hzscr.cz/vcnp.


pplk. Ing. Ilona ŠTĚPÁNKOVÁ, foto František ŠPAČEK, MV­-generální ředitelství HZS ČR

vytisknout  e-mailem